Inwentaryzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwentaryzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu polegającego na inwentaryzacji szlaków pielgrzymkowych

Fragment:

(...) projektu pn. „…”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2010r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 1 grudnia 2010r. znak: IBPP4/443-1639/10/EJ. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest beneficjentem środków unijnych, realizującym projekt pn. „…” w ramach RPO 2007-2013, działanie 3.4 Promocja turystyki. W skład realizacji projektu wchodzą następujące usługi i towary: inwentaryzacja szlaków maryjnych – dokument inwentaryzacyjny baner informacyjny na stronie internetowej informator i mapa zawierające przebiegi zinwentaryzowanych szlaków pielgrzymkowych obsługa finansowa i doradztwo w zakresie zamówień publicznych. Wszystkie ww. elementy projektu będą wykonane w ramach działalności statutowej organizacji, będą wykorzystywane dla potrzeb promocji turystyki pielgrzymkowej jako jednego z głównych produktów turystycznych regionu. Zarówno informator, jak i (...)

2011
1
sie

Istota:

W sytuacji, gdy z przyczyn od Wnioskodawcy zależnych (niedobór zawiniony) dany towar nie zostanie wykorzystany do działalności opodatkowanej, prawo Wnioskodawcy do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostanie utracone, a tym samym będzie zobowiązany dokonać korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 19.03.2010r. (data wpływu 24.03.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności dokonania korekty podatku naliczonego VAT w związku z powstaniem niedoboru zawinionego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.03.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w przypadku stwierdzenia w wyniku inwentaryzacji niedoboru towarów, powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku należnego VAT?2. Czy w przypadku stwierdzenia niedoborów towarów, powstaje konieczność skorygowania podatku naliczonego?

Fragment:

(...) stan faktyczny. Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje okresowo wyrywkowej weryfikacji stanu magazynowego towarów handlowych i ich zgodności ze stanem księgowym. Inwentaryzacje okresowe, tzw. kontrolne dokonywane są zazwyczaj raz w miesiącu. Natomiast raz w roku przeprowadzana jest pełna inwentaryzacja aktywów, obejmująca spis z natury wszystkich towarów handlowych znajdujących się w magazynie (inwentaryzacja roczna). Inwentaryzacje kontrolne oraz inwentaryzacja roczna dokonywane są według ściśle określonych przez Podatnika procedur mających na celu precyzyjne określenie stanów magazynowych posiadanych towarów. Celem spisu kontrolnego jest ustalenie przez pracowników magazynu rzeczywistego stanu ilościowego towarów handlowych znajdujących się w pomieszczeniach magazynowych oraz ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy stanem rzeczywistym oraz stanem wynikającym z ewidencji magazynowej. Pomimo wprowadzenia szeregu procedur (...)