Inwestycje zaniechane | Interpretacje podatkowe

Inwestycje zaniechane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje zaniechane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przedmiotowe koszty były potrącane w 2004r., tj. w roku, w którym zostały poniesione?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009r. (data wpływu do tut. Biura 8 października 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu potrącenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na analizę opłacalności wdrożenia i analizę możliwości realizacji Projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 października 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
sie

Istota:
Jeśli zaniechanie inwestycji następuje z przyczyn niezależnych od podatnika, to nie musi on dokonywać korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z jej realizacją.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z realizacją inwestycji, która ma zostać zaniechana - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)
2011
1
sie

Istota:
Gdy planowane inwestycje, nie zostały podjęte (nie przystąpiono do wykonania inwestycji) Spółka zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego i w konsekwencji nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego związanego z tą inwestycją
Fragment:
(...) W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 04.05.2009 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 7 kwietnia 2009 r. znak IPPP3-443-47/09-3/JF (sprostowanie oczywistej omyłki pismem z dnia 8 maja 2009 r. IPPP3-443-47/09-4/JF) złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W ocenie Spółki, stanowisko wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiotowej interpretacji narusza (...)
2011
1
lip

Istota:
Zaniechana inwestycja rodzi obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z zaniechaną inwestycją – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2008 roku został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)
2011
1
lip

Istota:
Dotyczy sposobu rozliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług inwestycyjnych w sytuacji gdy inwestycja została zaniechana.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak- ...z dnia 24.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2005 r.) uzupełnionego pismem znak ... z dnia 30.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie rozliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług inwestycyjnych w sytuacji gdy inwestycja została zaniechana - informuję, że stanowisko Spółki wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.03.2005 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, (...)
2011
1
maj

Istota:
Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: rozpoczęła inwestycję, tj. budowę elektrowni opalanej ..............., w stosunku do której w chwili obecnej została podjęta decyzja o jej zaniechaniu. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji Spółka ponosiła określone koszty - opracowanie studium wykonalności budowy elektrowni, tłumaczenia i inne. Na podstawie otrzymanych faktur VAT dokumentujących ponoszone w/w wydatki, obniżała kwoty podatku należnego o wynikający z nich podatek naliczony. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem: czy obecnie jest zobowiązana do skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego dotyczącego zakupów związanych z obecnie zaniechaną inwestycją?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14 b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz 60 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 25 kwietnia 2007r., nr PP/443-10-1-GK/07, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w sprawie podatku od towarów i usług, utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie. U Z A S A D N I E N I E Pismem złożonym w Opolskim Urzędzie Skarbowym w Opolu w dniu 26 stycznia 2007r. ................................. zwróciła się do organu podatkowego pierwszej instancji z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: rozpoczęła inwestycję, tj. budowę elektrowni opalanej ............, w stosunku do której w chwili obecnej została podjęta (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku odliczonego od zaniechanych inwestycji?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2007 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 28.06.2007 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wskazania, czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku odliczonego od zaniechanych inwestycji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja (...)
2011
1
maj

Istota:
Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:w przypadku zaniechania realizacji inwestycji, obowiązek odpowiedniego obniżenia podatku naliczonego, wykazanego uprzednio w rozliczeniach VAT jako podlegający odliczeniu podatek naliczony od środków trwałych podlegających amortyzacji, powstaje w momencie podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji;zmianę kwalifikacji podatku naliczonego należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc, w którym podjęto decyzję o zaniechaniu inwestycji, poprzez uwzględnienie korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za ten miesiąc;w konsekwencji, nie będzie konieczne dokonywanie korekt deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe poprzedzające miesiąc podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 25.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że realizowała Ona, na zakupionym uprzednio gruncie, inwestycję w zakresie budowy centrum handlowego, ponosząc wydatki związane z realizacją tego projektu. W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w momencie ich sprzedaży?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2006 r. (wpływ 1.02.06 r.) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1.02.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynęło pismo, w którym Spółka sformułowała zapytanie o treści: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w momencie ich sprzedaży? Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w latach 1980-1990 Spółka ponosiła nakłady inwestycyjne związane z budową nowej linii technologicznej. Przedmiotowa inwestycja nie została zakończona i oddana do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik obowiązany jest do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją w obcym środku trwałym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Panią w dniu 24 kwietnia 2006 roku wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją, uznaje przedstawione przez Podatniczkę w przedmiotowym wniosku stanowisko za błędne. UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2006 roku złożyła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.