IPPB2/415-1000/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

PIT- w zakresie rozliczenia rocznego składanego w Polsce z tytułu otrzymanych odsetek od inwestycji w obligacje kuponowe oraz dywidend z tytułu inwestycji w akcje, dokonywanych za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii
IPPB2/415-1000/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. inwestycje
 3. odsetki
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 19 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1000/14-2/MG (data nadania 9 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego składanego w Polsce z tytułu otrzymanych odsetek od inwestycji w obligacje kuponowe oraz dywidend z tytułu inwestycji w akcje, dokonywanych za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii (pytanie Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego składanego w Polsce z tytułu otrzymanych odsetek od inwestycji w obligacje kuponowe oraz dywidend z tytułu inwestycji w akcje, dokonywanych za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwajcarii (pytanie Nr 1).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu posiada rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą w Szwajcarii (dalej jako: „Bank”). Za pośrednictwem powyższego rachunku Bank dokonuje w imieniu Wnioskodawcy inwestycji kapitałowych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, inwestycje są dokonywane w następujące instrumenty:

 1. akcje („Akcje”);
 2. fundusze obligacji S. C., w ramach którego inwestycje dokonywane są w tzw. obligacje kuponowe („Obligacje Kuponowe”) - tj. papiery wartościowe, których emitent - oprócz obowiązku wykupu papieru po cenie nominalnej - zobowiązuje się zapłacić tzw. kupon, czyli odsetki powiększające dochód z inwestycji w taką obligację;
 3. fundusz pieniężno-gotówkowy i obligacji S. L., w ramach którego inwestycje dokonywane są w krótkoterminowe instrumenty pieniężno -gotówkowe oraz obligacje nominowane we frankach szwajcarskich;
 4. rachunek metali wartościowych, na którym deponowane są metale wartościowe np. złoto.

Wnioskodawca otrzymuje z tytułu inwestowania w fundusze Obligacji Kuponowych raz do roku wypłatę odsetek, które dopisywane są do rachunku Wnioskodawcy. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest dokonywana przez Wnioskodawcę żadna sprzedaż jednostek uczestnictwa w powyższych funduszach inwestycyjnych.

Z tytułu inwestycji w fundusz S. L. Wnioskodawca nie otrzymał nigdy żadnego zysku.

W odniesieniu do inwestycji w Fundusze Obligacji Kuponowych Bank dokonuje również połączenia bądź redukcji jednostek tego funduszu poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji.

Z tytułu inwestowania w akcje Wnioskodawca otrzymuje dywidendy. Ponadto, Bank dopisuje do rachunku Wnioskodawcy środki z tytułu zwrotu bądź obniżenia zainwestowanego kapitału. Ilość akcji nie ulega zmianie. Ewentualnej zmianie podlega tylko wartość akcji co powoduje, że aktualny kapitał jest mniejszy lub większy od zainwestowanego przy czym należy zaznaczyć, że akcje nie są sprzedawane.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1000/14-2/MG (data nadania 9 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku m.in. poprzez:

 1. Przesłanie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo osoby, która podpisała w imieniu Wnioskodawcy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
 2. Uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 160 zł, ponieważ w złożonym wniosku Wnioskodawca przedstawił pięć stanów faktycznych będących przedmiotem zapytania, natomiast Wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 40 zł, odpowiadającą jednemu stanowi faktycznemu.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w rozliczeniu rocznym podatku PIT składanym w Polsce: a) odsetki otrzymane lub postawione do dyspozycji (ostatecznie dopisane do rachunku bankowego Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe, b) dywidendy z tytułu inwestycji w Akcję podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT w Polsce, zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 2-3 ustawy o PIT oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i przepisami art. 10 i 11 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 2 września 1991 r. (dalej jako: „UPO”)...
 2. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że zgodnie z przepisem art. 30a ust. 9 ustawy o PIT w rozliczeniu rocznym podatku PIT, Wnioskodawca ma prawo odliczyć od zryczałtowanego podatku PIT w Polsce - podatek zapłacony za granicą w (Szwajcarii) od: a) odsetek otrzymanych lub postawionych do dyspozycji Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe, a także b) dywidendy z tytułu inwestycji w Akcje, przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty 19% wypłaconych odsetek brutto albo kwoty dywidendy brutto...
 3. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku denominacji przez Bank jednostek w funduszu inwestycyjnym poprzez zmianę ilości jednostek i ich ceny jednostkowej nie wpływającej na ogólną wartość inwestycji nie powstanie u Wnioskodawcy żaden przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku inwestycji w Fundusz S. L. wobec braku jakiegokolwiek zysku Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w Polsce i nie powstaje obowiązek wykazania tych transakcji w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego osób fizycznych...
 5. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku otrzymania w przypadku inwestycji w Akcje zwrotu zainwestowanego kapitału o ile nie jest on wyższy niż zainwestowane przez Wnioskodawcę środki nie wystąpi obowiązek rozpoznania przez Wnioskodawcę - przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 1 wniosku. W odniesieniu do pytania Nr 2, 3, 4, 5 wydane zostały odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Odpowiedź na pytanie Nr 1.

W opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że w rozliczeniu rocznym podatku PIT odsetki otrzymane lub postawione do dyspozycji (ostatecznie dopisane do rachunku bankowego) Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT w Polsce - zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2-3 ustawy o PIT.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1 ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o PIT).

W świetle z kolei przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych w myśl z art. 17 ust. 1 ustawy o PIT uważa się:

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny;
  1. u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9;
 10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 2 września 1991 r. (dalej jako: „UPO”) odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. W świetle przepisu art. 11 ust. 2 UPO takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Zgodnie z kolei z ustępem 3 art. 11 UPO użyte w tym artykule określenie „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie będą uważane w rozumieniu niniejszego artykułu za odsetki.

Przepis art. 10 ust. 1 UPO stanowi natomiast, że dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie jednak z ustępem 2 art. 10 UPO dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale - jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie - podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto.

W świetle przepisu art. 10 ust. 3 UPO użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Z kolei przepis art. 30a ust. 1 ustawy o PIT stanowi, iż od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

 1. z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
 2. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
 3. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 4. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 5. od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych(...).

W świet1e przepisu art. 30a ust. 2 ustawy o PIT przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Art. 11 ust. 1 ustawy o PIT stanowi z kolei, iż przychodami z zastrzeżeniem (...), są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki otrzymane lub postawione do dyspozycji (dopisane do rachunku bankowego) Wnioskodawcy z tytułu inwestowania w Obligacje Kuponowe - mieszczą się w katalogu wymienionym w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT. Zatem uzyskane (otrzymane) dochody z ww. tytułu powinny podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT. Natomiast, momentem otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika (Wnioskodawcy) będzie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT - w przypadku odsetek - moment ostatecznego dopisania odsetek do rachunku bankowego Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do wypłacanych Wnioskodawcy dywidend z tytułu inwestycji w Akcje zastosowanie ma przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W świetle powyższego przepisu dochód Wnioskodawcy w postaci dywidend otrzymanych ze Szwajcarii podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem PIT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.