Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zaniechaną (zlikwidowaną) Inwestycję.
Fragment:
Co istotne, w momencie starania się o uzyskanie pozwolenia na realizację pierwotnej Inwestycji, projekt przedstawiony przez Wnioskodawcę był projektem maksymalnym powierzchniowo, który mógł uzyskać zgodę na realizację. Jest to wynikiem newralgicznego położenia planowanej inwestycji, która będzie zlokalizowana w centralnej części Warszawy przy zbiegu głównych ulic, w sąsiedztwie stacji metra. Dopiero późniejsza zmiana podejścia do zasad zagospodarowania przestrzennego tego terenu pozwoliła rozpocząć starania (zakończone sukcesem) o uzyskanie pozwolenia na realizację Nowej inwestycji. W zakresie realizacji Nowej inwestycji odstępstwa od pierwotnego projektu są na tyle istotne, że znaczna część prac zakupionych na realizację Inwestycji, nie będzie mogła zostać wykorzystana w realizacji Nowej Inwestycji (dalej: „ Nakłady ”). Wszystkie wydatki poniesione przez Spółkę w celu realizacji Inwestycji były doliczane do wartości początkowej Inwestycji, będącej środkiem trwałym w budowie. Dla celów podatkowych Spółka nie rozpoznała jako koszt żadnych wydatków związanych z Inwestycją, gdyż nie została ona zakończona. Spółka planuje, że Nowa inwestycja, zostanie zrealizowana przez S. sp. z o.o. (dalej: „ Nowa Spółka ”), która będzie spółką zależną od Wnioskodawcy.
2017
6
gru

Istota:
Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów dokonanych przez Inwestora w ramach inwestycji drogowej oraz prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego udokumentowanego wydatkami na całość inwestycji
Fragment:
(...) inwestycji drogowej na nieruchomościach wcześniej wskazanych. Z powołanego przez Wnioskodawcę art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) wynika, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Analiza przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy w kontekście obowiązujących przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro inwestycja drogowa jest dokonywana na gruncie stanowiącym własność Gminy, nie można uznać, że przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy powyższej inwestycji stanowi dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż Gmina, z racji posiadanego prawa własności do gruntów, na których będzie realizowana inwestycja drogowa, będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych, w tym do drogi wybudowanej na tym gruncie i trwale z nim związanej.
2017
31
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W każdym przypadku przeprowadzenie poszczególnych inwestycji jest niezbędne dla przygotowania lokalizacji pod wynajem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Wnioskodawca realizuje różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne na gruntach należących do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Nakłady inwestycyjne są następnie nieodpłatnie przekazywane na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu powołanego z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych w miejsce danej jednostki samorządu terytorialnego.
2017
30
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W każdym przypadku przeprowadzenie poszczególnych inwestycji jest niezbędne dla przygotowania lokalizacji pod wynajem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Wnioskodawca realizuje różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne na gruntach należących do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Nakłady inwestycyjne są następnie nieodpłatnie przekazywane na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu powołanego z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych w miejsce danej jednostki samorządu terytorialnego.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W każdym przypadku przeprowadzenie poszczególnych inwestycji jest niezbędne dla przygotowania lokalizacji pod wynajem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Wnioskodawca realizuje różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne na gruntach należących do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Nakłady inwestycyjne są następnie nieodpłatnie przekazywane na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu powołanego z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych w miejsce danej jednostki samorządu terytorialnego.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W każdym przypadku przeprowadzenie poszczególnych inwestycji jest niezbędne dla przygotowania lokalizacji pod wynajem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Wnioskodawca realizuje różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne na gruntach należących do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Nakłady inwestycyjne są następnie nieodpłatnie przekazywane na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu powołanego z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych w miejsce danej jednostki samorządu terytorialnego.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W każdym przypadku przeprowadzenie poszczególnych inwestycji jest niezbędne dla przygotowania lokalizacji pod wynajem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Wnioskodawca realizuje różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne na gruntach należących do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Nakłady inwestycyjne są następnie nieodpłatnie przekazywane na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu powołanego z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych w miejsce danej jednostki samorządu terytorialnego.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W każdym przypadku przeprowadzenie poszczególnych inwestycji jest niezbędne dla przygotowania lokalizacji pod wynajem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Nieodpłatne przekazanie nakładów na inwestycje infrastrukturalne, w sytuacji, gdy inwestycje prowadzone są na gruntach nienależących do Wnioskodawcy, stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest opodatkowane podatkiem VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Wnioskodawca realizuje różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne na gruntach należących do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Nakłady inwestycyjne są następnie nieodpłatnie przekazywane na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu powołanego z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych w miejsce danej jednostki samorządu terytorialnego.
2017
27
paź

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, nabywane przez Gminę towary i usługi w ramach planowanej inwestycji nie mają związku z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi. Efekt rzeczowy uzyskany w wyniku realizacji inwestycji (sieć wodociągowa) nie będzie wykorzystywana na potrzeby opodatkowanej działalności Gminy. Gmina jako podmiot realizujący inwestycję i beneficjent wyżej wymienionej pomocy unijnej, występując z wnioskiem o płatność do instytucji zarządzającej funduszami, musi złożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. Gmina ..., jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz składa deklaracje VAT-7. Wydatki poniesione w związku z inwestycją będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Po zrealizowaniu zadania inwestycja zostanie nieodpłatnie przekazana w administrowanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w .... Gmina ... od dnia 1 stycznia 2017 r. przeprowadziła centralizację, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454).
2017
27
paź

Istota:
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Końcowo, Gmina zauważa, że organy podatkowe potwierdzają w licznych interpretacjach podatkowych wydawanych w ostatnim czasie w analogicznym stanie faktycznym, że jeżeli po scentralizowaniu rozliczeń jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycje, które zamierza bezpłatnie przekazać swoim jednostkom organizacyjnym, które z kolei będą wykorzystywały te inwestycje do działalności opodatkowanej i zwolnionej to w odniesieniu do tych wydatków związanych z tą inwestycją będzie mogła zastosować współczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej, której została przekazana inwestycja. Taki pogląd wyraził przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2017 r. (1061-IPTP14512.78.2017.1.MW). Zatem Gmina ... obniżając kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji „ ... ” powinna zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy obliczoną dla jednostki organizacyjnej ZGM. Proporcja ta wynosi obecnie 33%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
20
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.