Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Prawo do odliczenia.

Fragment:

Gmina . w związku z faktem, że jako Wnioskodawca chce zaliczyć koszty podatku VAT realizacji inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie, musi wykazać że podatek VAT nie będzie mógł być przez Wnioskodawcę odzyskany w całości zarówno podczas realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji można zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowany projektu. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego, wytworzony majątek pozostanie własnością Gminy i nie zmieni swojego pierwotnego przeznaczenia, tzn. że w dalszym ciągu będzie to teren turystyczno-rekreacyjny dla turystów i mieszkańców Gminy. Projekt związany jest z realizacja zadań własnych gminy, tj. w zakresie: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zieleni gminnej i zadrzewień; promocji gminy. W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu, kompleks turystyczno-rekreacyjny nie będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kompleks będzie ogólnodostępny (bezpłatny) zarówno dla turystów, jak również mieszkańców sołectwa i całej Gminy.

2018
17
gru

Istota:

Braku prawa do odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego zarówno w trakcie realizowania, jak i po zakończeniu inwestycji.

Fragment:

Gmina realizując projekt będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją. Ponieważ działalność gminy związana jest z aktywizacją społeczną i turystyczną nie generuje żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego też gmina w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT zapłaconego z faktur podczas realizacji inwestycji. Zakupione usługi w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego też, we wniosku o dofinansowanie inwestycji, wnioskowana kwota dofinansowania wykazywana była w kwotach brutto. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do zrealizowanej inwestycji Gmina ma możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub części zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku ze zrealizowaną inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje jak i po jej zakończeniu ponieważ inwestycja jest realizowana w zakresie zadań własnych gminy. Realizując zadanie publiczne, będąc podatnikiem podatku VAT, w tym zakresie gmina nie ma prawa do zwrotu podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), ma więc prawo do potraktowania podatku jako kosztu kwalifikowanego.

2018
9
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

W kosztach inwestycji Gmina chciałaby ująć podatek VAT w całości jako koszt kwalifikowany i wykazać go w budżecie projektu jako wydatek kwalifikowany podlegający refundacji. W wyniku inwestycji powstanie droga gminna która nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie zamierzającej realizację inwestycji pn. ... typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwaną ustawa o VAT ( Dz. U. z 2017 r, poz. 2491 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
1
gru

Istota:

Dotyczy kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną Inwestycją budowlaną w ramach działalności deweloperskiej.

Fragment:

(...) Inwestycji budowlanej Wnioskodawca uwzględnia również koszty, jakie będzie ponosił w związku ze sprzedażą tej Inwestycji, zatem koszty te stanowią element cenotwórczy Inwestycji budowlanej, tzn. są inkorporowane do kosztów wytworzenia Inwestycji budowlanej; koszty związane z przygotowaniem budowy powinny zostać uznane za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem Inwestycji, jako koszty bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży Inwestycji, bowiem: przedmiotowe koszty stanowią jeden ze składników kosztów, jakie Wnioskodawca ponosi w celu zrealizowania konkretnej Inwestycji budowlanej, koszty te są obiektywnie możliwe do zidentyfikowania, wysokość tych kosztów uwzględniana jest następnie przez Wnioskodawcę przy określaniu finalnej ceny Inwestycji budowlanej, a zatem są one inkorporowane do kosztów wytworzenia Inwestycji budowlanej, bowiem wydatki związane z przygotowaniem budowy są ponoszone w celu możliwości realizacji (wytworzenia) Inwestycji – bez tych wydatków Inwestycja nie mogłaby istnieć, zatem koszty te stanowią element cenotwórczy Inwestycji, a zatem są inkorporowane do kosztów wytworzenia Inwestycji budowlanej, oczywistym (...)

2018
24
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przedmiot Inwestycji nie będzie stanowił źródła przychodu. Majątek powstały w wyniku realizacji Inwestycji stanowi ogólnodostępną infrastrukturę publiczną. Wybudowane obiekty będą wykorzystywane do wykonywania zadań własnych gminy (określonych w ustawie o samorządzie gminnym), tj. nieodpłatnego udostępniania mieszkańcom na cele związane z rekreacją. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ”, ponieważ efekty ww. inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
24
lis

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej.

Fragment:

(...) inwestycję „ .... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT - będzie składała wniosek w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczący projektu „ ... ” na przebudowę ulicy R (zmiana nawierzchni na asfaltową, budowa ścieżki rowerowej i chodników ). Inwestorem tego zadania będzie Gmina i wykonawcy będą wystawiać faktury dla Gminy, jako zamawiającego. Gmina w ramach tego projektu nie będzie odliczała podatku VAT, gdyż jest to działalność publiczna. Po zrealizowaniu powyższej inwestycji, cały majątek powstały z tej inwestycji będzie stanowić własność Gminy i będzie w ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów służących działalności publicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odliczyć podatku VAT od projektu „ ... ”, gdyż jest to działalność publiczna określona w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT oraz art. 7 ustawy o samorządzie gminny.

2018
15
lis

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Towary i usługi nabywane w ramach inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak również efekty realizowanej operacji nie będą w żadnym czasie i zakresie służyły czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina co prawda jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Niemniej jednak inwestycja, o której jest mowa we wniosku nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności opodatkowanej. Gmina nie będzie po oddaniu inwestycji do użytku prowadzić tam sprzedaży towarów czy usług. Efekt inwestycji będzie wykorzystywany przez Gminę do realizacji zadań własnych samorządu określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Gmina mimo, iż generalnie jest podatnikiem podatku VAT, to w odniesieniu do realizacji i eksploatacji tej inwestycji poczynionej dla celów publicznych, występuje jako organ władzy publicznej. Nakłady ponoszone w takim zakresie nie mogą być zatem rozumiane jako poniesione w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Jak już wskazano czynności opodatkowane w toku eksploatacji tej inwestycji publicznej nie będą wykonywane. Gminny Ośrodek Kultury jest odrębną od Gminy osobą prawną. W związku z tym wszelkie jego działania i rozliczenia w tym rozliczenia podatkowe są realizowane odrębnie.

2018
8
lis

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na „ ... ” w ramach operacji typu „ Kształtowanie przestrzeni publicznej ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ww. inwestycje, zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu (...) „ Kształtowanie przestrzeni publicznej (...) ” (Dz.U. z 2017r., poz. 1737 z późn. zm.), będą realizowane w nie więcej niż w dwóch etapach na obszarach należących do Gminy wiejskiej, na nieruchomościach będących własnością Gminy, a przedmiotowa inwestycja nie byłaby możliwa bez udziału środków publicznych. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane związane z odnową centrum miejscowości, m.in. poprzez budowę toru rowerowego, tężni solankowej wraz ze skwerem wypoczynkowym i ścieżkami spacerowymi oraz całym zapleczem infrastrukturalnym (chodniki i dojścia pieszych, drenaż terenu, wykonanie małej architektury i zagospodarowanie terenu i zieleni).

2018
1
lis

Istota:

1. rozliczenie nakładów związanych z posiadana koncesja w momencie zrzeczenia się jej,
2. moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z zaniechana inwestycją

Fragment:

Mając na względzie art. 15 ust. 1 updop, podatnik rozliczający w kosztach podatkowych wydatki poniesione na inwestycję powinien być w stanie wykazać, że podejmując ją zakładał jej związek z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wydatki ponoszone w związku z inwestycją nie podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Powiększają one wartość inwestycji, wpływając na przyszłą wartość początkową środka trwałego, który powstanie (zostanie wytworzony) po zakończeniu inwestycji (art. 15 ust. 6 updop). Tak więc, wydatki poniesione na zakończone inwestycje, w wyniku których zostaną wytworzone środki trwałe, staną się ‒ co do zasady ‒ kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Ustawodawca przewidział także możliwość uznania za koszty podatkowe kosztów inwestycji zaniechanych, wskazując moment ujęcia ich w rachunku podatkowym. I tak, zgodnie z art. 15 ust. 4f updop, koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje wprost, co należy rozumieć pod pojęciem „ inwestycja ”. Zgodnie z art. 4a pkt 1 updop, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.

2018
25
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze zrealizowaną inwestycją modernizacji kotłowni olejowej i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Fragment:

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji zostały wystawione na Gminę. Wydatki związane z realizacją Inwestycji zostały przez Gminę poniesione w latach 2012-2013. Gmina przystąpiła do realizacji Inwestycji z zamiarem wykorzystania jej wyłącznie do realizacji zadań własnych określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina nie miała przy tym zamiaru wykorzystania Inwestycji do prowadzenia działalności gospodarczej (podlegającej VAT). Ponadto zamiar ten nie uległ zmianie również po oddaniu Inwestycji do użytkowania, czego wyraz stanowi przyjęty przez Gminę sposób wykorzystania poszczególnych elementów Inwestycji. W związku z wykorzystaniem Inwestycji Gmina nie osiągała i nie osiąga jakichkolwiek dochodów podlegających VAT. Gmina nie odliczała podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Inwestycji. Od początku realizacji Inwestycji Gmina nie zamierzała wykorzystywać jej do prowadzenia działalności gospodarczej, co znalazło również odzwierciedlenie w sposobie wykorzystania Inwestycji po oddaniu jej do użytkowania. W ocenie Gminy, taki model wykorzystania Inwestycji nie uprawniał jej do odliczenia VAT naliczonego z wydatków poniesionych na jej realizację.