Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za zakup materiałów i usług związanych z realizacją inwestycji.
Fragment:
Realizacja inwestycji jest przewidziana na okres od 29 grudnia 2016 do 31 maja 2018. Zadanie nie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków unijnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy .... będzie korzystał z możliwością odliczenia podatku VAT przy realizacji przedmiotowego zadania, a tym samym czy będzie mógł skorzystać z możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za zakup materiałów i usług związanych z realizacją inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że prace polegające na urządzeniu zieleni nie są związane z działalnością opodatkowaną prowadzoną w budynku apteki ...., brak jest możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie materiałów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
22
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z zakupem towarów i usług związanych z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Fragment:
Zakład ten będzie wykorzystywać inwestycje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług odbioru ścieków. Przedmiotowa inwestycja będzie służyć do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług przez Gminę za pośrednictwem jej samorządowego zakładu budżetowego. Jedynie w marginalnym zakresie pozostałe jednostki organizacyjne Gminy (szkoły, przedszkola, urząd gminy), które nie są uznawane za odrębnych od Gminy podatników VAT będą również korzystały z przedmiotowej inwestycji w zakresie usług odbioru ścieków z budynków wykorzystywanych przez te jednostki. Usługi te będą odpłatne, aczkolwiek z uwagi, że będą realizowane w ramach struktury Gminy (jako jednego podatnika podatku VAT) nie będą one podlegać opodatkowaniu. Inwestycja opisana we wniosku będzie służyć do świadczenia usług odbioru ścieków za wynagrodzeniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa na dostarczanie wody i odbiór ścieków). Analiza przedstawionego opisu sprawy w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że po dokonaniu centralizacji rozliczeń wydatki związane z ww. inwestycją nie będą dotyczyły wyłącznie działalności opodatkowanej, ale również innej działalności, tj. realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy – niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przez Wnioskodawcę będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji po jej zakończeniu będą wykorzystywane przez przedszkole do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, które będzie realizowane w 2017 roku pod nazwą „ ... ” przysługuje prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, a więc czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zdarzenia „ ... ” Gmina nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT, ponieważ inwestycja obejmuje ww. zadanie niedotyczące bezpośrednio czynności opodatkowanych, w zakresie których Gmina jest podatnikiem VAT. Brak powiązania dla zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (podatku naliczonego) z wykorzystaniem ich do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Gmina realizując projekt opisany szczegółowo w niniejszym wniosku nie ma podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w ramach planowanej inwestycji.
Fragment:
Przystępując do realizacji inwestycji Gmina przyjmuje za cel umożliwienie powszechnego dostępu do sieci komunalnej dla wszystkich mieszkańców. Wytworzona zatem w trakcie inwestycji infrastruktura komunalna, będzie wykorzystywana wyłącznie odpłatnie, w sposób dostępny dla każdego potencjalnego odbiorcy, generując tym samym podatek należny VAT. W chwili obecnej, jak i po zakończeniu projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej, wszystkie zasoby komunalne są wyłącznym majątkiem Wnioskodawcy. Obroty z zasobów komunalnych Gminy są i będą ewidencjonowane na urządzeniach (dokumentach) księgowych. Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie zgodnie z ustawą wprowadzona zostanie z dniem 2 stycznia 2017 r. Ze względu na fakt, że projekt na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje lata 2016-2018 centralizacja rozliczeń podatku nastąpi w trakcie trwania inwestycji. Ważnym aspektem jest to, że wszystkie inwestycje i nakłady na majątek komunalny prowadzone są wyłącznie przez Zainteresowanego. Planowana do realizacji inwestycja będzie wykorzystywana przez Gminę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dotyczące operacji typu: „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy. Przydomowe oczyszczalnie będą posadowione na działkach będących własnością mieszkańców Gminy. Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane będą na Gminę jako nabywcę. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Źródłem finansowania inwestycji będzie budżet Gminy, dotacja ze środków zewnętrznych (PROW) oraz środki właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy, na posesjach których mają zostać wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą zawierali z Gminą umowy cywilnoprawne, w których zobowiążą się w określonym terminie do wniesienia wkładu własnego tytułem zwrotu części kosztów realizacji inwestycji. W umowach tych mieszkańcy oświadczą, że: posiadają tytuł prawny do gruntu, na którym będzie zlokalizowana oczyszczalnia, działka gruntu jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, nieodpłatnie użyczą grunt niezbędny do przeprowadzenia robót budowlanych oraz koszt realizacji inwestycji ponoszony przez właściciela nieruchomości wyniesie nie więcej niż 37% poniesionych nakładów na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
2017
2
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy przystani jachtowej.
Fragment:
W wyniku przeprowadzonej przez Gminę inwestycji powstała przystań jachtowa zostanie przekazana do zarządzania dla zarządzającej portem jednostki budżetowej Gminy. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie inwestycji oraz na etapie przygotowania procedury przetargowej na wykonawstwo niezbędna jest wiedza na temat kwalifikowalności kosztów projektu, tj. przyjęcie kosztów w wartości netto bądź brutto. Powyższe ma związek z prawem beneficjenta projektu do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych towarów i usług związanych z tym gminnym zadaniem inwestycyjnym. Gmina dokona centralizacji VAT od dnia 1 stycznia 2017 r. Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb inwestycji nastąpi po centralizacji VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie posiadała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla tej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, posiada prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupem towarów i usług dla tej inwestycji – tym samym VAT nie będzie stanowił kosztu kwalifikowanego w rozumieniu projektu. Fakt powyższy znajduje potwierdzenie we wskazaniu jednostki samorządu terytorialnego jako podmiotu zobowiązanego do deklarowania VAT.
2017
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn.: „Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego (...)”.
Fragment:
W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatku VAT nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Gmina nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnej działalności gospodarczej w związku z przedmiotową inwestycją, ani nie generuje dochodów z tego tytułu. Ponadto z wniosku wynika, że inwestycja ta dokonywana będzie w ramach realizacji zadań własnych Gminy. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi, które nabędzie w ramach realizacji ww. inwestycji, jak i po jej zakończeniu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Gmina w kontekście tej czynności nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji, skoro w niniejszych okolicznościach efekty przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy, zarówno w trakcie inwestycji jak i po jej zakończeniu, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn.: „ Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego (...) ”. Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn.: „ Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego (...) ”. Dodatkowo tut. Organ wskazuje, że w związku z poniesionymi wydatkami, Gmina nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2017
28
sty

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (...). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zamierza zrealizować inwestycję pn. (...). Zakres rzeczowy inwestycji obejmował będzie: roboty budowlane, konstrukcyjne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty wykończeniowe zewnętrzne, roboty instalacyjne sanitarne oraz roboty instalacyjne elektryczne. Inwestycja będzie obejmowała teren o pow. ok. 0,9000 ha, a sama szatnia 0,0126 ha. Grunt w całości stanowi wartość Gminy. Przedmiotową inwestycję Zainteresowany zamierza realizować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji jest związana z działalnością statutową Gminy i mieści się w katalogu zadań własnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.). Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach przedmiotowej inwestycji Gmina nie będzie prowadziła opodatkowanej sprzedaży usług. Ponadto efekty planowanej inwestycji nie będą służyć Gminie do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie zaliczenia do wartooci pocz1tkowej Inwestycji naliczonych, zap3aconych lub skapitalizowanych odsetek od po?yczek zaci1gnietych na realizacje inwestycji (Po?yczek Inwestycyjnych)
Fragment:
Ponadto za takim rozumieniem traktowania kosztu odsetkowego przemawia równie? analiza regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o CIT, zgodnie z któr1 nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i ró?nic kursowych od po?yczek (kredytów) zwiekszaj1cych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Skoro odsetki od po?yczki zaci1gnietej na realizacje inwestycji naliczone do dnia przekazania tej inwestycji do u?ywania powinny, co do zasady, zwiekszaa jej wartooa pocz1tkow1 i w konsekwencji bya zaliczane do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT po oddaniu inwestycji do u?ywania, to nie mog1 one jednoczeonie stanowia kosztów podatkowych w momencie ich zap3aty lub kapitalizacji. Jednoczeonie Spó3ka stoi na stanowisku, ?e zakup Gruntu sfinansowany Po?yczk1 na Zakup Gruntu, mimo i? zosta3 dokonany w celu zrealizowania na nim Inwestycji, to nie mo?e bya uznany za ociole zwi1zany z realizowan1 Inwestycj1, gdy? Grunt i Inwestycje nale?y traktowaa jako odrebne orodki trwale. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego, Grunt w momencie jego zakupu stanowi3 zdatny do u?ywania orodek trwa3y i tym samym zosta3 przyjety przez Spó3ke do u?ywania i wykazany w rejestrze orodków trwa3ych i wartooci niematerialnych i prawnych jako odrebny od Inwestycji orodek trwa3y. St1d zdaniem Spó3ki, odsetki od Po?yczki na Zakup Gruntu nie powinny bya alokowane na wartooa pocz1tkow1 Inwestycji, ale stanowia koszt podatkowy Spó3ki w momencie ich zap3aty lub kapitalizacji do wartooci po?yczki.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytu3u realizacji inwestycji
Fragment:
Spó3ka zamierza z3o?ya wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ociekowa w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i w oszczedzanie energii ” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji ma bya „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budow1 odcinka sieci wodoci1gowej dz. nr 87/10, 88 ”. Towary i us3ugi nabywane w zwi1zku z realizacj1 inwestycji bed1 s3u?y3y i bed1 wykorzystywane przez Spó3ke do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug. Zgodnie z rozporz1dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegó3owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp3aty pomocy finansowej na operacje typu „ Gospodarka wodno-ociekowa ” w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i w oszczedzanie energii ” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 182) pomoc na realizacje operacji jest przyznawana w formie refundacji czeoci kosztów kwalifikowanych, do których zalicza sie podatek od towarów i us3ug (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporz1dzenia nr 1303/2013, czyli w sytuacji, kiedy nie mo?e bya odzyskany.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.