IIUS PBI/PM/423-9/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy izby gospodarcze reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalnosci wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, mogą korzystać ze zwolnienia swoich dochodów z opodatkowania na zasadach okreslonych w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop

IIUS PBI/PM/423-9/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. cele statutowe
  2. izby gospodarcze
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko XXX przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2005 r. (wpływ do Urzędu 28.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, w związku z zapisami Statutu ,które określają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, mającej na celu wypracowanie środków wspomagających realizację zadań i celów statutowych – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek

o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 24.03.2005 r. i z dnia 18.04.2005 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca jest organizacją samorządu gospodarczego, posiadającą osobowość prawną , działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz. 195).

Jak wynika z przedłożonego przez Izbę statutu, celem statutowym Izby jest (par 6 statutu):

1.Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego oraz samorządowych organizacji gospodarczych, krajowych i zagranicznych.

2.Kształcenie i upowszechnianie zasad i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej.

3.Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących gospodarki.

4.Organizowanie i ocenianie przebiegu współpracy członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej dla osiągania wspólnych korzyści gospodarczych.

5.Badanie i analizowanie rynków zaopatrzenia i zbytu.

6.Organizowanie i współpraca przy opracowaniu planów modernizacji i restrukturyzacji branż.

7.Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązaniu problemów ekonomicznych i organizacyjno-prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

8.Prowadzenie działalności promocyjnej w handlu zagranicznym na rzecz członków oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy,

natomiast cele te są realizowane poprzez (par 7 i par 7a statutu):

1.Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia gospodarczego branż oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.

2.Uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.

3.Organizowanie i stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.

4.Wykonywanie czynności dotyczących legalizacji dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do konwencji i zwyczajów handlowych międzynarodowych.

5.Prowadzenie banku informacji gospodarczych.

6.Tworzenie fundacji dla popierania inicjatyw gospodarczych branż. Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego.

7.Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

8.Prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, technicznego i ekonomicznego, wykonanie ekspertyz,konsultingu oraz badań marketingowych.

9.Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu wygospodarowanie środków wspomagających realizację celów statutowych.

Działalność gospodarcza zgodnie z par.7a statutu może polegać w szczególności na: wydawaniu książek, broszur, folderów, organizowaniu targów ,wystaw, konferencji i kongresów itd.

W celu wypracowania środków wspomagających realizację zadań i celów statutowych, Izba organizuje:

edycję publikacji, w której reklamują się członkowie Izby, za którą to reklamę płacą Izbie określone kwoty, które są przeznaczone na finansowanie wydania tego informatora,

warsztaty szkoleniowe i seminaria, uczestnicy- członkowie Izby- wnoszą pewne opłaty związane z kosztem ich organizacji,

z podjętych przedsięwzięć powstają nadwyżki, które są dochodem Izby i zostają przeznaczane na działalność statutową.

Zdaniem Izby- dochód z opisanych przedsięwzięć zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) nie powinien być opodatkowany.

Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej wolne od podatku są: dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również podlegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest ustalenie, czy cele przewidziane w statucie mieszczą się w katalogu celów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Cele wymienione w statucie musza być tożsame z celami ujętymi w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 .

Przepis ten ustala dwa warunki, których spełnienie uprawnia do wyłączenia określonych co do wysokości dochodów opodatkowania podatkiem dochodowym. Po pierwsze statut powinien zawierać wskazanie wymienionych w ustawie celów, oraz po drugie, dochód powinien być przeznaczony na cele statutowe.

Organ podatkowy sprawdzając, czy spełniony został pierwszy warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania, bada jedynie czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Z uwagi na fakt, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności i równości opodatkowania, przy ich stosowaniu nie można się kierować wykładnią rozszerzającą.

Natomiast określenia użyte w statucie (par 7 i 7a), dla wskazania formy i zakresu działania Izby, nie mogą zastąpić określenia celu w jakim została Izba ustanowiona.

Z przedstawionego przez Izbę stanu faktycznego wynika, że celów statutowych do których została powołana Izba nie może przypisać do którykolwiek ze sfer działalności określonych w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem nie można ich zakwalifikować do katalogu działalności uprawniających Izbę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów przeznaczonych na te cele.

W świetle powyższego tut. organ podatkowy nie podziela stanowiska Izby, iż uzyskany przez nią dochód będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczonej na realizację działalność statutowej, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy podatkowej.

Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.