Izba | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to izba. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
sie

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach, organizowanych i finansowanych w całości lub w części albo refundowanych w całości lub w części przez Wnioskodawcę ze składek członkowskich oraz związanych z tym obowiązków płatnika, dotyczących sporządzenia i wystawienia informacji PIT-8C.

Fragment:

Zgodnie z § 1 tego Regulaminu, z utworzonego w tym celu funduszu mogą korzystać członkowie Izby opłacający na bieżąco składki członkowskie. Pomoc może być przyznana raz w roku, w wysokości 400 zł, o ile szkolenie trwa nie krócej, niż dwa kolejne dni kalendarzowe. Środki na pokrycie wymienionych form kształcenia zawodowego przez Okręgowe Izby pochodzą z majątku własnego samorządu, tworzonego w przeważającej części ze składek członkowskich. Obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz właściwej Okręgowej Izby ma charakter przymusowy (art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy o izbach lekarskich). Składka ta opłacana jest comiesięcznie w wysokości określonej w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 września 2014 r. Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 116 ustawy o izbach lekarskich). W opisanym stanie faktycznym i prawnym Wnioskodawca, kierując się dotychczasowym stanowiskiem organów podatkowych, wartość nieodpłatnych różnych form kształcenia podyplomowego organizowanych przez okręgowe izby lekarskie uznawał za opodatkowane i wystawiał ich uczestnikom informacje PIT-8C. Jednak wobec zmiany stanowiska organów podatkowych w tym przedmiocie, przy jednoczesnym braku jednolitości stosowania przepisów podatkowych Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na sformułowane pytania.

2014
1
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek/położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach szkoleniowych organizowanych przez Izbę w ramach zadań ustawowych?

Fragment:

Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek i położnych, prowadzonego przez Wnioskodawcę, mają prawo korzystać ze świadczeń określonych w tym regulaminie (w tym m.in. kursów szkoleniowych organizowanych przez Wnioskodawcę) dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej na rzecz Izby. Ponadto w postanowieniu z § 3 ust. 1 regulaminu określono, że z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie finansowanego przez Izbę w zamian za opłacanie składek członkowskich, korzystania z kursów dokształcającego, specjalistycznego, kwalifikacyjnego lub specjalizacji, w ramach kształcenia pielęgniarek i położnych organizowanego przez Okręgową Izbę, można skorzystać wyłącznie jeden raz w roku kalendarzowym. Przenosząc powołane przepisy na grunt przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż finansowanie przez Izbę na rzecz członków (tj. pielęgniarek i położnych), kosztów kursu szkoleniowego to nic innego jak przekazanie konkretnego świadczenia nieodpłatnego. Gdyby bowiem nie finansowanie wskazanych kosztów z majątku Izby (Wnioskodawcy) członek Izby (pielęgniarka, położna) musiałby w całości sfinansować omawiane wydatki (koszty) własnym majątkiem. Tym samym członkowie Izby uzyskują konkretne przysporzenie majątkowe kosztem majątku innego podmiotu (tutaj Izby). Bez znaczenia dla kwalifikacji tegoż świadczenia jako przychodu podatkowego jest to, że pielęgniarki czy też położne uczestnicząc w takich szkoleniach (kursach) wykonują ustawowy obowiązek podnoszenia kwalifikacji.

2014
12
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek/położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach zadań ustawowych?

Fragment:

Powyższe kursy finansowane są ze składek członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Pielęgniarka/położna zobowiązana jest z tytułu przynależności do samorządu zawodowego do odprowadzania koniecznych składek członkowskich w wysokości ustalonych mocą uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Tym samym płacąc składki pielęgniarka/położna już pokrywa koszty kursów. Pielęgniarka/położna, która nie opłaca lub nie opłaciła składki członkowskiej nie zostaje dopuszczona do danego kursu w ramach kształcenia podyplomowego. Przenosząc powołane przepisy na grunt przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż dofinansowanie przez Izbę na rzecz członków (tj. pielęgniarek i położnych), kosztów kursu podyplomowego to nic innego jak przekazanie konkretnego świadczenia nieodpłatnego. Gdyby bowiem nie dofinansowanie wskazanych kosztów z majątku Izby (Wnioskodawcy) członek Izby (pielęgniarka, położna) musiałby w całości sfinansować omawiane wydatki (koszty) własnym majątkiem. Tym samym członkowie Izby uzyskują konkretne przysporzenie majątkowe kosztem majątku innego podmiotu (tutaj Izby). Bez znaczenia dla kwalifikacji tegoż świadczenia jako przychodu podatkowego jest to, że pielęgniarki czy też położne uczestnicząc w takich szkoleniach (kursach) wykonują ustawowy obowiązek podnoszenia kwalifikacji.

2013
27
sie

Istota:

Dyrektor Izby Celnej, działając jako organ likwidacyjny, wykonujący zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych, w odniesieniu do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu karnym skarbowym, nie jest podatnikiem podatku VAT.

Fragment:

Przyjęcie poglądu odmiennego od poglądu wnioskującego mogłoby prowadzić do wniosku, że Dyrektor Izby Celnej zobowiązany jest do zarejestrowania się jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Należy również zaznaczyć, że nieuznanie się przez Dyrektora Izby Celnej za podatnika podatku VAT w opisanym stanie faktycznym nie oznacza, że podatek VAT nie zostanie zapłacony. Sprzedaż likwidacyjna jest bowiem dokonywana po cenie oszacowania, którą biegły ocenia na podstawie wartości rynkowych, które na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) zawierają podatek VAT. W dniu 23 września 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak: IPTPP3/443-52/11-4/IB , uznając stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, Strona, pismem z dnia 13 października 2011 r. (data wpływu 14 października 2011 r.), wezwała Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa. W wyniku ponownej analizy sprawy, w piśmie z dnia 8 listopada 2011 r. Nr IPTPP3/443W-3/11-2/BJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

2013
14
sie

Istota:

Czy składka członkowska na rzecz samorządu aptekarskiego - Izby Aptekarskiej - jest kosztem uzyskania przychodu właściciela apteki, który jest jednocześnie farmaceutą i kierownikiem tej apteki?

Fragment:

Nr 136, poz. 856) jako farmaceuta, który jest jednocześnie kierownikiem apteki i jej właścicielem, Wnioskodawczyni ma obowiązek systematycznego opłacania składki członkowskiej z tytułu obligatoryjnej przynależności do Izby Aptekarskiej. Dlatego też zasadnym jest ujmowanie w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodu, opłacanej składki na rzecz Izby Aptekarskiej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy składka członkowska na rzecz samorządu aptekarskiego - Izby Aptekarskiej - jest kosztem uzyskania przychodu właściciela apteki, który jest jednocześnie farmaceutą i kierownikiem tej apteki... Zdaniem Wnioskodawczyni, uwzględniając przepisy regulujące zawód aptekarza, szczegółowo omówione w ustawie o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) określono jakie powinna spełniać warunki osoba wykonująca zawód farmaceuty, jak i wskazano właściwy organ, który stwierdza prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz wpisuje na listę członków Okręgowej Izby Aptekarskiej wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby oraz, że w związku z tą czynnością powstaje automatycznie obowiązek opłacania składki na rzecz samorządu - Izby Aptekarskiej, która w przypadku jej nie opłacenia, podlega ściganiu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Reasumując, wpłata składki wynika wprost z obowiązkowej przynależności do tej organizacji i jest warunkiem koniecznym przy prowadzeniu tego rodzaju działalności, tj. prowadzenia apteki przez farmaceutę, który jest jednocześnie jej kierownikiem i właścicielem, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą w tym zakresie.

2013
10
lip

Istota:

Czy w związku z dofinansowaniem kosztów kursów podyplomowych Izba powinna dla korzystających z tych dopłat członków wystawiać na koniec roku informację PIT-8C?

Fragment:

Obowiązek ten jest wykonywany m.in. poprzez uczestnictwo w kursach w ramach kształcenia podyplomowego, finansowanego w całości ze środków pochodzących z Izby Pielęgniarek i Położnych. Kursy organizowane przez Wnioskodawcę są nieodpłatne dla ich uczestników, tj. członków samorządu. Ukończenie takiego kursu stanowi potwierdzenie realizacji obowiązku ustawowego pielęgniarki lub położnej. Finansowane są ze środków, na które w większej części składają się sumy pochodzące z obowiązkowych składek członkowskich (zgodnie z ww. ustawą). Wnioskodawca podkreśla, iż osoba, która nie uiszcza regularnie składek członkowskich lub też zalega z ich płatnością, nie może brać udziału w kursach organizowanych przez Wnioskodawcę. Przenosząc powołane przepisy na grunt przedstawianego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż dofinansowanie przez Izbę na rzecz członków (tj. pielęgniarek i położnych), kosztów kursu podyplomowego to nic innego jak przekazanie konkretnego świadczenia nieodpłatnego. Gdyby bowiem nie dofinansowanie wskazanych kosztów z majątku Izby (Wnioskodawcy) członek Izby musiałby w całości sfinansować omawiane wydatki (koszty) własnym majątkiem. Tym samym członkowie Izby uzyskują konkretne przysporzenie majątkowe kosztem majątku innego podmiotu (tutaj Izby). Bez znaczenia dla kwalifikacji tegoż świadczenia jako przychodu podatkowego jest to, że pielęgniarki czy też położne uczestnicząc w takich szkoleniach (kursach) wykonują ustawowy obowiązek podnoszenia kwalifikacji.

2013
28
mar

Istota:

Czy w związku z częściowym dofinansowaniem kosztów szkoleń zawodowych, kosztów prenumeraty specjalistycznych czasopism fachowych i literatury profesjonalnej, kosztów wycieczek naukowo-technicznych Izba powinna dla korzystających z tych dopłat członków wystawiać na koniec roku informację PIT-8C?

Fragment:

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Krajowej Izbie – należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa, okręgowych izbach – należy przez to rozumieć okręgowe izby inżynierów budownictwa, regulaminie wyborów – należy przez to rozumieć regulamin wyborów do organów Izby. 2.Ilekroć w statucie jest mowa o kompetencjach lub zadaniach Krajowej Izby lub okręgowej izby bez wskazania właściwego organu, należy przez to rozumieć odpowiednio Krajową Radę Izby lub okręgową radę izby. § 4 Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb. Członkowie okręgowych izb są członkami Izby. Listy członków Izby prowadzą okręgowe izby na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Krajowy Zjazd Izby. Izba jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Krajowa Izba i okręgowe izby posiadają osobowość prawną. § 5 Niniejszy statut i regulaminy w nim przewidziane obowiązują wszystkich członków Izby. § 6 Krajowa Izba i okręgowe izby mają prawo do używania znaku oraz przyznawania nagród i odznak ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby. Znak może być zastrzeżony przez Krajową Izbę. Rozdział 2. Zadania Izby. § 7 1.Do zadań Izby jako (...)

2013
28
mar

Istota:

Czy w związku z częściowym dofinansowaniem kosztów obowiązkowej składki OC – za szkody wyrządzone przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane (art. 12 ust 1) Izba powinna dla korzystających z tych dopłat członków wystawiać na koniec roku informację PIT-8C?

Fragment:

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Krajowej Izbie – należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa, okręgowych izbach – należy przez to rozumieć okręgowe izby inżynierów budownictwa, regulaminie wyborów – należy przez to rozumieć regulamin wyborów do organów Izby. 2.Ilekroć w statucie jest mowa o kompetencjach lub zadaniach Krajowej Izby lub okręgowej izby bez wskazania właściwego organu, należy przez to rozumieć odpowiednio Krajową Radę Izby lub okręgową radę izby. § 4 Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb. Członkowie okręgowych izb są członkami Izby. Listy członków Izby prowadzą okręgowe izby na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Krajowy Zjazd Izby. Izba jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań. Krajowa Izba i okręgowe izby posiadają osobowość prawną. § 5 Niniejszy statut i regulaminy w nim przewidziane obowiązują wszystkich członków Izby. § 6 Krajowa Izba i okręgowe izby mają prawo do używania znaku oraz przyznawania nagród i odznak ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby. Znak może być zastrzeżony przez Krajową Izbę. Rozdział 2. Zadania Izby. § 7 1.Do zadań Izby jako (...)

2011
1
paź

Istota:

Uznanie Dyrektora Izby Celnej jako organu likwidacyjnego, wykonującego zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych w odniesieniu do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu karnym skarbowym jako podatnika podatku VAT.

Fragment:

Organ likwidacyjny - Dyrektor Izby Celnej - nie jest zatem „ zwykłym ” uczestnikiem obrotu gospodarczego (por. wyrok NSA z dnia 4 listopada 2009 r., sygn. I FSK 649/08, CBOSA), a dokonywana przez niego sprzedaż podlega reżimowi przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stąd też Dyrektor Izby Celnej nie może być uznany, w odniesieniu do wykonywania obowiązku sprzedaży ruchomości (samochodu), co do których orzeczono ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa, za „ handlowca ” prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Przedmiotowa sprzedaż jest wykonaniem obowiązku nałożonego przepisami prawa, mieszczącym się w ramach jego (dyrektora) urzędowych kompetencji i - co wywiedziono powyżej - nie ma charakteru umowy cywilnoprawnej. Należy zatem uznać, że ww. czynności sprzedaży likwidacyjnej są poza systemem VAT, a to w oparciu o treść art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Dyrektor Izby Celnej zaś z tytułu ich wykonywania nie jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Dyrektor Izby Celnej jako organ likwidacyjny wykonując zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych w odniesieniu, do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu karnym skarbowym jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, czy też nie jest podatnikiem wypełniając dyspozycję art. 15 ust. 6 ww. ustawy...

2011
1
wrz

Istota:

Czy obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT może stosować Dyrektor Izby Celnej jako organ likwidacyjny przy sprzedaży towarów niewspólnotowych przyjętych lub skonfiskowanych oraz takich, odnośnie których nastąpiło zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa, dokonywanej na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Izby Celnej, przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2010 r. (data wpływu 26 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw towarów znajdujących się w magazynach organu celnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostaw towarów znajdujących się w magazynach organu celnego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Izba Celna posiada magazyny depozytowe i likwidacyjne, w których przechowywane są towary niewspólnotowe zajęte oraz takie, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Towary te znajdują się pod dozorem celnym oraz są zaewidencjonowane w prowadzonych w magazynach księgach magazynowych. Likwidacja towarów następuje na podstawie umowy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jedną z form likwidacji jest ich sprzedaż.