ITPB3/423-322a/12/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy zmieniającej, zbycie 100 % udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce skutkować będzie utratą przez Wydzieloną Spółkę zwolnień podatkowych przysługujących na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej z mocą wsteczną, tj. w zakresie zwolnienia przysługującego za okresy rozliczeniowe poprzedzające zbycie udziałów/akcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu 20 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2012 r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – skutków podatkowych w przypadku zbycia 100% udziałów/akcji w Spółki zależnej (spółki wydzielonej).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący opis zdarzeń przyszłych.

Wnioskodawca – X Spółka z oo. <dalej: Spółka lub Wnioskodawca> rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej <dalej: SSE>, na podstawie zezwolenia uzyskanego X sierpnia 1997 r. <dalej: Zezwolenie>. Zezwolenie zostało udzielone do 1 września 2016 r. z terminem rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 1997 roku

W ramach działalności objętej Zezwoleniem, Spółka dokonała pierwszej sprzedaży w styczniu 1998 r. Spółka poniosła wydatki inwestycyjne na budowę hali produkcyjnej <dalej: Nieruchomość> na kwotę 2 131 813 zł, czym spełniła warunek określony w Zezwoleniu dotyczący zwolnienia od podatku dochodowego dochodu od osób prawnych <dalej: PDOP> w całości (tj. wydatki inwestycyjne przekraczające 350 tys. ECU). Nieruchomość stanowiła jedyny składnik majątku wskazany jako inwestycja na terenie SSE.

Spółka zaprzestała produkcji na terenie SSE 1 stycznia 2012 r. i od tego momentu dochód Spółki jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

Spółka przez cały okres swojej działalności w SSE utrzymywała status małego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.) <dalej: rozporządzenie WE>.

Po wejściu w życie ustawy zmieniającej Spółka nie skorzystała z prawa określonego w art. 6 tej ustawy (tj. zmiany zezwolenia), czyli zastosowanie do niej mają przepisy dotyczące zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.

Obecnie Spółka rozważa przeprowadzenie podziału przez wydzielenie nowego podmiotu <dalej: Wydzielona Spółka> z Nieruchomością, jako jedynym składnikiem, z którym związane było zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o SSE z 1996 r. a następnie sprzedaż 100% udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. Czy podział przez wydzielenie zakładający wniesienie Nieruchomości - jako jedynego składnika majątku - do Wydzielonej Spółki spowoduje naruszenie warunków przenoszenia składników majątku zawartych w § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o SSE z 1996 r. i w konsekwencji utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego...
  2. Czy na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy zmieniającej, zbycie 100 % udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce skutkować będzie utratą przez Wydzieloną Spółkę zwolnień podatkowych przysługujących na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej z mocą wsteczną, tj. w zakresie zwolnienia przysługującego za okresy rozliczeniowe poprzedzające zbycie udziałów/akcji...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Po wniesieniu Nieruchomości - jako jedynego składnika majątku - do Wydzielonej Spółki rozważana jest sprzedaż udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie 100% udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce nie będzie skutkować utratą przez Wydzieloną Spółkę zwolnień podatkowych przysługujących na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej wstecznie, tj. w zakresie zwolnienia przysługującego za okresy rozliczeniowe poprzedzające zbycie, co Spółka uzasadnia poniżej.

W myśl art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy zmieniającej, począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym m.in. zostało zbytych 100 % wkładów udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym przedsiębiorcą, przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych. W ocenie Wnioskodawcy, przepis ten interpretowany zgodnie z regułami wykładni literalnej w sposób jednoznaczny wskazuje, iż przedsiębiorca traci zwolnienie „począwszy od roku obrotowego następującego PO roku”, w którym nastąpiło zbycie. W konsekwencji, utrata prawa do zwolnienia, wskutek zbycia 100 % udziałów/akcji, obowiązuje jedynie w stosunku do przyszłych okresów, tj. począwszy od roku obrotowego wprzód.

Należy zatem zauważyć, iż skutki zbycia udziałów w Spółce będą zupełnie inne niż skutki występujące w przypadku naruszenia warunków przy przeniesieniu składników majątku o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia SSE z 1996 r. Przepis rozporządzenia bowiem nakazywał rozliczenie całości wcześniej zwolnionych dochodów, gdyż w ust. 2 wskazanego powyżej rozporządzenia precyzyjnie wskazano, że przedsiębiorca jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotą dochodu zwolnionego od podatku, tymczasem przepisy art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy zmieniającej mówią jedynie o utracie zwolnienia „począwszy od” co oznacza, iż zbycie udziałów wywołuje jedynie skutki w odniesieniu do dochodu osiągniętego po dacie zbycia tych udziałów, natomiast nie wywołuje skutków w odniesieniu do dochodu osiągniętego przed datą zbycia udziałów.

W rezultacie, zbycie 100% udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce będzie skutkować utratą zwolnienia jedynie w odniesieniu do okresów następujących po dokonaniu sprzedaży, tj. począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie udziałów/akcji.

Na tle przedstawionego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 274). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Dla przedsiębiorcy spełniającego kryteria małego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.) oraz działającego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego przed 1 stycznia 2001 r., zakres zwolnień podatkowych i warunki korzystania z nich określają: art. 5 ust. 1 oraz ust. 3-6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 421 ze zm.), tj. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2000 r. w zakresie, w jakim określają prawo do zwolnień.

Stosownie do dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem".

Zgodnie z art. 12 powołanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazane w powyższym przepisie zasady zwolnienia dochodów z działalności gospodarczej osób prawnych określone zostały w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), który stanowi, iż wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z treści art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy wynika, więc że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych , z zastrzeżeniem ust. 6, przedsiębiorca, który posiada zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowuje prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. – jeżeli był on w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy małym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).

Tak więc artykuł 5 ustawy zmieniającej z dnia 2 października 2003 r., wskazując, że przedsiębiorca, który posiada zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowuje prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, - podzielił przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy, na 3 grupy. Tzw. mali przedsiębiorcy w dalszym ciągu uzyskali prawo do 100% zwolnienia w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. (w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.), ale prawo to (jak wskazała Spółka we wniosku odnosząc się do swojego statusu) jest ograniczone czasowo – odpowiednio do dnia 31 grudnia 2011 r.

Ustosunkowując się bezpośrednio do zadanego pytania (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2), jak stanowi art. 5 ust. 6 ww. ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym:

  1. zostało zbytych 100 % wkładów udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1,
  2. spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, połączyła się z inną spółką,
  3. nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1,
  • przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1.

Redakcja przepisu art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw wskazuje, że w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy sprzedaż wyłącznie 100 % udziałów (akcji), połączenie się z inną spółką lub przeniesienie własności przedsiębiorstwa powoduje utratę prawa do zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu z 31 grudnia 2000 r.

Reasumując, Wnioskodawca prawidłowo wskazał, że podany w pytaniu interpretacyjnym (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) przepis art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, interpretowany zgodnie z regułami wykładni literalnej w sposób jednoznaczny wskazuje, iż przedsiębiorca traci zwolnienie począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie. W konsekwencji, utrata prawa do zwolnienia, wskutek zbycia 100 % wkładów udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, obowiązuje w stosunku do przyszłych okresów, tj. począwszy od roku obrotowego, który nastąpi (zbycie udziałów wywołuje jedynie skutki w odniesieniu do dochodu osiągniętego po dacie zbycia tych udziałów, natomiast nie wywołuje skutków w odniesieniu do dochodu osiągniętego przed datą zbycia udziałów).

Niemniej prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r., Wnioskodawca zachował do dnia 31 grudnia 2011 r. – stąd też wskazanie zawarte w opisie zdarzenia przyszłego, że Spółka zaprzestała produkcji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 1 stycznia 2012 r. i od tego momentu dochód Spółki jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

W świetle powyższego nie można uznać za prawidłowe stwierdzenie Wnioskodawcy, że w rezultacie zbycia przez niego 100% udziałów/akcji w Wydzielonej Spółce będzie skutkować utratą zwolnienia – gdyż Spółka Wydzielona z takiego zwolnienie korzystać nie będzie mogła – z tych przyczyn stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.