Inwentarz żywy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwentarz żywy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy konie – stado podstawowe ok. 5-10 koni – należy zakwalifikować do środków trwałych i dokonywać ich amortyzacji wg indywidualnie ustalonej stawki?

Fragment:

(...) działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Przywołane przepisy nie zaliczają zwierząt do pojęcia środków trwałych. Wprawdzie, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych – KŚT (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) klasyfikują inwentarz żywy do grupy 9, obejmującej zwierzęta hodowlane, m.in.: zwierzęta hodowlane, zwierzęta gospodarskie, zwierzęta cyrkowe i w ogrodach zoologicznych oraz pozostałe zwierzęta żywe (w pozycji tej klasyfikowane są zarówno pojedyncze sztuki zwierząt jak i całe stada produkcyjne), jednak przedmiotowe przepisy nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygnięcia prawnopodatkowego. Niniejsze można ocenić jedynie na gruncie przepisów ustawy podatkowej. Przepisy ustawy o podatku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy fakt, iż inwentarz żywy, stanowiący przedmiot prowadzonej działalności rolniczej, ostatecznie sprzedawany z podatkiem VAT, jest dodatkowo obiektem służącym do badań naukowych, których wyniki są zaliczone do sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, nie stoi na przeszkodzie zaliczanie zakupów związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą do zakupów służących wyłącznie sprzedaży opodatkowanej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 06.02.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.02.2006 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek, Podatnika z dnia 02.02.2006 r., o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny (...)