Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje w obcych środkach trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy właściwe jest traktowanie wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków jako inwestycji w obcym środku trwałym i amortyzowanie jej zgodnie z przepisem art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W sytuacji, w której w czasie korzystania z obcego środka trwałego dojdzie do ulepszenia dokonanej w nim wcześniej inwestycji nie może być mowy o potraktowaniu tego ulepszenia jako nowej inwestycji, lecz powinno się je zakwalifikować jako uzupełnienie wcześniej dokonanej już inwestycji, albowiem powodują wzrost wartości już istniejącej inwestycji w obcym środku trwałym (nie tworzą nowej inwestycji). Zatem jedyną możliwością zgodnego z przepisami prawa podatkowego rozliczenia nakładów na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym jest zwiększenie jej wartości początkowej i kontynuacja dotychczas stosowanej stawki amortyzacyjnej, aż do pełnego zamortyzowania takiego środka trwałego. Prawidłowym sposobem zgodnego z przepisami prawa podatkowego rozliczenia nakładów na ulepszenie obcych środków trwałych jest ujęcie ich w ewidencji środków trwałych jako inwestycji w obcym środku trwałym i dokonanie wyboru stawki amortyzacyjnej, z uwzględnieniem regulacji art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy, czyli minimum dziesięcioletniego okresu amortyzacji tych inwestycji. Stosownie do dyspozycji art. 16j ust. 4 ustawy podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla: inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat; inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
2018
15
lut

Istota:
Czy w przypadku gdy Spółka wskutek zakończenia umowy dzierżawy przestaje użytkować inwestycję w obcym środku trwałym i dokonuje jej księgowej likwidacji, niezamortyzowana wartość zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Nie zostają zatem spełnione przesłanki wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT, wyłączające możliwość ujęcia w kosztach, niezamortyzowanej części wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym. Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2017 r. Znak: 0461-ITPB3.4510.51.2017.1.PS wskazując, że co do zasady warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości inwestycji w obcym środku trwałym jest jego likwidacja. Likwidacją będzie również definitywne pozbycie się środka trwałego czy też inwestycji w obcym środku trwałym (wykreślenie z ewidencji), np. poprzez zwrot wynajmującemu, jeżeli jest to racjonale z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Biorąc zatem pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności, zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że nieumorzoną wartość inwestycji w obcym środku trwałym Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych oraz że powyższe będzie wiązać się z powstaniem straty po stronie Spółki rozumianej jako brak możliwości dokonania pełnych odpisów amortyzacyjnych od poczynionych inwestycji w obcych środkach trwałych. Podobne stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 28 listopada 2016 r.
2018
8
lut

Istota:
Amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym
Fragment:
Z kolei, przepis art. 22a ust. 2 ww. ustawy stanowi, że amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiuje natomiast pojęcie „ inwestycji ”. Ustawa stanowi, że ilekroć jest w niej mowa o inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047). Środki trwałe w budowie to - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy - zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Biorąc pod uwagę powyższą definicje stwierdzić należy, że inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, albo polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.
2018
7
lut

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty odpowiadającej niezamortyzowanej podatkowo wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym
Fragment:
Co ważne, nie trzeba dokonywać fizycznej likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym, aby jej niezamortyzowaną wartość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Likwidację inwestycji w obcym środku trwałym należy rozumieć jako definitywne wyzbycie się inwestycji w obcym środku trwałym (wykreślenie z ewidencji), m.in. w następstwie pozostawienia poniesionych nakładów u wynajmującego – właściciela środka trwałego. Pogląd taki prezentowany jest obecnie w interpretacjach organów podatkowych, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 września 2015 r., nr ITPB3/4510-381/15/JG . Zdaniem tego organu podatkowego: „ (...) co do zasady warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego jest jego faktyczna likwidacja. W przypadku dokonywania inwestycji w obcym środku trwałym zwrot wynajmującemu przedmiotu najmu jest tożsamy z jej likwidacją i skutkuje wykreśleniem z ewidencji środków trwałych (...) ”. W związku z powyższym, kryterium racjonalnego i ekonomicznego działania Spółki uznać należy za spełnione. Zdaniem Spółki, wykreślenie składnika majątku z ewidencji środków trwałych przed (...)
2017
30
gru

Istota:
Czy czynsz najmu, koszty mediów (energia elektryczna, woda) oraz podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste, płacone za okres adaptacji placu stanowić będą koszt uzyskania przychodu bieżącego okresu, czy też zwiększać będą wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
Czy koszty remontu (odtworzeniowe) elementów placu nie objęte projektem budowlanym stanowić będą koszt uzyskania przychodu bieżącego okresu, czy też zwiększać będą wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
Fragment:
W przypadku inwestycji w obcym środku trwałym podatnicy mogą ustalać stawki amortyzacyjne na zasadach dotyczących innych środków trwałych. Do amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym można stosować stawkę określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych przewidzianą dla środka trwałego, na który poczyniono nakłady albo stawkę ustaloną indywidualnie. Z objaśnień wstępnych do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz.U. nr 242, poz. 1622, wynika, że ulepszenia w obcych środkach trwałych należy klasyfikować do odpowiednich grup w zależności od środka trwałego, którego dotyczą. Oznacza to, że inwestycje w obcych środkach trwałych można amortyzować według stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Ponadto ustawodawca przewidział dla inwestycji w obcym środku trwałym możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Stawki amortyzacyjne w takim przypadku określa się na podstawie art. 16j ust. 4 updop. Z reguły w interesie dokonującego inwestycji w obcych środkach trwałych, który wybrał amortyzację według stawki indywidualnej, jest ustalenie najwyższej dopuszczalnej stawki.
2017
9
gru

Istota:
1. Czy w odniesieniu do wydatków związanych z remontem arkad oraz remontem fontanny, ujmowanych bilansowo przez okres trwania Umowy dzierżawy prawidłowym rozwiązaniem jest tożsame ich identyfikowanie dla celów podatkowych?
2. Czy właściwe jest traktowanie wydatków poniesionych na modernizację fontanny jako inwestycji w obcym środku trwałym i amortyzowanie jej zgodnie z przepisem art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 – wartość inwestycji w obcym środku trwałym tj. modernizacji fontanny stanowiącej własność gminy ustalono w koszcie wytworzenia zgodnie z art. 16g ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są miesięczne odpisy amortyzacyjne wyliczone przy zastosowaniu stawki 10% ustalone na podstawie z art. 16j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, będących inwestycją w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zdaniem Spółki wydatki związane z modernizacją fontanny powinny być traktowane jako inwestycja w obcym środku trwałym i rozliczane w kosztach podatkowych jako odpisy amortyzacyjne przez okres wskazany w art. 16j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie (...)
2017
4
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym
Fragment:
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca rozpoznaje nakłady na opisane powyżej prace adaptacyjne jako podlegające amortyzacji inwestycje w obcych środkach trwałych. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych Wnioskodawca kwalifikuje do kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu umów najmu lub ich wcześniejszym rozwiązaniu z przyczyn ekonomicznych, Wnioskodawca pozostawia w najmowanych wcześniej nieruchomościach nakłady na poczynione tam inwestycje. Inwestycje w obcych środkach trwałych, będące przedmiotem niniejszego wniosku, polegają na wprowadzeniu zmian w obcych środkach trwałych, które nie są możliwe do fizycznego zlikwidowania lub których fizyczna likwidacja naraziłaby Wnioskodawcę na dodatkowe koszty. Na moment zakończenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, inwestycje w obcych środkach trwałych nie są zamortyzowane dla celów podatkowych w całości. Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym zostaje przekazana nieodpłatnie wynajmującemu po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy najmu. Wnioskodawca jednocześnie zaznacza, że zakończenie lub wcześniejsze rozwiązanie umów najmu nie jest spowodowane zmianą rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie nadal prowadził działalność gospodarczą w przemyśle piwowarskim.
2017
17
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym?
Fragment:
Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikowi przysługuje prawo do dokonania kosztów uzyskania przychodów, w tym także odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacji bowiem podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Wnioskodawca kierując się zasadą racjonalności i ekonomiczności zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie Fitness Clubu, co spowodowało wykreślenie środka trwałego z ewidencji środków trwałych. Zaewidencjonowanie niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe. Art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma w tym przypadku zastosowania. W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorca z różnych względów zaprzestaje używania amortyzowanych inwestycji zanim zdąży je zamortyzować w całości.
2017
2
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawca co do zasady ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanych inwestycji w obcych środkach trwałych na dzień rozliczenia nakładów zgodnie z art. 676 k.c.?
2. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całą niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcych środkach trwałych obejmującą także część sfinansowaną dotacją zwolnioną z podatku dochodowego?
Fragment:
Środki trwałe w postaci inwestycji w obcych środkach trwałych nie utraciły przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności, co oznacza, że nie zachodzi przesłanka do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości niezamortyzowanych inwestycji w obcych środkach trwałych niezależnie od tego czy są podstawy uznania tej wartości za stratę powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych. Również planowane zbycie poniesionych nakładów stanowiących inwestycje w obcym środku trwałym stosownie do art. 676 k.c., nie będzie prowadzić ani do utraty przydatności gospodarczej dokonanych przez Wnioskodawcę inwestycji w obcych środkach trwałych, ani do zmiany rodzaju prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W konsekwencji brak będzie podstaw do zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. i wyłączenia na tej podstawie z kosztów uzyskania przychodów wartości odpowiadającej wartości niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym. Z uwagi na fakt, że rozliczenie nakładów będzie prowadzić do uzyskania przychodów z tytułu ich rozliczenia stosownie do art. 676 k.c., stąd niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym będzie pozostawać w ścisłym związku z przychodami stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
2017
24
sie

Istota:
Czy Spółka będzie uprawniona do zakwalifikowania wydatków poniesionych na nabycie Matryc udostępnianych Kontrahentom w celu wykorzystania ich do realizacji Umów zawieranych z Kontrahentami jako inwestycji w obcym środku trwałym i w konsekwencji dokonywania z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych podlegających ujęciu w podatkowych kosztach uzyskania przychodów?
Fragment:
Inwestycją w obcym środku trwałym w rozumieniu Ustawy o CIT będą zatem generalnie wydatki poniesione na ulepszenie, przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację czy też modernizację środka trwałego nie zaliczanego do majątku podatnika. Przykładowo, jak wskazał w jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku: „ W praktyce przyjmuje się, że inwestycjami w obcych środkach trwałych są poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację) środków trwałych niebędących własnością podatnika - wynajmowanych, dzierżawionych lub wykorzystywanych przez niego w działalności gospodarczej na podstawie innej umowy. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym nie zostało zdefiniowane w przypisach prawa podatkowego. Z powyższym korespondują poglądy piśmiennictwa ”, (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 marca 2016r., I SA/Gd 8/16). Tożsame stanowisko wyrażone zostało także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2016r., w której organ ten wskazał, że „ inwestycja w obcym środku trwałym to ogół działań (nakładów) podatnika, odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego ” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2015r., sygn.
2017
30
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.