0114-KDIP4.4012.211.2018.1.AKO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej oraz uznanie czynności przekazania tej Inwestycji Gminie za niepodlegającą opodatkowaniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej oraz uznania czynności przekazania tej Inwestycji Gminie za niepodlegającą opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej oraz uznania czynności przekazania tej Inwestycji Gminie za niepodlegającą opodatkowaniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) planuje nabyć nieruchomości składające się z działek nr 271/1, 271/2 (powstałych z podziału działki nr 271) oraz działek 268/3 oraz 268/4 (powstałych z podziału działki nr 268/2) (dalej: „Nieruchomość”).

Spółka planuje na Nieruchomości zrealizować inwestycję polegającą na budowie centrum logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: „Inwestycja”).

Używane w dalszej części sformułowanie „Nieruchomość” będzie odnosić się do Nieruchomości łącznie z Inwestycją, która ma zostać na niej zrealizowana.

Nieruchomość będzie w przyszłości przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W szczególności Spółka zamierza wynajmować powierzchnie znajdujące się w Inwestycji, która będzie znajdowała się na terenie Nieruchomości. Usługi najmu będą, co do zasady, opodatkowane VAT wg stawki podstawowej 23%. Spółka nie prowadzi obecnie sprzedaży zwolnionej z VAT i w przyszłości nie zamierza realizować takiej sprzedaży.

W celu umożliwienia prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej oraz w celu właściwego skomunikowania Nieruchomości z drogami publicznymi oraz właściwej obsługi Nieruchomości pod kątem dostępu do mediów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania (w szczególności w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych), Spółka zamierza z własnej inicjatywy zrealizować budowę układu drogowego oraz dodatkowej infrastruktury, częściowo powiązanej z budowanym przez Spółkę układem drogowym, a częściowo od niego niezależnej, na:

 1. działkach gruntu należących do Gminy (dalej: „Nieruchomość Gminy”)
 2. części działek należących do Spółki (dalej: „Nieruchomości Spółki”)
 3. części działek stanowiących własność osób trzecich (dalej: „Nieruchomość Osób Trzecich”).

W związku z tym, Spółka częściowo już podpisała, a częściowo zamierza podpisać w przyszłości, z Gminą (dalej: „Gmina”) umowy oraz porozumienia, czy też aneksy do tych umów i porozumień, w sprawie budowy przez Spółkę:

 • drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (obejmującą w szczególności drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia oraz instalacje, stanowiące całość techniczno-użytkową) mającą na celu skomunikowanie Nieruchomości z okolicznymi drogami publicznymi,
 • dodatkowej infrastruktury, w szczególności w zakresie kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej, związanej z prawidłową obsługą Nieruchomości i zaopatrywaniem jej w media

(dalej: „Inwestycja Infrastrukturalna”).

Wspomniane wyżej umowy, porozumienia, czy aneksy do nich określają (a w przypadku tych, które zostaną zawarte w przyszłości, określać będą) m.in. zakres oraz parametry Inwestycji Infrastrukturalnej, którą ma wykonać Spółka, terminy wykonania oraz warunki przekazania praw do nakładów związanych z Inwestycją Infrastrukturalną na rzecz Gminy.

Inwestycja Infrastrukturalna zostanie przeprowadzona m.in. zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. z 7 lipca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), w tym szczególności, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: „Decyzja ZRID”).

W związku z powyższym, na podstawie Decyzji ZRID, część Nieruchomości Spółki oraz część Nieruchomości Osób Trzecich, na których ma zostać zrealizowana Inwestycja Infrastrukturalna zostaną wywłaszczone i przejdą na własność Gminy. Na tych gruntach będzie m.in. realizowana Inwestycja Infrastrukturalna. W momencie zakończenia jej realizacji i przekazania nakładów związanych z Inwestycją Infrastrukturalną przez Spółkę Gminie, grunty na których będzie ona zlokalizowana będą należały do Gminy.

Jeden z elementów Inwestycji Infrastrukturalnej, tj. studzienka kanalizacyjna będzie realizowany na części Nieruchomości Spółki, która nie będzie wywłaszczona na podstawie decyzji ZRID. Na dzień składania wniosku, nie zostało jeszcze ustalone z Gminą, czy ta część Inwestycji Infrastrukturalnej będzie również nieodpłatnie jej przekazana, istnieje jednak możliwość, że tak się stanie.

W związku z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej Spółka będzie ponosić wydatki związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, usługami projektowymi, doradczymi, inżynierskimi związanymi z przygotowaniem dokumentacji technicznej czy nadzoru inwestorskiego. Ponoszone wydatki będą udokumentowane fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Gmina nie będzie partycypować w kosztach realizacji Inwestycji Infrastrukturalnej.

Po zrealizowaniu Inwestycji Infrastrukturalnej Spółka nieodpłatnie przekaże Gminie nakłady (z ewentualnym zastrzeżeniem w zakresie wyżej wymienionej studzienki kanalizacyjnej), które poniesie na jej realizację. Dodatkowo Spółka dokona przeniesienia nieodpłatnie na Gminę autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, z prawem do dokonywania w niej zmian, w szczególności prawa do korzystania z projektu na potrzeby utrzymania, wykonywania remontów oraz ewentualnej późniejszej przebudowy Inwestycji Infrastrukturalnej oraz nieograniczonego prawa rozporządzania na opisanych w Umowie z Gminą polach eksploatacji.

Spółka na swój koszt i ryzyko będzie wykonywać obowiązki inwestora przewidziane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz jeżeli będzie to wymagane, zapewni na swój koszt i ryzyko niezbędne nadzory w zakresie realizacji Inwestycji Infrastrukturalnej, zgodnie z projektem i właściwymi decyzjami. Po zakończeniu Inwestycji Infrastrukturalnej (lub danej jej części), Spółka dokona niezbędnych zgłoszeń lub uzyska niezbędne decyzje, konieczne do dopuszczenia Inwestycji Infrastrukturalnej (albo tej jej części) do użytkowania.

Gmina zobowiązała się jednocześnie, jako zarządca drogi, że w terminie 20 lat od jej przekazania, nie podejmie żadnych działań mających na celu zmianę organizacji ruchu, które uniemożliwiłby lub poważnie utrudniały komunikację z Nieruchomością.

Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej?
 2. Czy przekazanie Gminie Inwestycji Infrastrukturalnej będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Spółki będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z wszelkich wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 1

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przywołane powyżej normy wprowadzają jedną z najistotniejszych zasad podatku VAT – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje zasadniczo wtedy, gdy nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepisy nie wskazują jaki charakter ma mieć związek pomiędzy zakupami (podatkiem naliczonym) a sprzedażą opodatkowaną. Związek ten może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni. Związek pośredni istnieje co do zasady wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania danego podatnika. Zdaniem Spółki w opisanym zdarzeniu przyszłym istnieje związek pośredni pomiędzy wydatkami na realizację Inwestycji Infrastrukturalnej a sprzedażą opodatkowaną realizowaną przez Spółkę.

Działalność Spółki będzie polegać na wynajmie Nieruchomości bądź części powierzchni znajdujących się w zrealizowanej na niej Inwestycji. Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka będzie ponosiła wydatki na realizację Inwestycji Infrastrukturalnej. W ocenie Spółki Inwestycja Infrastrukturalna wpłynie w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki infrastrukturze drogowej zostanie podniesiony standard Nieruchomości, co może znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie wysokości czynszów najmu pobieranych przez Spółkę. Bez poniesienia wydatków na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji Infrastrukturalnej prowadzenie zaplanowanej działalności gospodarczej byłoby utrudnione lub nawet niemożliwe. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zapewnienie odpowiedniego dojazdu do centrum logistyczno-magazynowego jest rzeczą kluczową dla potencjalnych najemców.

W ocenie Spółki, również realizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, związanej z obsługą Nieruchomości, jest niezbędna do prowadzenia w przyszłości działalności opodatkowanej VAT polegającej na wynajmie powierzchni na terenie Nieruchomości. Wykonanie przez Spółkę kanalizacji pozwoli na spełnienie jednego z powszechnie obowiązujących standardów technicznych Nieruchomości, jakim jest zapewnienie odbierania z Nieruchomości wody deszczowej oraz zużytej przez najemców.

Należy zauważyć, że każdy obiekt budowlany powinien mieć zapewniony dostęp do mediów, obejmujący również sieć kanalizacyjną. Brak poniesienia przez Spółkę wydatków opisanych we wniosku spowodowałby, iż Nieruchomość byłaby niekompletna i pozbawiona pełnej funkcjonalności. W konsekwencji, brak odpowiedniego zaopatrzenia w kanalizację, uniemożliwiłby lub znacznie utrudnił Spółce podpisanie umów najmu z najemcami i prowadzenie działalności związanej z wynajmem powierzchni w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Nie jest wykluczone, że w ramach realizacji własnych zadań publicznych Gmina w przyszłości wykonałaby odpowiednie prace, które zapewniłyby podłączanie Nieruchomości do kanalizacji. Jednak w związku z zaplanowanym procesem inwestycyjnym na Nieruchomości Spółka podjęła decyzję o wykonaniu na własny koszt kanalizacji deszczowej i sanitarnej, związanej z obsługą Nieruchomości. Gdyby Spółka nie podjęła się wykonania tych prac mogłoby okazać się, że realizacja jej zamierzonych planów gospodarczych ulegnie znacznemu opóźnieniu lub nawet ich realizacja nie będzie możliwa. Samodzielne wykonanie takiej kanalizacji deszczowej i sanitarnej będzie wobec tego racjonalnie uzasadnione mając na uwadze plany Spółki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Nieruchomości.

Mając na uwadze powyższą argumentację Spółka stwierdza, że istnieje wyraźny związek pomiędzy wydatkami na realizację Inwestycji Infrastrukturalnej, a czynnościami opodatkowanymi VAT, które Spółka zamierza w przyszłości wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług najmu Nieruchomości opodatkowanych zasadniczo 23% stawką VAT, które Spółka zamierza świadczyć po zrealizowaniu Inwestycji.

Dla powyższego stanowiska nie ma znaczenia fakt, że Inwestycja Infrastrukturalna zostanie przekazana przez Spółkę nieodpłatnie na rzecz Gminy. Okoliczność ta nie ma wpływu na to, że realizowana Inwestycja Infrastrukturalna doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości, która będzie przez Spółkę wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszelkich wydatków związanych z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej.

Powyższe stanowisko, w analogicznym stanie faktycznym, znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Organ Interpretacyjny”) z dnia 25 maja 2017 nr. 0114-KDIP1-1.4012.64.2017.1.DG. W interpretacji wskazano, że: „Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT przy wykorzystaniu Nieruchomości. Działalność ta polega na wynajmie Nieruchomości i ich części. Aby podnieść atrakcyjność Nieruchomości dla obecnych i przyszłych najemców, poprawić obsługę Nieruchomości i zwiększyć jej dostępność komunikacyjną, Spółka będzie ponosiła wydatki na realizację Inwestycji [polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej znajdującej się w jej pobliżu – przypis własny]. Inwestycja bez wątpienia wpłynie w sposób pozytywny na Nieruchomość. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej znajdującej się w pobliżu Nieruchomości zostanie podniesiony jej standard, co może znaleźć przełożenie na zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów ofertą najmu Nieruchomości oraz na zwiększenie poziomu czynszów najmu pobieranych przez Spółkę. Spółka stwierdza zatem, że istnieje oczywisty związek pomiędzy Inwestycją, a czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje i zamierza wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej”. Organ interpretacyjny przychylił się do takiego stanowiska potwierdzając, że spółce ponoszącej wydatki związane z przebudową infrastruktury komunikacyjnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z prowadzonymi pracami.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych wydawanych, w analogicznych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych. Spółka wskazuje przykładowo:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 września 2015 r., nr ILPP5/4512-1-131/15-2/KG,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2013 r., nr ILPP1/443-210/13-5/JSK,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r., nr IPPP3/443-415/12-2/KB.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie Gminie Inwestycji Infrastrukturalnej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 2

Zakres opodatkowania VAT określa art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT. Wskazuje on, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W celu określenia, czy nieodpłatne przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej na rzecz Gminy będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT konieczne jest rozważenie, czy przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej powinno być rozpatrywane jako dostawa towarów czy jako świadczenie usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami na gruncie VAT są z kolei rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT).

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Na gruncie prawa cywilnego nieruchomość jest bez wątpienia rzeczą. Na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, dalej: „KC”) częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie z art. 48 KC do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka wskazuje na istotną cywilistyczną zasadę stanowiąca, że wszelkie rzeczy połączone trwale z nieruchomością stają się jej częścią składową (łac. superficies solo cedit). Wyrazem tej zasady w polskim porządku prawnym jest art. 47 § 1 KC wskazujący, że część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych oraz art. 141 KC, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

Mając na uwadze przywołane powyżej regulacje prawa cywilnego stwierdzić należy, że właścicielem ruchomości (nakładów) połączonych z nieruchomością w taki sposób, że stały się jej częściami składowymi jest właściciel nieruchomości.

Inwestycja Infrastrukturalna, którą Spółka będzie realizowała na nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy (obecnie Gmina nie jest jeszcze właścicielem tych gruntów ale stanie się nim na mocy Decyzji ZRID) bez wątpienia będzie stanowiła część składową gruntu ponieważ Inwestycja Infrastrukturalna polega na wybudowaniu infrastruktury, która będzie ściśle związana z gruntem w taki sposób, że jej odłączenie będzie niemożliwe bez jej uszkodzenia bądź istotnej zmiany (art. 47 § 2 w zw. z art. 48 KC). Oznacza to, że Inwestycja Infrastrukturalna nie może być przedmiotem odrębnej własności, gdyż w momencie jej wykonania stanie się ona własnością Gminy. Spółka nie będzie więc właścicielem samej Inwestycji Infrastrukturalnej i nie będzie mogła nią rozporządzać. Gmina stanie się właścicielem poszczególnych elementów Inwestycji Infrastrukturalnej już w momencie ich połączenia z gruntem. Mając to na uwadze, zdaniem Spółki przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej na rzecz Gminy nie może być traktowane jako dostawa towarów dla celów opodatkowania VAT.

Konieczne jest zatem rozważenie, czy przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej może być uznane za świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej wypełnia tę definicję i jest świadczeniem usług przez Spółkę na rzecz Gminy. Zdaniem Spółki, należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z Umową przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej będzie czynnością nieodpłatną, a opodatkowaniu VAT podlega tylko świadczenie usług za wynagrodzeniem.

Art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT wskazuje, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z punktu widzenia przedstawionego zdarzenia przyszłego istotne jest to, że nieodpłatne świadczenie usług może być uznane za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT tylko i wyłącznie jeżeli świadczenie to będzie realizowane dla celów innych niż działalność gospodarcza Spółki. Przypadek taki nie zachodzi w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej bez wątpienia będzie miało związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę. Rozbudowana w ramach Inwestycji Infrastrukturalnej infrastruktura drogowa oraz kanalizacyjna będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności Nieruchomości, która będzie wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykonując Inwestycję Infrastrukturalną Spółka dąży do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości dla potencjalnych klientów. Spółka nie godziłaby się na ponoszenie wydatków, gdyby inwestycja nie dawała w przyszłości możliwości zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Mając to na uwadze, warunek o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT, nie został spełniony i przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Jeżeli chodzi o nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, to stanowić będzie ono (podobnie jak w przypadku pozostałych nakładów) nieodpłatne świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu VAT. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nieodpłatne przekazanie praw autorskich Gminie w zakresie opisanym we wniosku związane jest z działalnością prowadzoną przez Spółkę (podobnie jak nieodpłatne przekazanie Inwestycji Infrastrukturalnej).

Ponadto, zdaniem Spółki, okoliczność, że część Inwestycji Infrastrukturalnej (w postaci studzienki kanalizacyjnej) będzie znajdować się na terenie Nieruchomości Spółki nie ma wpływu na ewentualną kwalifikację jej nieodpłatnego przekazania – w sytuacji, gdy takie przekazanie nastąpi na rzecz Gminy – jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

W przywołanej wyżej interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2017 r. Organ interpretacyjny potwierdził również brak opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania zrealizowanej przebudowy infrastruktury drogowej w podobnym stanie faktycznym. Organ interpretacyjny przychylił się do następującego stanowiska: „[nieodpłatne] przekazanie Inwestycji [polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej znajdującej się w jej pobliżu – przypis własny] bez wątpienia będzie miało związek z działalnością prowadzoną przez Spółkę. Rozbudowana w ramach Inwestycji infrastruktura komunikacyjna będzie miała bez wątpienia wpływ na zwiększenie atrakcyjności Nieruchomości, która jest i będzie wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wykonując Inwestycję Spółka dąży do zwiększenia atrakcyjności Nieruchomości dla potencjalnych klientów. [...] Mając to na uwadze warunek o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT nie został spełniony i przekazanie Inwestycji na rzecz Gminy nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT”. Powyższe stanowisko Organu interpretacyjnego powinno zostać wzięte pod uwagę również w niniejszej sprawie.

Powyższe stanowisko wyrażone przez Spółkę znajduje potwierdzenie również w innych wydawanych, w analogicznych stanach faktycznych, interpretacjach indywidualnych. Spółka wskazuje przykładowo:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.206.2016.1.AD,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.783.2016.1.AM,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2015 r., nr IPTPP1/4512-147/15-6/AK,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2014 r., nr ITPP2/443-951/14/AD.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.