IPPP2/443-1054/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Korekta podatku naliczonego związana z realizowaną inwestycją oraz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania niedokończonej inwestycji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 11 grudnia 2014 r. nr IPPP2/443-1054/14-3/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania niedokończonej inwestycji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania niedokończonej inwestycji. Wniosek zawierał braki formalne. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 11 grudnia 2014 r. znak IPPP2/443-1054/14-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie w czerwcu 2000 roku rozpoczęło budowę Domu Kultury i Strażaka. Organizacja poza działalnością statutową prowadzi również działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży biletów z giełdy towarowej. Uzyskane przychody z tego tytułu są przeznaczane na budowę ww. obiektu.

Z uwagi na wysokość sprzedaży z dniem 1 stycznia 2001 roku Stowarzyszenie stało się podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z tym przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie budowy.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku z uwagi na niskie przychody wykorzystując przepisy ustawy o podatku VAT - art. 113 ust. 11 – Zainteresowany zamierza złożyć VAT-R i skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Z powodu braku środków finansowych na dokończenie budowy Wnioskodawca rozważa przeniesienie własności inwestycji w formie darowizny na rzecz Urzędu Gminy w S..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w zakresie podatku od towarów i usług skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. nakłada na jednostkę obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego od zakupów związanych z budową budynku za okres 10 lat, tj. od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r., czy też Wnioskodawca ma obowiązek skorygować cały VAT naliczony odliczony w całym okresie budowy, tj. od czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2014 r. ...
  2. Czy przekazując budynek (nieoddany do użytku) po 1 stycznia 2015 roku na rzecz Urzędu Gminy w S., Stowarzyszenie będzie zobowiązane do zapłaty podatku VAT od darowizny...

Stanowisko Wnioskodawcy:

  1. Korekty podatku VAT odliczonego od prowadzonej inwestycji należy dokonać za okres 10 lat tj. od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r.
  2. Przekazując budynek po 1 stycznia 2015 roku na rzecz Urzędu Gminy, jako podmiot zwolniony z podatku VAT Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do zapłaty tegoż podatku z tytułu darowizny.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia - inwestycja będzie służyła sprzedaży zwolnionej - należy dokonać za okres 10 lat.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 113 u podmiotu zwolnionego z podatku VAT przekazanie darowizną przedmiotowej inwestycji nie wywołuje żadnych skutków podatkowych w podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Należy wskazać, że wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a wykonywaniem czynności opodatkowanych są regulacje zawarte w art. 90 oraz art. 91 ustawy o VAT, które w sposób technicznoprawny uzupełniają generalną zasadę wyrażoną w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl natomiast art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Metody i termin korekt podatku naliczonego określają przepisy art. 91 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy o VAT).

Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy o VAT).

Na mocy art. 91 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W myśl art. 91 ust. 7d ustawy o VAT w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania – art. 91 ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem, w sytuacji gdy podatnik dokonuje nabycia towarów i usług z przeznaczeniem do przyszłego wykorzystywania ich do wykonywania czynności opodatkowanych wówczas co do zasady prawo do doliczenia podatku naliczonego przysługuje na bieżąco na etapie realizacji zadań inwestycyjnych, stosownie do przywołanego na wstępie postanowienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik w pierwszej kolejności zamierza finalnie wykorzystywać nabyte towary i usługi do czynności dających prawo do odliczenia podatku naliczonego wówczas przysługuje mu prawo od odliczenia podatku naliczonego na mocy art. 86 ustawy o VAT, jednakże w przypadku zmiany przeznaczenia towarów lub usług na cele niezwiązane z działalnością opodatkowaną, podatnik ma obowiązek zweryfikować uprzednio odliczony podatek naliczony na podstawie postanowień art. 91 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w czerwcu 2000 roku rozpoczął budowę Domu Kultury i Strażaka. Organizacja poza działalnością statutową prowadzi również działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży biletów z giełdy towarowej. Uzyskane przychody z tego tytułu są przeznaczane na budowę ww. obiektu. Z uwagi na wysokość sprzedaży z dniem 1 stycznia 2001 roku Stowarzyszenie stało się podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z tym przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie budowy. Od dnia 1 stycznia 2015 roku z uwagi na niskie przychody Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Z powodu braku środków finansowych na dokończenie budowy Zainteresowany rozważa przeniesienie własności inwestycji w formie darowizny na rzecz gminy.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy będzie miał obowiązek korekty podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją w przypadku skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, a także przewidywanego okresu korekty.

Z przytoczonych regulacji prawnych wynika, że przesłanką kluczową dla zidentyfikowania prawa odliczenia VAT jest zasadniczo cel podatnika w momencie zakupu towarów i usług. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową Domu Kultury i Strażaka. Zatem nabyte towary i usługi służyły czynnościom opodatkowanym. Należy jednocześnie zauważyć, że w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych towarów i usług wywołaną przejściem Zainteresowanego na zwolnienie podmiotowe, podjętą przed oddaniem budynku do użytkowania, Wnioskodawca utracił prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową tego budynku. Należy podkreślić, że w takim przypadku nie nastąpiła zmiana przeznaczenia budynku, lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabytych do wytworzenia tego budynku. W takim przypadku mamy więc do czynienia z sytuacją, o której mowa w powołanym wyżej art. 91 ust. 8 ustawy o VAT.

Ze względu więc na zmianę przeznaczenia towarów i usług zakupionych do wytworzenia Domu Kultury i Strażaka, który Zainteresowany pierwotnie zamierzał wykorzystywać do czynności opodatkowanych, natomiast wskutek podjętych decyzji, obecnie będzie wykorzystywać go do czynności zwolnionych z uwagi na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawca jest zobowiązany do skorygowania podatku VAT odliczonego w związku z budową ww. budynku. Wnioskodawca, zobowiązany jest do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego związanego z tą inwestycją na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy o VAT z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 91 ust. 7d ustawy o VAT. Korekty tej Wnioskodawca powinien dokonać jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym podjęto decyzję o wykorzystaniu budynku do czynności zwolnionych, tj. w styczniu 2015 r. za cały okres realizowanej inwestycji, tj. od czerwca 2000 r. do grudnia 2014 r. Wbrew twierdzeniu Zainteresowanego nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie korekta wieloletnia obejmująca okres dziesięcioletni związana ze zmianą przeznaczenia nieruchomości, ponieważ Dom Kultury i Strażaka opisany we wniosku nie został oddany do użytkowania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny
    - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych przepisów opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza skorzystać z dniem 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w uwagi na niską wartość sprzedaży. Po tym dniu zamierza zbyć w formie darowizny niedokończoną inwestycję budowlaną – Dom Kultury i Strażaka na rzecz gminy.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że zbycie opisanego we wniosku budynku w formie darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak zostało wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 1 Zainteresowany jest zobowiązany do skorygowania odliczonej kwoty podatku naliczonego związanego z budową budynku Domu Kultury i Strażaka z uwagi na zmianę przeznaczenia tej nieruchomości z czynności opodatkowanych na czynności zwolnione. Zatem warunek określony w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest w niniejszej sprawie spełniony – mimo że, na etapie inwestycji Zainteresowany miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, w wyniku zmiany okoliczności jest zobowiązany do jego korekty, to na gruncie przepisów ustawy o VAT przyjmuje się, że podatnik nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową budynku.

Wbrew twierdzeniu Zainteresowanego nieodpłatne przekazanie budynku opisanego we wniosku nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT nie dlatego, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, lecz w związku z tym, że spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT – nieruchomość jest przekazywana nieodpłatnie na rzecz gminy i darczyńcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową budynku. Zatem czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na brak przesłanki przedmiotowej – odpłatnego świadczenia usług. Czynności wykonywane przez podatnika podatku VAT korzystającego ze zwolnienia podmiotowego są opodatkowane podatkiem, lecz tylko z uwagi na niską wysokość sprzedaży nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.