Inwestycje infrastrukturalne | Interpretacje podatkowe

Inwestycje infrastrukturalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje infrastrukturalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Teza
Rozstrzygnięcie inspektora kontroli skarbowej w sprawie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa na refundację środków własnych wydanych na inwestycje infrastrukturalne, udzielonej na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), jako dotyczące innych należności budżetowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 ze zm.), powinno nastąpić po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w formie decyzji wydanej na podstawie tego ostatniego przepisu.

Zagadnienie prawne
W formie jakiego aktu z zakresu administracji publicznej inspektor kontroli skarbowej powinien na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 ze zm.) rozstrzygnąć sprawę zwrotu nadmiernie pobranej przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na refundację własnych środków wydanych na inwestycje infrastrukturalne?
Fragment:
(...) a jednostkami im podległymi. Analizując wzajemną relację wojewody i jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, należy uznać, że relacja takiej organizacyjnej podległości między nimi nie zachodzi, co wyklucza stosowanie środków nadzoru. W świetle dotychczasowych spostrzeżeń trzeba uznać, że rozstrzygnięcie inspektora kontroli skarbowej w sprawie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa na refundację środków własnych wydanych na inwestycje infrastrukturalne, udzielonej na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jako dotyczące innych należności budżetowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, powinno nastąpić po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w formie decyzji wydanej na podstawie tego ostatniego przepisu. (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania realizowanej inwestycji z podziałem na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i budonictwu pozostałemu.
Fragment:
(...) Pismem z dnia 26 stycznia 2005r. podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika. Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny; Jak wynika z pisma, Gmina rozpoczęła realizację zadania w zakresie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie". Zasadniczą częścią projektu jest wybudowanie kanalizacji na głównej ulicy osiedlowej. Celem zadania jest doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do 133 posesji w sołectwie, z czego 31 posesji zajmują podmioty gospodarcze, jedna posesja należy do gimnazjum, a pozostałe są związane z budynkami mieszkalnymi. Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania realizowanej inwestycji z podziałem na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i budownictwu pozostałemu. Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatek VAT naliczony przy realizacji inwestycji drogowych przez wykonawców jest dla Starostwa niemożliwy do odliczenia i stanowi koszt kwalifikowany.
Fragment:
(...) W świetle art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że inwestycje drogowe realizowane przez powiat należą do zadań publicznych. Podatek naliczony Vat, wynikający z faktur wystawionych przez wykonawców, z którymi powiat zawarł umowy w celu wykonania przedmiotowych inwestycji drogowych podlegałby odliczeniu w zakresie, w jakim (...)
2011
1
lut

Istota:
Na jakiej podstawie Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z prowadzoną inwestycją - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Naczelnik informuje, że Minister Finansów korzystając z delegacji zawartej w art. 92 ust. 1 w/w ustawy określił przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu w rozdziale 12 (w § 23 do § 34) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami). W myśl przepisów rozdziału 12 w/w rozporządzenia zwrot podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką VAT należy opodatkować wykonaną po dniu 01.05.2004 r. usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-montażowych: budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Ww. prace wykonane będą na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Fragment:
(...) Podatnik będzie wykonywał na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), w ramach tego samego zadania: roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę istniejące budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Pytanie Podatnika dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług na świadczenie ww. usług po dniu 01 maja 2004 r. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.