Irlandia | Interpretacje podatkowe

Irlandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Irlandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczenie ubezpieczeniowe otrzymane przez Wnioskodawcę (Uposażonego) będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że otrzymane przez Niego odszkodowanie z tytułu śmierci córki zostało wypłacone w Irlandii, zastosowanie w niniejszej sprawie znajduje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129 i z 2000 r., Nr 53, poz. 650). Ww. umowa nie zawiera przepisu odnoszącego się wprost do odszkodowań, a zatem w myśl tej umowy odszkodowanie należy zakwalifikować jako tzw. „ inny dochód ”. Zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie pochodzące z Irlandii, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Do opodatkowania ww. odszkodowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
14
paź

Istota:
Czy świadczenie ubezpieczeniowe otrzymane przez Wnioskodawcę (Uposażonego) będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że otrzymane przez Niego odszkodowanie z tytułu śmierci siostry zostało wypłacone w Irlandii, zastosowanie w niniejszej sprawie znajduje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129 i z 2000 r., Nr 53, poz. 650). Ww. umowa nie zawiera przepisu odnoszącego się wprost do odszkodowań, a zatem w myśl tej umowy odszkodowanie należy zakwalifikować jako tzw. „ inny dochód ”. Zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie pochodzące z Irlandii, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Do opodatkowania ww. odszkodowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
11
paź

Istota:
Należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, renta otrzymywana z Irlandii, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.
Fragment:
Czy renta wypracowana i wypłacona na konto w Irlandii musi być opodatkowania w Polsce, pomimo, że w Irlandii jest to kwota wolna od podatku? Zdaniem Wnioskodawczyni, zdarzenie losowe (choroba) sprawiło, że Wnioskodawczyni przebywa na leczeniu w Polsce (czyli Wnioskodawczyni nie spakowała „ manatków ”, nie pozamykała wszystkich spraw w Irlandii, nie przerwała kategorycznie, samowolnie i zdecydowanie powiązań osobistych i gospodarczych z Irlandią – dostała pozwolenie na leczenie w Polsce. Z pisma dotyczącego przyznania renty w Irlandii z dnia 13 kwietnia 2016 r. wynika, że obowiązek podatkowy umiejscowiony jest w Irlandii (tam ta kwota jest wolna od podatku). Rencista w Irlandii dodatkowo do renty otrzymuje dopłatę do mieszkania, światła, wody, itd. Wnioskodawczyni przebywając w Polsce, tych dodatków nie otrzymuje i nigdy nie występowała o te dodatki, Wnioskodawczyni uważa, że i tak dostaje dużo). W Polsce natomiast skumulowana zaległa kwota renty wypłacanej w Irlandii za okres 2,5 roku to drugi próg opodatkowania. Wnioskodawczyni pozostawała bez środków do życia przez 3 lata pomimo choroby, bo ZUS w Polsce uznał, że Wnioskodawczyni jest zdolna do pracy. Dopiero Irlandia poprosiła Wnioskodawczynię o przesłanie wszystkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia.
2017
5
paź

Istota:
Czy świadczenie emerytalne z Irlandii będzie opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce oraz jego centrum interesów życiowych i gospodarczych będzie również w Polsce?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca od prawie 10 lat pracuje w Irlandii. Od 19 wrześniu 2017 r., zostanie mu przydzielone świadczenie emerytalne z Irlandii. Wnioskodawca po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury zamierza przyjechać do Polski, gdzie będzie się znajdować jego centrum interesów życiowych i gospodarczych. Od września 2017 r., zamierza na stałe zamieszkać wraz ze swoją rodziną w Polsce. Życie towarzyskie, kulturalne będzie prowadzone w Polsce. Należy nadmienić, że emerytura wypłacana będzie przez państwo irlandzkie i nie będzie pochodzić ze źródeł wymienionych w art. 19 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wnioskodawca jest obywatelem polskim. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie emerytalne z Irlandii będzie opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce oraz jego centrum interesów życiowych i gospodarczych będzie również w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Irlandii jako świadczenie związane z wcześniejszą pracą będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie w Polsce z uwagi na fakt, że Wnioskodawca posiadać będzie miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych i gospodarczych w Polsce.
2017
26
cze

Istota:
Transakcje dokonywane na rynku Forex z tytułu z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-38 z tytułu osiąganych za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego dochodów na rynku Forex.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, który od roku 2014 zamieszkuje w Irlandii, posiada w Irlandii centrum interesów osobistych i przebywa na terytorium Irlandii przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku, z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Irlandii. Reasumując Transakcje dokonywane na rynku Forex z tytułu z tytułu inwestowania w waluty obce, za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego na rynku walutowym Forex, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-38 z tytułu osiąganych za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego dochodów na rynku Forex. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
26
lip

Istota:
Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w radzie dyrektorów spółki z siedzibą w Irlandii, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r (dalej: „umowa”), tj. na Irlandii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Irlandii.Czy należy zastosować art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli opodatkowanie za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją?
Fragment:
Spółka irlandzka jest rezydentem podatkowym w Irlandii, tj. podlega opodatkowaniu w Irlandii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Irlandia. Pełniona przez Wnioskodawcę funkcja w firmie z siedzibą w Irlandii to „ non-executive member of the board of directors ”, czyli nie-wykonawczy członek rady dyrektorów, który jest odpowiednikiem polskiego członka rady nadzorczej. Zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków w ramach ww. funkcji mieści się w definicji art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129 i Dz. U. z 2000 r. Nr 53, poz. 650). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w radzie dyrektorów spółki z siedzibą w Irlandii, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r (dalej: „ umowa ”), tj. na Irlandii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Irlandii.
2016
26
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym stanie faktycznym nie dojdzie do powstania w Polsce stałego zakładu Spółki w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. nr 29, poz. 129)?
Fragment:
Zgodnie z tak sformułowanym odesłaniem ustawowym, z uwzględnieniem opisu stanu faktycznego, w omawianej sytuacji zastosowania będzie miała umowa z Irlandią. Ze względu na fakt, iż umowa z Irlandią została sporządzona w oparciu o postanowienia Modelu Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania, w celu interpretacji poszczególnych postanowień umowy z Irlandią zasadnym wydaje się odwołanie się, w przypadku kwestii wątpliwych, do Komentarza do Modelu Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „ Komentarz ”). Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa na gruncie umowy z Irlandią Kwestia opodatkowania zysków przedsiębiorstwa na podstawie umowy z Irlandią została przewidziana w art. 7 ust. 1 tej umowy, zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Dlatego też, wyłącznie uznanie, że Spółka posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu umowy z Irlandią może spowodować powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PDOP w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego.
2015
23
sie

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług inżynierskich na terytorium Irlandii
Fragment:
Rozliczenie oraz zapłata odbywa się na podstawie wystawianych co miesiąc przez podatnika faktur za wykonaną usługę dla kontrahenta w Irlandii. Świadcząc usługę inżynierską podatnik przebywa w Irlandii około 1 lub 2 tygodnie, wynajmując na miejscu kwaterę prywatną oraz samochód. Po tych okresach wykonywania usługi w Irlandii podatnik wraca do Polski, do rodziny na kilka dni, a często na 1 tydzień w każdym miesiącu. Następnie ponownie podatnik wyjeżdża z kraju na 1 lub 2 tygodnie i wraca na 1 tydzień do Polski. Usługi te były wykonywane w Irlandii w 2013 roku. Usługi dla firmy (kontrahenta) z Irlandii podatnik wykonuje od 1,5 roku. W związku z takim systemem świadczenia usług w Irlandii podatnik przebywał w Irlandii ponad 183 dni w roku podatkowym. Stałe miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w Polsce. W kraju posiada całą rodzinę, żonę, małe dzieci oraz dom z kredytem hipotecznym. Podatnik nie zamierza przeprowadzać się do Irlandii. Zatem, pomimo przebywania w Polsce poniżej 183 dni w roku podatkowym, stałe miejsce zamieszkania, powiązania osobiste i gospodarcze - czyli centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika znajdują się w Polsce. Przebywając mniejszą cześć roku w Polsce Wnioskodawca również prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP świadcząc usługi informatyczne, szkoleniowe oraz dokonuje dostaw (sprzedaży) towarów.
2014
12
cze

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług informatycznych na terytorium Irlandii
Fragment:
Co prawda, Wnioskodawca zameldowany jest na stałe w Polsce, gdzie przyjeżdża sporadycznie na święta, lecz większość czasu w ciągu roku przebywa pracując w Irlandii. W Irlandii też posiada status rezydenta. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy postąpiłem prawidłowo opodatkowując w Polsce i wpłacając do polskiego Urzędu Skarbowego, podatek od wszystkich przychodów dotyczących usług informatycznych świadczonych w Irlandii dla irlandzkich firm... Czy raczej powinienem przychody ze sprzedaży usług informatycznych opodatkować w Irlandii i tam zapłacić podatek dochodowy... Czy Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (...) sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r., traktuje mnie jako osobę wykonującą wolny zawód... Czy przychody ze świadczonych przeze mnie usług informatycznych w Irlandii są przez ww. umowę traktowane jako przychody z działalności biznesowej, czy jako przychody z umowy o pracę... Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie przychody osiągane ze świadczonych w Irlandii usług informatycznych powinien opodatkować w Irlandii, ponieważ w Polsce jest tylko zameldowany, natomiast przez większość roku kalendarzowego pracuje w Irlandii. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2014
12
cze

Istota:
W zakresie miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Irlandii.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w Irlandii (sklep internetowy). W Irlandii płaci wszystkie opłaty i podatki związane z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca zamierza rozpocząć w Polsce sprzedaż swoich produktów poprzez portal Allegro. Wnioskodawca nie zamierza na razie otwierać w Polsce sklepu internetowego. Będzie prowadził sprzedaż tylko poprzez portal Allegro. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał m.in., iż: na stałe mieszka w Irlandii. Cały „ ośrodek życiowy ” przeniósł do Irlandii 6 lat temu. Posiada w Polsce najbliższa rodzinę i dom, ale nie uzyskuje żadnych dochodów w Polsce. W ciągu roku podatkowego w Polsce nie przebywa dłużej niż 183 dni, chociaż nadal posiada meldunek w swoim rodzinnym domu w Polsce, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w Polsce, prowadzi w Irlandii jednoosobową działalność gospodarczą, nie uzyskuje żadnych dochodów z domu, który posiada w Polsce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy będę musiał w Polsce zapłacić podatek dochodowy, gdy poprzez serwis Allegro sprzedam artykuły (produkty) z własnego sklepu internetowego prowadzonego w Irlandii... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie musiał płacić podatku w Polsce, ponieważ płaci podatki w Irlandii, która jest krajem Unii Europejskiej.
2012
29
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Irlandia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.