IPPB2/415-1000/14-6/MG | Interpretacja indywidualna

PIT - w zakresie skutków podatkowych inwestycji kapitałowych dokonywanych za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii
IPPB2/415-1000/14-6/MGinterpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. banki
 3. inwestycje
 4. przychód z kapitału pieniężnego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 19 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1000/14-2/MG (data nadania 9 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych inwestycji kapitałowych dokonywanych za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii (pytanie Nr 3, 4, 5) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych inwestycji kapitałowych dokonywanych za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii (pytanie Nr 3, 4, 5).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu posiada rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą w Szwajcarii (dalej jako: „Bank”). Za pośrednictwem powyższego rachunku Bank dokonuje w imieniu Wnioskodawcy inwestycji kapitałowych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, inwestycje są dokonywane w następujące instrumenty:

 1. akcje („Akcje”);
 2. fundusze obligacji S. C., w ramach którego inwestycje dokonywane są w tzw. obligacje kuponowe („Obligacje Kuponowe”) - tj. papiery wartościowe, których emitent - oprócz obowiązku wykupu papieru po cenie nominalnej - zobowiązuje się zapłacić tzw. kupon, czyli odsetki powiększające dochód z inwestycji w taką obligację;
 3. fundusz pieniężno -gotówkowy i obligacji S. L., w ramach którego inwestycje dokonywane są w krótkoterminowe instrumenty pieniężno -gotówkowe oraz obligacje nominowane we frankach szwajcarskich;
 4. rachunek metali wartościowych, na którym deponowane są metale wartościowe np. złoto.

Wnioskodawca otrzymuje z tytułu inwestowania w fundusze Obligacji Kuponowych raz do roku wypłatę odsetek, które dopisywane są do rachunku Wnioskodawcy. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest dokonywana przez Wnioskodawcę żadna sprzedaż jednostek uczestnictwa w powyższych funduszach inwestycyjnych.

Z tytułu inwestycji w fundusz S. L. Wnioskodawca nie otrzymał nigdy żadnego zysku.

W odniesieniu do inwestycji w Fundusze Obligacji Kuponowych Bank dokonuje również połączenia bądź redukcji jednostek tego funduszu poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji.

Z tytułu inwestowania w akcje Wnioskodawca otrzymuje dywidendy. Ponadto, Bank dopisuje do rachunku Wnioskodawcy środki z tytułu zwrotu bądź obniżenia zainwestowanego kapitału. Ilość akcji nie ulega zmianie. Ewentualnej zmianie podlega tylko wartość akcji co powoduje, że aktualny kapitał jest mniejszy lub większy od zainwestowanego przy czym należy zaznaczyć, że akcje nie są sprzedawane.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1000/14-2/MG (data nadania 9 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Przesłanie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo osoby, która podpisała w imieniu Wnioskodawcy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
 2. doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez podanie szczegółowych informacji odnośnie mechanizmu inwestowania środków w jednostki funduszu obligacji S. C., w ramach którego inwestycje dokonywane są w tzw. obligacje kuponowe, tj. papiery wartościowe oraz sposobu dokonywania przez bank połączenia bądź redukcji jednostek tego funduszu poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji, mając na uwadze treść formułowanego pytania Nr 3.
 3. uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 160 zł, ponieważ w złożonym wniosku Wnioskodawca przedstawił pięć stanów faktycznych będących przedmiotem zapytania, natomiast Wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 40 zł, odpowiadającą jednemu stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 19 lutego 2015 r.), w którym wyjaśnił, że:

 1. Odnośnie mechanizmu inwestowania środków w jednostki funduszu obligacji S. C., w ramach którego inwestycje dokonywane są w tzw. obligacje kuponowe.
  Mechanizm inwestowania środków finansowych w jednostki funduszu obligacji S. C. polega na nabyciu określonej ilości jednostek uczestnictwa w Funduszu. W ramach funduszu dokonywane są inwestycje w obligacje kuponowe. Ewentualne zyski z inwestycji środków finansowych w fundusz mogą pochodzić z dwóch źródeł: ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w Funduszu lub z pochodzących z obligacji kuponowych dywidend. W przypadku Wnioskodawcy nabyte jednostki uczestnictwa nigdy nie były sprzedawane. Raz w roku wypłacana była natomiast dywidenda (odsetki) od obligacji kuponowych, w które inwestuje fundusz. Bank odprowadzał od tych dywidend 35% podatku u „źródła”.
 2. Sposób dokonywania przez bank połączenia lub redukcji jednostek tego funduszu polega na zmianie ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji i tak np. w dniu 7 czerwca 2015 r. miała miejsce denominacja jednostek uczestnictwa w funduszu obligacji S. C., w wyniku której liczba jednostek uczestnictwa należących do Wnioskodawcy zmalała z 635 do 592. Jednakże ze względu na fakt, że cena pojedynczej jednostki również uległa zmianie ogólna wartość inwestycji pozostała taka sama.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w rozliczeniu rocznym podatku PIT składanym w Polsce: a) odsetki otrzymane lub postawione do dyspozycji (ostatecznie dopisane do rachunku bankowego Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe, b) dywidendy z tytułu inwestycji w Akcję podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT w Polsce, zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 2-3 ustawy o PIT oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i przepisami art. 10 i 11 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 2 września 1991 r. (dalej jako: „UPO”)...
 2. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że zgodnie z przepisem art. 30a ust. 9 ustawy o PIT w rozliczeniu rocznym podatku PIT, Wnioskodawca ma prawo odliczyć od zryczałtowanego podatku PIT w Polsce - podatek zapłacony za granicą w (Szwajcarii) od: a) odsetek otrzymanych lub postawionych do dyspozycji Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe, a także b) dywidendy z tytułu inwestycji w Akcje, przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty 19% wypłaconych odsetek brutto albo kwoty dywidendy brutto...
 3. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku denominacji przez Bank jednostek w funduszu inwestycyjnym poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji nie powstanie u Wnioskodawcy żaden przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku inwestycji w Fundusz S. (LU) wobec braku jakiegokolwiek zysku Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w Polsce i nie powstaje obowiązek wykazania tych transakcji w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego osób fizycznych...
 5. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku otrzymania w przypadku inwestycji w Akcje zwrotu zainwestowanego kapitału o ile nie jest on wyższy niż zainwestowane przez Wnioskodawcę środki nie wystąpi obowiązek rozpoznania przez Wnioskodawcę - przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 3, 4, 5 wniosku. W odniesieniu do pytania Nr 1 i 2 wydane zostały odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Odnośnie pytania Nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku dokonania zmiany (denominacji) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji nie powstanie u Wnioskodawcy żaden przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce. Zmiana taka nie powoduje bowiem żadnego przyrostu wartości jednostek ani ogółu inwestycji Wnioskodawcy i nie stanowi zdaniem Wnioskodawcy żadnego przychodu, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 ustawy o PIT.

Odnośnie pytania Nr 4.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku inwestycji w fundusz S. L. wobec braku jakiegokolwiek zysku nie powstanie zobowiązanie podatkowe w Polsce i Wnioskodawca nie jest zobligowany do wykazywania tych transakcji w rozliczeniu rocznym podatku PIT.

Odnośnie pytania Nr 5.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku otrzymania w odniesieniu do inwestycji w Akcje zwrotu zainwestowanego kapitału (części zainwestowanego kapitału) w sytuacji, kiedy wartość otrzymanego zwrotu przez Wnioskodawcę jest równa zainwestowanemu kapitałowi bądź jego części, za który zostały nabyte Akcje nie wystąpi obowiązek rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Transakcja taka nie została bowiem wykazana w katalogu przychodów z kapitałów pieniężnych w art. 17 ust. 1 ustawy o PIT a co za tym idzie nie wystąpi u Wnioskodawcy przychód z tego źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.