PP 443-14/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawką VAT należy opodatkować wykonaną po dniu 01.05.2004 r. usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-montażowych: budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Ww. prace wykonane będą na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

PP 443-14/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. inwestycje infrastrukturalne
 1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług

Podatnik będzie wykonywał na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), w ramach tego samego zadania: roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę istniejące budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych.
Pytanie Podatnika dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług na świadczenie ww. usług po dniu 01 maja 2004 r.
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa wyżej, rozumie się (zgodnie z art. 146 ust. 2) roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (zgodnie z art. 146 ust. 3) rozumie się:

 • 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 • 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 • 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Stosownie do art. 2 pkt 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem „obiekty budownictwa mieszkaniowego” rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do grup:

 • a) 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • b) 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
 • c) ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie i rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W grupie 111 „Budynki mieszkalne jednorodzinne” mieści się klasa 1110, która obejmuje:

 • samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.
 • domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu.

Klasa ta nie obejmuje budynków gospodarstw rolnych (1271), budynków o dwóch mieszkaniach (1121), budynków o trzech i więcej mieszkaniach (1122).
W grupie 112 „Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe” mieszczą się dwie klasy:

 • 1121 „Budynki o dwóch mieszkaniach” (obejmuje: budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach).
 • 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” (obejmuje: budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach).

Klasa ta nie obejmuje: budynków zbiorowego zamieszkania (1130), hoteli (1211), schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212).
Mając na uwadze brzmienie w/cytowanych przepisów Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy informuje, że roboty budowlano-montażowe dotyczące inwestycji w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w okresie od dnia 01 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.