Izby gospodarcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to izby gospodarcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Czy Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki członkowskie wpłacane na rzecz Izb, do których przynależność nie jest obowiązkowa, a które działają na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych do wysokości limitu określonego w ustawie o CIT?

Fragment:

Spółka wskazała, że należy do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz do Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Działanie wymienionych Izb Gospodarczych jest oparte na ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1218, dalej: „ ugos ”). Zgodnie z art. 1 ugos, przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej ustawy i statutów. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej (art. 2 ugos). Należy zatem stwierdzić, że wymóg, by organizacja działała na podstawie odrębnej ustawy został zachowany. Przy czym, z postanowień zaprezentowanej odrębnej ustawy wynika, że organizacje, do których przynależy Wnioskodawca dobrowolnie, zrzeszają przedsiębiorców. Spółka zaznaczyła również, że dzięki przynależności do ww. Izb Gospodarczych zapewnia sobie liczne korzyści, które mają wpływ na osiąganie przez nią przychodów lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Oznacza to, że Wnioskodawca – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) updop – do kosztów uzyskania przychodów może zliczyć składki na rzecz ww.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Aby ustalić zakres przedmiotowego zwolnienia analizie należy poddać następujące pojęcia użyte w treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP: dochód, izba gospodarcza, cele statutowe, działalność gospodarcza. Ad. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 UPDOP dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Zatem ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP korzystać będzie - co do zasady - dochód obliczany w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 UPDOP. Ad. 2. Działalność izb gospodarczych została uregulowana w przepisach UOIG. Zgodnie z art. 1 UOIG przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie UOIG i statutów. Tak więc, uprawnionym podmiotem do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 UPDOP będzie izba gospodarcza działająca na podstawie przepisów UOIG. Ad. 3. Cele statutowe izb gospodarczych określane są w ich statutach. Zgodnie z art. 5 UOIG izba gospodarcza określa samodzielnie w statucie zadania w granicach właściwości określonej w przepisach UOlG. Według przepisów UOIG izba gospodarcza w szczególności może: reprezentować interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej, kształtować i upowszechniać zasady etyki w działalności (...)

2011
1
lip

Istota:

Przychody z tytułu składek członkowskich i pozostałe wskazane przychody izby gospodarczej, osiągnięte w 2008 r., nie podlegają zwolnieniu od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Wnioskodawca jest organizacją samorządu mleczarskiego, działającą na rzecz rozwoju i promocji branży mleczarskiej oraz reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.). Zgodnie z art. 2 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (art. 3 tej ustawy). Są również uprawnione do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, mogą uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (art. 4 tej ustawy). Na mocy art. 5 ust. 1 omawianej ustawy, izba gospodarcza określa samodzielnie w statucie zadania w granicach właściwości określonej w art. 2 - 4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o izbach gospodarczych, podmioty te mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, przy czym dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów izby na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych jak i możliwość zwolnienia składek na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 wymienionej ustawy?

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007r..w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania dochodów izby gospodarczej za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny opisany we wniosku podatnika z dnia 27.04.2007r.: Izba gospodarcza została utworzona i działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej, zainteresowane energetycznym wykorzystaniem biomasy.Podstawowym celem działania Izby jest m.in.:stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy w ich działalności wytwórczej, usługowej, handlowej wobec organów państwowych, samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych,spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków,kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej związanej z energetycznym wykorzystaniem biomasy.Zgodnie z § 35 statutu, majątek izby powstaje z następujących źródeł:wpisowe-którego wysokość ustala walne zgromadzenie członków izby,składki członkowskie,wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku izby,subwencje, spadki, darowizny i zapisy od innych osób i instytucji,dotacje celowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego wpisowego i składki członkowskiej wpłacane zgodnie ze statutem przez członków Izby Gospodarczej w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opłaty związane z członkowstwem np. wpisowe i składki członkowskie, wpłacane zgodnie ze statutem przez członków Izby Gospodarczej w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca uważa, że jako Izba Gospodarcza może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. Jest bowiem podmiotem, opierającym się na członkostwie (zrzesza członków). Zwolnieniu będą zatem podlegać składki członkowskie oraz inne opłaty związane z członkostwem w tym np. wpisowe, jeżeli będzie wnoszone przez członków organizacji oczywiście w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. Na tle przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. W myśl art. 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (...) mogą zrzeszać się w izby gospodarcze (...). Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych (art. 2 w/w ustawy).

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymane przez Stronę składki członkowskie, w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (do 31.12.2004r - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13).

Fragment:

Izby gospodarcze są organizacjami samorządu gospodarczego, reprezentującymi interesy gospodarcze zrzeszonych w nich podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej. Izby gospodarcze reprezentują więc swoich członków - podmioty prowadzące działalność gospodarczą - w zakresie tej działalności. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu zaliczenie podatnika do kategorii organizacji zawodowych stanowiłoby nadmiernie szeroką interpretację art.17 ust.1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszelkiego rodzaju zwolnienia z opodatkowania stanowią odstępstwo od obowiązującej w polskim prawie podatkowym zasady powszechności opodaktowania, co oznacza, że stosowanie poprzez analogię przepisów dotyczacych zwolnień przedmiotowych do dochodów organizacji, które nie zostały przez ustawodawcę wskazane jako korzystające z tego zwolnienia, stanowiłoby naruszenie tej zasady. Zwolnienie wynikające z powołanego powyżej artykułu nie obejmuje składek członkowskich otrzymywanych przez izby gospodarcze. W świetle powyższego, izby gospodarcze nie korzystały i nie mogą korzystać z w/w zwolnienia, gdyż są to podmioty, które nie mieszczą się w zakresie podmiotowym tego przepisu.

2011
1
mar

Istota:

Czy zwolnienie od podatku w myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy składek członkowskich członków izby gospodarczej w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą?

Fragment:

Ustosunkowując się do stanowiska podatnika wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego, tutejszy organ podatkowy stwierdza: Z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 2.06.2005r., dostarczonego przez Podatnika do tutejszego urzędu dnia 12.07.2005 r.) wynika, iż Izba działa w formie organizacyjnej jako izba gospodarcza. Właściwe są więc dla niej przepisy ustawy z dnia30.05.1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.). W myśl art. 2 tej ustawy, izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. W powyższym przepisie brak wzmianki o dochodach organizacji samorządu gospodarczego jaką jest Izba. Nie można również zaliczyć Podatnika do kategorii organizacji zawodowych. Stanowiłoby to nadmiernie szeroką interpretację art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie bowiem z obowiązującą w polskim prawie podatkowym zasadą powszechności opodatkowania, stosowanie w drodze analogii przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych do organizacji, które nie zostały przez ustawodawcę wymienione w przepisie, stanowiłoby naruszenie tej zasady.

2011
1
lut

Istota:

Czy izby gospodarcze reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalnosci wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, mogą korzystać ze zwolnienia swoich dochodów z opodatkowania na zasadach okreslonych w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop

Fragment:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca jest organizacją samorządu gospodarczego, posiadającą osobowość prawną , działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz. 195). Jak wynika z przedłożonego przez Izbę statutu, celem statutowym Izby jest (par 6 statutu): 1.Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego oraz samorządowych organizacji gospodarczych, krajowych i zagranicznych. 2.Kształcenie i upowszechnianie zasad i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej. 3.Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących gospodarki. 4.Organizowanie i ocenianie przebiegu współpracy członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej dla osiągania wspólnych korzyści gospodarczych. 5.Badanie i analizowanie rynków zaopatrzenia i zbytu. 6.Organizowanie i współpraca przy opracowaniu planów modernizacji i restrukturyzacji branż. 7.Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązaniu problemów ekonomicznych i organizacyjno-prawnych związanych (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w związku z wystawieniem faktur VAT podmiot jest zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Realizacja zatem zadań Izby poza przypadkami prowadzenia przez nią działalności gospodarczej związanej jej celami statutowymi (czynności odpłatne), ma z reguły charakter usługowy - nieodpłatny. Izba Gospodarcza jest zatem podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług cyt. jw., lecz jej statutowe czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wówczas gdy są one realizowane za odpłatnością (odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług), natomiast gdy są wykonywane nieodpłatnie – nie podlegają podatkowi od towarów i usług. W przypadku realizowania przez Izbę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy to w formie odpłatnej dostawy towarów, czy też świadczenia usług, nie powoduje to automatycznie, że jest ona podatnikiem obowiązanym do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług.