Inwestycje infrastrukturalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje infrastrukturalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Teza
Rozstrzygnięcie inspektora kontroli skarbowej w sprawie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa na refundację środków własnych wydanych na inwestycje infrastrukturalne, udzielonej na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), jako dotyczące innych należności budżetowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 ze zm.), powinno nastąpić po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w formie decyzji wydanej na podstawie tego ostatniego przepisu.

Zagadnienie prawne
W formie jakiego aktu z zakresu administracji publicznej inspektor kontroli skarbowej powinien na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 ze zm.) rozstrzygnąć sprawę zwrotu nadmiernie pobranej przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na refundację własnych środków wydanych na inwestycje infrastrukturalne?

Fragment:

(...) a jednostkami im podległymi. Analizując wzajemną relację wojewody i jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, należy uznać, że relacja takiej organizacyjnej podległości między nimi nie zachodzi, co wyklucza stosowanie środków nadzoru. W świetle dotychczasowych spostrzeżeń trzeba uznać, że rozstrzygnięcie inspektora kontroli skarbowej w sprawie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa na refundację środków własnych wydanych na inwestycje infrastrukturalne, udzielonej na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jako dotyczące innych należności budżetowych w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, powinno nastąpić po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w formie decyzji wydanej na podstawie tego ostatniego przepisu. (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania realizowanej inwestycji z podziałem na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i budonictwu pozostałemu.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 26 stycznia 2005r. podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika. Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny; Jak wynika z pisma, Gmina rozpoczęła realizację zadania w zakresie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie". Zasadniczą częścią projektu jest wybudowanie kanalizacji na głównej ulicy osiedlowej. Celem zadania jest doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do 133 posesji w sołectwie, z czego 31 posesji zajmują podmioty gospodarcze, jedna posesja należy do gimnazjum, a pozostałe są związane z budynkami mieszkalnymi. Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania realizowanej inwestycji z podziałem na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i budownictwu pozostałemu. Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatek VAT naliczony przy realizacji inwestycji drogowych przez wykonawców jest dla Starostwa niemożliwy do odliczenia i stanowi koszt kwalifikowany.

Fragment:

(...) W świetle art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że inwestycje drogowe realizowane przez powiat należą do zadań publicznych. Podatek naliczony Vat, wynikający z faktur wystawionych przez wykonawców, z którymi powiat zawarł umowy w celu wykonania przedmiotowych inwestycji drogowych podlegałby odliczeniu w zakresie, w jakim (...)

2011
1
lut

Istota:

Na jakiej podstawie Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z prowadzoną inwestycją - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Naczelnik informuje, że Minister Finansów korzystając z delegacji zawartej w art. 92 ust. 1 w/w ustawy określił przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu w rozdziale 12 (w § 23 do § 34) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami). W myśl przepisów rozdziału 12 w/w rozporządzenia zwrot podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką VAT należy opodatkować wykonaną po dniu 01.05.2004 r. usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-montażowych: budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Ww. prace wykonane będą na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Fragment:

(...) Podatnik będzie wykonywał na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), w ramach tego samego zadania: roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem, budowie chodników i wjazdów do posesji, przebudowie wodociągu zasilającego w wodę istniejące budynki mieszkalne, budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Pytanie Podatnika dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług na świadczenie ww. usług po dniu 01 maja 2004 r. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i (...)