1471/DPD2/423-100/06/MS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymane przez Stronę składki członkowskie, w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (do 31.12.2004r - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13).

1471/DPD2/423-100/06/MS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. izby gospodarcze
  2. składka członkowska
  3. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


p o s t a na w i a


- uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 1989r., Nr 35, poz. 195 ze zm.). Zgodnie z art. 14 ustawy o izbach gospodarczych majątek izby gospodarczej i Strony powstaje między innymi ze składek członkowskich.

W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Naczelnika tutejszego Urzędu o potwierdzenie swojego stanowiska, że otrzymane przez niego składki członkowskie, w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (do 31.12.2004r - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13).

W uzasadnieniu swojego stanowiska Strona powołuje się na pismo Ministera Finansów z dnia 30 lipca 1992r., Nr PO b/721-94/92, z którego wynika, że uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych są m. in. organizacje zawodowe zaliczone według form prawno-organizacyjnych do grupy "Samorząd Gospodarczy i Zawodowy" kod 76. Strona podkreśla, iż przedmiotowe pismo odnosi się również do aktualnego stanu prawnego, gdyż obowiązujące do dnia 31 grudnia 2004r. zwolnienie, określone w powołanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od dnia 1 stycznia 2005r. wynika z art. 17 ust. 1 pkt 40 tej ustawy. Zdaniem Strony, ponieważ izby gospodarcze zaliczane są do grupy "76 Samorząd Gospodarczy i Zawodowy", czego potwierdzeniem jest załączona do wniosku kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, w przedstawionym stanie faktycznym w odniesieniu do składek członkowskich w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą zastosowanie znajduje w/w art. 17 ust. 1 pkt 40 w/w ustawy.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przedstawiona przez Stronę argumentacja jest nieprawidłowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik działa na podstawie przepisów ustawy o izbach gospodarczych. W myśl art. 2 tej ustawy izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. - Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. W powyższym przepisie brak wzmianki o dochodach organizacji samorządu gospodarczego jaką jest Strona. Również powołane przez Stronę wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 30 lipca 1992r., Nr PO b/721-94/92 potwierdza, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust.1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odnosi się jedynie do organizacji zawodowych, zaliczanych według form prawno-gospodarczych do grupy "Samorząd Gospodarczy i Zawodowy" kod 76, nie zaś do wszystkich organizacji zaliczanych do tej grupy. Posiadanie przez Stronę kodu 76 nie może stanowić wyłącznej podstawy do stosowania zwolnienia podatkowego, które nie zostało wprost określone przez ustawodawcę.

Kierując się wykładnią językową należy przyjąć, że pojęcie "organizacja zawodowa", oznacza organizacje skupiające ludzi wykonujących określony zawód, a nie podmioty gospodarcze. Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż art.17 ust.1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, nie zaś do organizacji gospodarczych. Izby gospodarcze są organizacjami samorządu gospodarczego, reprezentującymi interesy gospodarcze zrzeszonych w nich podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej. Izby gospodarcze reprezentują więc swoich członków - podmioty prowadzące działalność gospodarczą - w zakresie tej działalności.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu zaliczenie podatnika do kategorii organizacji zawodowych stanowiłoby nadmiernie szeroką interpretację art.17 ust.1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszelkiego rodzaju zwolnienia z opodatkowania stanowią odstępstwo od obowiązującej w polskim prawie podatkowym zasady powszechności opodaktowania, co oznacza, że stosowanie poprzez analogię przepisów dotyczacych zwolnień przedmiotowych do dochodów organizacji, które nie zostały przez ustawodawcę wskazane jako korzystające z tego zwolnienia, stanowiłoby naruszenie tej zasady. Zwolnienie wynikające z powołanego powyżej artykułu nie obejmuje składek członkowskich otrzymywanych przez izby gospodarcze. W świetle powyższego, izby gospodarcze nie korzystały i nie mogą korzystać z w/w zwolnienia, gdyż są to podmioty, które nie mieszczą się w zakresie podmiotowym tego przepisu. Ponadto należy dodać, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, wszelkiego rodzaju zwolnienia, w tym dotyczące składek członkowskich, nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający.

Mając powyższe ma uwadze, postanowiono jak na wstępie.
Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.