Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje w obcych środkach trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy w odniesieniu do wydatków związanych z remontem arkad oraz remontem fontanny, ujmowanych bilansowo przez okres trwania Umowy dzierżawy prawidłowym rozwiązaniem jest tożsame ich identyfikowanie dla celów podatkowych?
2. Czy właściwe jest traktowanie wydatków poniesionych na modernizację fontanny jako inwestycji w obcym środku trwałym i amortyzowanie jej zgodnie z przepisem art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 – wartość inwestycji w obcym środku trwałym tj. modernizacji fontanny stanowiącej własność gminy ustalono w koszcie wytworzenia zgodnie z art. 16g ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są miesięczne odpisy amortyzacyjne wyliczone przy zastosowaniu stawki 10% ustalone na podstawie z art. 16j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, będących inwestycją w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zdaniem Spółki wydatki związane z modernizacją fontanny powinny być traktowane jako inwestycja w obcym środku trwałym i rozliczane w kosztach podatkowych jako odpisy amortyzacyjne przez okres wskazany w art. 16j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie (...)
2017
4
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym
Fragment:
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca rozpoznaje nakłady na opisane powyżej prace adaptacyjne jako podlegające amortyzacji inwestycje w obcych środkach trwałych. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych Wnioskodawca kwalifikuje do kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu umów najmu lub ich wcześniejszym rozwiązaniu z przyczyn ekonomicznych, Wnioskodawca pozostawia w najmowanych wcześniej nieruchomościach nakłady na poczynione tam inwestycje. Inwestycje w obcych środkach trwałych, będące przedmiotem niniejszego wniosku, polegają na wprowadzeniu zmian w obcych środkach trwałych, które nie są możliwe do fizycznego zlikwidowania lub których fizyczna likwidacja naraziłaby Wnioskodawcę na dodatkowe koszty. Na moment zakończenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, inwestycje w obcych środkach trwałych nie są zamortyzowane dla celów podatkowych w całości. Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym zostaje przekazana nieodpłatnie wynajmującemu po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy najmu. Wnioskodawca jednocześnie zaznacza, że zakończenie lub wcześniejsze rozwiązanie umów najmu nie jest spowodowane zmianą rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie nadal prowadził działalność gospodarczą w przemyśle piwowarskim.
2017
17
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym?
Fragment:
Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikowi przysługuje prawo do dokonania kosztów uzyskania przychodów, w tym także odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacji bowiem podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Wnioskodawca kierując się zasadą racjonalności i ekonomiczności zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie Fitness Clubu, co spowodowało wykreślenie środka trwałego z ewidencji środków trwałych. Zaewidencjonowanie niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe. Art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma w tym przypadku zastosowania. W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorca z różnych względów zaprzestaje używania amortyzowanych inwestycji zanim zdąży je zamortyzować w całości.
2017
2
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawca co do zasady ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanych inwestycji w obcych środkach trwałych na dzień rozliczenia nakładów zgodnie z art. 676 k.c.?
2. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całą niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcych środkach trwałych obejmującą także część sfinansowaną dotacją zwolnioną z podatku dochodowego?
Fragment:
Środki trwałe w postaci inwestycji w obcych środkach trwałych nie utraciły przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności, co oznacza, że nie zachodzi przesłanka do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości niezamortyzowanych inwestycji w obcych środkach trwałych niezależnie od tego czy są podstawy uznania tej wartości za stratę powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych. Również planowane zbycie poniesionych nakładów stanowiących inwestycje w obcym środku trwałym stosownie do art. 676 k.c., nie będzie prowadzić ani do utraty przydatności gospodarczej dokonanych przez Wnioskodawcę inwestycji w obcych środkach trwałych, ani do zmiany rodzaju prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W konsekwencji brak będzie podstaw do zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. i wyłączenia na tej podstawie z kosztów uzyskania przychodów wartości odpowiadającej wartości niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym. Z uwagi na fakt, że rozliczenie nakładów będzie prowadzić do uzyskania przychodów z tytułu ich rozliczenia stosownie do art. 676 k.c., stąd niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym będzie pozostawać w ścisłym związku z przychodami stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
2017
24
sie

Istota:
Czy Spółka będzie uprawniona do zakwalifikowania wydatków poniesionych na nabycie Matryc udostępnianych Kontrahentom w celu wykorzystania ich do realizacji Umów zawieranych z Kontrahentami jako inwestycji w obcym środku trwałym i w konsekwencji dokonywania z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych podlegających ujęciu w podatkowych kosztach uzyskania przychodów?
Fragment:
Inwestycją w obcym środku trwałym w rozumieniu Ustawy o CIT będą zatem generalnie wydatki poniesione na ulepszenie, przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację czy też modernizację środka trwałego nie zaliczanego do majątku podatnika. Przykładowo, jak wskazał w jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: „ W praktyce przyjmuje się, że inwestycjami w obcych środkach trwałych są poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację) środków trwałych niebędących własnością podatnika - wynajmowanych, dzierżawionych lub wykorzystywanych przez niego w działalności gospodarczej na podstawie innej umowy. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym nie zostało zdefiniowane w przypisach prawa podatkowego. Z powyższym korespondują poglądy piśmiennictwa ”, (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 marca 2016r., I SA/Gd 8/16). Tożsame stanowisko wyrażone zostało także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2016r., w której organ ten wskazał, że „ inwestycja w obcym środku trwałym to ogół działań (nakładów) podatnika, odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego ” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2015r., sygn.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzawanej wartości likwidowanej przez spółkę osobową inwestycji w obcy środku trwałym
Fragment:
W każdym przypadku dojdzie do fizycznej likwidacji naniesień, które spółka osobowa zrealizowała w tych lokalizacjach, co oznacza likwidację inwestycji w obcych środkach trwałych. Możliwe będą sytuacje, iż likwidowane są środki trwałe (inwestycje w obcych środkach trwałych), które nie zostały w całości zamortyzowane (w ujęciu podatkowym), tj. wciąż wartość podatkowa netto tych środków trwałych jest dodatnia. W rezultacie, wątpliwości dotyczą tego, czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcych środkach trwałych, które są fizycznie likwidowane przez spółkę osobową, może stanowić koszt uzyskania przychodu u wspólników spółki osobowej (w odpowiednich proporcjach), przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę osobową (oraz wspólników, w tym Podatnika) w obecnym zakresie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy, w świetle art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF, niezamortyzowana wartość likwidowanej przez spółkę osobową inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić koszt podatkowy po stronie Wnioskodawcy (będącego wspólnikiem spółki osobowej)? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF, niezamortyzowana wartość likwidowanej przez spółkę osobową inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić koszt podatkowy po stronie Wnioskodawcy (będącego wspólnikiem spółki osobowej).
2017
16
maj

Istota:
Ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznym powstała po stronie Wnioskodawcy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych nakładów na cudzą nieruchomość (inwestycji w obcym środku trwałym) może zostać zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych nakładów na moment wykreślenia z ewidencji środków trwałych
Fragment:
W okresie trwania umowy dzierżawy Wnioskodawca poniósł wydatki z tytułu Nakładów, które zostały przez Wnioskodawcę zaliczone do środków trwałych, jako inwestycje w obcym środku trwałym i były przedmiotem amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne były na bieżąco zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W związku z otwarciem likwidacji Spółki w lipcu 2014 roku umowa dzierżawy została rozwiązana za porozumieniem stron. W chwili rozwiązania umowy dzierżawy Nakłady nie zostały jeszcze w pełni zamortyzowane. W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy Wnioskodawca i właściciel Nieruchomości ustalili, że wartość Nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na Nieruchomość - według ich stanu na dzień rozwiązania umowy dzierżawy - zostanie rozliczona między stronami po dokonaniu ich wyceny przez rzeczoznawcę. Dokonana przez Spółkę inwestycja w obcym środku trwałym nie została w całości zamortyzowana, w wyniku czego Spółka poniosła stratę w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym. Biorąc pod uwagę przytoczony wyżej stan prawny oraz przedstawiony opis sprawy należy zauważyć, że przy spełnieniu przesłanek z art. 15 ust. 1 updop, Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do inwestycji w obcym środku trwałym, którą stanowić będą wykonane przez niego i przyjęte do używania wyniki prac przeprowadzonych w ramach przebudowy.
Fragment:
(...) inwestycję w obcym środku trwałym w rozumieniu przepisów art. 16a ust. 2 pkt 1 oraz art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do zastosowania w stosunku do tej inwestycji w obcym środku trwałym indywidualnych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z przepisem art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Stosownie do art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem przepisu art. 16c ustawy o CIT, niezależnie od przewidywanego okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Jednocześnie, zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych. Dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 10 lat. Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o CIT pojęcia inwestycji w obcych środkach trwałych. Organy podatkowe wskazują jednak, że: pod pojęciem inwestycji w obcym środku trwałym należy rozumieć ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.
2017
10
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Skoro przedmiotowe budynki stanowiły własność jednego ze wspólników spółki, a więc co do zasady spełniały wobec niego definicję środka trwałego, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nakłady dotyczące tych budynków nie mogły zostać uznane w Spółce cywilnej za «inwestycję w obcym środku trwałym». Nie jest przy tym możliwa sytuacja, że określony składnik majątku dla jednego wspólnika Spółki cywilnej stanowi środek trwały, a dla pozostałych utożsamiany jest z ((inwestycją w obcym środku trwałym)) ”. W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że skoro w Spółce cywilnej nakłady te nie stanowiły inwestycji w obcym środku trwałym, to także w Spółce cywilnej, będącej jej następczynią prawną, wydatków tych nie można kwalifikować jako „ inwestycji w obcym środku trwałym ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia? Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na względzie interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2016 r., skoro wydatków poniesionych przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków nie można uznać „ za inwestycję w obcym środku trwały ”, to stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia.
2017
10
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Skoro przedmiotowe budynki stanowiły własność jednego ze wspólników spółki, a więc co do zasady spełniały wobec niego definicję środka trwałego, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nakłady dotyczące tych budynków nie mogły zostać uznane w Spółce cywilnej za «inwestycję w obcym środku trwałym». Nie jest przy tym możliwa sytuacja, że określony składnik majątku dla jednego wspólnika Spółki cywilnej stanowi środek trwały, a dla pozostałych utożsamiany jest z ((inwestycją w obcym środku trwałym)) ”. W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że skoro w Spółce cywilnej nakłady te nie stanowiły inwestycji w obcym środku trwałym, to także w Spółce cywilnej, będącej jej następczynią prawną, wydatków tych nie można kwalifikować jako „ inwestycji w obcym środku trwałym ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia? Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2016 r., skoro wydatków poniesionych przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków nie można uznać „ za inwestycję w obcym środku trwały ”, to stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.