Irlandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Irlandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
wrz

Istota:

Opodatkowanie świadczenia dla owdowiałego rodzica i niepełnoletnie dzieci wypłacanego z Irlandii.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 23 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 sierpnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymywanych z Irlandii. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2006 r. mąż Wnioskodawczyni wyjechał do Irlandii w poszukiwaniu pracy. W październiku 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z synem dołączyła do niego. Mąż pracował legalnie w Irlandii w jednym zakładzie pracy i w Irlandii podlegał ubezpieczeniom społecznym. W 2013 r. urodziła się ich córka. W dniu 17 kwietnia 2017 r. w Irlandii, w wyniku ciężkiej choroby nowotworowej, zmarł mąż Wnioskodawczyni. Po jego śmierci Wnioskodawczyni sama wychowuje 16-letniego syna i 5-letnią córkę. Na mocy obowiązującego prawa w Irlandii od 2 czerwca 2017 r. Wnioskodawczyni otrzymała prawo do świadczenia rodzinnego, tzw. „ renty wdowiej ” po śmierci męża. Świadczenie to jest przyznane na Wnioskodawczynię oraz na jej niepełnoletnie dzieci. „ Renta ” wypłacana jest z zakładu opieki społecznej z wydziału ochrony socjalnej. Na decyzji widnieje kwota netto, ponieważ w Irlandii „ renta wdowia ” jest zwolniona z podatku. W dniu 17 czerwca 2018 r. - czyli ponad rok od śmierci męża - Wnioskodawczyni postanowiła wrócić z dziećmi do Polski, dlatego też świadczenie rodzinne zostało przetransferowane do banku i od tego dnia w Polsce znajdują się wszystkie interesy życiowe i gospodarcze Wnioskodawczyni oraz przebiega edukacja dzieci.

2018
14
kwi

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego.

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym wskazano, że Wnioskodawczyni we wrześniu 2007 r. wyjechała wraz z mężem do Irlandii, gdzie przebywała do kwietnia 2015 r. Od września 2007 r. do października 2011 r. pracowała w Irlandii. Od października 2011 r. do maja 2012 r. była na zasiłku macierzyńskim w Irlandii „ Maternity Benefit ”. Od maja 2012 r. do kwietnia 2015 r. otrzymywała zasiłek dla poszukujących pracę „ Jobseeker Allowance ” w wysokości około 110 € tygodniowo. Przez cały okres pobytu w Irlandii Wnioskodawczyni wraz z mężem byli rezydentami Irlandii i tam się rozliczali z osiągniętych dochodów. Między wrześniem 2007 r. a kwietniem 2015 r. nie osiągali w Polsce żadnych dochodów. Ponadto miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawczyni posiadała w Irlandii. W latach 2007-2015, czyli także w 2014 r., stałe miejsce zamieszkania znajdowało się w Irlandii, mieszkała tam z całą rodziną (mąż i dwoje dzieci). Jednocześnie przez cały ten okres posiadała stałe zameldowanie w Polsce. W tym czasie nie uzyskiwała żadnych dochodów w Polsce i nie rozliczała się w Polsce w urzędzie skarbowym. Uzyskane dochody były rozliczane w Irlandii. Centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawczyni było w Irlandii, średnio dwa razy w roku przyjeżdżała do Polski na urlop, na dwa tygodnie.

2017
14
paź

Istota:

Czy świadczenie ubezpieczeniowe otrzymane przez Wnioskodawcę (Uposażonego) będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że otrzymane przez Niego odszkodowanie z tytułu śmierci córki zostało wypłacone w Irlandii, zastosowanie w niniejszej sprawie znajduje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129 i z 2000 r., Nr 53, poz. 650). Ww. umowa nie zawiera przepisu odnoszącego się wprost do odszkodowań, a zatem w myśl tej umowy odszkodowanie należy zakwalifikować jako tzw. „ inny dochód ”. Zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie pochodzące z Irlandii, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Do opodatkowania ww. odszkodowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2017
11
paź

Istota:

Czy świadczenie ubezpieczeniowe otrzymane przez Wnioskodawcę (Uposażonego) będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że otrzymane przez Niego odszkodowanie z tytułu śmierci siostry zostało wypłacone w Irlandii, zastosowanie w niniejszej sprawie znajduje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129 i z 2000 r., Nr 53, poz. 650). Ww. umowa nie zawiera przepisu odnoszącego się wprost do odszkodowań, a zatem w myśl tej umowy odszkodowanie należy zakwalifikować jako tzw. „ inny dochód ”. Zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie pochodzące z Irlandii, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Do opodatkowania ww. odszkodowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2017
5
paź

Istota:

Należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, renta otrzymywana z Irlandii, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Fragment:

Czy renta wypracowana i wypłacona na konto w Irlandii musi być opodatkowania w Polsce, pomimo, że w Irlandii jest to kwota wolna od podatku? Zdaniem Wnioskodawczyni, zdarzenie losowe (choroba) sprawiło, że Wnioskodawczyni przebywa na leczeniu w Polsce (czyli Wnioskodawczyni nie spakowała „ manatków ”, nie pozamykała wszystkich spraw w Irlandii, nie przerwała kategorycznie, samowolnie i zdecydowanie powiązań osobistych i gospodarczych z Irlandią – dostała pozwolenie na leczenie w Polsce. Z pisma dotyczącego przyznania renty w Irlandii z dnia 13 kwietnia 2016 r. wynika, że obowiązek podatkowy umiejscowiony jest w Irlandii (tam ta kwota jest wolna od podatku). Rencista w Irlandii dodatkowo do renty otrzymuje dopłatę do mieszkania, światła, wody, itd. Wnioskodawczyni przebywając w Polsce, tych dodatków nie otrzymuje i nigdy nie występowała o te dodatki, Wnioskodawczyni uważa, że i tak dostaje dużo). W Polsce natomiast skumulowana zaległa kwota renty wypłacanej w Irlandii za okres 2,5 roku to drugi próg opodatkowania. Wnioskodawczyni pozostawała bez środków do życia przez 3 lata pomimo choroby, bo ZUS w Polsce uznał, że Wnioskodawczyni jest zdolna do pracy. Dopiero Irlandia poprosiła Wnioskodawczynię o przesłanie wszystkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia.

2017
26
cze

Istota:

Czy świadczenie emerytalne z Irlandii będzie opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce oraz jego centrum interesów życiowych i gospodarczych będzie również w Polsce?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca od prawie 10 lat pracuje w Irlandii. Od 19 wrześniu 2017 r., zostanie mu przydzielone świadczenie emerytalne z Irlandii. Wnioskodawca po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury zamierza przyjechać do Polski, gdzie będzie się znajdować jego centrum interesów życiowych i gospodarczych. Od września 2017 r., zamierza na stałe zamieszkać wraz ze swoją rodziną w Polsce. Życie towarzyskie, kulturalne będzie prowadzone w Polsce. Należy nadmienić, że emerytura wypłacana będzie przez państwo irlandzkie i nie będzie pochodzić ze źródeł wymienionych w art. 19 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wnioskodawca jest obywatelem polskim. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie emerytalne z Irlandii będzie opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce oraz jego centrum interesów życiowych i gospodarczych będzie również w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Irlandii jako świadczenie związane z wcześniejszą pracą będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie w Polsce z uwagi na fakt, że Wnioskodawca posiadać będzie miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych i gospodarczych w Polsce.

2016
26
lip

Istota:

Transakcje dokonywane na rynku Forex z tytułu z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-38 z tytułu osiąganych za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego dochodów na rynku Forex.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, który od roku 2014 zamieszkuje w Irlandii, posiada w Irlandii centrum interesów osobistych i przebywa na terytorium Irlandii przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku, z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Irlandii. Reasumując Transakcje dokonywane na rynku Forex z tytułu z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-38 z tytułu osiąganych za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego dochodów na rynku Forex. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
26
lut

Istota:

Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w radzie dyrektorów spółki z siedzibą w Irlandii, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r (dalej: „umowa”), tj. na Irlandii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Irlandii.Czy należy zastosować art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli opodatkowanie za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją?

Fragment:

Spółka irlandzka jest rezydentem podatkowym w Irlandii, tj. podlega opodatkowaniu w Irlandii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Irlandia. Pełniona przez Wnioskodawcę funkcja w firmie z siedzibą w Irlandii to „ non-executive member of the board of directors ”, czyli nie-wykonawczy członek rady dyrektorów, który jest odpowiednikiem polskiego członka rady nadzorczej. Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków w ramach ww. funkcji mieści się w definicji art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129 i Dz. U. z 2000 r. Nr 53, poz. 650). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w radzie dyrektorów spółki z siedzibą w Irlandii, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r (dalej: „ umowa ”), tj. na Irlandii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Irlandii.

2015
23
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym stanie faktycznym nie dojdzie do powstania w Polsce stałego zakładu Spółki w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. nr 29, poz. 129)?

Fragment:

Zgodnie z tak sformułowanym odesłaniem ustawowym, z uwzględnieniem opisu stanu faktycznego, w omawianej sytuacji zastosowania będzie miała umowa z Irlandią. Ze względu na fakt, iż umowa z Irlandią została sporządzona w oparciu o postanowienia Modelu Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania, w celu interpretacji poszczególnych postanowień umowy z Irlandią zasadnym wydaje się odwołanie się, w przypadku kwestii wątpliwych, do Komentarza do Modelu Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „ Komentarz ”). Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa na gruncie umowy z Irlandią Kwestia opodatkowania zysków przedsiębiorstwa na podstawie umowy z Irlandią została przewidziana w art. 7 ust. 1 tej umowy, zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Dlatego też, wyłącznie uznanie, że Spółka posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu umowy z Irlandią może spowodować powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PDOP w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego.

2014
12
cze

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług inżynierskich na terytorium Irlandii

Fragment:

Rozliczenie oraz zapłata odbywa się na podstawie wystawianych co miesiąc przez podatnika faktur za wykonaną usługę dla kontrahenta w Irlandii. Świadcząc usługę inżynierską podatnik przebywa w Irlandii około 1 lub 2 tygodnie, wynajmując na miejscu kwaterę prywatną oraz samochód. Po tych okresach wykonywania usługi w Irlandii podatnik wraca do Polski, do rodziny na kilka dni, a często na 1 tydzień w każdym miesiącu. Następnie ponownie podatnik wyjeżdża z kraju na 1 lub 2 tygodnie i wraca na 1 tydzień do Polski. Usługi te były wykonywane w Irlandii w 2013 roku. Usługi dla firmy (kontrahenta) z Irlandii podatnik wykonuje od 1,5 roku. W związku z takim systemem świadczenia usług w Irlandii podatnik przebywał w Irlandii ponad 183 dni w roku podatkowym. Stałe miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w Polsce. W kraju posiada całą rodzinę, żonę, małe dzieci oraz dom z kredytem hipotecznym. Podatnik nie zamierza przeprowadzać się do Irlandii. Zatem, pomimo przebywania w Polsce poniżej 183 dni w roku podatkowym, stałe miejsce zamieszkania, powiązania osobiste i gospodarcze - czyli centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika znajdują się w Polsce. Przebywając mniejszą cześć roku w Polsce Wnioskodawca również prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP świadcząc usługi informatyczne, szkoleniowe oraz dokonuje dostaw (sprzedaży) towarów.