Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów podatkowych

Fragment:

Należy wskazać, że część spośród zadań DIP dotyczy czynności związanych z realizacją Inwestycji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że do zadań DIP należy również obsługa umów dzierżawy ZPMW, a także nadzór nad majątkiem ZPMW, uznać należy, że DIP koordynuje wszelkie działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki w ramach ZPMW, nie tylko te które są bezpośrednią konsekwencją realizacji Inwestycji. Z powyższego wynika, że DIP jest jednostką odpowiedzialną za administracyjno-rozliczeniową obsługę działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach ZPMW. Biorąc powyższe pod uwagę, funkcjonowanie DIP nie znajduje bezpośredniego przełożenia na wzrost przychodów z tytułu realizacji Inwestycji, bowiem związek pomiędzy Inwestycją a działaniem DIP nie ma charakteru ścisłego. Ponadto, jak wynika z opisu stanu faktycznego, nie jest możliwe precyzyjne wyodrębnienie spośród całości wydatków ponoszonych przez Spółkę na funkcjonowanie DIP części kosztów ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji. Zakres zadań realizowanych przez DIP jest szeroki i nie ogranicza się do obsługi samej Inwestycji, ale również m.in. do szerokorozumianej obsługi dzierżawy ZPMW, stanowiącej istotną część działalności Spółki.

2018
3
lip

Istota:

Kwalifikacja podatkowa oraz moment zaliczenia do kosztów podatkowych poszczególnych wydatków ponoszonych przez spółkę deweloperską w ramach inwestycji budowlanej.

Fragment:

Uzyskane przez Wnioskodawcę finansowanie zewnętrzne (w tym walutowe), jest wykorzystywane na realizację Inwestycji budowlanej, a nie w celu finansowania innej inwestycji bądź ogólnej działalności Wnioskodawcy. Dodatkowo, gdyby Spółka skorzystała z finansowania zewnętrznego nie doszłoby do rozpoczęcia Inwestycji budowlanej. Tak samo odnośnie ewentualnych różnic kursowych, które nie powstałyby samoistnie, w oderwaniu od realizowanej Inwestycji budowlanej. Gdyby Spółka nie liczyła na osiągnięcie przychodów z realizacji Inwestycji budowlanej, nie miałaby do czynienia z różnicami kursowymi. W związku z powyższym, koszty odsetek oraz prowizji, jak również koszty różnic kursowych jako koszty wytworzenia Inwestycji budowlanej, stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży Inwestycji budowlanej (mieszkań) ponieważ wydatki te: związane są ściśle z realizowaną Inwestycją budowlaną i przekładają się bezpośrednio na uzyskiwany przychód z tytułu sprzedaży tej Inwestycji; przyczyniają się do uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Inwestycji budowlanej; służą finansowaniu jedynie Inwestycji budowlanej i swym zakresem nie obejmują ogólnej działalności Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe.

2018
30
cze

Istota:

Kwalifikacja podatkowa oraz moment zaliczenia do kosztów podatkowych poszczególnych wydatków ponoszonych przez spółkę deweloperską w ramach inwestycji budowlanej

Fragment:

Uzyskane przez Wnioskodawcę finansowanie zewnętrzne (w tym walutowe), jest wykorzystywane na realizację Inwestycji budowlanej, a nie w celu finansowania innej inwestycji bądź ogólnej działalności Wnioskodawcy. Dodatkowo, gdyby Spółka nie skorzystała z finansowania zewnętrznego nie doszłoby do rozpoczęcia Inwestycji budowlanej. Tak samo odnośnie ewentualnych różnic kursowych, które nie powstałyby samoistnie, w oderwaniu od realizowanej Inwestycji budowlanej. Gdyby Spółka nie liczyła na osiągnięcie przychodów z realizacji Inwestycji budowlanej, nie miałaby do czynienia z różnicami kursowymi. W związku z powyższym, koszty odsetek oraz prowizji, jak również koszty różnic kursowych jako koszty wytworzenia Inwestycji budowlanej, stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży Inwestycji budowlanej (mieszkań) ponieważ wydatki te: związane są ściśle z realizowaną Inwestycją budowlaną i przekładają się bezpośrednio na uzyskiwany przychód z tytułu sprzedaży tej Inwestycji; przyczyniają się do uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Inwestycji budowlanej; służą finansowaniu jedynie Inwestycji budowlanej i swym zakresem nie obejmują ogólnej działalności Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe.

2018
30
cze

Istota:

Kwalifikacja podatkowa oraz moment zaliczenia do kosztów podatkowych poszczególnych wydatków ponoszonych przez spółkę deweloperską w ramach inwestycji budowlanej.

Fragment:

Uzyskane przez Wnioskodawcę finansowanie zewnętrzne (w tym walutowe), jest wykorzystywane na realizację Inwestycji budowlanej, a nie w celu finansowania innej inwestycji bądź ogólnej działalności Wnioskodawcy. Dodatkowo, gdyby Spółka nie skorzystała z finansowania zewnętrznego nie doszłoby do rozpoczęcia Inwestycji budowlanej. Tak samo odnośnie ewentualnych różnic kursowych, które nie powstałyby samoistnie, w oderwaniu od realizowanej Inwestycji budowlanej. Gdyby Spółka nie liczyła na osiągnięcie przychodów z realizacji Inwestycji budowlanej, nie miałaby do czynienia z różnicami kursowymi. W związku z powyższym, koszty odsetek oraz prowizji, jak również koszty różnic kursowych jako koszty wytworzenia Inwestycji budowlanej, stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży Inwestycji budowlanej (mieszkań) ponieważ wydatki te: związane są ściśle z realizowaną Inwestycją budowlaną i przekładają się bezpośrednio na uzyskiwany przychód z tytułu sprzedaży tej Inwestycji; przyczyniają się do uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Inwestycji budowlanej; służą finansowaniu jedynie Inwestycji budowlanej i swym zakresem nie obejmują ogólnej działalności Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe.

2018
21
cze

Istota:

W zakresie wskazania czy otrzymane od Gminy A. i Gminy B. środki finansowe na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych

Fragment:

Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie wskazania czy otrzymane od Gminy A. i Gminy B. środki finansowe na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, której wyłącznymi udziałowcami są Gmina A. oraz Gmina B. Jest to zatem spółka gminna, poprzez którą wykonywana jest działalność samorządowa w zakresie zadań własnych gmin, obejmująca zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Działalność Wnioskodawcy oprócz dostarczania mieszkańcom obu gmin wody oraz odbioru ścieków, polega także na budowie i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wnioskodawca zawarł 9 stycznia 2017 r. porozumienie z Gminą A. (udziałowcem), na podstawie którego Gmina zobowiązała się do sfinansowania kosztów wykonania prac projektowych, związanych z planowanymi do realizacji przez Wnioskodawcę inwestycjami w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres poszczególnych prac projektowych, ich koszt oraz terminy realizacji, zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1 do porozumienia pomiędzy Gmina a Wnioskodawcą.

2018
13
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Infrastrukturalnej oraz uznanie czynności przekazania tej Inwestycji Gminie za niepodlegającą opodatkowaniu.

Fragment:

Wspomniane wyżej umowy, porozumienia, czy aneksy do nich określają (a w przypadku tych, które zostaną zawarte w przyszłości, określać będą) m.in. zakres oraz parametry Inwestycji Infrastrukturalnej, którą ma wykonać Spółka, terminy wykonania oraz warunki przekazania praw do nakładów związanych z Inwestycją Infrastrukturalną na rzecz Gminy. Inwestycja Infrastrukturalna zostanie przeprowadzona m.in. zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. z 7 lipca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), w tym szczególności, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: „ Decyzja ZRID ”). W związku z powyższym, na podstawie Decyzji ZRID, część Nieruchomości Spółki oraz część Nieruchomości Osób Trzecich, na których ma zostać zrealizowana Inwestycja Infrastrukturalna zostaną wywłaszczone i przejdą na własność Gminy. Na tych gruntach będzie m.in. realizowana Inwestycja Infrastrukturalna. W momencie zakończenia jej realizacji i przekazania nakładów związanych z Inwestycją Infrastrukturalną przez Spółkę Gminie, grunty na których będzie ona zlokalizowana będą należały do Gminy. Jeden z elementów Inwestycji Infrastrukturalnej, tj. studzienka kanalizacyjna będzie realizowany na części Nieruchomości Spółki, która nie będzie wywłaszczona na podstawie decyzji ZRID.

2018
9
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją dwóch inwestycji.

Fragment:

Gmina zamierza zrealizować dwie inwestycje: „ ... ” oraz „ ... ”, które będą dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na poziomie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych (umowy o dofinansowanie zostały już podpisane, natomiast wykonawcy inwestycji nie zostali jeszcze wyłonieni). Przez koszty kwalifikowalne należy rozumieć koszty brutto inwestycji, czyli wraz z naliczonym podatkiem VAT. We wnioskach złożonych o dofinansowanie ww. projektów Gmina zawarła oświadczenie, że nie ma możliwości odzyskania VAT od zakupów związanych z ich realizacją, ponieważ powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej. W trakcie realizacji inwestycji Gmina nie będzie odliczała naliczonego podatku VAT od zakupów związanych z inwestycjami, czyli naliczony przy zakupach podatek VAT będzie stanowił koszt inwestycji. Przedmiotowy wniosek został złożony celem przedłożenia go w Urzędzie Marszałkowskim jako załącznik do wniosku o płatność dla potwierdzenia, że naliczony podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny dla obydwu inwestycji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupu dotyczących dwóch inwestycji: „ ... ” oraz „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia VAT naliczonego na fakturach zakupu w zw. z realizacją przyszłych inwestycji: „ ... ” oraz „ ... ”.

2018
7
cze

Istota:

Opodatkowanie przekazanych przez Przedsiębiorcę wpłat na poczet infrastruktury publicznej.

Fragment:

Z kolei Przedsiębiorca nie będzie realizować tej inwestycji we własnym zakresie, do czego jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, lecz niejako „ wyręczy ” jego w tych działaniach Wnioskodawca. Przy czym, nie ma w tym przypadku znaczenia, że Inwestor nie uzyskuje tytułu prawnego do danej inwestycji drogowej, bowiem ważniejsze jest to, że Przedsiębiorca nie będzie realizował tej inwestycji we własnym zakresie (do czego jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy). W konsekwencji otrzymane przez Wnioskodawcę od Przedsiębiorcy środki finansowe z tytułu partycypacji w kosztach ww. inwestycji stanowią wynagrodzenie za wykonanie przez Gminę określonych porozumieniem czynności na rzecz Przedsiębiorcy, które stanowią odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytanie oznaczone we wniosku nr 1, należy stwierdzić, że wykonywana przez Gminę inwestycja, spowodowana Inwestycją Niedrogową Przedsiębiorcy, której wykonanie ciąży na Przedsiębiorcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, i w celu wykonania której Przedsiębiorca przekazuje Gminie środki finansowe na jej realizację, spełnia warunki dla uznania jej za opodatkowane podatkiem VAT świadczenie usług przez Gminę na rzecz Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2018
18
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na Inwestycje.

Fragment:

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, przez jednostkę wykorzystującą wydatki do celów „ mieszanych ” należy rozumieć jednostkę organizacyjną, której Gmina przekazała Inwestycję (która zarządza inwestycją) bez względu na formę przekazania. Końcowo, Gmina zauważa, że organy podatkowe potwierdzają w licznych interpretacjach podatkowych wydawanych w ostatnim czasie w analogicznym stanie faktycznym, że jeżeli po scentralizowaniu rozliczeń jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycje, które zamierza bezpłatnie przekazać swoim jednostkom organizacyjnym, które z kolei będą wykorzystywały te inwestycje zarówno dla celów realizacji działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, to w odniesieniu do tych wydatków związanych z tą inwestycją, będzie mogła zastosować prewspółczynnik właściwy dla jednostki organizacyjnej, której została przekazana inwestycja. Taki pogląd wyraził przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2016 r. sygn. 2461-IBPP3.4512.597.2016.l.SR, w której organ stwierdził, że „ w przypadku nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, które zostaną przekazane jednostkom budżetowym i będą wykorzystywane przez te jednostki budżetowe do działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT) oraz do czynności pozostających poza działalnością gospodarczą (czynności niepodlegające VAT), Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. pre-współczynnika obliczonego dla jednostki budżetowej wykorzystującej zakupione towary i usługi ”.

2018
12
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Gmina N. realizuje inwestycje pt.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej (...). Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej (...). Gmina N. złożyła wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. W ww. wniosku podatek VAT od inwestycji został ujęty w całości jako koszt kwalifikowany i wykazany do objęcia refundacją. Po realizacji inwestycji Gmina będzie właścicielem i zarządcą drogi, jednak nie będzie pobierała żadnych opłat od użytkowników drogi z uwagi na brak podstaw prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przeformułowane w piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r.) Czy w związku z realizacją ww. inwestycji podatek VAT znajdujący się w kosztach inwestycji, ujęty jako kwalifikowany we (...)