Inwestycja wspólna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycja wspólna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jak rozliczyć koszty wspólnej budowy budynku mieszkalnego przez kilku inwestorów?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 8 , art.10 ust. 1 pkt 8 , art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 30e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. , nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 195, art. 207, art. 211 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 28.02.2007r. ( data wpływu do tut. Organu – 07.03.2007r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko podatnika i uznaje je za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę: Podatnik wspólnie z innymi inwestorami zamierza wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny , w którym każdy z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czyże finansowanie przez mieszkańców budowanego przez Gminę (jako inwestora zastępczego) przyłącza do sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) W dniu 12.04.2006r. wpłynął wniosek z dnia 06.04.2006r. znak FN- 3327/2/06 w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w którym przedstawiono stan faktyczny:W dniu 10.02.2006r. Gmina ..........zawarła umowę nr PRI.342-4/05 z Wykonawcą, który zobowiązał się wybudować na rzecz Zamawiającego wodociąg wraz z przyłączami. W części głównej sieci projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, natomiast budowa przyłączy wodociągowych zostanie sfinansowana przez mieszkańców. W zawartej z Wykonawcą umowie w części dotyczącej ich budowy Gmina występuje tylko jako inwestor zastępczy. Z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć na przyłączenie do sieci wodociągowej, Gmina, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Serocku podpisała umowy. W umowach mieszkańcy zobowiązali się do sfinansowania kosztów budowy przyłącza na terenie swoich posesji, w terminie 7 dni po odbiorze wykonanych robót potwierdzonych protokołem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatek poniesiony z tytułu współinwestowania budowy kanalizacji w świetle obowiązującego prawa podatkowego stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 96 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ? po rozpatrzeniu wniosku pana Sz A z dnia 24.02.2006 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 24.02.2006 r., uzupełniony pismem z dnia 21.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii: czy wydatek poniesiony z tytułu współinwestowania budowy kanalizacji w świetle obowiązującego prawa podatkowego stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) za nieprawidłowe , tym samym (...)

2011
1
lut

Istota:

Pomiędzy Gminą D, a poszczególnymi mieszkańcami miejscowości D zostały zawarte umowy, na mocy których mieszkaniec zobowiązuje się do udziału w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości D”. Czy wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz. 535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2005 r. nr F-3027/2/05, data wpływu do tut. Urzędu 31.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 11.05.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko jest prawidłowe. W dniu 31.03.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej (wniosek uzupełniono przedkładając umowę w dniu 11.05.2005 r.) przedstawiając następujący stan faktyczny: Pomiędzy Gminą D, a (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż niezakończonych obiektów budowlanych, z których pierwszy budowany jest z przeznaczeniem na hotel a drugi w 60% na klinikę ortopedyczną i w 40% na lokale mieszkalne?

Fragment:

(...) Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr PP1/7206-37/99/WG z dnia 10.05.1999r. przekazującym do wiadomości pismo Głównego Urzędu Statystycznego znak SR I-WSK-12-535/99 z dnia 18.03.1999r., obiekty budowlane nie są wyrobami w sensie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Usługi deweloperskie polegające na organizowaniu budowy obiektów budowlanych w celu ich sprzedaży klasyfikowane są w podkategoriach KWiU i PKWiU: 70.11.11 „Budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych”, 70.11.12 „Budowa i sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych” Obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany, może być klasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania (...)

2011
1
sty

Istota:

Zapytanie Podatnika dotyczy stosowania art. 15 ust.1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r Nr 54, poz.654 ze zmianami) odnośnie współfinansowania budowy infrastruktury.

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka aktualnie finansuje trzy inwestycje:I, II, III.Dwie inwestycje są budowane na terenach stanowiących własność Spółki X, natomiast wybudowane obiekty w ramach trzeciej inwestycji z uwagi na uwarunkowanie techniczne są umiejscowione na gruntach Spółki Y i stanowić będą własność Spółki Y. W 2004 roku Spółki zawarły umowę o budowę infrastruktury i jej współfinansowanie obiekty wykonane przez Spółkę Y będą umożliwiać uruchomienie i eksploatację przez Spółkę X nowo budowanych instalacji. Strony ustaliły, że Spółka X pokryje część kosztów inwestycji wybudowanej na terenie Spółki Y. W ocenie Spółki X dofinansowanie inwestycji budowanej na gruntach należących do Spółki Y stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej wydatki będące przedmiotem niniejszego zapytania nie spełniają warunku niezbędnego do (...)