0114-KDIP4.4012.79.2018.1.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji wodociągowej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2018 r. (data wpływu 7 lutego 2018 r.), uzupełnionym w dniu 16 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji wodociągowej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji wodociągowej oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej inwestycji.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) zamierza nabyć nieruchomości, składające się z działek nr 271/1, 271/2 (powstałych z podziału działki nr 271), dla których prowadzona jest księga wieczysta oraz działek 268/3 oraz 268/4 (powstałych z podziału działki nr 268/2), dla których prowadzona jest księga wieczysta (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość jest obecnie własnością osób fizycznych. Spółka w dniu 22 grudnia 2016 r. podpisała warunkową umowę przedwstępną, na mocy której osoby fizyczne zobowiązały się do sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki.

Spółka będzie realizować w przyszłości na Nieruchomości inwestycję polegającą na budowie centrum logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Inwestycja”).

Używane w dalszej części sformułowanie „Nieruchomość” będzie odnosić się do Nieruchomości łącznie z Inwestycją, która ma zostać na niej zrealizowana.

Nieruchomość będzie w przyszłości przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W szczególności Spółka zamierza wynajmować powierzchnie znajdujące się w Inwestycji, która będzie znajdowała się na terenie Nieruchomości. Usługi najmu będą, co do zasady, opodatkowane VAT wg. stawki podstawowej 23%. Spółka nie prowadzi obecnie sprzedaży zwolnionej z VAT i w przyszłości nie zamierza realizować takiej sprzedaży.

Aby zapewnić funkcjonalność Nieruchomości Spółka postanowiła podjąć działania mające na celu zapewnienie dostępu Nieruchomości do wody z gminnej sieci wodociągowej w ilości odpowiedniej do skali działalności planowanej przez Spółkę. W tym celu Spółka rozpoczęła negocjacje z Gminą (dalej: „Gmina”), w której gestii pozostaje gminna sieć wodociągowa.

W wyniku negocjacji dojdzie do zawarcia pomiędzy Spółką a Gminą pisemnego porozumienia (dalej: „Porozumienie”). W chwili składania niniejszego wniosku Porozumienie nie zostało jeszcze podpisane, ale Spółka oraz Gmina ustaliły już jego istotne elementy. Przedmiotem Porozumienia jest w szczególności zapewnienie przez Gminę dostarczania wody z gminnej sieci wodociągowej po wybudowaniu przez Gminę sieci wodociągowej do Nieruchomości. Spółka oraz Gmina uzgodniły w wyniku negocjacji, że Spółka dokona budowy części sieci wodociągowej opisanej w Porozumieniu oraz części prac związanych z projektowaniem i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń umożliwiających budowę sieci wodociągowej w uzgodnionym zakresie. Spółka na podstawie Porozumienia wybuduje:

 • przewody wodociągowe na odcinkach, które znajdują się w okolicy Nieruchomości oraz
 • przyłącze wodociągowe od przewodu ulicznego, które w dalszej części wniosku określane będą jako „Inwestycja Wodociągowa”.

Oprócz wykonania opisanych prac Spółka uzgodniła również z Gminą, że będzie finansowo partycypować w kosztach budowy wodociągu przez Gminę. Kwestia finansowej partycypacji w kosztach budowy wodociągu nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Właścicielem gruntów, na których będzie znajdować się sieć wodociągowa mająca być przedmiotem Inwestycji Wodociągowej jest Gmina.

Zgodnie z Porozumieniem Spółka na swój koszt i swoim staraniem będzie realizować Inwestycję Wodociągową. Dotyczy to wszelkich działań koniecznych dla prawidłowego wykonania Inwestycji Wodociągowej w uzgodnionym zakresie i terminie. Spółka w związku z Inwestycją Wodociągową będzie odrębnie występowała o wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje itp. W celu umożliwienia realizacji przez Spółkę Inwestycji Wodociągowej Gmina udzieli Spółce niezbędnych zgód, pełnomocnictw i zezwoleń, w szczególności Gmina udzieli Spółce prawa do dysponowania na cele budowlane gruntem, działek będących w jej posiadaniu, a niezbędnych do realizacji Porozumienia.

Zakres prac związany z realizacją Inwestycji Wodociągowej zostanie wykonany w całości przez Spółkę, bez finansowego udziału Gminy, zgodnie z opracowanym projektem i przyjętym zgłoszeniem robót/uzyskanym pozwoleniem (pozwoleniami), a Spółka wszelkie obowiązki wynikające z tytułu realizacji Porozumienia będzie wykonywała nieodpłatnie.

Zgodnie z Porozumieniem Gmina wybuduje główny przewód wodociągowy, umożliwiający pobór wody w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie i Nieruchomości. Ponadto Gmina zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących przeszkodzić lub utrudnić wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w Porozumieniu.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że gdyby Spółka oczekiwała na wykonanie wszystkich niezbędnych prac w zakresie zaopatrywania Nieruchomości w wodę przez Gminę (zaopatrzenie w wodę należy do zadań publicznych podejmowanych przez samorząd terytorialny, nie można zatem całkiem wykluczyć teoretycznej ewentualności, że w przyszłości niektóre z prac objętych Inwestycją Wodociągową zostałyby podjęte przez Gminę), mogłoby się okazać, że plany Spółki co do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej VAT na Nieruchomości nie mogłyby zostać zrealizowane lub zostałyby znacznie opóźnione.

Na podstawie Porozumienia nakłady poniesione przez Spółkę na zaprojektowanie i budowę Inwestycji Wodociągowej opisanej w zdarzeniu przyszłym zostaną w przyszłości przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy.

Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W piśmie uzupełniającym z dnia 16 lutego 2018 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że może się okazać, że część Inwestycji Wodociągowej, podlegającej nieodpłatnemu przekazaniu Gminie będzie znajdowała się na terenie Nieruchomości. Może to dotyczyć, w szczególności odcinka Inwestycji Wodociągowej od granicy Nieruchomości do wodomierzy znajdujących się na terenie Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Wodociągowej ?
 2. Czy nieodpłatne przekazanie Gminie Inwestycji Wodociągowej będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT ?

Zdaniem Wnioskodawcy :

Stanowisko w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Spółki będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z wszelkich wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Wodociągowej.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 1

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przywołane powyżej normy wprowadzają jedną z najistotniejszych zasad podatku VAT - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje zasadniczo wtedy, gdy nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Przepisy nie wskazują jaki charakter ma mieć związek pomiędzy zakupami (podatkiem naliczonym) a sprzedażą opodatkowaną. Związek ten może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni. Związek pośredni istnieje co do zasady wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania danego podatnika. Zdaniem Spółki w opisanym zdarzeniu przyszłym istnieje co najmniej pośredni związek pomiędzy wydatkami na realizację Inwestycji Wodociągowej a sprzedażą opodatkowaną, którą Spółka będzie realizować w przyszłości.

W ocenie Spółki, realizacja Inwestycji Wodociągowej jest niezbędna do prowadzenia w przyszłości działalności opodatkowanej VAT polegającej na wynajmie powierzchni na terenie Nieruchomości. Wykonanie przez Spółkę sieci wodociągowej wraz z przyłączem pozwoli na spełnienie jednego z powszechnie obowiązujących standardów technicznych Nieruchomości, jakim jest połączenie go z siecią wodociągową i zapewnienie dostępu do bieżącej wody.

Należy zauważyć, że każdy obiekt budowlany powinien mieć zapewniony dostęp do mediów, obejmujący również sieć wodociągową. Brak poniesienia przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku spowodowałby, iż Nieruchomość byłaby niekompletna i pozbawiona pełnej funkcjonalności. Brak zaopatrzenia Nieruchomości w wodę w ocenie Spółki byłby okolicznością wykluczającą właściwie możliwość prowadzenia planowanej działalności gospodarczej. Wątpliwe jest bowiem, czy potencjalni najemcy byliby zainteresowani wynajmem powierzchni bez zapewnienia dostępu do wodociągu. Brak dostępu do wodociągu mógłby w ogóle uniemożliwić użytkowanie Nieruchomości np. z uwagi na normy i przepisy przeciwpożarowe. W konsekwencji, brak odpowiedniego zaopatrzenia w wodę, uniemożliwiłoby Spółce podpisanie umów najmu z najemcami i prowadzenie działalności związanej z wynajmem powierzchni w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Nie jest wykluczone, że w ramach realizacji własnych zadań publicznych Gmina w przyszłości wykonałaby odpowiednie prace, które zapewniłyby zaopatrzenie Nieruchomości w wodę. Jednak w związku z zaplanowanym procesem inwestycyjnym na Nieruchomości Spółka podjęła decyzję o wykonaniu na własny koszt Inwestycji Wodociągowej tj. części prac w zakresie zaopatrywania Nieruchomości w wodę. Gdyby Spółka nie podjęła się wykonania Inwestycji Wodociągowej mogłoby okazać się, że realizacja jej zamierzonych planów gospodarczych ulegnie znacznemu opóźnieniu lub nawet ich realizacja nie będzie możliwa. Zawarcie z Gminą Porozumienia było wobec tego racjonalnie uzasadnione mając na uwadze plany Spółki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Nieruchomości. Spółka jako racjonalnie działający podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie ponosiłaby kosztów Inwestycji Wodociągowej jeżeli nie byłoby to ekonomicznie uzasadnione z dłuższej perspektywy czasu.

Zdaniem Spółki, istnieje zatem pośredni związek pomiędzy realizacją Inwestycji Wodociągowej, a czynnościami opodatkowanymi VAT, które Spółka zamierza wykonywać w przyszłości w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług najmu Nieruchomości, które będą zasadniczo opodatkowane 23% stawką VAT.

Dla powyższego stanowiska nie ma znaczenia fakt, że Inwestycja Wodociągowa zostanie przekazana przez Spółkę nieodpłatnie na rzecz Gminy po jej zakończeniu. Okoliczność ta nie ma wpływu na to, że realizowana Inwestycja Wodociągowa będzie miała na celu zapewnienie funkcjonalności Nieruchomości, która będzie przez Spółkę w przyszłości wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszelkich wydatków związanych z realizacją Inwestycji Wodociągowej.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2012 nr. ITPP1/443-816/12/DM, w której organ podatkowy stwierdził: „rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest od tego, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż - jak wynika z opisu sprawy - nakłady, które poniesie Spółka w związku z budową infrastruktury, tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej związane będą z wykonywaną przez Spółkę opodatkowaną działalnością gospodarczą, tj. sprzedażą budynków mieszkalnych. Z tych też względów Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przekazywanych następnie nieodpłatnie przedsiębiorstwu wodnokanalizacyjnemu ”.

Stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych interpretacjach indywidualnych, dotyczących np. realizacji inwestycji drogowych, które miały na celu zwiększenie dostępności realizowanych inwestycji. Spółka wskazuje przykładowo:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 stycznia 2018 r., nr 0114-KDIP 1-2.4012.678.2017.1.SM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 września 2015 r., nr ILPP5/4512-1-131/15-2/KLG.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie Gminie Inwestycji Wodociągowej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Powyższe oznacza, że zasadniczo warunkiem opodatkowania danej czynności na gruncie Ustawy o VAT jest jej odpłatny charakter. Jednak w Ustawie o VAT przewidziane są również sytuacje, w których nieodpłatne świadczenia mogą zostać uznane za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie natomiast do art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa powyżej rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, o ile podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Dla ustalenia czy nieodpłatne przekazanie Inwestycji Wodociągowej może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów konieczne jest określenie, czy w ogóle dojdzie do przekazania przez Spółkę na rzecz Gminy towarów, które będą należeć do przedsiębiorstwa Spółki.

W tym miejscu należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego. Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2017 poz. 459 ) (dalej: „KC”) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Jak stanowi art. 47 § 2 KC - częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Na mocy art. 47 § 3 KC - przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

W myśl art. 48 KC, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Ponadto z art. 49 § 1 KC wynika, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 49 § 2 KC, osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

W świetle powyższych przepisów KC oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Spółki, nigdy nie stanie się ona właścicielem Inwestycji Wodociągowej. Inwestycja Wodociągowa stanowić będzie bowiem do momentu jej wybudowania część składową gruntu należącego do Gminy. Inwestycja Wodociągowa jako część składowa gruntów należących do Gminy nie będzie mogła być własnością Spółki ze względu na brzmienie art. 47 § 1 KC stanowiącym, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Skoro zatem Spółka nie będzie właścicielem Inwestycji Wodociągowej, to jej przekazanie na rzecz Gminy nie będzie mogło stanowić dostawy towarów.

Mając powyższe na uwadze, należy przeanalizować, czy nieodpłatne przekazanie Inwestycji Wodociągowej spełnia przesłanki do uznania go na gruncie Ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług.

Przez świadczenie usług, na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.

W ocenie Spółki nieodpłatne przekazanie Inwestycji Wodociągowej stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług. W myśl art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dla ustalenia, czy nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT istotne jest ustalenie celu wykonania takiego nieodpłatnego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywać się będzie w cel prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu VAT) nie zostanie spełniona i w efekcie nieodpłatne świadczenie usług nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

W ocenie Spółki, nieodpłatne przekazanie Inwestycji Wodociągowej nie będzie spełniać wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT przesłanki niezbędnej do uznania, że podlega ono VAT. Zdaniem Spółki, nakłady poniesione na Inwestycję Wodociągową ściśle związane będą z planowaną działalnością gospodarczą, która ma być prowadzona na Nieruchomości w przyszłości. Zapewnienie dostępu Nieruchomości do sieci wodociągowej jest powszechnie obowiązującym standardem technicznym, bez którego Nieruchomość byłaby niekompletna i pozbawiona swojej funkcjonalności. Bez wykonania Inwestycji Wodociągowej nie byłoby możliwe prowadzenie przez Spółkę planowanej działalności gospodarczej. Nieodpłatne przekazanie Inwestycji Wodociągowej pozostaje zatem w zakresie celów działalności Spółki.

Mając na względzie zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy, w ocenie Spółki, nieodpłatne przekazanie Inwestycji Wodociągowej nie może zostać uznane ani za odpłatną dostawę towarów ani za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Przekazanie Inwestycji Wodociągowej na rzecz Gminy nie będzie zatem w ocenie Spółki podlegać opodatkowaniu VAT.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych w zbliżonych do omawianego stanach faktycznych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP1-3.4512.194.2016.2.JNa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: „W przedmiotowej sprawie zatem, nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością infrastruktury w postaci przyłączy wodno-kanalizacyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2012 r., nr ILPP2/443-211/12-3/AD Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał:„ Nieodpłatnie przekazanie efektów prac dotyczących budowy infrastruktury technicznej [w tym infrastruktury wodnokanalizacyjnej — przypis Spółki] na obcym gruncie na rzecz przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT”,

Również w odniesieniu do innych rodzajów infrastruktury (np. sieci energetycznych) organy podatkowe potwierdzały stanowisko, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie inwestycji na rzecz podmiotu zarządzającego, stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka przykładowo wskazuje:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r„ nr 0111-KDIB3-1.4012.493.2017.1.BW,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 r. IBPP2/443-852/14/JJ.

Zdaniem Spółki okoliczność, że część Infrastruktury Wodociągowej może znajdować się na terenie Nieruchomości nie ma wpływu na kwalifikację jej nieodpłatnego przekazania, jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

Stanowisko takie zostało potwierdzone np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 17 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.493.2017.l.BW. W interpretacji tej potwierdzono, że nieodpłatne przekazanie infrastruktury (w tym części infrastruktury znajdującej się na gruncie podatnika) nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Analogiczne stanowisko zaprezentowano również w interpretacjach indywidualnych z dnia 16 października 2013 r., nr ITPP1/443-694/13/DM oraz z dnia 1 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-852/14/JJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.