0112-KDIL2-3.4012.129.2017.2.IP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 30 maja 2017 r. o przeformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 maja 2017 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest podatnikiem i wykonuje czynności, które zgodnie z art. 43 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, są zwolnione od podatku VAT. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, m.in. poprzez wynajem własnych pomieszczeń niemieszkalnych. Nabywane towary i usługi wykorzystywane są przede wszystkim do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz do celów wykonywanej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej. Obecnie Wnioskodawca odlicza VAT proporcją w wysokości 8%.

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie z programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020” działanie: Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (rewitalizacja terenów zielonych, placów zabaw, dojść, parkingów, chodników przy budynkach mieszkalnych).

Wszystkie nabyte w trakcie realizacji zadania towary i usługi w zakresie dofinansowania nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT.

Przedmiotowa wyżej opisana inwestycja ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społecznych obejmujących przebudowę terenów zielonych, placów zabaw, dojść, parkingów, chodników. Efekty tych prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, z tego tez powodu Wnioskodawca nie będzie pomniejszał podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu. Wobec tego Spółdzielnia zamierza zaliczać ten podatek od towarów i usług, jako koszt kwalifikowalny tej inwestycji.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa uznaje za zasadne wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur zakupowych dokumentujących ponoszone wydatki przy realizacji ww. projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 24 maja 2017 r.).

Czy podatek od towarów i usług naliczany w fakturach zakupowych dokumentujących towary i usługi w ramach realizacji projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020” działanie: Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (rewitalizacja terenów zielonych, placów zabaw, dojść, parkingów, chodników przy budynkach mieszkalnych), Wnioskodawca może uznać jako podatek niepodlegający odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 24 maja 2017 r.), w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, ze względu na brak bezpośredniego związku pomiędzy nabyciem towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia w całości, bądź w części podatku naliczonego w fakturach zakupowych dokumentujących nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu pod nazwą „Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020” działanie: Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (rewitalizacja terenów zielonych, placów zabaw, dojść, parkingów, chodników przy budynkach mieszkalnych).

Naliczony w tych fakturach podatek od towarów i usług jest podatkiem niepodlegającym odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy:

  • zostaną spełnione pozytywne przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz
  • nie zaistnieją ograniczenia określone w art. 88 ustawy, w tym w szczególności art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa jest podatnikiem i wykonuje czynności, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, są zwolnione od podatku VAT. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, m.in. poprzez wynajem własnych pomieszczeń niemieszkalnych. Nabywane towary i usługi wykorzystywane są przede wszystkim do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz do celów wykonywanej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej. Obecnie Wnioskodawca odlicza VAT proporcją w wysokości 8%. Zainteresowany stara się o dofinansowanie z programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020” działanie: Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (rewitalizacja terenów zielonych, placów zabaw, dojść, parkingów, chodników przy budynkach mieszkalnych). Wszystkie nabyte w trakcie realizacji zadania towary i usługi w zakresie dofinansowania nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społecznych obejmujących przebudowę terenów zielonych, placów zabaw, dojść, parkingów, chodników. Efekty tych prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, z tego tez powodu Wnioskodawca, nie będzie pomniejszał podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, że podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych dokumentujących nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będzie podlegał odliczeniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – efekty prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a wszystkie nabyte w trakcie realizacji zadania towary i usługi nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT.

Zatem biorąc po uwagę powołane przepisy w kontekście niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie – pomimo, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT – warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Tym samym Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu.

Podsumowując, w analizowanym przypadku podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przez Spółdzielnię projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020” działanie: Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (rewitalizacja terenów zielonych, placów zabaw, dojść, parkingów, chodników przy budynkach mieszkalnych) będzie stanowić podatek niepodlegający odliczeniu.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tutejszy organ oparł się na informacjach wynikających z opisu zdarzenia przyszłego, w szczególności, że wszystkie nabyte w trakcie realizacji zadania towary i usługi w zakresie dofinansowania nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT oraz, że efekty wykonanych w ramach projektu prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego tutejszy organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile projektowane zdarzenie przyszłe pokrywać się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.