IPTPP1/4512-30/15-5/RG | Interpretacja indywidualna

Czy Województwu ... lub Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa ..., w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”, w świetle przepisu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszeniem wydatków związanych z realizacją opisanego powyżej Projektu?
IPTPP1/4512-30/15-5/RGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. inwestycje
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zakresie uznania jednostki budżetowej, tj. ... za odrębnego od Województwa ... podatnika podatku VAT,
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Województwo ... (NIP: ..., REGON: ...) jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, realizuje ze środków publicznych w ramach Działania III.2 Infrastruktura Turystyki Kongresowej i Targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PORPW 2007-2013) projekt pn. „...” (LCK). Projekt jest realizowany przy pomocy jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... z siedzibą w ....

Celem ogólnym projektu jest wyposażenie ... - największego spośród regionów Polski Wschodniej - w infrastrukturę służącą budowaniu funkcji ośrodka obsługi turystyki biznesowej poprzez rozbudowę zasobów infrastruktury konferencyjno-szkoleniowej o znaczeniu ponadregionalnym.

Realizacja „...”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, objęta jest schematem pomocy publicznej.

Inwestorem jest Województwo ..., które jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach realizacji projektu LCK wydatkami kwalifikowanymi, tj. podlegającymi refundacji w ramach PO RPW 2007-2013 są roboty budowlane oraz dostawa wyposażenia, z uwagi na brak prawnej możliwości odliczenia przez Województwo ... podatku VAT naliczonego w fakturach wystawianych przez wykonawców i usługodawców na rzecz Województwa ... oraz na Urząd Marszałkowski Województwa ....

Do dnia 31 grudnia 2013 r. w związku z realizacją przedmiotowego projektu faktury VAT wystawiane były na Urząd Marszałkowski Województwa ... w ... (NIP: ..., REGON: ...), natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. faktury VAT wystawiane są na Województwo ... (NIP: ..., REGON: ...).

W projekcie pn. „...” założono, że po zakończeniu inwestycji będą generowane dochody (m.in. z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń budynku LCK) przez korzystającego z nakładów.

Właścicielem mienia wybudowanego, zakupionego i zamontowanego w związku z realizacją inwestycji w ramach ww. projektu, po jej zakończeniu będzie Województwo ....

W ramach realizowanego projektu Województwo ... ponosi wydatki inwestycyjne, które nie są związane z działalnością opodatkowaną VAT Województwa ... oraz Urzędu Marszałkowskiego w .... Wobec powyższego podatnik nie ma prawnych przesłanek do odliczenia VAT od takich wydatków.

Obecnie Wnioskodawca - Województwo ... jest czynnym podatnikiem VAT.

Podmiotem, który będzie wykorzystywał infrastrukturę powstałą w związku z realizacją projektu, do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po jego wybudowaniu i oddaniu do użytku, jest powołana w tym celu wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, pn. ... w ... (zwanej dalej LCK), która jest jednostką budżetową, powołaną uchwałą Nr .... Sejmiku Województwa ... z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia ... w .... LCK posiada statut. LCK będzie odrębnym od Wnioskodawcy, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania przez Województwo ... infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu oraz przekazaniu w trwały zarząd jednostce, o której mowa ww. nieruchomości.

Województwo ..., po zakończeniu realizacji inwestycji, przekaże jednostce - LCK w trwały zarząd nieruchomość, na której poczynione zostały nakłady inwestycyjne w związku z realizacją projektu, decyzją administracyjną wydaną w trybie art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). Jednostce tej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje prawo do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę oraz na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Jednostka budżetowa LCK będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i będzie wystawiała faktury VAT we własnym imieniu za najem i dzierżawę pomieszczeń na nieruchomości oddanej jej w trwały zarząd. Jednostka, o której mowa będzie prowadziła, w celu uzyskania przychodów różną działalność.

Zakresem pytania nr 1 objęte są: Województwo ... - które jest osobą prawną, utworzoną z mocy ustawy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz ... w ... - które jest jednostką budżetową, utworzoną na podstawie art. 12 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwałą Nr .... Sejmiku Województwa ... z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia ... w ....

Województwo ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, samodzielnie rozlicza się z podatku VAT, w zakresie czynności, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Województwo ... zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 11, art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) wykonuje zadania własne województwa określone ustawami, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawami, wykonuje zadania związane z rozwojem regionalnym na obszarze województwa w ramach strategii województwa, w tym zadania związane z pobudzaniem aktywności gospodarczej regionu, podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, tworzeniem warunków rozwoju gospodarczego regionu, realizacji rozwoju gospodarczego województwa.

Województwo ... wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa ..., który jest aparatem pomocniczym organów Województwa ... jako jednostki samorządu terytorialnego, utworzonym z mocy ustawy (art. 45 ust. l ustawy z dnia 21 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, w tym jednostki budżetowe tworzone na podstawie art. 12 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Województwo ... nie zatrudnia pracowników, pracownicy zatrudnieni są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa ... w aparacie pomocniczym, który jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). Urząd Marszałkowski nie jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, w tym w ....

Województwo ... wykazuje wyłącznie obrót z tytułu prowadzonej działalności przy pomocy aparatu pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... w zakresie czynności, co do których w świetle obowiązujących przepisów jest podatnikiem podatku VAT. Województwo ... w składanych deklaracjach podatkowych podatku VAT nie wykazuje obrotu z tytułu prowadzonej przez jednostki budżetowe działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Województwo ... nie figuruje na dokumentach wystawianych przez jednostki budżetowe w związku z prowadzoną przez te jednostki działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Województwo ... figuruje jako sprzedawca towarów i usług na dokumentach wystawianych w związku z działalnością wykonywaną przy pomocy aparatu pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ..., w zakresie czynności, w których jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności podatkowej Województwa ... od jednostek budżetowych, w tym LCK. Województwo ... prowadzi odrębną od jednostek budżetowych ewidencję sprzedaży towarów i usług, w składanych deklaracjach podatkowych podatku VAT nie wykazuje obrotu z czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe.

... w ... będzie odrębnym od wnioskodawcy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, samodzielnie rozliczającym się z podatku VAT (po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania przez Województwo ... infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu pn. „...” oraz po przekazaniu nieruchomości przez Województwo ... w trwały zarząd LCK) oraz po złożeniu przez LCK do Urzędu Skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług. LCK będzie prowadziło odrębną ewidencję sprzedaży towarów i usług, składało deklaracje podatku VAT oraz samodzielnie rozliczało się z czynności związanych z jej działalnością.

LCK - jednostka budżetowa utworzona przez Województwo ... nie wykonuje usług na rzecz jednostki samorządowej, lecz działa w jej imieniu jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, wykonując jej zadania własne, co powoduje, iż pozostaje poza przedmiotem regulacji art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach pomiędzy Województwem ... a LCK. LCK wykonuje zadania określone w Statucie ... nadanym uchwalą Nr .... Sejmiku Województwa ... z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia .... w ... oraz będzie prowadziła działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT po jej zarejestrowaniu, w tym dotyczącą oddania w najem, dzierżawę oraz w odpłatne korzystanie innym podmiotom nieruchomości będącej w trwałych zarządzie LCK. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie jej przysługiwało prawo do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę oraz na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Jednostka budżetowa LCK będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i będzie wystawiała faktury VAT we własnym imieniu za najem i dzierżawę pomieszczeń na nieruchomości oddanej jej w trwały zarząd. Jednostka, o której mowa będzie prowadziła, w celu uzyskania przychodów, różną działalność przewidzianą w Statucie LCK, odrębnie od Województwa ....

... jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), w stosunku do pracowników zatrudnianych w LCK. Jednostki budżetowe będące wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi wykazują w składanych deklaracjach podatkowych podatku VAT obrót z tytułu prowadzonej przez te jednostki działalności. ... będzie wykazywać w składanych deklaracjach podatkowych podatku VAT obrót z tytułu prowadzonej przez nią działalności. LCK będzie prowadziło odrębną od Województwa ... ewidencję sprzedaży towarów i usług, w składanych, deklaracjach podatkowych podatku VAT nie będzie wykazywało obrotu z czynności wykonywanych przez Województwo .... ... będzie figurować na dokumentach związanych z prowadzoną przez tą jednostkę działalnością, w tym na dokumentach sprzedaży towarów i usług. ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług będzie uwzględniać fakt odrębności podatkowej od Województwa ....

Inwestycja nie została oddana do użytkowania. Przewidywany termin oddania do użytkowania obiektów wzniesionych w ramach realizacji inwestycji - IV kwartał 2015 r. Inwestycja, o której mowa będzie stanowić środek trwały podlegający amortyzacji przez ..., na podstawie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samo rządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 289).

Majątek powstały w ramach projektu zostanie przekazany w trwały zarząd ... w ... w drodze decyzji administracyjnej Zarządu Województwa ..., po uzyskaniu przez Województwo ... decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz budowli wybudowanych na nieruchomości w ramach projektu pn. „...”.

Zgodnie z art. 82 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy i art. 45 ust. 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm,) za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne, które są ustalane w drodze decyzji administracyjnej Zarządu Województwa .... Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd stała się ostateczna. Opłatę tę ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu. Art. 83 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości.

Projekt pn. „...” jest realizowany przez Województwo ... od 15 września 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wnioskodawca - Województwo ... nie zamierzało wykorzystywać efektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „...” do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy, wybudowane w ramach inwestycji budynki miały być przekazane do korzystania przez LCK.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W związku z tym, że oddanie nieruchomości w trwały zarząd za odpłatnością nie jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towaru, należy uznać, że jest ono świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Do 31 grudnia 2013 r., na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 1 usług (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych były zwolnione z podatku VAT. Wskazane wyżej rozporządzenie Ministra Finansów obowiązywało do 31 grudnia 2013 r. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostało ono zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722), w którym brak jest powyższej regulacji prawnej.

Zdaniem Województwa ..., opłaty roczne z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd wojewódzkim jednostkom organizacyjnym na podstawie decyzji administracyjnych, wydanych do 31 grudnia 2013 r., korzystały ze zwolnienia z podatku VAT do 31 grudnia 2013 r. na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT są wyłączone z opodatkowania.

Pobierane w przyszłości przez Województwo ... opłaty roczne z tytułu oddania nieruchomości Województwa ... w trwały zarząd wojewódzkim jednostkom organizacyjnym, w tym LCK, na podstawie decyzji administracyjnych nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. By dane świadczenie mogło stanowić czynność opodatkowaną podatkiem VAT należy ustalić czy w danym przypadku województwo działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Trzeba bowiem nadmienić, że podstawowym zadaniem województwa nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz wykonywanie zadań publicznych. Wykonując te zadania województwo, co do zasady, nie jest zatem traktowana jako występujące w charakterze podatnika. Potwierdza to art. 15 ust. 6 Uptu, który reguluje kwestię podmiotowości organów władzy publicznej w podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy przepis wykładany literalnie uzależnia zatem podmiotowość organu w podatku od towarów i usług od charakteru stosunku prawnego, w ramach którego świadczenie jest dokonywane. Świadczenia w ramach stosunków administracyjnoprawnych (publicznoprawnych) pozostają tym samym poza sferą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, Województwo ... oddając jednostce samorządowej - ... na podstawie decyzji administracyjnej w trwały zarząd ww. nieruchomość działa jako organ reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu gospodarowania mieniem samorządowym. Gospodarka nieruchomościami, w tym wydawanie decyzji o trwałym zarządzie na rzecz wojewódzkiej jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej należy do zadań własnych województwa wymienionych w art. 41 ust. 2 pkt 2 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa oraz art. 4 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 18, art. 43 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdza też stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie Znak IPTPP4/443-197/14-4/MK, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie Znak IBPP1/443-807/14/LSz, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2014 r. wydany w sprawie I FSK1644/13. Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy prezentowanego we wniosku z dnia 8 stycznia 2015 r. potwierdza też pogląd wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie znak: IBPP2/443-1085/14/RSz.

Wnioskodawca nie zmienił zamiaru co do sposobu korzystania z inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku oznaczone nr 2) Czy Województwu ... lub Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa ..., w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”, w świetle przepisu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszeniem wydatków związanych z realizacją opisanego powyżej Projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Województwo ... realizując projekt pn. „...” nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT (uwzględnionego w projekcie jako wydatek kwalifikowany), gdyż Województwo jako Beneficjent projektu nie będzie wykorzystywał go do prowadzenia działalności opodatkowanej. Po zakończeniu inwestycji nieruchomość, na której zostały poczynione nakłady inwestycyjne, zostanie przekazana wojewódzkiej jednostce organizacyjnej ... - będącej jednostką budżetową utworzoną uchwałą Nr .... Sejmiku Województwa ... z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia ... w ..., w trwały zarząd decyzją administracyjną - w trybie art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). Jednostce tej, zgodnie z art. 43 ust. i pkt 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje prawo do oddania nieruchomości innym podmiotom w najem, dzierżawę oraz na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Jednostka budżetowa będzie wystawiała faktury VAT we własnym imieniu za najem i dzierżawę pomieszczeń.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnika, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. A contrario ponoszenie wydatków inwestycyjnych, które nie są związane z działalnością podatnika opodatkowaną podatkiem VAT powoduje, że podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od takich wydatków.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ETS podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w sytuacjach, kiedy związek pomiędzy podatkiem naliczonym przy dokonywaniu zakupów i podatkiem należnym w związku z działalnością opodatkowaną podatnika, do której zakupy są wykorzystywane, jest bezsporny i bezpośredni Istotne jest nie tylko rzeczywiste wykorzystanie nabytych towarów i usług dla celów wykonywania czynności opodatkowanych, ale także zamiar takiego ich wykorzystania w momencie ich nabycia.

Z mienia nabytego w tracie realizacji inwestycji w związku z realizacją projektu będzie korzystała LCK, jednostka budżetowa, która jest odrębnym podatnikiem VAT, i której to jednostce jako odrębnemu podatnikowi VAT będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT związanego z wynajęciem, dzierżawą mienia.

W związku z powyższym, Województwu ... jako Beneficjentowi, w świetle art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), nie przysługuje prawo do odliczenia VAT ujętego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji projektu, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Województwa ... jako podatnika VAT.

Brak prawa odliczenia VAT przez Wnioskodawcę potwierdzają stanowiska prezentowane przez organy skarbowe w interpretacjach indywidualnych: Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2014 r. sygn. akt ITPP3/443-113/14/AT, Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 08 kwietnia 2014 r. sygn. akt IPTPP4/443-74/14-2/MK i Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn.. akt IPTPP4/443-74/14-3/OS.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż podtrzymuje ocenę prawną przestawioną we wniosku z 8 stycznia 2015 r., iż w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uszczegółowionego w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku i towarów usług, ponoszone przez Województwo ... wydatki inwestycyjnych w ramach projektu pn. „...”, nie są związane z działalnością Województwa ... jako podatnika podatku VAT, co powoduje, że Województwo ... (a także Urząd Marszałkowski Województwa ... - aparat pomocniczy przy pomocy którego Województwo ... wykonuje zadania określone ustawami) jako podatnik VAT nie miał i nie będzie miał prawa do odliczenia VAT od poniesionych wydatków inwestycyjnych na budowę LCK w okresie od 15 września 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca podtrzymuje też ocenę prawną we wniosku z 8 stycznia 2015 r., że z mienia nabytego w trakcie realizacji inwestycji w związku z realizacją projektu będzie korzystała LCK, jednostka budżetowa, która jest odrębnym podatnikiem VAT i w związku z czym w świetle przedstawionego we wniosku z 8 stycznia 2015 r. oraz w uzupełnieniu wniosku stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku i towarów usług, to LCK jako odrębnemu podatnikowi VAT będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT związanego z wynajęciem, dzierżawą mienia wybudowanego w ramach projektu pn. „...” oraz że LCK nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji przez Województwo ... projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu bądź tolerowaniu oraz określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku 1, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Wskazać, należy, iż województwo, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), posiada osobowość prawną i wykonując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:

 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W myśl art. 14 ust. 1, samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:

 1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
 2. promocji i ochrony zdrowia;
 3. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 4. pomocy społecznej;
  4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 1. polityki prorodzinnej;
 2. modernizacji terenów wiejskich;
 3. zagospodarowania przestrzennego;
 4. ochrony środowiska;
 5. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;
 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 7. kultury fizycznej i turystyki;
 8. ochrony praw konsumentów;
 9. obronności;
 10. bezpieczeństwa publicznego;
 11. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  15a) działalności w zakresie telekomunikacji;
 1. ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Stosownie do treści art. 45 ust. 1 ww. ustawy, zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych, a w myśl ust. 2 powołanego przepisu, status prawny pracowników samorządu województwa określa odrębna ustawa.

Zauważyć należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują terminu „jednostka budżetowa”. Wobec powyższego należy posiłkować się w tej kwestii regulacjami zwartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

I tak, w świetle art. 9 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe.

Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie (art. 10 ww. ustawy).

Jednostkami budżetowymi – zgodnie z art. 11 ust. 1 cyt. ustawy – są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast, stosownie do ust. 2 ww. przepisu, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Według art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Jak wynika z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują:

 1. ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw – państwowe jednostki budżetowe;
 2. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1 – na podstawie ust. 2 cytowanego przepisu – nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Jak wynika z powyższych przepisów, urząd marszałkowski jest jednostką pomocniczą, służącą zarządowi do wykonania zadań województwa oraz obsługi techniczno-organizacyjnej województwa. Tak rozumiany urząd jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.

W konsekwencji, województwo zatem (jako jednostka samorządu terytorialnego) nie może wykonywać swoich zadań statutowych bez udziału urzędu.

Bowiem na podstawie przepisów regulujących ustrój województwa oraz przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to województwo jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako jednostka samorządu terytorialnego, ze względu na przyznaną mu ustawowo osobowość prawną. Natomiast urząd marszałkowski, realizując zadania spoczywające na samorządowej osobie prawnej, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako aparat pomocniczy, działający w imieniu i na rzecz ww. osoby prawnej.

Jak już wyżej wskazano z powołanych przepisów jednoznacznie wynika, iż nie występuje odrębna od podmiotowości województwa podmiotowość urzędu marszałkowskiego. Województwo i urząd marszałkowski nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty.

Zatem podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Województwo ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, realizuje ze środków publicznych w ramach Działania III.2 Infrastruktura Turystyki Kongresowej i Targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PORPW 2007-2013) projekt pn. „...” (LCK). Projekt jest realizowany przy pomocy jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... z siedzibą w .... Inwestorem jest Województwo .... Celem ogólnym projektu jest wyposażenie ... - największego spośród regionów Polski Wschodniej - w infrastrukturę służącą budowaniu funkcji ośrodka obsługi turystyki biznesowej poprzez rozbudowę zasobów infrastruktury konferencyjno-szkoleniowej o znaczeniu ponadregionalnym. Do dnia 31 grudnia 2013 r. w związku z realizacją przedmiotowego projektu faktury VAT wystawiane były na Urząd Marszałkowski Województwa ... w ..., natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. faktury VAT wystawiane są na Województwo .... W projekcie pn. „...” założono, że po zakończeniu inwestycji będą generowane dochody (m.in. z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń budynku LCK) przez korzystającego z nakładów. Właścicielem mienia wybudowanego, zakupionego i zamontowanego w związku z realizacją inwestycji w ramach ww. projektu, po jej zakończeniu będzie Województwo .... W ramach realizowanego projektu Województwo ... ponosi wydatki inwestycyjne, które nie są związane z działalnością opodatkowaną VAT Województwa ... oraz Urzędu Marszałkowskiego w .... Wobec powyższego podatnik nie ma prawnych przesłanek do odliczenia VAT od takich wydatków.

Podmiotem, który będzie wykorzystywał infrastrukturę powstałą w związku z realizacją projektu, do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, po jego wybudowaniu i oddaniu do użytku, jest powołana w tym celu wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna pn. .... w ... (zwanej dalej LCK), która jest jednostką budżetową, powołaną uchwałą Nr .... Sejmiku Województwa ... z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia ... w .... LCK posiada statut. LCK będzie odrębnym od Wnioskodawcy, zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania przez Województwo ... infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu oraz przekazaniu w trwały zarząd jednostce, o której mowa ww. nieruchomości.

Województwo ..., po zakończeniu realizacji inwestycji, przekaże jednostce - LCK w trwały zarząd nieruchomość na której poczynione zostały nakłady inwestycyjne w związku z realizacją projektu, decyzją administracyjną wydaną w trybie art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). Jednostce tej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje prawo do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę oraz na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Jednostka budżetowa LCK będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i będzie wystawiała faktury VAT we własnym imieniu za najem i dzierżawę pomieszczeń na nieruchomości oddanej jej w trwały zarząd. Jednostka, o której mowa będzie prowadziła, w celu uzyskania przychodów różną działalność.

Wnioskodawca nie zamierzał wykorzystywać efektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „...” do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy, wybudowane w ramach inwestycji budynki miały być przekazane do korzystania przez LCK. Inwestycja nie została oddana do użytkowania. Przewidywany termin oddania do użytkowania obiektów wzniesionych w ramach realizacji inwestycji - IV kwartał 2015 r. Majątek powstały w ramach projektu zostanie przekazany w trwały zarząd ... w ... w drodze decyzji administracyjnej Zarządu Województwa ..., po uzyskaniu przez Województwo ... decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz budowli wybudowanych na nieruchomości w ramach projektu pn. „...”.

Zagadnienie dotyczące instytucji trwałego zarządu regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.).

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego.

Na mocy art. 4 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez jednostkę organizacyjną należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Stosownie do art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.

Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy, trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać:

 1. nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd;
 2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;
 3. powierzchnię oraz opis nieruchomości;
 4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
 5. cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd;
 6. termin zagospodarowania nieruchomości;
 7. cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu;
 8. możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu;
 9. czas, na który trwały zarząd został ustanowiony.

Wyżej przytoczone przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których następuje oddanie nieruchomości gminnych w odpłatny trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

W komentarzu do ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazano, że: „Trwały zarząd jest prawem niezbywalnym. Podlega ochronie prawnej i jest instytucją prawa administracyjnego powodującą powstanie stosunku prawnego pomiędzy osobą prawną prawa publicznego a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Wobec powyższego Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, przyznając trwałemu zarządcy określone uprawnienia w stosunku do nieruchomości, są zobligowane uregulować prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem mieniem publicznym. Chodzi tu przede wszystkim o zakres odpowiedzialności jednostki organizacyjnej wobec organu wykonawczego reprezentującego właściciela oraz uprawnienia tej jednostki w stosunku do posiadanej nieruchomości. Ponieważ tych stosunków nie można regulować przepisami prawa cywilnego, ustawodawca postanowił, że ustanowienie na rzecz jednostki organizacyjnej trwałego zarządu odbywać się będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez upoważnione właściwe organy, tj. w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa – starostę, zaś jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa. Natomiast upoważnienie ustawowe do oddania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy posiada wyłącznie minister właściwy do spraw administracji publicznej” („Gospodarka nieruchomościami. Komentarz”, red. dr Dariusz Pęchorzewski, Michał Horoszko C.H. Beck 2014 r. wyd. 3).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Województwo ... oddając jednostce samorządowej (...) na podstawie decyzji administracyjnej w trwały zarząd ww. nieruchomość działa jako organ reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu gospodarowania mieniem samorządowym. Zatem w omawianej sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Województwo działa bowiem w tej sytuacji jako organ władzy publicznej, wymieniona czynność zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dlatego też oddanie nieruchomości przez Województwo ... w odpłatny trwały zarząd nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W odniesieniu do zakupów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, którą Gmina przekazała w odpłatny trwały zarząd nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W wymienionej wyżej sytuacji natomiast związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT warunkujący prawo do odliczenia podatku naliczonego nie nastąpi, albowiem wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, w związku z oddaniem inwestycji w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Województwa ..., tj. ... w ..., nie będą służyły czynnościom opodatkowanym VAT wykonywanym przez Województwo.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki inwestycyjne nie będą związane z działalnością opodatkowaną VAT Województwa ....

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku i własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek w pozostałej części został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego została wydana na wniosek Zainteresowanego i nie wywiera skutków prawnych dla ... w ....

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.