Izba rolnicza | Interpretacje podatkowe

Izba rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to izba rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów i naliczania oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do osób wchodzących w skład organów Izby Rolniczej jakimi są Rady Powiatowe?
Fragment:
Osoby fizyczne, na rzecz których Wnioskodawca ponosi wydatki, są członkami organów Wnioskodawcy, co wynika z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Członkowie Rad Powiatowych wybierani są w wyborach przez członków Izb Rolniczych. Członkami Izb Rolniczych są osoby będące podatnikami podatku rolnego - art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Zasady wyboru członków Rad Powiatowych IR określa Rozdział IV ustawy o izbach rolniczych. Mając na uwadze opisany stan faktyczny należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079, z późn. zm.). W myśl art. 3 ust. 5 tej ustawy, izby posiadają osobowość prawną. Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, organami izby są: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna, zarząd, rady powiatowe izby. Stosownie zaś do art. 22a ust. 3 tej ustawy, do zadań rady powiatowej izby należy: sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby; wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby; realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby. Do organów stanowiących, co do zasady, zalicza się walne zgromadzenie. Cechą charakterystyczną organów stanowiących IR - Wnioskodawcy jest przyznane przez ustawę oraz statut uprawnienie do podejmowania uchwał w istotnych sprawach, w szczególności zaś dotyczących rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły i rozliczanie władz IR z wykonywania przez nie obowiązków.
2015
6
paź

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe – izba rolnicza
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie ustawy o izbach rolniczych oraz statutu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, izba rolnicza nie może prowadzić działalności gospodarczej. W związku z powyższym, działalność ta nie może stanowić jej celu statutowego. A zatem, jeżeli Wnioskodawca osiągnie dochód z tytułu czynszu najmu lokali i przeznaczy go na realizację swoich celów statutowych, dochód ten będzie wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego nr 1 dotyczącego stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
24
lip

Istota:
Czy diety wypłacane członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji problemowych, Rad Powiatowych, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji problemowych, Przewodniczącym Rad Powiatowych oraz Prezesowi, Wiceprezesowi i członkom Zarządu oraz Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych .... Izby Rolniczej są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Izby Rolniczej, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Rad Powiatowych, Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz członkom komisji problemowych przysługuje wyżej wymieniony zwrot faktycznie poniesionych kosztów podróży „ za uczestnictwo w posiedzeniach organów statutowych ... ”. Organem stanowiącym ... Izby Rolniczej jest Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna, Zarząd, Rady Powiatowe, Komisje problemowe nie są organami stanowiącymi ... Izby Rolniczej. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, Zarząd – organem wykonawczym, Rady Powiatowe są organem opiniodawczym do zadań których należy: sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich Zarządowi ... Izby Rolniczej, wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie ... Izby Rolniczej, realizacja innych obowiązków określonych w statucie ... Izby Rolniczej. Natomiast Komisje problemowe pełnią jedynie rolę doradczą, pomocniczą wobec walnego Zgromadzenia .... Izby Rolniczej. Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.927 ze zm.). W myśl art. 3 ust. 5 tej ustawy, izby posiadają osobowość prawną.
2014
6
kwi

Istota:
Zastosowania zwolnień przedmiotowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 17 oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, które na mocy art. 3 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych posiadają osobowość prawną. Zgodnie z ww. ustawą, Izby działają na podstawie ustawy i statutu, a terenem ich działania jest obszar województwa (art. 8 ust. 1 i art. 3 ust. 2). Organami Izby są: walne zgromadzenie – jako organ stanowiący, zarząd – jako organ wykonawczy, komisja rewizyjna – jako organ kontrolny, rady powiatu - jako organy doradcze. Ustawa o izbach rolniczych w art. 12 ust. 1 pkt 10 określa, iż do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty. Dodatkowo zaś art. 21a ww. ustawy przyznaje członkom walnego zgromadzenia, zarządu, komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych uprawnienie do diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie. W zakresie właściwości zarządu ustawa o izbach rolniczych ustanawia (...)
2013
21
maj

Istota:
Czy pomoc pieniężna, którą Izba rolnicza chce przekazać ze swego budżetu na pomoc dla rolników – członków Izby poszkodowanych przez przejście trąby powietrznej będzie potraktowana jako zadanie statutowe Izby, które korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest jednostką samorządu rolniczego, mająca osobowość prawną, powołaną do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Izba Rolnicza prowadzi wyłącznie działalność statutową na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Nie prowadzi działalności gospodarczej i w myśl art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jej dochody, w części przeznaczonej na cele statutowe, są zwolnione od tego podatku. Terenem działania izby jest województwo ... . Izba Rolnicza chciałaby przyłączyć się do udzielania pomocy finansowej dla poszkodowanych rolników, którzy z mocy cytowanej ustawy są członkami izby, a ich gospodarstwa rolne zostały zniszczone przez trąbę powietrzną. Zarząd Izby wnioskuje o przekazanie kwoty 30.000,00 zł na ich rzecz na podstawie porozumienia (umowy), które byłoby zawarte z wójtami poszkodowanych gmin, z równoczesnym określeniem konkretnego sposobu jej wykorzystania. Z zapisów ustawy o izbach rolniczych (art. 5) oraz statutu (§ 12) nie wynika wprost zapis o działaniu w postaci udzielenia pomocy w takich sprawach, jako odrębne zadania statutowe. Jedynie art. 1 ustawy i § 2 statutu Izby przewiduje, że izba jako autonomiczny samorząd rolniczy, jest powołana w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej podmiotów.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.