U.S.IV-443/25/2004/VAT | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT naliczony przy realizacji inwestycji drogowych przez wykonawców jest dla Starostwa niemożliwy do odliczenia i stanowi koszt kwalifikowany.

U.S.IV-443/25/2004/VAT

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. inwestycje infrastrukturalne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że inwestycje drogowe realizowane przez powiat należą do zadań publicznych. Podatek naliczony Vat, wynikający z faktur wystawionych przez wykonawców, z którymi powiat zawarł umowy w celu wykonania przedmiotowych inwestycji drogowych podlegałby odliczeniu w zakresie, w jakim nabyte usługi byłyby wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ww. ustawy), tzn. czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponieważ inwestycja polegająca na modernizacji drogi powiatowej nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną, podatek naliczony VAT zapłacony przy realizacji tej inwestycji nie będzie podlegał odliczeniu na zasadach ogólnych, zawartych w ustawie o podatku od towarów usług.

W rozdziale 12 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004r. Nr 97 poz. 970) określone są przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonania tego zwrotu. Paragraf 27 a ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.Ponieważ w przedmiotowej sprawie umowa nr (...) pomiędzy powiatem a ARiMR została zawarta po 1 maja 2004r. nie może stanowić podstawy do wystąpienia z wnioskiem do organu podatkowego w sprawie zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

inwestycje infrastrukturalne
US.42.TP/44-2128/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.