Inwestycje w środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje w środkach trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
sty

Istota:

Obowiązek opodatkowania odpłatnego zbycia nakładów w postaci budynku wybudowanego na gruncie niestanowiącym własności zbywcy.

Fragment:

(...) imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Z treści art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Spod pojęcia usługi będzie natomiast wyłączone takie świadczenie, którego treścią jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stanowi ono bowiem dostawę towarów. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Jeśli tylko mamy do czynienia ze świadczeniem, to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi ono albo usługę, albo dostawę towarów.

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty remontu lokalu użyczonego na działalność gospodarczą można uznać za koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Zaś możliwość bezpośredniego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów istnieje gdy podatnik w roku podatkowym wydatkuje na ulepszenie środka trwałego kwotę nieprzekraczającą 3.500 zł. (art. 22d w/w ustawy). Oznacza to, że inwestycjami w obcych środkach trwałych są nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych wykorzystywanych przez podmiot w działalności gospodarczej na podstawie umów najmu, dzierżawy bądź innych umów np. umowy użyczenia, do której mają zastosowanie art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 713 K.c. biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w lokalu mieszkalnym (nie nadającym się do prowadzenia w nim działalności gospodarczej), nie będącym jego własnością lecz użyczonym, przed rozpoczęciem działalności poniesie wydatki, bez których prowadzenie tej działalności nie byłoby możliwe. Biorąc pod uwagę powyższe, w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, należy rozstrzygnąć, czy wydatki te były związane z wykonaniem robót o charakterze remontowym, czy też dotyczyły ulepszenia obcego środka trwałego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „remontu” jak i pojęcia „inwestycje w obcych środkach trwałych”.

2011
1
maj

Istota:

Czy poprawne jest w opisanym stanie faktycznym zastosowanie stawki amortyzacji 10% do inwestycji w obcym środku trwałym

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza, co następuje: Na podstawie art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przejętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji "inwestycji w obcych środkach trwałych", a jedynie w art. 22g ust. 7 reguluje sposób ustalania ich wartości początkowej, odsyłając do zasad ogólnych ustalania wartości początkowej środków trwałych zawartych w ust. 3-5 tego artykułu. W praktyce przyjmuje się, że inwestycją w obcym środku trwałym są nakłady poniesione przez podatnika na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie), rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego używanego przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, a niestanowiącego jego własności.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Dotacja polega na udzieleniu Mikroprzedsiębiorcy jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Projekt zakłada dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2004 -2006 w kwocie nie większej niż 202 561,45złote, co stanowi 65 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Pyta Pan czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2005 r. nr 14. poz. 176 z zm.). Do otrzymanej przez beneficjentów pomocy finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się w zależności od celu na jaki przeznaczone są te środki. W przypadku otrzymania przez beneficjentów dotacji inwestycyjnej (wsparcia kapitałowego) będzie miał zastosowanie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 176 z zm.) Zgodnie z tym przepisem do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a – 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

2011
1
maj

Istota:

W sprawie zwrotu podatku naliczonego z wydatków związanych z remontem wynajmowanego budynku w związku z rozwiązaniem umowy najmu.

Fragment:

Stosownie do zapisu ust. 3 pkt 1 ww. artykułu, nie dotyczy to wydatków związanych z nabyciem towarów i usług o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy o VAT oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów. Należy wziąć pod uwagę przepis art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.), który stanowi, iż amortyzacji podlegają również z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcym środku trwałym. Stanowią one u inwestora odrębny od nieruchomości środek trwały i podlega amortyzacji wg zasad określonych dla tych środków trwałych ( art. 22j ust. 4 ww ustawy o podatku dochodowym), a nie wg zasad odnoszących się do nieruchomości. W związku z powyższym inwestycja w obcym środku trwałym, polegająca na remoncie wynajętego budynku, stanowi odrębny od nieruchomości środek trwały, objęty prawem do obniżenia podatku należnego na zasadach ogólnych. Mając na uwadze powyższe regulacje, jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art.23 ust.1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych kosztów zaniechanej inwestycji. Biorąc pod uwagę, iż poniesione przez Pana wydatki w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do realizacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług realizując inwestycję polegającą na remoncie budynku świetlicy

Fragment:

Stosownie do art. 96 ust 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.Gmina nie dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług określonego w ww przepisie. Nie miała takiego obowiązku gdyż nie świadczy czynności określonych w art. 5 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Świadczy czynności wyłączone spod działania tej ustawy, które polegają na realizacji ustawowych zadań samorządu terytorialnego. Remont świetlicy stanowi zadanie własne Gminy , które realizowane jest w ramach ustawowych zadań samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 88 ust 4 ww ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT zgodnie z art.96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art.86 ust 20.W myśl art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzależnione jest od zakresu w jakim towary lub usługi są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło:
rozstrzygnięcia czy koszty związane z funcjonowaniem Działu ISPA, celowo utworzonego i realizującego wyłącznie funcje pozostające w bezośrednim związku z realizacją projektu inwestycyjnego ISPA, winny być zawalifikowane do kosztów wytworzenia środów trwałych, a nie bezpośrednio do kosztów uzysania przychodów.

Fragment:

Na tle takiego stanu faktycznego Spółka twierdzi, że koszty działania Działu Inwestycyjnego ISPA należą do kosztów pośrednich (ogólnych) wytworzenia środków trwałych i jako takie powinny zwiększać ich wartość początkową, a rozdzielane mają być z zastosowaniem odpowiednich kluczy (formuł) podziału na poszczególne zadania, obiekty i środki trwałe. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko Podatnika. Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 3 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr. 54, poz. 654 ze zm) za wartość początkową środków trwałych uważa się koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie. W myśl zaś ust. 4ww. przepisu za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odseteki prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność m. in. w zakresie zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Podatnik dokonał nabycia budynku administracyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów w celu zaadoptowania go na salon sprzedaży z zapleczem na potrzeby własnej działalności gospodarczej (parter budynku) i na cztery mieszkania do dalszej odsprzedaży (piętro). Zakres prac budowlanych obejmuje remont elewacji i dachu budynku, wymianę stolarki budowlanej, wytyczenie i postawienie ścian działowych, wykonanie instalacji c. o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wykonanie prac remontowych (posadzki, podłogi, ściany) do stanu pod używanie lub zamieszkanie. W wyniku tych prac powstanie salon sprzedaży z zapleczem, który wprowadzony zostanie do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej w wartości rzeczywistych nakładów powiększonych o proporcjonalne rozliczenie nakładów na nieruchomość liczonych według wskaźnika powierzchni salonu do powierzchni całego budynku. Rozliczenie tych kosztów w koszty działalności gospodarczej następować będzie w czasie (art. 22 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zgodnie z ustawowymi wskaźnikami odpisów amortyzacyjnych. Natomiast w przypadku mieszkań nakłady poniesione na ich wytworzenie w wartości ustalonej analogicznie jak w przypadku salonu sprzedaży, zaliczane będą do kosztów działalności gospodarczej w momencie uzyskania przychodu z tytułu ich sprzedaży. Własne stanowisko Podatnika: Pan X waża, iż w deklaracji VAT-7 poniesione nakłady na zakup i adaptację zgodnie z otrzymanymi fakturami zakupu w poszczególnych miesiącach powinny być wykazywane w poz. 44- wartość netto i 45- kwota naliczonego podatku VAT.

Fragment:

Własne stanowisko Podatnika: Pan X uważa, iż w deklaracji VAT-7 poniesione nakłady na zakup i adaptację zgodnie z otrzymanymi fakturami zakupu w poszczególnych miesiącach powinny być wykazywane w poz. 44- wartość netto i 45- kwota naliczonego podatku VAT. Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze informuje, iż przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe ponieważ: Na mocy art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W art. 88 ust. 3 cytowanej ustawy z ograniczenia tego wyłączono m. in. wydatki związane z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, a więc środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny, nieodpłatne przekazanie sfinansowanej przez Spółkę inwestycji (ronda kompaktowego) na cudzym gruncie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Sfinansowana i przekazana nieodpłatnie inwestycja ma służyć jako droga dojazdowa do pawilonów handlowych. W przypadku jej braku nie istniałaby możliwość wydzierżawienia przez Spółkę gruntów i uzyskania z tego tytułu przychodów, ze względu na brak możliwości skutecznego prowadzenia sprzedaży w pawilonach handlowych wybudowanych na tym gruncie. Zatem, jak wynika z powyższego, istnieje bezpośredni związek pomiędzy sfinansowaną inwestycją a prowadzonym przedsiębiorstwem Spółki. Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje; Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy podatkowej, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.W świetle natomiast przepisów art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

2011
1
mar

Istota:

S.C. jest współwłaścicielem działki budowlanej, na której zaczyna budowę budynku usługowo-mieszkalnego, który w całości zamierza przeznaczyć na działalność gospodarczą. Czy ma prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczanego w fakturach na zakup towarów i usług zw. z w/w inwestycją?

Fragment:

Nr 54, poz.535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, 119 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124. Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwać będzie wyłącznie w sytuacji, gdy faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług związane z częścią prowadzonej inwestycji, wystawione będą na spółkę. Należy jednak zaznaczyć, iż organ podatkowy udzielając interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nie dokonuje analizy zawartych umów cywilnoprawnych, opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego zawartego w złożonym wniosku. Zatem niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego w złożonym przez podatnika wniosku na dzień obowiązywania w/w przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zakres uprawnień lub obowiązków wnioskodawcy.