TD/423-9/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zwolnienie od podatku w myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy składek członkowskich członków izby gospodarczej w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą?

TD/423-9/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dochody wolne od podatku
 2. izby gospodarcze
 3. składka członkowska
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Podatnik, jako izba gospodarcza, jest organizacją członkowską samorządu reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, organizacji gospodarczych i zagranicznych.

Statut określa między innymi podstawowe zadania, do których należą:

 1. działanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wdrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego,
 2. współudział w tworzeniu warunków sprzyjających wszechstronnej działalności gospodarczej, w tym także w zakresie handlu zagranicznego,
 3. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno – finansowej,
 4. rozwój kształcenia zawodowego swoich członków,
 5. prowadzenie różnorodnych szkoleń i kursów,
 6. kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowalnych norm postępowania w stosunkach gospodarczych,
 7. branie udziału na zaproszenie organów państwowych, organizacji gospodarczych w kraju i za granicą w pracach różnych instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej, usługowej,
 8. popularyzowanie wiedzy ekonomiczno – prawnej oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 9. prowadzenie doradztwa i pomocy ekonomicznej, organizacyjno – technicznej, wykonywania ekspertyz, analiz, badań rynkowych,
 10. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.

Z pisma Podatnika wynika, iż Izba realizuje swoje zadania statutowe przez:

 1. promocję inicjatyw gospodarczych w formie doradztwa organizacyjnego i ekonomicznego,
 2. tworzenie banku informacji gospodarczej,
 3. organizowanie wystaw, targów,
 4. opracowanie opinii i ekspertyz wymagających wiedzy zawodowej z zakresu prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze,
 5. współpracę Izby w ww. zakresie z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 6. prowadzenie postępowania polubownego między członkami Izby,
 7. podejmowanie działań z inicjatywy członków,
 8. prowadzenie działalności szkolnej i wydawniczej,
 9. wyznaczanie osób do funkcji rzeczoznawców,
 10. wykonywanie innych czynności np. legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń, stosownie do umów, konwencji międzynarodowych, zwyczajów handlowych.

Podstawowy przychód Izby stanowią składki członkowskie, które w całości są przeznaczone na finansowanie działalności określonej w statucie.

W związku z powyższym, Podatnik zwraca się z następującym zapytaniem:

Czy zwolnienie od podatku w myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dotyczy składek członkowskich członków Izby w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą...

Wnioskodawca stwierdził, iż art. 17 ust. 1 pkt 40 tej ustawy zwalnia od podatku składki członkowskie w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Ustosunkowując się do stanowiska podatnika wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego, tutejszy organ podatkowy stwierdza:

Z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 2.06.2005r., dostarczonego przez Podatnika do tutejszego urzędu dnia 12.07.2005 r.) wynika, iż Izba działa w formie organizacyjnej jako izba gospodarcza. Właściwe są więc dla niej przepisy ustawy z dnia30.05.1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.). W myśl art. 2 tej ustawy, izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. W powyższym przepisie brak wzmianki o dochodach organizacji samorządu gospodarczego jaką jest Izba. Nie można również zaliczyć Podatnika do kategorii organizacji zawodowych. Stanowiłoby to nadmiernie szeroką interpretację art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie bowiem z obowiązującą w polskim prawie podatkowym zasadą powszechności opodatkowania, stosowanie w drodze analogii przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych do organizacji, które nie zostały przez ustawodawcę wymienione w przepisie, stanowiłoby naruszenie tej zasady.

Powyższe oznacza, że składki członkowskie Podatnika, jako izby gospodarczej, nie korzystają ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Składki te korzystać mogą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem, że przeznaczone są na cele statutowe tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. W przedmiotowej sprawie, jedynym celem statutowym Izby, tożsamym z celami wymienionymi w tm przepisie, jest „rozwój kształcenia zawodowego członków, prowadzenie różnorodnych szkoleń i kursów” (tj. cel oświatowy). W związku z tym, przeznaczenie dochodu ze składek tylko na ten cel korzystać może ze zwolnienia od podatku.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny wskazany we wniosku oraz stan prawny obowiązujący w dniu zaistnienia tego zdarzenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.