Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „Turystyczna Przystań w (...)”.
Fragment:
Infrastruktura powstała wskutek realizacji inwestycji pozostanie własnością Gminy. Majątek wytworzony w ramach zadania jest/będzie ogólnodostępny i nie jest/nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. Gmina nie czerpie/nie będzie czerpać żadnych dochodów z tytułu wykorzystywania przedmiotowego majątku. Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm., dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej: ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
14
paź

Istota:
Możliwość odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ...”, jak i po jej zakończeniu.
Fragment:
Jednocześnie Gmina jako beneficjent pomocy unijnej zobowiązana jest dołączyć do wniosku o płatność końcową inwestycji interpretację indywidualną dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT. Jest to warunek programowy, aby móc zaliczyć kwotę podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymać do nich dofinansowanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania kwoty podatku naliczonego w całości lub części zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina w związku z ww. inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania kwoty podatku naliczonego w całości lub części zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Planowana inwestycja mieści się w zakresie zadań własnych. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z przebudowanej drogi, a zatem nie będzie osiągała dochodów z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
30
wrz

Istota:
Możliwość odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym (...)”.
Fragment:
(...) inwestycji pn. „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym (...) ”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 31 sierpnia 2016 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym (...) ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wnioskowana inwestycja polegać ma na usunięciu 2.990 mg eternitu zawierającego azbest z budynku komunalnego. Poza usunięciem pokrycia planuje się również impregnację i wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu oraz odtworzenie pokrycia z użyciem materiałów nieszkodliwych – blachodachówki.
2017
30
wrz

Istota:
Opodatkowanie wpłat otrzymywanych z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji
Fragment:
Spółka ma zamiar zawrzeć porozumienie z X... oraz Gminą Miasta na realizację wspólnej inwestycji budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i drogowej. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna wraz z przepompownią ścieków zostanie sfinansowana przez Wnioskodawcę i po jej wybudowaniu będzie stanowiła majątek Spółki. Ponadto, X. będzie partycypować w kosztach dotyczących części inwestycji. Mając na uwadze powyższe i przedstawione we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie (umożliwienie korzystania z efektów wspólnej inwestycji polegającej na wybudowaniu infrastruktury wodociągowo-kanlizacyjnej na terenie ..... Centrum Inwestycyjnego dotyczącej wspólnej inwestycji) w zamian za określone wynagrodzenie wypłacone przez X. X. obowiązuje się do partycypacji w kosztach realizowanej przez Wnioskodawcę inwestycji w części dotyczącej budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez wniesienie wpłaty na jego rzecz. Natomiast Wnioskodawca zrealizuje inwestycję, co sprawia, że X. korzystając z wybudowanej w ramach inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ma zapewnione zwiększenie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
27
wrz

Istota:
Odliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących Inwestycji przekazanej jednostce organizacyjnej, przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji dla jednostki organizacyjnej
Fragment:
Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, przez jednostkę wykorzystującą wydatki do celów „ mieszanych ” należy rozumieć jednostkę, której Gmina przekazała Inwestycję (która zarządza inwestycją) bez względu na formę przekazania. Końcowo, Gmina zauważa, że organy podatkowe potwierdzają w licznych interpretacjach podatkowych wydawanych w ostatnim czasie w analogicznym stanie faktycznym, że jeżeli po scentralizowaniu rozliczeń jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycje, które zamierza bezpłatnie przekazać swoim jednostkom organizacyjnym, które z kolei będą wykorzystywały te inwestycje zarówno dla celów realizacji działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, to w odniesieniu do tych wydatków związanych z tą inwestycją będzie mogła zastosować pre-współczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej, której została przekazana inwestycja. Taki pogląd wyraził przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.597.2016.l.SR, w której organ stwierdził, że „ w przypadku nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, które zostaną przekazane jednostkom budżetowym i będą wykorzystywane przez te jednostki budżetowe do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT) oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (czynności niepodlegające VAT), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. pre-współczynnika obliczonego dla jednostki budżetowej wykorzystującej zakupione towary i usługi ”.
2017
27
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT naliczonego od planowanej inwestycji „Przebudowy i doposażenia wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego w miejscowości A – I etap” zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu.
Fragment:
(...) inwestycji „ Przebudowy i doposażenia wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego w miejscowości A – I etap ” zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT naliczonego od planowanej inwestycji „ Przebudowy i doposażenia wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego w miejscowości A – I etap ” zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem w dniu 29 sierpnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o dokumenty, z których wynika prawo osób podpisanych pod ww. wnioskiem ORD-IN do reprezentowania Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Towarzystwo Sportowe (dalej Wnioskodawca) złożyło wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia VAT przez gminę od inwestycji dot. wykonania infrastruktury rynku w ramach projektu.
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją opisanej we wniosku inwestycji. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zadanie inwestycyjne nie będzie generować żadnych przychodów, gdyż mimo udostępnienia infrastruktury rynku mieszkańcom miejscowości i Gminy, turystom, zaproszonym osobom przyjezdnym Strona nie będzie pobierała żadnych opłat. Zatem w tej sytuacji Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji. W związku z tym Wnioskodawca nie ma również możliwości otrzymania zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. Podsumowując, Wnioskodawca z tytułu realizowanej inwestycji pn. „ Zagospodarowanie Przestrzeni ... ” nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z ww. operacją, ponieważ nabyte towary i usługi związane z jej realizacją nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację inwestycji polegającej na przebudowie targowiska stałego.
Fragment:
Gmina planuje zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie targowiska stałego w L. Zakres prac inwestycji obejmuje: roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu, budowie budynku socjalnego, budowie dojścia do parkingu, budowie ogrodzenia, montażu wiat zadaszonych oraz budowie systemu kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Targowiskiem w miejscowości L., wykonując zadanie własne, zarządza i administruje Gmina. Na terenie targowiska pobierana jest opłata targowa zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która stanowi dochód Gminy. W związku z powyższym na terenie targowiska Gmina nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Po wykonaniu inwestycji sposób administrowania i zarządzania targowiskiem nie zostanie zmieniony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy targowiska stałego w miejscowości L.? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał prawa do odliczania kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z przebudową targowiska stałego w miejscowości L., z uwagi na brak związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT.
2017
12
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, w opisanej sytuacji mamy do czynienia z inwestycją przeznaczoną do realizacji czynności, które mieszczą się w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca w zakresie wykonywania czynności z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Całość inwestycji będzie służyć wyłącznie prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT tj. odpłatnego świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy A oraz innych podmiotów gospodarczych. W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działał jako podatnik podatku VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
2017
9
wrz

Istota:
Z uwagi na niespełnienie przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej”. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT na zasadach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Gmina uzyskała pomoc związaną z realizacją operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowana inwestycja stanowi zadanie własne gminy i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi, ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej ”. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej ”. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
9
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.