IPPB5/423-454/11-2/TO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2011 r. (data wpływu 16.05.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.05.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (zwany dalej: „Izbą” lub „Wnioskodawcą”) działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 35 poz. 195 ze zm., dalej: UOIG) oraz statutu. Izba jest organizacją Samorządu Gospodarczego, dwustronną Izbą Gospodarczą w rozumieniu ww. ustawy. Izba posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP).

Wskazać należy, iż zgodnie ze statutem Izba nie działa w celach zarobkowych. Majątek Izby składa się m.in. ze:

 1. składek członkowskich,
 2. subwencji i dotacji,
 3. dochodów z działalności gospodarczej, przy czym te mogą być przeznaczane tylko na cele statutowe Izby,
 4. dochodów z majątku Izby.

Zgodnie ze statutem Izby jej celami są:

 1. popieranie, inspirowanie i rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Szwajcarią.
 2. popieranie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków,
 3. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach działalności gospodarczej w obydwu krajach,
 4. zajmowanie stanowiska i kształtowanie opinii publicznej w sprawach dotyczących polsko-szwajcarskiej współpracy gospodarczej i interesów swoich członków,
 5. organizacja sympozjów, konferencji, seminariów i innych imprez gospodarczych i promocyjnych, a także popieranie i organizowanie dokształcania zawodowego swoich członków, popieranie i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy firmami obu krajów,
 6. świadczenie usług w zakresie doradztwa ekonomicznego w szczególności poprzez sporządzanie opinii i sprawozdań oraz analiz rynkowych.

Izba realizuje swoje cele w ścisłej współpracy ze szwajcarską izbą partnerską w szczególności poprzez organizowanie wspólnych imprez i innych projektów.

Izba w ramach prowadzonej działalności statutowej podejmuje w szczególności następujące działania:

 1. organizuje spotkania (tzw. spotkania robocze, spotkania integracyjne, spotkania promocyjne, spotkania networkingowe i inne), szkolenia, konferencje, seminaria. Uczestnictwo w opisanych wydarzeniach może być odpłatne lub nieodpłatne,
 2. prowadzi działalność wydawniczą. Biuletyny i inne publikacje Izby dystrybuowane są odpłatnie lub nieodpłatnie,
 3. oferuje usługi doradcze. Izba za oferowane usługi doradcze pobiera opłaty lub też świadczy je nieodpłatnie.

Działania wskazane powyżej Izba zamierza również podejmować w przyszłości.

W związku z podejmowaniem powyższych czynności, Izba pragnie uzyskać interpretację potwierdzającą możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP, w odniesieniu do dochodu Izby przeznaczanego na prowadzenie działań podejmowanych przez Izbę, które nie mają charakteru odpłatnego (tj. nie stanowią działalności gospodarczej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Izby, zgodnie z którym dochody Izby, uzyskiwane z innych źródeł niż źródła wskazane w art. 17 ust. 1a UPDOP, w części przeznaczonej i - bez względu na termin - wydatkowanej na cele statutowe Izby, z wyłączeniem działalności gospodarczej, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP wolne od podatku są m.in. dochody izb gospodarczych w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Aby ustalić zakres przedmiotowego zwolnienia analizie należy poddać następujące pojęcia użyte w treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP:

 1. dochód,
 2. izba gospodarcza,
 3. cele statutowe,
 4. działalność gospodarcza.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 UPDOP dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Zatem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP korzystać będzie - co do zasady - dochód obliczany w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 UPDOP.

Ad. 2.

Działalność izb gospodarczych została uregulowana w przepisach UOIG. Zgodnie z art. 1 UOIG przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie UOIG i statutów. Tak więc, uprawnionym podmiotem do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP będzie izba gospodarcza działająca na podstawie przepisów UOIG.

Ad. 3.

Cele statutowe izb gospodarczych określane są w ich statutach. Zgodnie z art. 5 UOIG izba gospodarcza określa samodzielnie w statucie zadania w granicach właściwości określonej w przepisach UOlG. Według przepisów UOIG izba gospodarcza w szczególności może:

 1. reprezentować interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej,
 2. kształtować i upowszechniać zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywać i doskonalić normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 3. wyrażać opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 4. dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników,
 6. delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej,
 7. organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
 8. wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
 9. informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izb.

Należy zatem przyjąć, że - co do zasady - dochód przeznaczany przez izbę gospodarczą na wykonywanie przez nią działalności statutowej (tj. działalności określonej w statucie danej izby gospodarczej) będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP.

Ad. 4.

Wskazać należy, iż pomimo posłużenia się przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP terminem „działalność gospodarcza” przepisy UPDOP nie zawierają definicji tego pojęcia. Wydaje się, iż dla określenia znaczenia tego pojęcia uprawnionym jest odwołanie się do definicji zawartych w innych ustawach. Zdaniem Izby, w tym zakresie, możliwe jest sięgnięcie do następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), gdzie w art. 5a pkt 6 wskazano, iż: „Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:
  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
   • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;”
 2. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdzie w art. 15 ust. 2 wskazano, iż: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.
 3. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), gdzie w art. 2 wskazano, iż. „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Analiza powyższych definicji pojęcia „działalność gospodarcza” wskazuje, że we wszystkich przytoczonych przepisach wskazano na zarobkowy charakter tej działalności. Tak więc, wydaje się, że działalność, która nie posiada zarobkowego/odpłatnego charakteru nie będzie mogła zostać uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, iż przeznaczanie przez izbę gospodarczą dochodu na cele statutowe, niebędące działalnością gospodarczą (tj. działalnością nieposiadającą zarobkowego i odpłatnego charakteru) korzystać będzie, co do zasady ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP.

Dodatkowo, analizując art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP na uwadze należy mieć normę art. 17 ust. 1a i 1b UPDOP.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a UPDOP, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów izb gospodarczych w części przeznaczonej na cele statutowe, nie dotyczy:

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego”,

dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k”.

Należy zatem stwierdzić, że w przypadku izb gospodarczych korzystających ze zwolnienia ich dochodów na podstawie normy art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP, nie można zastosować tego zwolnienia do dochodów pochodzących z określonych kategorii działalności wymienionych w art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a UPDOP.

Co więcej, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b UPDOP zwolnienie wymienione m.in. w analizowanym art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP ma zastosowanie, jeżeli dochód osiągany przez izby gospodarcze: „jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu (...)”. Przepis ten określa zatem, że dochód podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli jest przeznaczony na cele wskazane w tym przepisie, bez względu na termin wydatkowania tego dochodu na powyższe cele. Przepis ten wskazuje także przykładowe kategorie wydatków, na które może zostać wydany dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP.

Wskazana powyżej zasada wyrażana w art. 17 ust. 1b UPDOP współgra z normą wyrażoną w art. 17 ust. 1a pkt 2 UPDOP, zgodnie z którą zwolnienie wskazane m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP nie dotyczy:

dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach”.

Tak więc, izby gospodarcze nie mogą zastosować analizowanego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych do dochodów wydatkowanych na cele inne niż cele statutowe.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że aby dany podmiot mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 1. powinien być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uregulowanego w przepisach UPDOP,
 2. powinien posiadać status jednego z podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP np. status izby gospodarczej,
 3. powinien realizować cele statutowe, zawarte w swoim statucie. W przypadku izb gospodarczych cele takie powinny być zgodne z celami wskazanymi w UOIG,
 4. nie może skorzystać ze zwolnienia dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym w części przeznaczonej na realizację swoich celów statutowych w ramach działalności gospodarczej,
 5. nie może skorzystać ze zwolnienia dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do dochodów pochodzących z określonych kategorii działalności wymienionych w art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a UPDOP,
 6. nie może skorzystać ze zwolnienia dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a pkt 2 UPDOP oraz w art. 17 ust. 1b UPDOP, tj. wydatkowanych na cele inne niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP.

Odnosząc wszystkie powyższe warunki do sytuacji Izby należy stwierdzić, że:

 1. Izba jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i kalkuluje swoje dochody na podstawie UPDOP, w tym w szczególności z uwzględnieniem normy art. 7 ust. 2 UPDOP,
 2. Izba działa na podstawie UOIG i jest izbą gospodarczą w rozumieniu tej ustawy,
 3. Izba realizuje cele statutowe, które zawarte są w jej statucie. Cele te są zgodne z celami, które mogą realizować izby gospodarcze zgodnie z UOIG,
 4. Izba nie zamierza traktować jako zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów przeznaczonych na działalność gospodarczą. Izba zamierza uznawać za zwolnione od opodatkowania jedynie dochody związane z działalnością której nie sposób zakwalifikować jako działalność gospodarcza, tj. zamierza traktować jako zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP tylko dochody przeznaczane na działalność,której brak charakteru zarobkowego, w szczególności na:
  1. organizowanie przez Izbę spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów, z których uczestnicy korzystają nieodpłatnie,
  2. nieodpłatnie rozpowszechnianie informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Szwajcarii, np. w formie biuletynów i innych publikacji,
  Z uwagi na brak elementu odpłatności/charakteru zarobkowego, wykluczone jest zdaniem Izby kwalifikowanie wskazanej działalności Izby jako działalności gospodarczej (nie korzystającej ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPOOP),
 5. Izba nie osiąga dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1a pkt 1 i 1a UPDOP tj. pochodzących z działalności niepodlegających zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP,
 6. Izba zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz art. 17 ust. 1b UPDOP nie traktuje jako zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów nie przeznaczonych na cele statutowe Izby.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy iż, Izba spełnia wszystkie wymagania do traktowania swoich dochodów w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej, jako zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP.

Zatem za prawidłowe należy uznać stanowisko Izby, zgodnie z którym dochody Izby, uzyskiwane z innych źródeł niż źródła wskazane w art. 17 ust. 1a UPDOP, w części przeznaczonej i - bez względu na termin - wydatkowanej na cele statutowe Izby, z wyłączeniem działalności gospodarczej, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP.

Tak więc, kwota odpowiadająca kwocie dochodu (uzyskanego z innych źródeł niż źródła wskazane w art. 17 ust. 1a UPDOP) wykazanego przez Izbę w deklaracji CIT-8 za dany rok podatkowy, która zostanie przez Izbę przeznaczona i - bez względu na termin - wydatkowana na cele statutowe Izby, z wyłączeniem działalności gospodarczej, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP. Kwota dochodów zwolnionych z opodatkowania, która korzystać będzie z ww. zwolnienia, będzie rokrocznie wykazywana przez Izbę w informacji CIT-8/O.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy poinformować, iż:

 • w obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2011 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2011 r., Nr 74, poz. 397 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • jednolity tekst ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 84, poz. 710;
 • jednolity tekst ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 220, poz. 1447.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.