Istotne warunki zamówienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to istotne warunki zamówienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy odpłatne wydanie oferentowi materiałów SIWZ stanowi czynność niepodlegajacą opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnioną, czy opodatkowaną stawka 23%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2011 r. (data wpływu 14 lutego 2011 r.) uzupełnionym w dniach 11 i 16 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego wydania materiałów SIWZ - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 11 i 16 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatne udostępnianie na wniosek informacji publicznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania informacji publicznych - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 7 lipca 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 12.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko odnośnie problemu przedstawionego w pytaniu 1 jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W przedmiotowym piśmie informujecie Państwo, iż Wasza Gmina, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, organizując przetarg przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków, za którą otrzymuje od oferentów zapłatę w wysokości kosztów wydanych formularzy - zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy zapłata nie może przekraczać kosztów druku oraz przekazania. Waszym (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy mieści się nadal w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). W dniu 21 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Następnie uzupełniono wniosek o sprecyzowane własne stanowisko w sprawie. Złożone zapytanie dotyczyło kilku odrębnych spraw. Niniejsze postanowienie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy Podatnik może zastosować przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i przyjąć do całej wartości kontraktów stawkę podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 7%.
Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne dot. zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków dofinansowane ze środków unijnych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA). Memorandum Finansowe zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej podpisane 2002 roku. określa udział przyznanej pomocy na 69% wydatków kwalifikowanych. Przeważająca część kontraktów realizowana będzie na potrzeby budownictwa mieszkaniowego (90%) - pozostałe 10% infrastruktury realizowane będzie na potrzeby przemysłu.
2. Czy opłatne przekazanie wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po kosztach jej druku jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Ad. 1 Odpowiadając na pytanie Podatnika należy wskazać, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przy czym przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie infrastruktury towarzyszącej zostało natomiast zdefiniowane w art. 146 ust. 3 powołanej ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu przez infrastrukturę towarzyszącą (...)