Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...” oraz do zwrotu podatku VAT
Fragment:
(...) inwestycji pn. „ ... ” oraz do zwrotu podatku VAT – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz do zwrotu podatku VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 lipca 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.296.2017.1.SR. We wniosku, uzupełnionym pismem z 12 lipca 2017 r., przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny: Powiat ... realizuje w latach 2016-2017 inwestycję pn. „ ... ”. Inwestycja ta jest drugim etapem zadania zrealizowanego w 2015 r., w wyniku którego wybudowana została kryta ujeżdżalnia dla koni oraz padok – ogrodzona ujeżdżalnia zewnętrzna. W ramach drugiego etapu rozbudowy w części szatniowo-socjalnej powstaną: szatnia damska i męska wraz z umywalniami, WC dla osób niepełnosprawnych, kotłownia, dyżurka dla personelu wraz z węzłem sanitarnym. W stajni przewidziano 7 boksów dla koni, izolatkę, myjkę i pomieszczenie do czyszczenia koni, siodlarnię, magazyn paszy i pomieszczenie porządkowe.
2017
10
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji „ Remont zabytkowej cerkwi.... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji „ Remont zabytkowej cerkwi ..... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Parafia jest w trakcie podpisywania umowy na dofinansowanie inwestycji pn.: „ Remont zabytkowej cerkwi ..... ” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotowa inwestycja dotyczy: naprawy podestów i schodów wejściowych, naprawa drewnianych ścian zewnętrznych, remont drewnianych kolumn. Inwestorem zadania jest Parafia, której własnością jest zabytkowa cerkiew. Przewiduje się, iż zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2018 r. Po remoncie Parafia nie będzie wykorzystywać cerkwi do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle obowiązujących przepisów Parafia może odzyskać VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, jako inwestor tej inwestycji realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Inwestor bezpośredni to podmiot, który ma zamiar zrealizować określoną inwestycję i dysponuje przeznaczonymi na ten cel środkami finansowymi. Inwestor zastępczy natomiast zajmuje się organizacją i koordynacją procesu budowlanego, przejmując na siebie obowiązki klasycznego inwestora. Inwestor zastępczy nie jest automatycznie wykonawcą robót budowlanych, ewentualne wykonawstwo musi wynikać z odrębnej umowy o roboty budowlane. W umowie o zastępstwo inwestycyjne inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do przejęcia na siebie jego obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, reprezentowania go wobec osób trzecich, czuwania nad przebiegiem prac zgodnie z harmonogramem, realizacją poszczególnych etapów budowy, jakością wykonanych działań i zgodnością zarówno z normami jak i ze specyfikacją całej inwestycji. Jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem przedłożonym przez inwestora. Inwestor bezpośredni zobowiązuje się natomiast do sfinansowania inwestycji. Zatem rolą inwestora zastępczego nie jest wykonanie inwestycji, ale wykonanie w zastępstwie inwestora określonych (zleconych mu) czynności, które musiałby wykonać bezpośredni inwestor odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowlanego.
2017
2
sie

Istota:
Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej
Fragment:
Natomiast realizacja zadań i zakupy towarów i usług związane z opisanymi we wniosku inwestycjami nastąpi dopiero w roku 2017 i w 2018. Powiat rozpoczął prace przygotowawcze związane z centralizacją w zakresie rozliczeń od towarów i usług. Zgodnie z ustawą przewidującą centralizację rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT W związku z czym po 1 stycznia 2017 roku jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT związanych z wykonaniem robót budowlanych opisanych we wniosku inwestycji figurować będzie Powiat N. a odbiorcą Powiatowy Zarząd Dróg. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg opisanej inwestycji pn. „ .. ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiatowi działającemu przez Powiatowy Zarząd Dróg nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji pn. „ ... ”, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
2
sie

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Operacja ma na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie udzielone na podstawie umowy Nr ....z dnia 29 sierpnia 2016 r. Beneficjent otrzyma dofinansowanie ze środków UE w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Środki własne stanowią 36,37% kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym ww. projektu. Powiat, jako beneficjent realizuje projekt, a na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług podlega obowiązkowi rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. Przedmiotowy projekt ma charakter inwestycji użyteczności publicznej, umożliwiającej zaspokojenie potrzeb ogólnospołecznych. Projekt nie ma na celu osiągania przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych) za korzystanie z drogi. Powiat w zakresie zrealizowanej inwestycji nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2013 r. (Dz.U.2013.1656) w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.
2017
12
lip

Istota:
Możliwość odzyskania podatku w związku z wydatkami poniesionymi podczas realizacji inwestycji.
Fragment:
Na zrealizowanie planowanej inwestycji Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ” na działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”. Wymagane jest przedłożenie przed zakończeniem realizacji inwestycji indywidualnej interpretacji podatkowej z informacją czy beneficjent (Gmina) ma możliwość lub nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „ Remont – zmiana nawierzchni dróg gminnych (...) ” – celem operacji jest zmiana nawierzchni dróg gminnych , które stanowią jeden ciąg komunikacyjny. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 608 449,12 zł, w tym dofinansowanie 63,63% – 386 974,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji w październiku 2017 r. „ Remont – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...) ” – celem operacji jest zmiana nawierzchni drogi gminnej. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 743 155,34 zł w tym dofinansowanie 63,63% – 472 616,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji w czerwcu 2018 r. Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i został mu nadany numer NIP. Przedmiotowe inwestycje realizowane będą w związku z działalnością statutową Gminy i należą do zadań własnych Gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2017
8
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami”.
Fragment:
(...) inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ”. Wniosek uzupełniono w dniu 17 maja 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ”, Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Tytuł operacji to: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ”, a celem jest poprawa warunków życia i gospodarowania mieszkańców. Koniecznym załącznikiem do złożonego wniosku o przyznanie pomocy ze środków UE jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług VAT.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że Spółka realizując Inwestycję Drogową dąży do zapewnienia bądź zwiększenia swoich obrotów z tytułu czynności opodatkowanej, jaką będzie sprzedaż Inwestycji Mieszkaniowej, do której prowadzić będzie droga, której przebudowa jest przedmiotem Inwestycji Drogowej. Innymi słowy, odpowiedni dojazd do Inwestycji Mieszkaniowej przyczyni się do czynności opodatkowanej VAT, tj. sprzedaży tej inwestycji. Należy podkreślić, że nieodpłatny charakter przekazania przekazanie Inwestycji Drogowej Miastu jest ściśle związany z faktem, iż realizacja Inwestycji Drogowej jest obowiązkiem Spółki wynikającym z ustawy o drogach publicznych. Warto przy tym zresztą zauważyć, że nie nastąpi przy tym przekazanie Miastu żadnego składnika majątkowego, bowiem Miasto pozostanie cały czas właścicielem działek, na których realizowania będzie Inwestycja Drogowa. Nie sposób również postrzegać realizacji Inwestycji Drogowej jako świadczenia usługi na rzecz Miasta, gdyż Miasto nie zamawia Inwestycji Drogowej, a jedynie umożliwia Spółce wywiązanie się z tego obowiązku poprzez udostępnienie gruntu, na którym Inwestycja Drogowa będzie realizowana i egzekwuje spełnienie tego obowiązku. Kontynuując powyższe rozważania, należy zatem stwierdzić, że przekazanie przez Spółkę Inwestycji Drogowej i jej formalny odbiór przez Miasto stanowić będą jedynie wyraz tego, że Spółka jako inwestor w rozumieniu ustawy o drogach publicznych wywiązała się ze swojego ustawowego obowiązku, a Miasto ten fakt potwierdza.
2017
22
cze

Istota:
Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją inwestycji. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia realizuje prace remontowe, polegające na dociepleniu budynków. Roboty budowlane finansowane są z funduszu remontowego, wpłacanego przez mieszkańców. W dniu 29 grudnia 2010 r. Spółdzielnia podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” z RPO na lata 2007-2013. W ramach tego projektu realizowane są prace dotyczące docieplenia elewacji budynków, docieplenia stropów piwnic i stropodachów. W docieplanych budynkach znajdują się tylko lokale mieszkalne. Zgodnie z ww. umową dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część finansowana jest z funduszu remontowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kosztów docieplenia o wysokość naliczonego podatku od towarów i usług, ponieważ nabycie usług dotyczy działalności zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
22
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją realizowaną w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ... ”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją realizowaną w ramach projektu pt. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ... ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.) o adres ePUAP. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycję w ramach projektu pt. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ... ”. Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Gmina na realizację powyższej inwestycji w ramach ww. projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości inwestycji. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych polegająca na: odcinek I od km 0+000 do km 0+543,2 od km 0+479 odnoga drogi km 0+000 do km 0+084,5 od km 0+048,8 odnoga drogi km 0+000 do km 0+080 zakres prac obejmuje: (...)
2017
15
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.