PP/443-6/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania realizowanej inwestycji z podziałem na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i budonictwu pozostałemu.

PP/443-6/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. inwestycje infrastrukturalne
  2. podatek od towarów i usług
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

Pismem z dnia 26 stycznia 2005r. podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika.

Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny;

Jak wynika z pisma, Gmina rozpoczęła realizację zadania w zakresie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie". Zasadniczą częścią projektu jest wybudowanie kanalizacji na głównej ulicy osiedlowej. Celem zadania jest doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do 133 posesji w sołectwie, z czego 31 posesji zajmują podmioty gospodarcze, jedna posesja należy do gimnazjum, a pozostałe są związane z budynkami mieszkalnymi.

Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania realizowanej inwestycji z podziałem na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i budownictwu pozostałemu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich wyjaśnia.

Z wniosku wynika, że Gmina będzie realizowała projekt w zakresie budowy kanalizacji w miejskim sołectwie. Inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej obejmuje, jak wynika z pisma, obok budynków mieszkalnych, także budynki użytkowe, w tym obiekt szkolny.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują zastosowania stawki preferencyjnej dla robót budowlano-montażowych, dotyczących innej infrastruktury niż infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, uznać należy, że stawka preferencyjna w wysokości 7%, wynikająca z art. 146 ustawy VAT, odnosi się jedynie do tej części wartości inwestycji, która odpowiada procentowemu udziałowi w jakim ta inwestycja będzie służyła obiektom budownictwa mieszkaniowego. Natomiast w pozostałym zakresie będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 22%, zgodnie z art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

W związku z tym, że w analizowanym przypadku realizowana infrastruktura towarzysząca będzie miała związek zarówno z budynkami mieszkalnymi jak i obiektami użytkowymi, na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej danej inwestycji, wykonawca robót winien wyodrębnić część związaną z obiektami budownictwa mieszkaniowego oraz część związaną z innymi obiektami. W oparciu zatem o dokonane ustalenia usługę należy opodatkować zgodnie z obowiązującymi dla danego obiektu stawkami, proporcjonalnie w części dotyczącej budownictwa mieszkaniowego oraz użytkowego.

Zaznaczyć tutaj należy, że organ podatkowy nie jest właściwy do oceny w jakiej części roboty są wykonywane w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego. Obowiązek taki spoczywa na inwestorze, który na podstawie posiadanej dokumentacji może stwierdzić czy i w jakiej części istnieje związek realizowanej inwestycji z budownictwem mieszkaniowym, a tym samym przyporządkować wykonywane roboty do kategorii robót związanych z budownictwem mieszkaniowym, jak również związanych z pozostałym budownictwem.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (14b § 2 Ordynacji podatkowej).

Końcowo zaznaczyć należy, iż przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie regulują kwestii co do sposobu ustalania proporcji udziałów. Naczelnik Urzędu Skarbowego, stosownie do swojej właściwości ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji jedynie co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie może więc wypowiadać się co do poprawności ustalania procentowego udziału robót związanych z budownictwem mieszkaniowym w całej inwestycji. Prośba podatnika w tej części nie dotyczy interpretacji prawa podatkowego.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.