IPTPB1/4511-359/15-2/KO | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów i naliczania oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do osób wchodzących w skład organów Izby Rolniczej jakimi są Rady Powiatowe?
IPTPB1/4511-359/15-2/KOinterpretacja indywidualna
 1. diety
 2. izba rolnicza
 3. obowiązek obywatelski
 4. obowiązek społeczny
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą diet osobom wchodzącym w skład rad powiatowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą diet osobom wchodzącym w skład Rady Powiatowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Izba Rolnicza została utworzona na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) i działa na podstawie ww. ustawy oraz Statutu Izby Rolniczej (tj. na dzień 26 stycznia 2008 r.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, organami izby są:

 1. walne zgromadzenie,
 2. komisja rewizyjna,
 3. zarząd,
 4. rady powiatowe izby.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o izbach rolniczych, do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy m.in. uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych oraz Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty.

W dniu 20 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie IR podjęło uchwałę Nr .... w sprawie wysokości diet, zasad i trybu ich wypłaty oraz należności z tytułu podróży służbowych przysługujących członkom Rad Powiatowych IR, a w dniu 17 czerwca 2011 r. uchwałę Nr .... w sprawie zmiany uchwały Nr .... Walnego Zgromadzenia IR z dnia 20 czerwca 2008 r. sprawie wysokości diet, zasad i trybu ich wypłaty oraz należności z tytułu podróży służbowych przysługujących członkom Rad Powiatowych IR. Diety otrzymywane przez osoby wchodzące w skład Rad Powiatowych, w związku z pełnieniem funkcji w tych organach, stanowią przychód w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., 361, z późn. zm.). Do diet określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia IR, Wnioskodawca stosuje koszty uzyskania przychodu w oparciu o art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobiera na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku wypłaty diet dla członków Rad Powiatowych koszty uzyskania przychodu naliczane są do kwoty 100 złotych. Nie powstaje zatem dochód do opodatkowania i nie jest naliczana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca oświadcza, że wydatki ponosił jedynie na rzecz osób fizycznych będących członkami Rad Powiatowych IR w wysokości 100 złotych brutto za każde odbyte posiedzenie organu jakim jest Rada Powiatowa IR. Wnioskodawca nie ponosił cyklicznie (miesięcznie) wydatków na rzecz osób fizycznych będących członkami Rad Powiatowych IR, gdyż wypłata następuje za udział w posiedzeniu Rady Powiatowej IR, a w ciągu roku kalendarzowego jest 5 posiedzeń danej Rady Powiatowej IR.

Osoby fizyczne, na rzecz których Wnioskodawca ponosi wydatki, są członkami organów Wnioskodawcy IR, co wynika z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Członkowie Rad Powiatowych wybierani są w wyborach przez członków Izb Rolniczych. Członkami Izb Rolniczych są osoby będące płatnikami podatku rolnego - art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Zasady wyboru członków Rad Powiatowych IR określa Rozdział IV ustawy o izbach rolniczych.

Wnioskodawca ustala koszty uzyskania przychodu w oparciu o art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca ustala i pobiera w oparciu o art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów i naliczania oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do osób wchodzących w skład organów Izby Rolniczej jakimi są Rady Powiatowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowanie art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do wypłacanych diet osobom wchodzącym w skład organów jakimi są Rady Powiatowe Izby Rolniczej jest prawidłowe. Osoby wchodzące w skład Rad Powiatowych IR są wybierane przez członków Izb Rolniczych i przysługuje im za sprawowane funkcje dieta. Tym samym nie są zatrudnione w IR na podstawie umów zawartych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika - IR. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy dieta dla Członka Rady Powiatowej IR wynosi 100 złotych brutto, a posiedzenie Rady Powiatowej odbywa się nie częściej niż raz w miesiącu, nie stosuje się do nich art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3, i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów jest, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 5 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyłączenie, o którym mowa w cytowanym przepisie, odnosi się do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy).

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5 i 7 ustawy powoduje, że na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i jej jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższych tytułów, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200,00 zł - w wysokości 18% przychodu.

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego w dniu 20 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej podjęło uchwałę Nr .... w sprawie wysokości diet, zasad i trybu ich wypłaty oraz należności z tytułu podróży służbowych przysługujących członkom Rad Powiatowych IRW, a w dniu 17 czerwca 2011 r. uchwałę Nr ..... w sprawie zmiany uchwały Nr .... Walnego Zgromadzenia IR z dnia 20 czerwca 2008 r. sprawie wysokości diet, zasad i trybu ich wypłaty oraz należności z tytułu podróży służbowych przysługujących członkom Rad Powiatowych IR. Wnioskodawca ponosił wydatki na rzecz osób fizycznych, będących członkami Rad Powiatowych IR w wysokości 100 złotych brutto za każde odbyte posiedzenie organu jakim jest Rada Powiatowa IR. Wnioskodawca nie ponosił cyklicznie (miesięcznie) wydatków na rzecz osób fizycznych będących członkami Rad Powiatowych IR, gdyż wypłata następuje za udział w posiedzeniu Rady Powiatowej IR, a w ciągu roku kalendarzowego jest 5 posiedzeń danej Rady Powiatowej IR. Osoby fizyczne, na rzecz których Wnioskodawca ponosi wydatki, są członkami organów Wnioskodawcy, co wynika z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Członkowie Rad Powiatowych wybierani są w wyborach przez członków Izb Rolniczych. Członkami Izb Rolniczych są osoby będące podatnikami podatku rolnego - art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Zasady wyboru członków Rad Powiatowych IR określa Rozdział IV ustawy o izbach rolniczych.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079, z późn. zm.). W myśl art. 3 ust. 5 tej ustawy, izby posiadają osobowość prawną.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, organami izby są:

 1. walne zgromadzenie,
 2. komisja rewizyjna,
 3. zarząd,
 4. rady powiatowe izby.

Stosownie zaś do art. 22a ust. 3 tej ustawy, do zadań rady powiatowej izby należy:

 1. sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby;
 2. wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby;
 3. realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.

Do organów stanowiących, co do zasady, zalicza się walne zgromadzenie.

Cechą charakterystyczną organów stanowiących IR - Wnioskodawcy jest przyznane przez ustawę oraz statut uprawnienie do podejmowania uchwał w istotnych sprawach, w szczególności zaś dotyczących rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły i rozliczanie władz IR z wykonywania przez nie obowiązków. Istotnym elementem uprawnień organów stanowiących jest więc prawo nadzoru nad organami wykonawczymi i wynikające z niego uprawnienie do odwołania organu wykonawczego.

Zatem jak wynika z art. 22a ust. 3 ustawy o izbach rolniczych, rada powiatowa izby rolniczej nie jest organem stanowiącym osoby prawnej (Wnioskodawcy). Zakres działania Rady Powiatowej jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Pełni ona bowiem funkcję opiniotwórczą i doradczą dla organów stanowiących Izby Rolniczej.

Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów członków Rady Powiatowej do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody członków Rady Powiatowej z tytułu pełnionych funkcji byłyby przychodami z tego źródła wyłącznie gdyby Rada Powiatowa była organem stanowiącym osoby prawnej. W związku z powyższym, przychody członków Rady Powiatowej należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł.

Powyższy przepis przewiduje więc zwolnienie tylko niektórych przychodów związanych z osobistym pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, a mianowicie wyłącznie diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów.

Podkreślenia wymaga, że o zakresie stosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 listopada 1997 r., sygn. akt U 6/97 (publ. OTK 1997/5-6/65).

W powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził między innymi, że wykładnia przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jako sui generis od reguły opodatkowania, musi być wykładnią ścisłą. Nieprecyzyjna redakcja art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy podatkowej, zamieszczenie w nim pojęć niezdefiniowanych ani w tej ustawie, ani w innych ustawach, nie ułatwia tej wykładni. Aby uniknąć dowolności i wykładni za szerokiej, należy przyjąć zasadę, że kryteria rozumienia powyższych pojęć muszą mieć w pierwszej kolejności charakter kryteriów ustawowych, a tylko pomocniczo (w kwestiach nierozstrzygniętych przez ustawy) mogą odwoływać się do znaczeń pozaprawnych. Po pierwsze więc do uznania określonego świadczenia za „dietę” bądź „kwotę stanowiącą zwrot kosztów” nie wystarczy takie nazwanie tego świadczenia przez odbiorcę lub stronę świadczącą, lecz konieczne jest, aby świadczenie było w taki sposób nazwane przez ustawę i następowało w wykonaniu ustawowego uprawnienia do tego rodzaju świadczenia. Po drugie „obowiązki” w rozumieniu wykładanego przepisu muszą mieć charakter obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy w tym sensie, że funkcja, z pełnieniem której obowiązki te się wiążą, jest funkcją unormowaną ustawowo. Dookreślenie, że chodzi o obowiązki o charakterze „obywatelskim” bądź „społecznym”, wprowadza kryterium dodatkowe, sytuujące daną funkcję w płaszczyźnie relacji państwo – obywatel państwa albo społeczność – członek tej społeczności. O pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych (a nie np. osoba odpłatnie świadcząca usługi eksperckie, czy jako pracownik wykonujący swe obowiązki zawodowe). Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych).

Z powyższego wynika, że również osoby reprezentujące interesy zawodowe rolników pełnią obowiązki społeczne.

Zgodnie z art. 21a ustawy o izbach rolniczych, członkom walnego zgromadzenia, zarządu, komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że przedmiotowe diety wypłacane członkom rad powiatowych Izby Rolniczej korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł, w konsekwencji czego Wnioskodawca, jako płatnik, nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy.

Jednakże zauważyć należy, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 45b pkt 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634).

Zgodnie z treścią § 1 pkt 3 lit. c) tegoż rozporządzenia został określony wzór informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), będący załącznikiem nr 10 do rozporządzenia.

W objaśnieniach zawartych w formularzu PIT-R zostało stwierdzone m.in.:

 • informacje PIT – R mają obowiązek wypełniać płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy), wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 17 ustawy,
 • w części D w kolumnie b informacji PIT-R – płatnik wykazuje ogólną kwotę wypłat należności dokonanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 17 ustawy (pkt 1 ppkt 1),
 • w kolumnie d informacji PIT-R – płatnik wykazuje kwoty diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, wypłacone osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie, wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy (pkt 1 ppkt 3).

Zatem z brzmienia pkt 1 ppkt 1 objaśnień jednoznacznie wynika, że płatnik jest zobowiązany wykazać ogólną kwotę wypłat – z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku, tj. m.in. diet określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w miesiącu, w którym dokonano wypłaty.

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę, że diety wypłacane członkom rad powiatowych Izby Rolniczej korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ww. ustawy. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i członkom rad powiatowych informacji PIT-R o wypłaconych członkom rad powiatowych dietach w sytuacji, gdy żaden członek nie uzyskał należności wyższej niż 2 280 zł miesięcznie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację. Wobec powyższego załączone dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny stanowiska dokonano wyłącznie na podstawie opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.