Inwestycja wspólna | Interpretacje podatkowe

Inwestycja wspólna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycja wspólna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak rozliczyć koszty wspólnej budowy budynku mieszkalnego przez kilku inwestorów?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 8 , art.10 ust. 1 pkt 8 , art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 30e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. , nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 195, art. 207, art. 211 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 28.02.2007r. ( data wpływu do tut. Organu – 07.03.2007r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko podatnika i uznaje je za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę: Podatnik wspólnie z innymi inwestorami zamierza wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny , w którym każdy z (...)
2011
1
maj

Istota:
Czyże finansowanie przez mieszkańców budowanego przez Gminę (jako inwestora zastępczego) przyłącza do sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) W dniu 12.04.2006r. wpłynął wniosek z dnia 06.04.2006r. znak FN- 3327/2/06 w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w którym przedstawiono stan faktyczny:W dniu 10.02.2006r. Gmina ..........zawarła umowę nr PRI.342-4/05 z Wykonawcą, który zobowiązał się wybudować na rzecz Zamawiającego wodociąg wraz z przyłączami. W części głównej sieci projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, natomiast budowa przyłączy wodociągowych zostanie sfinansowana przez mieszkańców. W zawartej z Wykonawcą umowie w części dotyczącej ich budowy Gmina występuje tylko jako inwestor zastępczy. Z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć na przyłączenie do sieci wodociągowej, Gmina, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Serocku podpisała umowy. W umowach mieszkańcy zobowiązali się do sfinansowania kosztów budowy przyłącza na terenie swoich posesji, w terminie 7 dni po odbiorze wykonanych robót potwierdzonych protokołem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatek poniesiony z tytułu współinwestowania budowy kanalizacji w świetle obowiązującego prawa podatkowego stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 96 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ? po rozpatrzeniu wniosku pana Sz A z dnia 24.02.2006 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 24.02.2006 r., uzupełniony pismem z dnia 21.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii: czy wydatek poniesiony z tytułu współinwestowania budowy kanalizacji w świetle obowiązującego prawa podatkowego stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) za nieprawidłowe , tym samym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pomiędzy Gminą D, a poszczególnymi mieszkańcami miejscowości D zostały zawarte umowy, na mocy których mieszkaniec zobowiązuje się do udziału w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości D”. Czy wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz. 535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2005 r. nr F-3027/2/05, data wpływu do tut. Urzędu 31.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 11.05.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko jest prawidłowe. W dniu 31.03.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej (wniosek uzupełniono przedkładając umowę w dniu 11.05.2005 r.) przedstawiając następujący stan faktyczny: Pomiędzy Gminą D, a (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż niezakończonych obiektów budowlanych, z których pierwszy budowany jest z przeznaczeniem na hotel a drugi w 60% na klinikę ortopedyczną i w 40% na lokale mieszkalne?
Fragment:
(...) Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr PP1/7206-37/99/WG z dnia 10.05.1999r. przekazującym do wiadomości pismo Głównego Urzędu Statystycznego znak SR I-WSK-12-535/99 z dnia 18.03.1999r., obiekty budowlane nie są wyrobami w sensie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Usługi deweloperskie polegające na organizowaniu budowy obiektów budowlanych w celu ich sprzedaży klasyfikowane są w podkategoriach KWiU i PKWiU: 70.11.11 „Budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych”, 70.11.12 „Budowa i sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych” Obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany, może być klasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania (...)
2011
1
sty

Istota:
Zapytanie Podatnika dotyczy stosowania art. 15 ust.1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r Nr 54, poz.654 ze zmianami) odnośnie współfinansowania budowy infrastruktury.
Fragment:
(...) Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka aktualnie finansuje trzy inwestycje:I, II, III.Dwie inwestycje są budowane na terenach stanowiących własność Spółki X, natomiast wybudowane obiekty w ramach trzeciej inwestycji z uwagi na uwarunkowanie techniczne są umiejscowione na gruntach Spółki Y i stanowić będą własność Spółki Y. W 2004 roku Spółki zawarły umowę o budowę infrastruktury i jej współfinansowanie obiekty wykonane przez Spółkę Y będą umożliwiać uruchomienie i eksploatację przez Spółkę X nowo budowanych instalacji. Strony ustaliły, że Spółka X pokryje część kosztów inwestycji wybudowanej na terenie Spółki Y. W ocenie Spółki X dofinansowanie inwestycji budowanej na gruntach należących do Spółki Y stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej wydatki będące przedmiotem niniejszego zapytania nie spełniają warunku niezbędnego do (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.