Izba wytrzeźwień | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to izba wytrzeźwień. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
7
maj

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że na skutek umorzenia przedmiotowej opłaty osoba, której to umorzenie dotyczy nie otrzymuje, ani nie są postawione do jej dyspozycji, pieniądze czy wartości pieniężne. (...) Umorzona kwota pieniężna należna z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień od osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, z istoty rzeczy jako świadczenie pieniężne – nie jest usługą czy świadczeniem innej natury niż pieniężne. (...) Skoro jednak za pobyt w izbie wytrzeźwień należna jest stosowna opłata, to świadczenie takie nie jest nieodpłatne. Innymi słowy pobyt w izbie wytrzeźwień stanowi dla korzystającego świadczenie odpłatne i nie przekształca się w świadczenie nieodpłatne w momencie umorzenia przewidzianej za to opłaty. Umorzenie opłaty nie ma wpływu na uzyskanie, otrzymanie świadczenia z tytułu pobytu w takiej placówce nota bene o charakterze przymusowym. Dlatego też kwota umorzonej opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień nie jest przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy podatkowej, bowiem jej umorzenie nie powoduje otrzymania przez podatnika lub postawienia do jego dyspozycji pieniędzy lub świadczeń pieniężnych ani nie jest wartością otrzymanych świadczeń w naturze czy innych nieodpłatnych świadczeń. Reasumując kwota umorzonej opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie stanowi przychodu podatkowego, a przez to nie jest innym nieodpłatnym świadczeniem w myśl art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej”.

2012
7
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca na mocy art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolniony jest z podatku od towarów i usług? Czy ma prawo do wystawiania rachunków za pobyt w Izbie?

Fragment:

Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192), a jej działalność statutowa została sklasyfikowana według PKD 8424Z bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne. Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w tym konkretnym przypadku Wnioskodawca realizując zadania z zakresu administracji państwowej, nałożone określonymi powyżej przepisami, wpisuje się w dyspozycję normy zawartej w art. 15 ust. 6 ustawy. Czynności te mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a wysokość opłat za ich świadczenie jest ściśle określona w przepisach prawa. Zatem w powyższym zakresie Wnioskodawca nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, a nie jak stwierdzono we własnym stanowisku, korzysta ze zwolnienia. Natomiast w pozostałym zakresie, tj. dokonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych czynności „obciążeń z tytułu mediów”, Wnioskodawca działa jako podatnik podatku od towarów i usług, korzystający ze względu na osiągnięcie obrotów nieprzekraczających kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia podmiotowego.

2011
1
sie

Istota:

Tutejszy organ stwierdza, że w związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki do uznania stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe jakoby wydana interpretacja (Postanowienie) utraciła moc prawną, zadane przez Wnioskodawcę kolejne pytania stały się bezprzedmiotowe. Należy także zaznaczyć, że poruszone w końcowej części własnego stanowiska wnioskodawcy zagadnienie dotyczące wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej interpretacji dokonanej przez US Warszawa-Wola, dotyczy sprawy rozstrzyganej przez inny organ podatkowy i z uwagi na to kwestia ta nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna dotyczy przepisów prawa podatkowego nie zaś osądzania trafności podjętych przez inne organy rozstrzygnięć.

Fragment:

Izby Wytrzeźwień. Na uwagę zasługuje również wcześniejszy art. 39 tej ustawy, w którym ustawodawca zapisał, iż organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. W kolejnym art. 42 ust. 5 tejże ustawy zapisano, iż za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji pobierane są opłaty. Rada miasta uchwałą z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej miasta pod nazwą Izba Wytrzeźwień określiła zakres jej działania. Do zakresu działania Izby Wytrzeźwień należy: sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym, udzielanie klientom Izby świadczeń higieniczno-sanitarnych i lekarskich oraz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz nakłanianie klientów Izby z rozpoznanym problemem alkoholowym do poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto Dyrektor Izby Wytrzeźwień uprawniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania ulg dotyczących należności miasta w sprawach związanych z przedmiotem działalności Izby Wytrzeźwień. Uprawnienie to wynika z uchwały Rady miasta z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

2011
1
lut

Istota:

Czy w świetle art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy o VAT izba wytrzeźwień winna być uznana za podatnika podatku VAT?

Fragment:

Urzędu Miejska Izba Wytrzeźwień nie może być objęta regulacją zawartą w art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika wymieniono usługi o symbolu ex 85 – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Jeżeli zatem usługi świadczone przez Izbę zostały zakwalifikowane do ochrony zdrowia o symbolu PKWiU 85, to w świetle powyższego korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Reasumując, stanowisko państwa w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące, na dzień jej datowania, przepisy prawa.