Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Inwestycje w obcych środkach trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje w obcych środkach trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzawanej wartości likwidowanej przez spółkę osobową inwestycji w obcy środku trwałym
Fragment:
W każdym przypadku dojdzie do fizycznej likwidacji naniesień, które spółka osobowa zrealizowała w tych lokalizacjach, co oznacza likwidację inwestycji w obcych środkach trwałych. Możliwe będą sytuacje, iż likwidowane są środki trwałe (inwestycje w obcych środkach trwałych), które nie zostały w całości zamortyzowane (w ujęciu podatkowym), tj. wciąż wartość podatkowa netto tych środków trwałych jest dodatnia. W rezultacie, wątpliwości dotyczą tego, czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcych środkach trwałych, które są fizycznie likwidowane przez spółkę osobową, może stanowić koszt uzyskania przychodu u wspólników spółki osobowej (w odpowiednich proporcjach), przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę osobową (oraz wspólników, w tym Podatnika) w obecnym zakresie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy, w świetle art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF, niezamortyzowana wartość likwidowanej przez spółkę osobową inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić koszt podatkowy po stronie Wnioskodawcy (będącego wspólnikiem spółki osobowej)? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF, niezamortyzowana wartość likwidowanej przez spółkę osobową inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić koszt podatkowy po stronie Wnioskodawcy (będącego wspólnikiem spółki osobowej).
2017
16
maj

Istota:
Ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznym powstała po stronie Wnioskodawcy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych nakładów na cudzą nieruchomość (inwestycji w obcym środku trwałym) może zostać zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych nakładów na moment wykreślenia z ewidencji środków trwałych
Fragment:
W okresie trwania umowy dzierżawy Wnioskodawca poniósł wydatki z tytułu Nakładów, które zostały przez Wnioskodawcę zaliczone do środków trwałych, jako inwestycje w obcym środku trwałym i były przedmiotem amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne były na bieżąco zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W związku z otwarciem likwidacji Spółki w lipcu 2014 roku umowa dzierżawy została rozwiązana za porozumieniem stron. W chwili rozwiązania umowy dzierżawy Nakłady nie zostały jeszcze w pełni zamortyzowane. W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy Wnioskodawca i właściciel Nieruchomości ustalili, że wartość Nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na Nieruchomość - według ich stanu na dzień rozwiązania umowy dzierżawy - zostanie rozliczona między stronami po dokonaniu ich wyceny przez rzeczoznawcę. Dokonana przez Spółkę inwestycja w obcym środku trwałym nie została w całości zamortyzowana, w wyniku czego Spółka poniosła stratę w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym. Biorąc pod uwagę przytoczony wyżej stan prawny oraz przedstawiony opis sprawy należy zauważyć, że przy spełnieniu przesłanek z art. 15 ust. 1 updop, Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do inwestycji w obcym środku trwałym, którą stanowić będą wykonane przez niego i przyjęte do używania wyniki prac przeprowadzonych w ramach przebudowy.
Fragment:
(...) inwestycję w obcym środku trwałym w rozumieniu przepisów art. 16a ust. 2 pkt 1 oraz art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca będzie zatem uprawniony do zastosowania w stosunku do tej inwestycji w obcym środku trwałym indywidualnych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z przepisem art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Stosownie do art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem przepisu art. 16c ustawy o CIT, niezależnie od przewidywanego okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Jednocześnie, zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych. Dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 10 lat. Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o CIT pojęcia inwestycji w obcych środkach trwałych. Organy podatkowe wskazują jednak, że: pod pojęciem inwestycji w obcym środku trwałym należy rozumieć ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.
2017
10
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Skoro przedmiotowe budynki stanowiły własność jednego ze wspólników spółki, a więc co do zasady spełniały wobec niego definicję środka trwałego, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nakłady dotyczące tych budynków nie mogły zostać uznane w Spółce cywilnej za «inwestycję w obcym środku trwałym». Nie jest przy tym możliwa sytuacja, że określony składnik majątku dla jednego wspólnika Spółki cywilnej stanowi środek trwały, a dla pozostałych utożsamiany jest z ((inwestycją w obcym środku trwałym)) ”. W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że skoro w Spółce cywilnej nakłady te nie stanowiły inwestycji w obcym środku trwałym, to także w Spółce cywilnej, będącej jej następczynią prawną, wydatków tych nie można kwalifikować jako „ inwestycji w obcym środku trwałym ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia? Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na względzie interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2016 r., skoro wydatków poniesionych przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków nie można uznać „ za inwestycję w obcym środku trwały ”, to stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia.
2017
10
maj

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Skoro przedmiotowe budynki stanowiły własność jednego ze wspólników spółki, a więc co do zasady spełniały wobec niego definicję środka trwałego, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nakłady dotyczące tych budynków nie mogły zostać uznane w Spółce cywilnej za «inwestycję w obcym środku trwałym». Nie jest przy tym możliwa sytuacja, że określony składnik majątku dla jednego wspólnika Spółki cywilnej stanowi środek trwały, a dla pozostałych utożsamiany jest z ((inwestycją w obcym środku trwałym)) ”. W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że skoro w Spółce cywilnej nakłady te nie stanowiły inwestycji w obcym środku trwałym, to także w Spółce cywilnej, będącej jej następczynią prawną, wydatków tych nie można kwalifikować jako „ inwestycji w obcym środku trwałym ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia? Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2016 r., skoro wydatków poniesionych przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków nie można uznać „ za inwestycję w obcym środku trwały ”, to stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia.
2017
10
maj

Istota:
Czy poniesione przez Wnioskodawczynię koszty inwestycji w zakresie rozbudowy należącej do ... Sp. z o.o. istniejącej komory chłonnej, ze zmianą funkcji na cele usług gastronomii (kategoria obiektu XVII) z instalacją wodno-kanalizacyjną, centralnym ogrzewaniem, instalacją elektryczną, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, mogą być zaliczone przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym na podstawie art. 22j ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)?
Fragment:
Z kolei, przepis art. 22a ust. 2 ww. ustawy startowi, że amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiuje natomiast pojęcie „ inwestycji ”. Ustawa stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047). Środki trwałe w budowie to - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy - zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Biorąc pod uwagę powyższe definicje stwierdzić należy, że inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, albo polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.
2017
11
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym?
Fragment:
Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikowi przysługuje prawo do dokonania kosztów uzyskania przychodów, w tym także odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacji bowiem podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Wnioskodawca kierując się zasadą racjonalności i ekonomiczności zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie Fitness Clubu, co spowodowało wykreślenie środka trwałego z ewidencji środków trwałych. Zaewidencjonowanie niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe. Art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma w tym przypadku zastosowania. W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorca z różnych względów zaprzestaje używania amortyzowanych inwestycji zanim zdąży je zamortyzować w całości.
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.
Fragment:
Wydatki na adaptację wynajmowanych powierzchni (inwestycje w obcym środku trwałym) były niezbędne do prowadzenia działalności podstawowej Spółki, a tym samym w sposób pośredni przełożyły się na możliwość uzyskania przychodu. Również decyzja o zmianie lokalizacji biura, która pierwotnie spowoduje powstanie straty w wysokości niezamortyzowanej wartości środków trwałych (inwestycji w obcym środku trwałym) jest uzasadniona ekonomicznie i racjonalnie, bowiem m.in. w perspektywie długookresowej jest ukierunkowana na zmniejszenie kosztów stałych działalności, a tym samym na zabezpieczenie źródła przychodów Spółki i zwiększenie jej efektywności ekonomicznej. W związku z tym, Spółka spełnia analizowany warunek. został właściwie udokumentowany. Spółka spełnia ten warunek, gdyż pierwotne wydatki na inwestycje w obcym środku trwałym zostały udokumentowane m.in. fakturami. Nakłady te, stanowiące inwestycje w obcym środku trwałym Spółka odpowiednio ujmuje w EŚT. Zaprzestanie wykorzystywania analizowanych inwestycji przez Spółkę (likwidacja środków trwałych) natomiast zostanie udokumentowane m.in. porozumieniem rozwiązującym umowę najmu, protokołem, podpisanym przez wynajmującego oraz poprzez wykreślenie analizowanych środków trwałych z EŚT Spółki. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za KUP.
2016
16
gru

Istota:
Czy w okolicznościach faktycznych podanych we wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym, jeżeli zaprzestanie możliwości korzystania z inwestycji jest konsekwencją rozwiązania umowy najmu, na której podstawie obcy środek trwały był używany?
Fragment:
Spółka podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy najmu nieruchomości ze względu na oszczędności oraz brak ekonomicznego uzasadnienia dalszego kontynuowania inwestycji w obcym środku trwałym z uwagi na potrzebę minimalizowania strat. Gdyby Spółka nie podjęła działań restrukturyzacyjnych, prowadzona przez nią działalność byłaby nierentowna i przynosiła coraz większe straty. Dokonane przez Spółkę nakłady - inwestycje w obcych środkach trwałych – nie zostały w całości zamortyzowane, w wyniku czego Spółka poniosła stratę w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym. Istotne elementy opisu sprawy zostały zawarte również we własnym stanowisku Spółki, w którym wskazano, że Spółka nie zmieniała przy tym prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w okolicznościach faktycznych podanych we wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym, jeżeli zaprzestanie możliwości korzystania z inwestycji jest konsekwencją rozwiązania umowy najmu, na której podstawie obcy środek trwały był używany? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.
2016
3
gru

Istota:
Uznania ponoszonych nakładów za inwestycję w obcych środkach trwałych oraz jej amortyzacji.
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 22a ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy, amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania: przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „ inwestycjami w obcych środkach trwałych ”, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. Należy zaznaczyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje wprost, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych. Definiuje natomiast pojęcie „ inwestycji ”. Zgodnie z art. 5a pkt 1 tej ustawy, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Środki trwałe w budowie to – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Biorąc pod uwagę ww. definicje można stwierdzić, że inwestycja w obcym środku trwałym to ogół działań (nakładów) podatnika, odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądowego poprzez „ inwestycje w obcych środkach trwałych ” należy rozumieć nakłady ponoszone na ulepszenie istniejącego już środka trwałego, który nie stanowi własności (współwłasności) podatnika, jest jednak przez niego wykorzystywany, na podstawie stosownej umowy (najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.).
2016
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.