IPPB2/4511-373/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Transakcje dokonywane na rynku Forex z tytułu z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-38 z tytułu osiąganych za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego dochodów na rynku Forex.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu transakcji dokonywanych na rynku forex – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu transakcji dokonywanych na rynku forex.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od roku 2014 zamieszkuje w Irlandii. Dodatkowo na terytorium Irlandii posiada również centrum interesów osobistych, w tym również przebywa na terytorium Irlandii przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku.

W roku 2015 Wnioskodawczyni otworzyła rachunek inwestycyjny w polskim biurze maklerskim, za pośrednictwem którego inwestuje w waluty obce. Inwestowanie na rynku walutowym Forex polega zasadniczo na spekulacji wartością jednej waluty w relacji do drugiej. W rezultacie obrotu na podstawie różnicy wahań kursów pomiędzy walutami na rachunku inwestora powstaje zysk lub strata.

Z informacji uzyskanych od biura maklerskiego, wynika, że rynek walutowy Forex jest zdecentralizowanym rynkiem międzynarodowym, co oznacza, że nie ma określonej lokalizacji.

Rozliczenie odbywa się poprzez transfer różnicy pomiędzy ceną instrumentu bazowego (waluty) w momencie otwarcia pozycji, a ceną instrumentu w momencie zamknięcia pozycji. Transakcje nie nakładają na żadną ze stron obowiązku dostawy instrumentu bazowego.

W związku z tym źródło dochodów Wnioskodawczyni nie jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże pośrednikiem w zawieranych przez Wnioskodawczynię transakcjach, polegających na inwestycje w waluty obce, jest polskie biuro maklerskie.

Dodatkowo Wnioskodawczyni wskazuje, że nie posiada certyfikatu rezydencji wydanego przez organy podatkowe z Irlandii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski i w konsekwencji Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do składania zeznania rocznego PIT-38...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwanie przez Wnioskodawcę dochodów, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego, z tytułu inwestowania w waluty na rynku walutowym Forex nie będzie podlegało opodatkowaniu na terytorium Polski i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązana do składania zeznania podatkowego PIT-38, bowiem zgodnie z treścią art. 13 ust. 5 UPO zyski z przeniesienia tytułu własności majątku innego niż ten, o którym mowa w poprzednich ustępach tego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba przenosząca tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 1, poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle art. 3 ust. 1a. ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca od roku 2014 zamieszkuje w Irlandii. Dodatkowo na terytorium Irlandii posiada również centrum interesów osobistych, w tym również przebywa na terytorium Irlandii przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku. W roku 2015 Wnioskodawca otworzył rachunek inwestycyjny w polskim biurze maklerskim, za pośrednictwem którego inwestuje w waluty obce na rynku walutowym Forex. Rynek walutowy Forex jest zdecentralizowanym rynkiem międzynarodowym, co oznacza, że nie ma określonej lokalizacji. Wnioskodawca nie posiada certyfikatu rezydencji wydanego przez organy podatkowe z Irlandii.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca powziął wątpliwość czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski i w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-38.

Mając na uwadze, przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne Wnioskodawca w Polsce podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie uznać należy, że w odniesieniu do dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex, który jest zdecentralizowanym rynkiem międzynarodowym, nie mającym określonej lokalizacji, zastosowanie znajduje art. 13 ust. 5 Umowy z dnia 13 listopada 1995 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, (Tekst pierwotny: Dz. U. z 1996 r. nr 29, poz. 129, Dz. U. z 2000 r. nr 53, poz. 650). W myśl tego przepisu, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku innego niż ten, o którym mowa w poprzednich ustępach tego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba przenosząca tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zatem w przypadku Wnioskodawcy, który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, nie znajdują zastosowania polskie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż źródło zysków (strat) z tytułu transakcji forexowych nie jest uzyskiwane na terytorium Polski.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, który od roku 2014 zamieszkuje w Irlandii, posiada w Irlandii centrum interesów osobistych i przebywa na terytorium Irlandii przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku, z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Irlandii.

Reasumując Transakcje dokonywane na rynku Forex z tytułu z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-38 z tytułu osiąganych za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego dochodów na rynku Forex.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.