1440RDP/4211/ZM/71822/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów izby na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych jak i możliwość zwolnienia składek na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 wymienionej ustawy?

1440RDP/4211/ZM/71822/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. izby gospodarcze
  2. składka członkowska
  3. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1,§ 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007r..w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania dochodów izby gospodarczej za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny opisany we wniosku podatnika z dnia 27.04.2007r.:

Izba gospodarcza została utworzona i działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane energetycznym wykorzystaniem biomasy.Podstawowym celem działania Izby jest m.in.:stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy w ich działalności wytwórczej, usługowej, handlowej wobec organów państwowych, samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych,spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków,kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej związanej z energetycznym wykorzystaniem biomasy.Zgodnie z § 35 statutu, majątek izby powstaje z następujących źródeł:wpisowe-którego wysokość ustala walne zgromadzenie członków izby,składki członkowskie,wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku izby,subwencje, spadki, darowizny i zapisy od innych osób i instytucji,dotacje celowe.

Pytanie wnioskodawcy:

czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów izby na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych jak i możliwość zwolnienia składek na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 wymienionej ustawy.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące:

Izba gospodarcza nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy, jak również nie są zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 tej ustawy składki wnoszone przez członków Izby. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Ponadto na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych- w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą.By móc skorzystać ze zwolnienia istotne jest spełnienie warunku uznania Izby za jedną z wymienionych w tych przepisach organizacji.W przypadku Izby należy rozważyć, czy nie można jej uznać za organizację zawodową. Kierując się wykładnią językową przez pojęcie „organizacja zawodowa” należy rozumieć organizację skupiającą ludzi wykonujących określony zawód. Istotnym jest również fakt, iż organizacje zawodowe zrzeszają osoby fizyczne. Podkreślić należy, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy związków zawodowych, tworzonych na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Izba nie może być uznana za związek zawodowy, gdyż nie jest tworzona na podstawie tej ustawy; nie może także zostać uznana za organizację zawodową, gdyż zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a nie osoby fizyczne o określonym profilu zawodowym.Izba została utworzona na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, reprezentuje interesy zrzeszonych w niej członków (podmiotów gospodarczych) w zakresie ich działalności gospodarczej. Nie jest także wymieniona jako jedna z organizacji w art. 17 ust. 1 pkt 40 w przypadku których składki członkowskie korzystają ze zwolnienia. Zwolnienie określone w tym punkcie nie obejmuje składek członkowskich otrzymywanych przez Izbę .

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54 poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych- w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Izba nie może być uznana za związek zawodowy, gdyż nie jest tworzona na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Nie może być również uznana za organizację zawodową, gdyż zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a nie osoby fizyczne o określonym profilu zawodowym. W związku z powyższym nie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Izba utworzona na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, reprezentuje interesy zrzeszonych w niej członków (podmiotów gospodarczych) w zakresie ich działalności gospodarczej. Jako organizacja nie wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy nie może korzystać ze zwolnienia określonego w tym przepisie. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił jak w sentencji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.