Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami”.
Fragment:
(...) inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ”. Wniosek uzupełniono w dniu 17 maja 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ”, Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Tytuł operacji to: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ”, a celem jest poprawa warunków życia i gospodarowania mieszkańców. Koniecznym załącznikiem do złożonego wniosku o przyznanie pomocy ze środków UE jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług VAT.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że Spółka realizując Inwestycję Drogową dąży do zapewnienia bądź zwiększenia swoich obrotów z tytułu czynności opodatkowanej, jaką będzie sprzedaż Inwestycji Mieszkaniowej, do której prowadzić będzie droga, której przebudowa jest przedmiotem Inwestycji Drogowej. Innymi słowy, odpowiedni dojazd do Inwestycji Mieszkaniowej przyczyni się do czynności opodatkowanej VAT, tj. sprzedaży tej inwestycji. Należy podkreślić, że nieodpłatny charakter przekazania przekazanie Inwestycji Drogowej Miastu jest ściśle związany z faktem, iż realizacja Inwestycji Drogowej jest obowiązkiem Spółki wynikającym z ustawy o drogach publicznych. Warto przy tym zresztą zauważyć, że nie nastąpi przy tym przekazanie Miastu żadnego składnika majątkowego, bowiem Miasto pozostanie cały czas właścicielem działek, na których realizowania będzie Inwestycja Drogowa. Nie sposób również postrzegać realizacji Inwestycji Drogowej jako świadczenia usługi na rzecz Miasta, gdyż Miasto nie zamawia Inwestycji Drogowej, a jedynie umożliwia Spółce wywiązanie się z tego obowiązku poprzez udostępnienie gruntu, na którym Inwestycja Drogowa będzie realizowana i egzekwuje spełnienie tego obowiązku. Kontynuując powyższe rozważania, należy zatem stwierdzić, że przekazanie przez Spółkę Inwestycji Drogowej i jej formalny odbiór przez Miasto stanowić będą jedynie wyraz tego, że Spółka jako inwestor w rozumieniu ustawy o drogach publicznych wywiązała się ze swojego ustawowego obowiązku, a Miasto ten fakt potwierdza.
2017
22
cze

Istota:
Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją inwestycji. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółdzielnia realizuje prace remontowe, polegające na dociepleniu budynków. Roboty budowlane finansowane są z funduszu remontowego, wpłacanego przez mieszkańców. W dniu 29 grudnia 2010 r. Spółdzielnia podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” z RPO na lata 2007-2013. W ramach tego projektu realizowane są prace dotyczące docieplenia elewacji budynków, docieplenia stropów piwnic i stropodachów. W docieplanych budynkach znajdują się tylko lokale mieszkalne. Zgodnie z ww. umową dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część finansowana jest z funduszu remontowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kosztów docieplenia o wysokość naliczonego podatku od towarów i usług, ponieważ nabycie usług dotyczy działalności zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
22
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją realizowaną w ramach projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ... ”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją realizowaną w ramach projektu pt. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ... ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.) o adres ePUAP. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycję w ramach projektu pt. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ... ”. Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Gmina na realizację powyższej inwestycji w ramach ww. projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% wartości inwestycji. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych polegająca na: odcinek I od km 0+000 do km 0+543,2 od km 0+479 odnoga drogi km 0+000 do km 0+084,5 od km 0+048,8 odnoga drogi km 0+000 do km 0+080 zakres prac obejmuje: (...)
2017
15
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację Inwestycji Drogowej
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że Spółka realizując Inwestycję Drogową dąży do zapewnienia bądź zwiększenia swoich obrotów z tytułu czynności opodatkowanej, jaką będzie sprzedaż Inwestycji Mieszkaniowej, do której prowadzić będzie droga, której przebudowa jest przedmiotem Inwestycji Drogowej. Innymi słowy, odpowiedni dojazd do Inwestycji Mieszkaniowej przyczyni się do czynności opodatkowanej VAT, tj. sprzedaży tej inwestycji . Należy podkreślić, że nieodpłatny charakter przekazania Inwestycji Drogowej Miastu jest ściśle związany z faktem, iż realizacja Inwestycji Drogowej jest obowiązkiem Spółki wynikającym z ustawy o drogach publicznych. Warto przy tym zauważyć, że nie nastąpi przy tym przekazanie Miastu żadnego składnika majątkowego, bowiem Miasto pozostanie cały czas właścicielem działek, na których realizowania będzie Inwestycja Drogowa. Nie sposób również postrzegać realizacji Inwestycji Drogowej jako świadczenia usługi na rzecz Miasta, gdyż Miasto nie zamawia Inwestycji Drogowej, a jedynie umożliwia Spółce wywiązanie się z tego obowiązku poprzez udostępnienie gruntu, na którym Inwestycja Drogowa będzie realizowana i egzekwuje spełnienie tego obowiązku. Kontynuując powyższe rozważania, należy zatem stwierdzić, że przekazanie przez Spółkę Inwestycji Drogowej i jej formalny odbiór przez Miasto stanowić będą jedynie wyraz tego, że Spółka jako inwestor w rozumieniu ustawy o drogach publicznych wywiązała się ze swojego ustawowego obowiązku, a Miasto ten fakt potwierdza.
2017
9
cze

Istota:
Prawo do odliczenia VAT od przebudowy ulicy i kanalizacji deszczowej, opodatkowanie nieodpłatnego przekazania tej inwestycji Gminie
Fragment:
Spółka przeniesie również na Gminę prawa z gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę Inwestycji. Prawa te zostaną przekazane Gminie nieodpłatnie w ramach Inwestycji. Gmina nie będzie partycypowała finansowo w realizacji Inwestycji, a Spółka wszelkie obowiązki wynikające z tytułu realizacji porozumienia będzie wykonywała nieodpłatnie. Spółka podjęła decyzję o ponoszeniu kosztów Inwestycji na podstawie dokonanego rachunku ekonomicznego wskazującego, że Inwestycja spowoduje zwiększenie obrotów z tytułu wynajmu Nieruchomości. Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, Spółka nie decydowałaby się na przekazanie Inwestycji nieodpłatnie na rzecz Gminy, jeżeli w dłuższej perspektywie czasu nie odniosłaby z tego tytułu korzyści ekonomicznych. W przypadku rozpoczęcia i nie wykonania Inwestycji przez Spółkę w uzgodnionych terminach, zgodnie z porozumieniem Gmina będzie uprawniona do ukończenia Inwestycji we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Spółki. Dotyczy to również powierzenia ukończenia lub zlecenia wykonania inwestycji podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Spółki. Również w takim przypadku wykonana część Inwestycji będzie stanowiła własność Gminy i zostanie przez Spółkę przekazana na rzecz Gminy nieodpłatnie.
2017
7
cze

Istota:
Czy w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Inwestycji i w konsekwencji podjęcia przez organy Spółki stosownej uchwały, zgodnie z rozważanym scenariuszem, Spółka będzie uprawniona do ujęcia poniesionych w związku z realizacją tej Inwestycji wydatków, wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego w puntach a-e oraz h-o, jako koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Czy w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Inwestycji i w konsekwencji podjęcia przez organy Spółki stosownej uchwały, zgodnie z rozważanym scenariuszem, Spółka będzie uprawniona do ujęcia poniesionych w związku z realizacją tej Inwestycji wydatków, wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego w puntach a-e oraz h-o, jako koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji, wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego w puntach a-e oraz h-o, w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Inwestycji i w konsekwencji podjęcia przez właściwe organy Spółki ostatecznej decyzji o zaniechaniu dalszej realizacji Inwestycji. 1. Ogólne zasady dotyczące rozliczenia zaniechanych inwestycji. Zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie ich zbycia lub likwidacji. Zatem, wydatki poniesione na niedokończoną inwestycję, mogą być kosztami uzyskania przychodów w dwóch sytuacjach: sprzedaży niedokończonej inwestycji, zlikwidowania zaniechanej inwestycji. Inwestycja, w świetle art. 4a pkt 1 ustawy o CIT, oznacza środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.
2017
3
cze

Istota:
Podatkowe rozliczenie kosztów inwestycji oraz amortyzacja środków trwałych
Fragment:
Ponieważ Wnioskodawca zakończył już proces inwestycyjny, to wiadomo, przez które grunty prywatnych właścicieli przebiega Rurociąg (oraz inne środki trwałe powstałe w ramach inwestycji na danym odcinku). Wnioskodawca wie zatem, że z tytułu szkód na cudzych gruntach zapłaci odszkodowanie - jego wiedza obejmuje wszystkie grunty, na których prowadzona jest inwestycja, jak i szkody, jakie inwestycja poczyniła na nich. Jednakże na chwilę oddania do używania środków trwałych powstałych w ramach realizowanej inwestycji, nie wszystkie kwoty odszkodowań przybrały formę wymagalnego roszczenia (brak podstawy do tego w formie decyzji administracyjnej, wyroku sądowym lub ugodzie, a także w konsekwencji - brak możliwości określenia kwoty poszczególnych odszkodowań). Tym samym Wnioskodawca nie zapłacił jeszcze wszystkich odszkodowań dotyczących przedmiotowej inwestycji i z tego powodu na dzień oddania wytworzonych środków trwałych do użytkowania nie uwzględnił tych kwot (gdyż nie wiadomo konkretnie jakich) w wartości początkowej tych środków trwałych. Przyporządkowanie kosztów Realizacja tak dużej inwestycji, jaką jest budowa III nitki Rurociągu przeznaczonego do transportu ropy naftowej, jest procesem bardzo czasochłonnym, rozłożonym w czasie na przestrzeni kilku bądź kilkunastu lat, a jego długość obejmuje setki kilometrów.
2017
3
cze

Istota:
W zakresie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji, która zostanie nieodpłatnie przekazana innemu podmiotowi
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji, która zostanie nieodpłatnie przekazana innemu podmiotowi. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina realizuje m.in. zadania własne w zakresie dostarczania wody w ramach zbiorowego zaspokajania potrzeb wspólnoty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, dalej jako: „ ustawa o samorządzie gminnym ”). W ramach tych zadań Gmina planuje rozbudowę gminnej infrastruktury wodociągowej, poprzez budowę stacji uzdatniania wody (dalej jako: „ Stacja ” lub „ Inwestycja ”). Zakończenie Inwestycji zaplanowane jest na 2018 r. Faktury zakupowe składające się na realizację Inwestycji będą wystawiane na Gminę. Inwestycja ma zostać dofinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Do wniosku o dofinansowanie Gmina zobowiązana jest dołączyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT i braku możliwości jego odliczenia. Po zakończeniu Inwestycji, Gmina zamierza przekazać wybudowaną Stację nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia, do eksploatacji wojewódzkiej jednostce budżetowej, tj.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
(...) inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „ PROW ”. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy z PROW dział VI pkt 13 każdy wnioskodawca powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (Dyrektora właściwej Izby Skarbowej) na formularzu ORD-IN w celu uzyskania indywidualnej interpretacji czy podatek VAT będzie w wyniku realizacji powyższej inwestycji kosztem kwalifikowanym czy nie. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od dnia 23 sierpnia 2005 r. oraz do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wykorzystuje inwestycje budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina w ramach zadań własnych zajmuje się dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków nie posiadając odrębnej jednostki w celu prowadzenia działalności w tym zakresie. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.