ITPB3/423-290/09/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Przychody z tytułu składek członkowskich i pozostałe wskazane przychody izby gospodarczej, osiągnięte w 2008 r., nie podlegają zwolnieniu od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Izby, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2009 r. (data wpływu 1 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze. Stanowi jednostkę organizacyjną samorządu mleczarskiego, działającego na rzecz rozwoju i promocji branży mleczarskiej i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Posiada ona osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.), powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.

Izba została powołana do realizacji m.in. wielu celów społecznych. Do najważniejszych należy zaliczyć kształtowanie i upowszechniane zasad etyki w działalności gospodarczej oraz działanie na rzecz ochrony środowiska, kultury, krajoznawstwa i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Wnioskodawca może wyrażać opinie do projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki, opiniować je oraz służyć pomocą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, a także usprawniać wdrażanie i funkcjonowanie przepisów prawnych w zakresie działalności gospodarczej, a przede wszystkim mleczarskiej, działając w zakresie wskazanym w ustawie o izbach gospodarczych. Do jego zadań statutowych należy w szczególności:

 • sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji mleczarskiej oraz rynku mleczarskiego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą oraz wyrażanie opinii o projektach odpowiednich aktów prawnych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej producentów i przetwórców mleka oraz firm działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,
 • promowanie walorów spożycia mleka i przetworów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Podstawowy przychód Izby stanowią składki członkowskie, które w całości są przeznaczane na finansowanie działalności statutowej. Oprócz przychodów ze składek członkowskich i wpisowego, Wnioskodawca uzyskuje w ramach działalności statutowej przychody z organizacji konferencji, szkoleń, doradztwa oraz otrzymuje dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleczarstwa, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 ze zm.) do przedsięwzięć określonych w planie finansowym. Izba nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, realizując swoje zadania i cele, może w roku 2008 korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując swoje najważniejsze cele i zadania, spełnia funkcję społeczną. Kształtuje bowiem i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, które to zasady są istotne dla prawidłowego funkcjonowania społeczności oraz mają wpływ na postawę całego społeczeństwa. Izba wskazuje, że wpływa na kształtowanie polityki mleczarskiej i uczestniczy w jej realizacji oraz działa na rzecz ochrony środowiska, kultury, krajoznawstwa i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Może również wyrażać opinie do projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki, opiniować je oraz służyć pomocą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, a także usprawniając wdrażanie i funkcjonowanie przepisów prawnych w zakresie wskazanym w ustawie o izbach gospodarczych. Do jej zadań statutowych należy w szczególności:

 • sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji mleczarskiej oraz rynku mleczarskiego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą oraz wyrażanie opinii o projektach odpowiednich aktów prawnych,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej producentów i przetwórców mleka oraz firm działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,
 • promowanie walorów spożycia mleka i przetworów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

W ocenie Wnioskodawcy, jego zadania statutowe można zaliczyć do działalności społecznej.

Zdaniem Izby, jej przychody, tj. wpisowe, składki członkowskie, wpływy z organizacji konferencji, szkoleń, doradztwa oraz dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleczarstwa, które w całości są przeznaczone na finansowanie działalności określonej w statucie, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle stanu prawnego obowiązującego w 2008 r. stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Zwolnienie od podatku dochodowego unormowane powołanym przepisem dotyczy wyłącznie podatników mających status organizacji politycznej, społecznej lub zawodowej i obejmuje jeden rodzaj przysporzeń uzyskiwanych przez te podmioty - składki członkowskie wnoszone przez członków tych organizacji. Ponadto, warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest przeznaczenie składek na cele inne niż działalność gospodarcza.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć organizacji politycznej, społecznej i zawodowej. Odnosząc się do znaczenia tych terminów w języku powszechnym, należy wskazać, że „organizacja” to „grupa podmiotów mających ustaloną strukturę i działających razem, aby osiągnąć wspólne cele”. Przymiotnik „polityczny” oznacza „dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami”, związany z polityką, tj. „działalnością władz państwowych, bądź z działalnością jakiejś grupy społecznej lub partii mającą na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej lub wywieranie na nią określonych wpływów”. „Społeczny” to „odnoszący się do społeczeństwa lub jego części, tworzący się w społeczeństwie, dotyczący postaw lub działań większości członków społeczeństwa, przeznaczony dla społeczeństwa”, natomiast „zawodowy” - „związany z jakimś zawodem, przygotowujący do zawodu”.

Kierując się kryterium celu powołania danej organizacji i przedmiotu jej działania, wyróżnia się zatem m.in.:

 • organizacje polityczne, działające w celu osiągnięcia założonych celów poprzez zdobycie władzy lub wywieranie na nią określonych wpływów, np. partie polityczne,
 • organizacje społeczne, zrzeszające podmioty w celu realizacji określonych celów społecznych, działania na rzecz spraw społecznych,
 • organizacje zawodowe, zrzeszające przedstawicieli danego zawodu lub grup zawodowych, reprezentujące ich interesy, np. związki zawodowe, samorządy zawodowe.

Odnosząc się do przedmiotu zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 40 omawianej ustawy, należy wskazać, że pojęcie „składka” funkcjonuje w języku powszechnym w znaczeniu „kwoty pieniężnej wpłacanej, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel”, „wkładu jednej osoby we wspólny fundusz”. „Członkiem” jest natomiast „osoba lub jednostka prawna należąca do jakiejś grupy, organizacji”. Składka członkowska stanowi zatem wpłatę wynikającą z faktu przystąpienia do danej organizacji, ściśle związaną z pozostawaniem jej członkiem.

A zatem, analizowany przepis zwalnia od podatku dochodowego od osób prawnych kwoty otrzymywane przez organizacje polityczne, społeczne i zawodowe od zrzeszonych w nich podmiotów, wpłacane z tytułu członkostwa w tych organizacjach, o ile nie są przeznaczane na działalność gospodarczą.

Wnioskodawca jest organizacją samorządu mleczarskiego, działającą na rzecz rozwoju i promocji branży mleczarskiej oraz reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (art. 3 tej ustawy). Są również uprawnione do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, mogą uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (art. 4 tej ustawy). Na mocy art. 5 ust. 1 omawianej ustawy, izba gospodarcza określa samodzielnie w statucie zadania w granicach właściwości określonej w art. 2 - 4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o izbach gospodarczych, podmioty te mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, przy czym dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Wnioskodawca zrzesza przedsiębiorców działających w branży mleczarskiej. Realizowane przez niego zadania są ściśle związane z interesami tej grupy podmiotów gospodarczych, a nie z ogólnie pojętymi celami społecznymi. Izba nie jest zatem organizacją społeczną. Przedmiot działania tej osoby prawnej i sposób określenia podmiotów, które zrzesza, wyklucza również uznanie jej za organizację zawodową albo polityczną.

Jak wskazano powyżej, zwolnienie przedmiotowe unormowane w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wyłącznie składek członkowskich wniesionych do podmiotów wymienionych w tym przepisie, tj. organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Wobec tego, składki na rzecz organizacji samorządu gospodarczego, jaką jest Izba, nie są objęte zakresem jego zastosowania, podobnie jak pozostałe wymienione w stanie faktycznym przysporzenia Wnioskodawcy.

Podsumowując, zarówno przychody z tytułu składek członkowskich otrzymanych przez Wnioskodawcę, jak i pozostałe wskazane we wniosku przychody tego podmiotu, osiągnięte w 2008 r., nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15 - 950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.