Inwestycje zaniechane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje zaniechane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy przedmiotowe koszty były potrącane w 2004r., tj. w roku, w którym zostały poniesione?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009r. (data wpływu do tut. Biura 8 października 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu potrącenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na analizę opłacalności wdrożenia i analizę możliwości realizacji Projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 października 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
sie

Istota:

Jeśli zaniechanie inwestycji następuje z przyczyn niezależnych od podatnika, to nie musi on dokonywać korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z jej realizacją.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z realizacją inwestycji, która ma zostać zaniechana - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
lip

Istota:

Gdy planowane inwestycje, nie zostały podjęte (nie przystąpiono do wykonania inwestycji) Spółka zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego i w konsekwencji nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego związanego z tą inwestycją

Fragment:

(...) W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 04.05.2009 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 7 kwietnia 2009 r. znak IPPP3-443-47/09-3/JF (sprostowanie oczywistej omyłki pismem z dnia 8 maja 2009 r. IPPP3-443-47/09-4/JF) złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W ocenie Spółki, stanowisko wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiotowej interpretacji narusza (...)

2011
1
lip

Istota:

Zaniechana inwestycja rodzi obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z zaniechaną inwestycją – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2008 roku został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy sposobu rozliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług inwestycyjnych w sytuacji gdy inwestycja została zaniechana.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak- ...z dnia 24.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2005 r.) uzupełnionego pismem znak ... z dnia 30.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie rozliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług inwestycyjnych w sytuacji gdy inwestycja została zaniechana - informuję, że stanowisko Spółki wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.03.2005 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: rozpoczęła inwestycję, tj. budowę elektrowni opalanej ..............., w stosunku do której w chwili obecnej została podjęta decyzja o jej zaniechaniu. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji Spółka ponosiła określone koszty - opracowanie studium wykonalności budowy elektrowni, tłumaczenia i inne. Na podstawie otrzymanych faktur VAT dokumentujących ponoszone w/w wydatki, obniżała kwoty podatku należnego o wynikający z nich podatek naliczony. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem: czy obecnie jest zobowiązana do skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego dotyczącego zakupów związanych z obecnie zaniechaną inwestycją?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14 b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz 60 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 25 kwietnia 2007r., nr PP/443-10-1-GK/07, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w sprawie podatku od towarów i usług, utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie. U Z A S A D N I E N I E Pismem złożonym w Opolskim Urzędzie Skarbowym w Opolu w dniu 26 stycznia 2007r. ................................. zwróciła się do organu podatkowego pierwszej instancji z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: rozpoczęła inwestycję, tj. budowę elektrowni opalanej ............, w stosunku do której w chwili obecnej została podjęta (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku odliczonego od zaniechanych inwestycji?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2007 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 28.06.2007 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wskazania, czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku odliczonego od zaniechanych inwestycji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:w przypadku zaniechania realizacji inwestycji, obowiązek odpowiedniego obniżenia podatku naliczonego, wykazanego uprzednio w rozliczeniach VAT jako podlegający odliczeniu podatek naliczony od środków trwałych podlegających amortyzacji, powstaje w momencie podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji;zmianę kwalifikacji podatku naliczonego należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc, w którym podjęto decyzję o zaniechaniu inwestycji, poprzez uwzględnienie korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za ten miesiąc;w konsekwencji, nie będzie konieczne dokonywanie korekt deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe poprzedzające miesiąc podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 25.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że realizowała Ona, na zakupionym uprzednio gruncie, inwestycję w zakresie budowy centrum handlowego, ponosząc wydatki związane z realizacją tego projektu. W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w momencie ich sprzedaży?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2006 r. (wpływ 1.02.06 r.) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1.02.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynęło pismo, w którym Spółka sformułowała zapytanie o treści: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w momencie ich sprzedaży? Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w latach 1980-1990 Spółka ponosiła nakłady inwestycyjne związane z budową nowej linii technologicznej. Przedmiotowa inwestycja nie została zakończona i oddana do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik obowiązany jest do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją w obcym środku trwałym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, po rozpatrzeniu wniesionego przez Panią w dniu 24 kwietnia 2006 roku wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją, uznaje przedstawione przez Podatniczkę w przedmiotowym wniosku stanowisko za błędne. UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2006 roku złożyła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług (...)