Izby gospodarcze | Interpretacje podatkowe

Izby gospodarcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to izby gospodarcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
(...) w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP. Odnosząc wszystkie powyższe warunki do sytuacji Izby należy stwierdzić, że: Izba jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i kalkuluje swoje dochody na podstawie UPDOP, w tym w szczególności z uwzględnieniem normy art. 7 ust. 2 UPDOP, Izba działa na podstawie UOIG i jest izbą gospodarczą w rozumieniu tej ustawy, Izba realizuje cele statutowe, które zawarte są w jej statucie. Cele te są zgodne z celami, które mogą realizować izby gospodarcze zgodnie z UOIG, Izba nie zamierza traktować jako zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów przeznaczonych na działalność gospodarczą. Izba zamierza uznawać za zwolnione od opodatkowania jedynie dochody związane z działalnością której nie sposób zakwalifikować jako działalność gospodarcza, tj. zamierza traktować jako zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP tylko dochody przeznaczane na działalność,której brak charakteru (...)
2011
1
paź

Istota:
Przychody z tytułu składek członkowskich i pozostałe wskazane przychody izby gospodarczej, osiągnięte w 2008 r., nie podlegają zwolnieniu od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.). Zgodnie z art. 2 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (art. 3 tej ustawy). Są również uprawnione do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, mogą uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywać ocen wdrażania i (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów izby na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych jak i możliwość zwolnienia składek na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 wymienionej ustawy?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1,§ 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007r..w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania dochodów izby gospodarczej za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny opisany we wniosku podatnika z dnia 27.04.2007r.: Izba gospodarcza została utworzona i działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane energetycznym wykorzystaniem biomasy.Podstawowym celem działania Izby jest m.in.:stałe reprezentowanie interesów gospodarczych (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego wpisowego i składki członkowskiej wpłacane zgodnie ze statutem przez członków Izby Gospodarczej w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. W myśl art. 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (…) mogą zrzeszać się w izby gospodarcze (…). Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych (art. 2 w/w ustawy). Jak wynika z powyższego izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego. Potwierdza to zresztą sam Wnioskodawca. Skoro Izba nie zalicza się do żadnego z podmiotów wymienionych w powołanych (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymane przez Stronę składki członkowskie, w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (do 31.12.2004r - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13).
Fragment:
(...) odstępstwo od obowiązującej w polskim prawie podatkowym zasady powszechności opodaktowania, co oznacza, że stosowanie poprzez analogię przepisów dotyczacych zwolnień przedmiotowych do dochodów organizacji, które nie zostały przez ustawodawcę wskazane jako korzystające z tego zwolnienia, stanowiłoby naruszenie tej zasady. Zwolnienie wynikające z powołanego powyżej artykułu nie obejmuje składek członkowskich otrzymywanych przez izby gospodarcze. W świetle powyższego, izby gospodarcze nie korzystały i nie mogą korzystać z w/w zwolnienia, gdyż są to podmioty, które nie mieszczą się w zakresie podmiotowym tego przepisu. Ponadto należy dodać, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, wszelkiego rodzaju zwolnienia, w tym dotyczące składek członkowskich, nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. Mając powyższe ma uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zwolnienie od podatku w myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy składek członkowskich członków izby gospodarczej w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą?
Fragment:
(...) organizacji zawodowych. Stanowiłoby to nadmiernie szeroką interpretację art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie bowiem z obowiązującą w polskim prawie podatkowym zasadą powszechności opodatkowania, stosowanie w drodze analogii przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych do organizacji, które nie zostały przez ustawodawcę wymienione w przepisie, stanowiłoby naruszenie tej zasady. Powyższe oznacza, że składki członkowskie Podatnika, jako izby gospodarczej, nie korzystają ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Składki te korzystać mogą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem, że przeznaczone są na cele statutowe tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. W przedmiotowej sprawie, jedynym celem statutowym Izby, tożsamym z celami wymienionymi w tm przepisie, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy izby gospodarcze reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalnosci wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, mogą korzystać ze zwolnienia swoich dochodów z opodatkowania na zasadach okreslonych w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko XXX przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2005 r. (wpływ do Urzędu 28.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, w związku z zapisami Statutu ,które określają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, mającej na celu wypracowanie środków wspomagających realizację zadań i celów statutowych – jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 28.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 24.03.2005 r. i z dnia 18.04.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w związku z wystawieniem faktur VAT podmiot jest zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) się z zapytaniem, czy w związku z wystawieniem faktur zobowiązany jest do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Realizacja zatem zadań Izby poza przypadkami prowadzenia przez nią działalności gospodarczej związanej jej celami statutowymi (czynności odpłatne), ma z reguły charakter usługowy - nieodpłatny. Izba Gospodarcza jest zatem podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.