Inwalida | Interpretacje podatkowe

Inwalida | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwalida. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zapytująca, jako repatriantka, przyjechała wraz z rodziną z Kazachstanu do Polski w 2000r. Od tego też roku otrzymuje emeryturę.Mąż wnioskodawczyni jest inwalidą wojennym, co orzekła komisja lekarska w dniu 22 marca 2001r., stwierdzając całkowitą i trwałą niezdolność do pracy. Orzeczeniem z dnia 23 listopada 2004r. stwierdzono, iż zalicza się on do osób represjonowanych.W tym stanie faktycznym wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem: czy wolna od podatku dochodowego jest otrzymywana przez nią emerytura?Jeżeli tak, to jakie dokumenty winna złożyć i za jaki okres będzie się należał jej zwrot zapłaconych podatków z tytułu pobieranej przez nią emerytury?
Fragment:
(...) przewidziane w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem uprawnienia określonego w art. 23b tej ustawy (to ostatnie uprawnienie dotyczy refundacji ubezpieczenia OC pojazdu). Z powołanych przepisów wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w analizowanym przepisie tj. art.21 ust.1 pkt 75 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie należności otrzymywanych przez członków rodziny, dotyczy jedynie należności otrzymywanych przez nich po kombatantach będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Odnośnie powołanego przez wnioskodawczynię zwolnienia wynikającego z art.21 ust.1 pkt 100 ustawy, przepis ten stanowi, iż „wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem przedłożenia płatnikowi: a)orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I (...)
2011
1
maj

Istota:
Będąc osobą niepełnosprawną ( III grupa inwalidzka 1998r.) z wadą wzroku- duża krótkowzroczność obu oczu - mogę zakup okularów odliczyć od dochodu?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 26.01.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne w związku z zakupem okularów korekcyjnych, posiadając orzeczenie o zaliczeniu do trzeciej grupy inwalidzkiej (od 1998r.) związane m.in. z bardzo dużą krótkowzrocznością ( 6 dioptrii i 7 dioptrii). W przedmiotowym wniosku przedstawiła Pani stanowisko, iż poniesione wydatki na zakup okularów podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne. Zgodnie z art.26 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób ( Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku , z zastrzeżeniem art.24 ust.3, art.28-30 oraz art.30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art.9, art.24 ust.1,2,4,4a-4e,ust.6 lub art.24b ust.1 i 2 lub art.25, po odliczeniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne przewidzianych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uzupełnia dokonaną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informację o zakresie stosowania prawa w przedmiocie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne przewidzianych w art. 26 ust. 7a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści złożonego przez Państwa pisma wynika, iż zawierza Pan dokonać odliczenia za stałą opiekę pielęgniarską sprawowaną przez Pana nad Pana żoną. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 9) cyt. ustawy przewiduje możliwość odliczenia wydatków poniesionych na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Brak jest podstawy prawnej do zastosowania w Pana przypadku (...)
2011
1
sty

Istota:
W 2003 roku zmuszony byłem przeprowadzić prace remontowo - modernizacyjne w mieszkaniu, którego właścicielem jestem od 1970 roku. Na zakupione materiały potrzebne do przeprowadzenia prac remontowych posiadam faktury VAT, natomiast wykonawca tych prac wystawił mi rachunki uproszczone, wliczając w nich płacony przez niego podatek w postaci ryczałtu.
Poza tym, jako inwalida wojenny ( I grupa ) korzystałem z leczenia sanatoryjnego w celach rehabilitacji i posiadam również na te wydatki faktury VAt.
Proszę o odpowiedż, które z przytoczonych wydatków mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zmianami) podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wg art. 27 obniżony o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a ponadto przedmiotowe wydatki: mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwalida
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.