Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej
Fragment:
Natomiast realizacja zadań i zakupy towarów i usług związane z opisanymi we wniosku inwestycjami nastąpi dopiero w roku 2017 i w 2018. Powiat rozpoczął prace przygotowawcze związane z centralizacją w zakresie rozliczeń od towarów i usług. Zgodnie z ustawą przewidującą centralizację rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT W związku z czym po 1 stycznia 2017 roku jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT związanych z wykonaniem robót budowlanych opisanych we wniosku inwestycji figurować będzie Powiat N. a odbiorcą Powiatowy Zarząd Dróg. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg opisanej inwestycji pn. „ ... ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiatowi działającemu przez Powiatowy Zarząd Dróg nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji pn. „ ... ” a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
6
gru

Istota:
Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej
Fragment:
Natomiast realizacja zadań i zakupy towarów i usług związane z opisanymi we wniosku inwestycjami nastąpi dopiero w roku 2017 i w 2018. Powiat rozpoczął prace przygotowawcze związane z centralizacją w zakresie rozliczeń od towarów i usług. Zgodnie z ustawą przewidującą centralizację rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT W związku z czym po 1 stycznia 2017 roku jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT związanych z wykonaniem robót budowlanych opisanych we wniosku inwestycji figurować będzie Powiat N. a odbiorcą Powiatowy Zarząd Dróg. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg opisanej inwestycji pn. „ ... ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiatowi działającemu przez Powiatowy Zarząd Dróg nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji pn. „ ... ”, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
6
gru

Istota:
Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej
Fragment:
Natomiast realizacja zadań i zakupy towarów i usług związane z opisanymi we wniosku inwestycjami nastąpi dopiero w roku 2017 i w 2018. Powiat rozpoczął prace przygotowawcze związane z centralizacją w zakresie rozliczeń od towarów i usług. Zgodnie z ustawą przewidującą centralizację rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT W związku z czym po 1 stycznia 2017 roku jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT związanych z wykonaniem robót budowlanych opisanych we wniosku inwestycji figurować będzie Powiat N. a odbiorcą Powiatowy Zarząd Dróg. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat Nowotarski ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg opisanej inwestycji pn. „ .. ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiatowi działającemu przez Powiatowy Zarząd Dróg nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji pn. „ .. ”, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
6
gru

Istota:
Czy koszty poniesione na realizowaną modernizację domu wczasowego, która została zaniechana, mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu, jako koszty zaniechanej inwestycji?
Fragment:
Innymi słowy, jest to brak działania, zaprzestanie dokonywania następnych czynności, a w konsekwencji rezygnacja z podjętych wcześniej zamierzeń i odstąpienie od inwestycji. Przy czym zaniechanie inwestycji dotyczy także rezygnacji z inwestycji na etapie wstępnych czynności związanych z planowaną inwestycją. Wydatki ponoszone w związku z inwestycją nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Powiększają one wartość inwestycji, wpływając na przyszłą wartość początkową środka trwałego, który powstanie (zostanie wytworzony) po zakończeniu inwestycji. Wydatki poniesione na zakończone inwestycje, w wyniku których zostaną wytworzone środki trwałe, staną się – co do zasady – kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Ustawodawca pozwala jednakże rozliczyć w kosztach podatkowych koszty inwestycji, która nie została przez podatnika dokończona. Niewątpliwie jednak podatnik rozliczający w kosztach podatkowych wydatki poniesione na taką inwestycję powinien być w stanie wykazać, że podejmując ją zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Jest to bowiem podstawowy warunek zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Koszty zaniechanych inwestycji są, w myśl art. 15 ust. 4f ustawy o pdop, kosztem podatkowym w dacie zbycia lub likwidacji inwestycji.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej
Fragment:
Gmina zawarła 4 umowy o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” m.in. na operację typu Przebudowa drogi gminnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ułatwienie dostępu do miejsc użyteczności publicznej. Inwestycja będzie polegała na przebudowie nawierzchni drogi. Droga będzie służyła do użytku publicznego i wszyscy będą korzystali z niej nieodpłatnie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją polegającą na przebudowie drogi gminnej. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Gmina realizuje inwestycję w ramach zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, a wybudowana droga gminna nie będzie wykorzystywana przez gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
2016
30
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki na realizację Nakładów stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i mogą być przyporządkowywane do poszczególnych etapów inwestycji według opisanego mechanizmu, opartego na proporcjach powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, metoda rozliczenia kosztów może być oparta o klucz powierzchni użytkowej mieszkań (PUM), znajdujących się w budynkach wznoszonych na danym etapie inwestycji. Metoda ta polega na tym, że Wnioskodawca oblicza procentowo udział PUM poszczególnych etapów w łącznej PUM całego osiedla. Pomnożenie łącznej wartości przewidywanych Nakładów (7 200 000 zł) przez ten współczynnik pozwala na obliczenie kwoty stanowiącej limit, w ramach którego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć faktycznie poniesione koszty Nakładów do kosztów podatkowych danego etapu inwestycji. Koszty będą ujmowane w dacie osiągnięcia przychodu ze sprzedaży poszczególnych lokali. Przykład: Udział pierwszego etapu inwestycji w całości wynosi 30%. Przewidywana łączna wartość Nakładów to 7 200 000 zł. Część nakładów przypadająca na pierwszy etap to 2 160 000 zł. Faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę koszty na koniec pierwszego etapu inwestycji to 3 500 000 zł. Do kosztów wytworzenia lokali, powstałych w pierwszym etapie, Wnioskodawca zalicza kwotę 2 160 000 zł. Opisana metoda zostanie zastosowana do celów rachunkowych oraz podatkowych. Zaprezentowany powyżej sposób przyporządkowywania poniesionych kosztów do poszczególnych etapów inwestycji, pozwala Wnioskodawcy przypisać te koszty w proporcjach odpowiadających stopniowi, w jakim wydatki te są funkcjonalnie związane z poszczególnymi budynkami.
2016
30
lis

Istota:
Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi
Fragment:
Planowany termin dokonywania płatności za wykonanie inwestycji zostanie dokonany w grudniu 2016 r. Załącznikiem do wniosku gminy o płatność (pomoc finansową) do Urzędu Marszałkowskiego będzie interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług VAT. Ponieważ gmina B. chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać dofinansowanie, musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości lub części zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 22 września 2016 r.): Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji pn. „ ... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Stanowisko Wnioskodawcy: Gmina w związku z wymienioną inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Realizacja zadania pn. „ ... ” nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie wystąpią czynności opodatkowane, ani podatek należny.
2016
30
lis

Istota:
1. Czy wydatki poniesione na nabycie Nieruchomości i pozostałe wydatki poniesione przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji (wydatki ponoszone na środek trwały w budowie) opisanej w zdarzeniu przyszłym będą stanowiły dla Wnioskodawcy (w przypadku zaniechania przedmiotowej inwestycji) koszty zaniechanej inwestycji będące kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego i992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86, z późn. zm.)?2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy Wnioskodawca może zaliczyć poniesione w związku z inwestycją wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o likwidacji inwestycji (uchwała zarządu Spółki o trwałym zaniechaniu inwestycji) i poczynienia stosownych wpisów w ewidencji księgowej prowadzonej przez Wnioskodawcę (wykreślenie inwestycji z ksiąg rachunkowych Spółki)?
Fragment:
Innymi słowy, jest to brak działania, zaprzestanie dokonywania kolejnych czynności, a w konsekwencji rezygnacja z podjętych wcześniej zamierzeń i odstąpienie od inwestycji. Przy czym, zaniechanie inwestycji dotyczy także rezygnacji z inwestycji na etapie wstępnych czynności z nią związanych, a także poczynionych, konkretnych nakładów materialnych. Wydatki ponoszone w związku z inwestycją są kosztem uzyskania przychodu. Gdy powiększają wartość inwestycji, wpływają na przyszłą wartość początkową środka trwałego, który powstanie po zakończeniu inwestycji. Wydatki poniesione na zakończone inwestycje staną się, co do zasady, kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Ustawodawca pozwala także rozliczyć w kosztach podatkowych koszty inwestycji, która nie została przez podatnika dokończona, nie żądając spełnienia jakiś dodatkowych warunków np. zaniechania z określonych powodów. W myśl bowiem art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty zaniechanych inwestycji są kosztem podatkowym w dacie zbycia lub likwidacji inwestycji. Niewątpliwie jednak podatnik rozliczający w kosztach podatkowych wydatki poniesione na taką inwestycję powinien być w stanie wykazać, że podejmując ją zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z działaniami podejmowanymi w ramach realizacji Inwestycji (budowy centrum handlowego).
Fragment:
(...) inwestycji planowanej w sąsiedztwie Inwestycji. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia przede wszystkim to, iż: Wynagrodzenie II nie jest generowane samoistnie, w oderwaniu od realizowanej Inwestycji. Wręcz przeciwnie, jest ono ściśle i bezpośrednio związane tylko i wyłącznie z realizacją Inwestycji, a nie z ogólną działalnością Spółki. Innymi słowy, nie powstałaby potrzeba nabycia objętych Porozumienie usług od S., gdyby nie budowa centrum handlowego; zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego wniosku, celem poniesienia wydatków z tytułu Wynagrodzenia II lub Kosztów Prac Budowlanych przez Spółkę jest zakończenie w odpowiednim terminie Inwestycji posiadającej dogodny i spełniający wymagania prawne dojazd, a w konsekwencji planowe przekazanie powierzchni handlowej centrum handlowego najemcom zgodnie z założeniami biznesowymi Spółki. Toczące się bowiem na wniosek S. postępowanie w sprawie uzgodnienia obsługi komunikacyjnej inwestycji planowanej w sąsiedztwie Inwestycji mogłoby bowiem znacząco opóźnić moment oddania Inwestycji do używania (zgodnie z prawem budowlanym). Tym samym, gdyby Spółka nie zawarła z S. Porozumienia, generowanie przez Spółkę w przyszłości przychodów podatkowych z tytułu najmu mogłoby zostać znacząco odroczone; nie ma podstaw do przypisywania innych skutków podatkowych różnym zobowiązaniom podjętych przez S. na podstawie Porozumienia.
2016
30
lis

Istota:
Z zakresie opodatkowania usług transmisji danych telekomunikacyjnych i braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury służącej do transmisji.
Fragment:
(...) Inwestycji na rzecz Operatorów oraz jednoczesnym dalszym nieodpłatnym wykorzystywaniem majątku Inwestycji na potrzeby Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację Inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy: wskazana w opisie zdarzenia przyszłego usługa transmisji danych telekomunikacyjnych, świadczona na rzecz Operatorów z wykorzystaniem majątku Inwestycji, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. w przypadku wdrożenia rozwiązania wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego w odniesieniu do majątku Inwestycji, tj. po rozpoczęciu świadczenia odpłatnej usługi transmisji danych telekomunikacyjnych z wykorzystaniem majątku Inwestycji na rzecz Operatorów oraz jednoczesnym dalszym nieodpłatnym wykorzystywaniem majątku Inwestycji na potrzeby Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT „ dokumentujących na realizację Inwestycji ”. Ad 1. Opodatkowanie VAT usługi transmisji danych wykonywanej przez Gminę. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
28
lis

Istota:
Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi
Fragment:
Ponieważ gmina B. chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać dofinansowanie, musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości lub części zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji pn. „ ... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Stanowisko Wnioskodawcy: Gmina w związku z wymienioną inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Realizacja zadania pn. „ ... ” nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie wystąpią czynności opodatkowane, ani podatek należny. Przebudowana droga jest i będzie ogólnodostępna, publiczna i nieodpłatna. W świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr.177 ze zm.) gmina nie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „ ... ”, jak również nie ma prawa do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ww. ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi
Fragment:
Ponieważ gmina B. chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać dofinansowanie, musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości lub części zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji pn. „ ... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Stanowisko Wnioskodawcy: Gmina w związku z wymienioną inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Realizacja zadania pn. „ ... ” nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie wystąpią czynności opodatkowane, ani podatek należny. Przebudowana droga jest i będzie ogólnodostępna, publiczna i nieodpłatna. W świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr.177 ze zm.) gmina nie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „ ... ”, jak również nie ma prawa do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ww. ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Dotyczy obowiązku dokonania korekty wcześniej odliczonego przez Spółkę podatku od towarów i usług naliczonego w przypadku, kiedy Spółka przeznaczy powstałe środki trwałe do prowadzenia działalności nie objętej podatkiem od towarów i usług lub zwolnionej od tego podatku.
Fragment:
Z ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że inwestycje w obcych środkach trwałych są traktowane odrębnie od środków trwałych, w których są dokonywane te inwestycje. W konsekwencji nie można uznać, że środek trwały powstały wskutek inwestycji w obcym środku trwałym będącym np.: nieruchomością również stanowi nieruchomość. W związku z tym, że inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały, korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonana zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w ciągu 5-letniego okresu (a nie w ciągu 10 lat przewidzianych dla nieruchomości). Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.
2016
27
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.