Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości: działki na której została rozpoczęta inwestycja budowy budynku handlowo-usługowego wraz z garażem oraz działki niezabudowanej.
Fragment:
W związku z tym, że inwestycja nie została jeszcze zakończona nie zostały spełnione przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 10 dotyczące zwolnienia z podatku VAT. Na dzień sporządzenia Wniosku Syndyk nie jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zakupu gruntu i nie posiada wiedzy, czy na moment nabycia działek Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT - Syndyk dysponuje zapisami ksiąg rachunkowych od 2012 roku - na dzień 1 stycznia 2012 r. grunty te widniały już w księgach jako nieruchomości i prawa będące inwestycją długoterminową. W dniu 31 stycznia 2015 r. zostały przeksięgowane na środki trwałe-grunty. Spółka wykazywała w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony VAT od zakupów związanych z robotami budowlano-montażowymi inwestycji. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z związku z powyższym według Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży nieruchomości powinna być objęta podatkiem od towarów i usług i opodatkowana stawką podstawową 23% od całości transakcji-gruntu i rozpoczętej inwestycji.
2018
16
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na Inwestycje.
Fragment:
W celu wykonywania zadań własnych Gmina realizuje/będzie realizowała inwestycje, które następnie przekazuje/będzie przekazywała do wykorzystywania (obejmuje to również inne sytuacje poza przekazaniem w ujęciu formalnym, w szczególności oddanie w zarząd lub administrowanie) swoim jednostkom organizacyjnym (dalej: „ Inwestycje ”). Gmina ponosi/będzie ponosiła liczne wydatki inwestycyjne dotyczące Inwestycji (dalej: „ wydatki inwestycyjne ”). Jednocześnie mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Gmina ponosi/będzie ponosiła również wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inwestycji po oddaniu ich do użytkowania, np. w przypadku konieczności dokonania remontu po zakończeniu realizacji procesu inwestycyjnego. W związku z tym złożony wniosek będzie dotyczył również takich wydatków związanych z Inwestycjami, które nie stanowią wydatków inwestycyjnych, a które ponosi/będzie ponosiła Gmina po oddaniu do użytkowania Inwestycji (dalej: „ wydatki bieżące ”). Jednostki organizacyjne wykorzystują/będą wykorzystywały Inwestycje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej (czynności opodatkowanych), jak i do działalności innej niż gospodarcza (poza VAT). Mogą zdarzyć się również sytuacje, gdy Inwestycje są/będą wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych z opodatkowania VAT.
2018
14
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. "Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej".
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „ Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „ Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (zwana dalej Wnioskodawcą) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca planuje realizację inwestycji pn. „ Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej ”. W celu realizacji ww. zadania, w dniu 22 czerwca 2017 r. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczącej poprawy warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym. Przedmiotowy wniosek został złożony w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (wniosek złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania– Fundusz).
2018
14
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości ...”.
Fragment:
Towary i usługi, które Wnioskodawca nabędzie w ramach realizacji inwestycji, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Korzystanie z obiektu będzie całkowicie bezpłatne. Faktury za zakupione towary i usługi wystawione będą na Wnioskodawcę. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi, które Wnioskodawca nabędzie w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. inwestycji. W zakresie przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2018
13
mar

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej Wieży ...”.
Fragment:
Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, a Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Podsumowując Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej poniesione wydatki dotyczące inwestycji pn. „ Rewitalizacja zabytkowej Wieży ... ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.
2018
13
mar

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją Inwestycji
Fragment:
Gmina realizując inwestycję nie będzie działała jako podatnik VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z założeniami funkcjonowania targowiska (Inwestycji), Gmina pobierać będzie od podmiotów i osób korzystających z targowiska (handlarzy) wyłącznie opłatę targową. Gmina nie planuje pobierać od handlujących żadnych innych należności ani nie będzie ich obciążać kosztami zużytych mediów (brak refaktur). Z uwagi na powyższe, w związku z realizacją Inwestycji i późniejszym funkcjonowaniem targowiska po stronie Gminy nie wystąpi żadna sprzedaż opodatkowana VAT, a jedyne należności jakie pobierać będzie Gmina będą miały charakter publicznoprawnej opłaty targowej. Tym samym, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisaną we wniosku inwestycję nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na „ Przebudowie targowiska ... ”, ponieważ nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2018
13
mar

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Wymóg w zakresie przekazania inwestycji Ze względu na fakt, iż oddanie w nieodpłatny trwały zarząd następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) nie podlega ono podatkowi VAT. Tym samym przekazanie przez Wnioskodawcę Obiektu do Jednostki było czynnością pozostającą poza zakresem podatku VAT. Wymóg w zakresie prowadzenia sprzedaży opodatkowanej Jednostka prowadzi sprzedaż opodatkowaną w zakresie udostępniania Obiektu mieszkańcom na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponadto Jednostka nie mogła odliczyć podatku VAT, ponieważ przekazanie Obiektu stanowiło czynność niepodlegającą VAT. Wymóg w zakresie związku pomiędzy pierwszym podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku naliczonego z tytułu dokonywania wydatków inwestycyjnych a drugim korzystającym z inwestycji Jak zostało już wskazane we wcześniejszej części niniejszego wniosku między Jednostką a Urzędem zachodzi szczególne powiązanie - Jednostka jest jednostką organizacyjną Wnioskodawcy, powołaną przez Urząd w celu zapewnienia wsparcia w wykonywaniu jego zadań w zakresie kultury fizycznej.
2018
1
mar

Istota:
W zakresie odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1875), a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją. Gmina nie będzie mogła więc odzyskać w całości ani w części podatku VAT poniesionego na inwestycję zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) art. 86 ust.1. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w wyżej opisanym zdarzeniu przyszłym dotyczącym przebudowy i remontu (modernizacji) budynku świetlicy wiejskiej ... Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją pn. „Przebudowa i remont (modernizacja) budynku świetlicy wiejskiej ... w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), Gmina w związku z ww. inwestycją nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia wydatków na inwestycję jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2018
27
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją Inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę wodociągu do Zamku oraz kanalizacji ściekowej”.
Fragment:
Gmina otrzymała dofinansowanie na wyżej opisane zadanie ze środków na operację typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakończeniu Inwestycji i oddaniu powstałej infrastruktury do użytkowania Gmina będzie samodzielnie świadczyć odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz właścicieli/użytkowników nieruchomości znajdujących się na terenie objętym zakresem Inwestycji. Powstała infrastruktura nie będzie przez Gminę w jakimkolwiek stopniu wykorzystywana do dostarczania wody i odbioru ścieków z budynków stanowiących własność Gminy znajdujących się na terenie miejscowości, w której przedmiotowa Inwestycja będzie realizowana, zarówno wykorzystywanych przez jednostki budżetowe (np. budynków szkoły czy przedszkola) jak i budynku świetlicy wiejskiej czy remizy strażackiej, bowiem w miejscowości tej Gmina nie posiada ww. budynków. Wnioskodawca nadmienia, że w ramach budowy sieci wodociągowej do Zamku nie został zainstalowany żaden hydrant. Powstała w ramach realizacji przedmiotowej Inwestycji infrastruktura będzie zatem wykorzystywana przez Gminę wyłącznie do odpłatnych czynności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowanych na rzecz odbiorców zewnętrznych, które to czynności Gmina traktuje jako podlegające opodatkowaniu VAT.
2018
26
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących poniesionych przez Gminę na Inwestycje.
Fragment:
Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, przez jednostkę wykorzystującą wydatki do celów „ mieszanych ” należy rozumieć jednostkę, której Gmina przekazała Inwestycję (która zarządza inwestycją) bez względu na formę przekazania. Końcowo, Gmina zauważyła, że organy podatkowe potwierdzają w licznych interpretacjach podatkowych wydawanych w ostatnim czasie w analogicznym stanie faktycznym, że jeżeli po scentralizowaniu rozliczeń jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycje, które zamierza bezpłatnie przekazać swoim jednostkom organizacyjnym, które z kolei będą wykorzystywały te inwestycje zarówno dla celów realizacji działalności gospodarczej. jak i niegospodarczej, to w odniesieniu do tych wydatków związanych z tą inwestycją będzie mogła zastosować prewspółczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej, której została przekazana inwestycja. Taki pogląd wyraził przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPP3.4512.597.2016.l.SR, w której organ stwierdził, że „ w przypadku nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, które zostaną przekazane jednostkom budżetowym i będą wykorzystywane przez te jednostki budżetowe do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT) oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (czynności niepodlegające VAT).
2018
17
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.