IBPBI/2/423-1500/14/AP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe – izba rolnicza
IBPBI/2/423-1500/14/APinterpretacja indywidualna
  1. cele statutowe
  2. czynsz
  3. izba rolnicza
  4. najem
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 15 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód z czynszu najmu lokali, będący dochodem uzyskanym na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o izbach rolniczych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 - zdarzenie przyszłe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód z czynszu najmu lokali, będący dochodem uzyskanym na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o izbach rolniczych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 lutego 2015 r., Znak: IBPBI/2/423-1500/14/AP wezwano do jego uzupełnienia m.in. poprzez wskazanie jak zostanie wydatkowany dochód, o jakim mowa we wniosku. Pismem z 10 marca 2015 r. udzielono odpowiedzi na wezwanie, ale nie wskazano w sposób jednoznaczny odpowiedzi na ww. pytanie Organu sformułowane w wezwaniu.

Postanowieniem z 1 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1500/14/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pozostawił wniosek bez rozpatrzenia wskazując, że Izba nie wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, czy zamierza osiągnięty dochód z tytułu czynszu za wynajem lokali przeznaczać na działalność statutową.

Na powyższe postanowienie pismem z 10 kwietnia 2015 r., które wpłynęło do tut. Biura 15 kwietnia 2015 r., wniesiono zażalenie argumentując, że już z treści zadanego pytania wynika, iż uzyskany w przyszłości czynsz najmu ma być przeznaczony na działalność statutową Izby.

W związku z powyższym tut. Organ postanowieniem z 9 czerwca 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-2-3/15/BD uchylił postanowienie organu pierwszej instancji i wskazał, że wniosek z 15 grudnia 2014 r. będzie podlegał rozpatrzeniu. Jednocześnie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dokonanie opłaty od niego. Uzupełnienia dokonano 15 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z 10 marca 2015 r.):

Izba, działająca na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1079) oraz statutu, posiada kilka lokali, które planuje oddać w najem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód z czynszu najmu, uzyskany na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o izbach rolniczych (z innego majątku Izby) i przeznaczony na działalność na statutową, byłby zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ten byłby zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1079). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ww. przepisie podlegają zatem dochody podatników działających m.in. na podstawie ustawy wymienionej na wstępie niniejszego uzasadnienia, jeżeli dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli cele wyraźnie określone w statucie oraz
  • gdy środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. 1a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Jak wskazano powyżej dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop konieczne jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na niegospodarcze cele statutowe. Wolny od podatku jest zatem dochód, niezależnie od źródeł pochodzenia (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a updop), w tym z działalności gospodarczej, który zostanie przeznaczony i wydatkowany wyłącznie na działalność statutową (tj. działalność określoną w statucie).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz statutu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, izba rolnicza nie może prowadzić działalności gospodarczej. W związku z powyższym, działalność ta nie może stanowić jej celu statutowego.

A zatem, jeżeli Wnioskodawca osiągnie dochód z tytułu czynszu najmu lokali i przeznaczy go na realizację swoich celów statutowych, dochód ten będzie wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego nr 1 dotyczącego stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.