Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zaliczenia do wartooci pocz1tkowej Inwestycji naliczonych, zap3aconych lub skapitalizowanych odsetek od po?yczek zaci1gnietych na realizacje inwestycji (Po?yczek Inwestycyjnych)
Fragment:
Ponadto za takim rozumieniem traktowania kosztu odsetkowego przemawia równie? analiza regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o CIT, zgodnie z któr1 nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i ró?nic kursowych od po?yczek (kredytów) zwiekszaj1cych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Skoro odsetki od po?yczki zaci1gnietej na realizacje inwestycji naliczone do dnia przekazania tej inwestycji do u?ywania powinny, co do zasady, zwiekszaa jej wartooa pocz1tkow1 i w konsekwencji bya zaliczane do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT po oddaniu inwestycji do u?ywania, to nie mog1 one jednoczeonie stanowia kosztów podatkowych w momencie ich zap3aty lub kapitalizacji. Jednoczeonie Spó3ka stoi na stanowisku, ?e zakup Gruntu sfinansowany Po?yczk1 na Zakup Gruntu, mimo i? zosta3 dokonany w celu zrealizowania na nim Inwestycji, to nie mo?e bya uznany za ociole zwi1zany z realizowan1 Inwestycj1, gdy? Grunt i Inwestycje nale?y traktowaa jako odrebne orodki trwale. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego, Grunt w momencie jego zakupu stanowi3 zdatny do u?ywania orodek trwa3y i tym samym zosta3 przyjety przez Spó3ke do u?ywania i wykazany w rejestrze orodków trwa3ych i wartooci niematerialnych i prawnych jako odrebny od Inwestycji orodek trwa3y. St1d zdaniem Spó3ki, odsetki od Po?yczki na Zakup Gruntu nie powinny bya alokowane na wartooa pocz1tkow1 Inwestycji, ale stanowia koszt podatkowy Spó3ki w momencie ich zap3aty lub kapitalizacji do wartooci po?yczki.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytu3u realizacji inwestycji
Fragment:
Spó3ka zamierza z3o?ya wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ociekowa w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i w oszczedzanie energii ” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji ma bya „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budow1 odcinka sieci wodoci1gowej dz. nr 87/10, 88 ”. Towary i us3ugi nabywane w zwi1zku z realizacj1 inwestycji bed1 s3u?y3y i bed1 wykorzystywane przez Spó3ke do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug. Zgodnie z rozporz1dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegó3owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp3aty pomocy finansowej na operacje typu „ Gospodarka wodno-ociekowa ” w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i w oszczedzanie energii ” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 182) pomoc na realizacje operacji jest przyznawana w formie refundacji czeoci kosztów kwalifikowanych, do których zalicza sie podatek od towarów i us3ug (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporz1dzenia nr 1303/2013, czyli w sytuacji, kiedy nie mo?e bya odzyskany.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do pe3nego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zwi1zanych z zakupem towarów i us3ug zwi1zanych z realizacj1 inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II, budowa kanalizacji sanitarnej z przy31czami – etap I oraz przebudowa sieci wodoci1gowej i przebudowa stacji uzdatniania wody".
Fragment:
Faktury z tytu3u ww. inwestycji bed1 wystawiane na Gmine. Po zakonczeniu inwestycji powsta3e orodki trwa3e i wyposa?enie zostan1 przyjete na maj1tek Gminy i wykorzystywane bed1 do dostarczania wody i do odprowadzania ocieków na terenie Gminy. Dostawa wody i odbiór ocieków od mieszkanców Gminy odbywaa sie bedzie na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiedzy Gmin1 a w3aocicielami posesji. Umowy na dostawe wody Gmina ju? zawar3a. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy sieci wodoci1gowej, przebudowy stacji uzdatniania wody. Gmina prowadzi ju? sprzeda? wody z istniej1cej sieci wodoci1gowej, a która podlegaa bedzie przebudowie. Natomiast umowy na odbiór ocieków zawarte zostan1 z w3aocicielami posesji po zakonczeniu inwestycji. Sprzeda? us3ug w zakresie dostarczania wody (PKWiU 37.00.11.0), opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 8%. Gmina wykazuje wartooa zafakturowanej sprzeda?y z tytu3u dostarczania wody w deklaracji miesiecznej podatku od towarów i us3ug VAT-7. Tak samo bedzie po zakonczeniu planowanej inwestycji. tzw. zafakturowana sprzeda? w deklaracji podatku VAT. W opinii Zainteresowanego inwestycja w ca3ooci s3u?ya bedzie dzia3alnooci gospodarczej Gminy. Istnieje wiec bezpooredni zwi1zek zakupów ze sprzeda?1 opodatkowan1.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie uznania jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu przekazania na rzecz Gminy nakładów poniesionych na budowę układu drogowego w ramach inwestycji niedrogowej, oraz odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją tej inwestycji
Fragment:
W celu stworzenia warunków do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Inwestycją oraz w celu właściwego skomunikowania Nieruchomości oraz Inwestycji z drogami publicznymi Wnioskodawca zamierza sfinansować i zrealizować budowę układu drogowego („ Inwestycja Drogowa ”). Inwestycja Drogowa jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do Nieruchomości i Inwestycji. Inwestycja drogowa będzie w części realizowana na drogach gminnych i nieruchomościach stanowiących własność Gminy („ Gmina ”). W związku z tym Wnioskodawca zawrze z Gminą umowę, w której zobowiąże się m.in. do poniesienia kosztu wyżej wspomnianej Inwestycji Drogowej, a następnie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy nakładów poniesionych na inwestycję Drogową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie, w jakim zrealizowane zostaną one na drogach gminnych i nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Inwestycja drogowa zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 193 poz. 1194 z 2008 r. ze zm., w tym w szczególności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej („ Decyzja ZRID ”). Układ drogowy wykonany w ramach Inwestycji Drogowej stanowić będzie drogę publiczną powszechnie dostępną. Dla realizacji Inwestycji (...)
2017
3
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją inwestycji
Fragment:
Zagadnienia odliczenia przez gminy podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji były już przedmiotem rozstrzygnięć sadów administracyjnych: uchwała NSA z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15; wyrok TSUE z 29 września 2015 w sprawie Gmina Wrocław, C-276/14. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15 wskazuje na status podatkowy zakładów budżetowych, w której orzekł, że w świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 u.p.t.u gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że samorządowy zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej, gdyż działa w imieniu jednostki samorządu terytorialnego, która go utworzyła, zaś kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Samorządowy zakład budżetowy realizuje tylko zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze czynności użyteczności publicznej.
2016
22
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji (...).
Fragment:
Ponadto, całość wytworzonego/przebudowanego w ramach przedmiotowej Inwestycji majątku będzie ogólnodostępna i nie będzie generowała po stronie Gminy jakichkolwiek dochodów. Zarówno realizacja Inwestycji, jak i udostępnianie majątku powstałego na skutek jego realizacji, będzie się odbywała w ramach realizacji zadań własnych Gminy, zgodnie ustawą o samorządzie gminnym. Zatem Gmina w kontekście tej czynności nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji, skoro w niniejszych okolicznościach efekty przedmiotowej Inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy, zarówno w trakcie Inwestycji jak i po jej zakończeniu, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację Inwestycji pn. „ ... ”. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z przedmiotową Inwestycją na zasadach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (w drodze odliczenia lub zwrotu). Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji (...). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
22
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy drogi, została dokonana w ramach realizacji zadań własnych Powiatu. Majątek powstały wskutek zrealizowanej przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Powiat do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Powiat nie będzie pobierał od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowej drogi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat T. ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. XXX? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami w ramach realizowanego projektu. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizowaną inwestycją.
Fragment:
Czy realizując powyższą inwestycję, Parafia może odzyskać podatek od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, planowana inwestycja nie jest inwestycją, która może generować przychody (nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej), zatem nie jest możliwe odzyskanie podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych w celu jej realizacji. Parafia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji płatników tego podatku. Towary i usługi niezbędne do wykonania tej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7). Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał on możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
21
gru

Istota:
Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej
Fragment:
Natomiast realizacja zadań i zakupy towarów i usług związane z opisanymi we wniosku inwestycjami nastąpi dopiero w roku 2017 i w 2018. Powiat rozpoczął prace przygotowawcze związane z centralizacją w zakresie rozliczeń od towarów i usług. Zgodnie z ustawą przewidującą centralizację rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT W związku z czym po 1 stycznia 2017 roku jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT związanych z wykonaniem robót budowlanych opisanych we wniosku inwestycji figurować będzie Powiat N. a odbiorcą Powiatowy Zarząd Dróg. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg opisanej inwestycji pn. „ ... ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiatowi działającemu przez Powiatowy Zarząd Dróg nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji pn. „ ... ” a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
6
gru

Istota:
Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej
Fragment:
Natomiast realizacja zadań i zakupy towarów i usług związane z opisanymi we wniosku inwestycjami nastąpi dopiero w roku 2017 i w 2018. Powiat rozpoczął prace przygotowawcze związane z centralizacją w zakresie rozliczeń od towarów i usług. Zgodnie z ustawą przewidującą centralizację rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT W związku z czym po 1 stycznia 2017 roku jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT związanych z wykonaniem robót budowlanych opisanych we wniosku inwestycji figurować będzie Powiat N. a odbiorcą Powiatowy Zarząd Dróg. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg opisanej inwestycji pn. „ ... ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiatowi działającemu przez Powiatowy Zarząd Dróg nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji pn. „ ... ”, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.