US.42.TP/44-2128/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Na jakiej podstawie Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z prowadzoną inwestycją - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ?

US.42.TP/44-2128/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. inwestycje infrastrukturalne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Naczelnik informuje, że Minister Finansów korzystając z delegacji zawartej w art. 92 ust. 1 w/w ustawy określił przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu w rozdziale 12 (w § 23 do § 34) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami).

W myśl przepisów rozdziału 12 w/w rozporządzenia zwrot podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwotnej pomocy zagranicznej. Zwrot ten ma zastosowanie odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy, przekazane przez podatnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zwrot nie dotyczy kwot podatku naliczonego, o które został pomniejszony podatek należny, lub które zostały zwrócone przez urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów. Zwrot taki nie przysługuje również w sytuacji, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zsady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 23 rozporządzenia).

Zgodnie z § 25 rozporządzenia zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

<
  • złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej,
  • prowadzą ewidencję zawierającą kwoty : dane niezbedne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnegooraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z urzędu skarbowego, a także inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej;
  • w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę oraz dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów ;
  • posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
  • posiadają zaświadczenie wydane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zwrot przysługuje również podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej , a także wtedy ,gdy nabycie zostało w części sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, a w części z innych środków finansowych. Wówczas podatek podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

Tryb i termin zwrotu podatku reguluje natomiast przepis § 27 w/w rozporządzenia , z którego jednoznacznie wynika, iż zwrot następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od jego złożenia. We wniosku podatnik jest wskazać co najmniej wartości nabytych towarów i usług, których dotyczy zwrot, a także kwotę podatku, o której zwrot się ubiega. Do wniosku winny być dołączone kopia dokumentu potwierdzjącego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej, dowód dokonania zapłaty z tych środków oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze śrdoków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wraz z określeniem wynikającego z podpisanej umowy udziału tego finansowania (jeśli finansowanie ze środków pomocy zagranicznej będzie tylko w cześci).

Podatnik dołącza wniosek do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług.

Reasumując: Urząd Miasta Kobyłka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług , jednak nabycie przez podatnika towarów i usług niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych powoduje, że podatnik nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług. Jeśli zakupy te sfinansowane bedą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, to wyłączenia , o których mowa w § 24 rozporządzenia nie mają zastosowania, a podatnikowi po spełnieniu pozostałych warunków określonych przepisami rozporządzenia (omówione powyżej) przysługuje zwrot podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów finansowanego ze śrdoków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w trybie przewidzianym przepisami rozdziału 12 rozporządzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

inwestycje infrastrukturalne
PP 443-14/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.