IBPB-1-3/4518-8/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka rozpoznając za 2015 r. (w tym w złożonym rocznym zeznaniu podatkowym) przychody z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również koszty uzyskania przychodu związane z ZCP i powstałe oraz potrącalne w roku podziału (2015 r.) w tym koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału, według zasad określonych w Pierwotnych Interpretacjach (tj. poprzez rozpoznanie tych przychodów i kosztów przez Spółkę Przejmującą i brak ich rozpoznania przez Spółkę Dzieloną) będzie korzystała z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, wynikającej z Pierwotnych Interpretacji?
IBPB-1-3/4518-8/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. interpretacje
 2. ochrona
 3. sukcesja
 4. zmiana
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość -> Organy podatkowe -> Zakres zadań Ministra Finansów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie mogła skorzystać z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie mogła skorzystać z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 2 lutego 2015 r. nastąpił podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze Spółki X (obecnie po zmianie nazwy jako Spółka Y; dalej jako: „Spółka”, „Spółka Dzielona”, „Wnioskodawca”) do Spółki Z (dalej również jako: „Spółka Przejmująca”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział może zostać dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Skutkiem wskazanego podziału było przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako: „ZCP”) do Spółki Z.

Przed dokonaniem przedmiotowego podziału, w celu uzyskania pewności co do rozumienia przepisów w zakresie rozliczania przychodów i kosztów podatkowych związanych z planowanym podziałem, zarówno Spółka Dzielona jak i Spółka Przejmująca, zwróciły się o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie.

Wnioskiem z 22 września 2014 r. Spółka Dzielona zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy Spółka, jako spółka dzielona, będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem przedmiotowego podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również czy będzie ona uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP, powstałych oraz potrącalnych w roku podziału. Z kolei, wnioskiem z 22 września 2014 r. Spółka Dzielona zwróciła się o udzielenie interpretacji w zakresie ustalenia, która ze spółek powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek od nieruchomości od aktywów ZCP należny za miesiąc podziału.

Powyższe wnioski zostały rozstrzygnięte w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydanych 22 grudnia 2014 r., które zostały doręczone Spółce 29 grudnia 2014 r. (dalej jako: „Pierwotne Interpretacje”).

W interpretacji o sygn. IBPBI/2/423-1175/14/MS, działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i uznał, że Spółka, jako spółka dzielona, nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału - 2015 r. W ww. interpretacji stwierdzono również, że Spółka, jako spółka dzielona nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną w ramach podziału przez wydzielenie ZCP, powstałych oraz potrącalnych w roku podziału (2015 r.). Tego rodzaju przychody i koszty podatkowe powinna rozpoznać Spółka Przejmująca.

Kolejna z Pierwotnych Interpretacji to interpretacja o sygn. IBPBI/2/423-1177/14/MS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przychylił się do stanowiska Spółki i uznał, że to Spółka Przejmująca będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu koszt podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału (nie będzie uprawniona Spółka Dzielona).

W dniu 15 października 2015 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z 12 października 2015 r., o sygn. DD10.8221.166.2015.MZB odnośnie zmiany interpretacji indywidulanej o sygn. IBPBI/2/423-1175/14/MS, w którym Minister Finansów wskazał, że przychody i koszty związane z działalnością wydzielanego ZCP powstałe i potrącalne od początku roku 2015 r. do dnia wydzielenia (tj. za okres od 1 stycznia do 1 lutego 2015 r. - bowiem podział nastąpił 2 lutego), powinny zostać rozpoznane przez Spółkę, jako spółkę dzieloną (a nie jak wskazał pierwotnie przez Spółkę Przejmującą).

Jednocześnie, w dniu 16 października 2015 r. Wnioskodawca otrzymał pismo Ministra Finansów z 12 października 2015 r., o sygn. DD10.8221.167.2015.MZB odnośnie zmiany interpretacji indywidulanej o sygn. IBPBI/2/423-1177/14/MS., w którym Minister Finansów uznał, że prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości dotyczącego składników majątku związanych z ZCP za miesiąc podziału pozostaje po stronie Spółki dzielonej (a nie jak pierwotnie - Spółki Przejmującej). Oba powyższe pisma zmieniające dalej jako: „Zmienione Interpretacje”. Zarówno dla Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, a obecny rok rozpoczął się 1 stycznia 2015 r i zakończy 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka rozpoznając za 2015 r. (w tym w złożonym rocznym zeznaniu podatkowym) przychody z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również koszty uzyskania przychodu związane z ZCP i powstałe oraz potrącalne w roku podziału (2015 r.) w tym koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału, według zasad określonych w Pierwotnych Interpretacjach (tj. poprzez rozpoznanie tych przychodów i kosztów przez Spółkę Przejmującą i brak ich rozpoznania przez Spółkę Dzieloną) będzie korzystała z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, wynikającej z Pierwotnych Interpretacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka rozpoznając za 2015 r. (w tym w złożonym rocznym zeznaniu podatkowym) przychody z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również koszty uzyskania przychodu związane z ZCP i powstałe oraz potrącalne w roku podziału (2015 r.), w tym koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału, według zasad określonych w Pierwotnych Interpretacjach (tj. poprzez rozpoznanie tych przychodów i kosztów przez Spółkę Przejmującą i brak ich rozpoznania przez Spółkę Dzieloną) będzie korzystała z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej w związku z faktem, że Pierwotne Interpretacje posiadają walor ochronny do końca roku podatkowego, w którym Spółce doręczono Zmienione Interpretacje, tj. do końca 2015 r.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Jednocześnie jedną z funkcji, jaką spełniają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, jest ich funkcja ochronna. Stosownie do art. 14k § 1 Ordynacji, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zgodnie z art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej, w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Przepisy art. 14k Ordynacji podatkowej, są podobne do art. 14m ww. ustawy - jednakże o ile te pierwsze mówią o nieszkodzeniu, o tyle art. 14m stanowi bezpośrednio o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji.

W myśl art. 14m § 1 ww. ustawy, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

 1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
 2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14m § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje: w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Jak wynika z powołanych unormowań, zastosowanie się do interpretacji przepisów prawa podatkowego przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy. Zasada ta służy realizacji funkcji gwarancyjnej interpretacji indywidualnych. Jej szczególnym przejawem jest zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji.

Na mocy art. 14m § 1 Ordynacji, w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej, zwolnienie takie jest uzależnione od łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

 1. zastosowano się do interpretacji, która następnie została zmieniona,
 2. zastosowanie się do tej interpretacji spowodowało, że zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane,
 3. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada sytuacja faktyczna będąca przedmiotem interpretacji indywidualnej miały miejsce po doręczeniu tej interpretacji.

Innymi słowy, przepis art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej dotyczy sytuacji, w której w okresie działania (obowiązywania) interpretacji podatnik zachowa się zgodnie z nią, ale jej zmiana powoduje uznanie, że wcześniej, w okresie jej działania, zobowiązanie powinno być wyższe (więc np. w świetle nowej interpretacji wystąpiła zaległość).

Zatem, w świetle nowej interpretacji zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane (takiego pojęcia używa ustawodawca). Jednak dzięki przepisowi art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, adresat nie ma obowiązku zapłaty podatku stanowiącego różnicę wynikającą z podatku płaconego na podstawie interpretacji nowej a interpretacji starej. Wynika to z faktu, że postąpił on zgodnie z tą ostatnią, w związku z czym przysługuje mu ochrona, która polega na zwolnieniu od zapłaty podatku. W przypadku podatków rozliczanych rocznie, zgodnie z art. 14m § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zwolnienie to rozciąga się do końca okresu roku podatkowego, w którym doręczono zmienioną interpretację indywidualną. Co jednak kluczowe w niniejszym wniosku o interpretacje należy skonfrontować te przepisy z regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako, że niniejszy wniosek o interpretację indywidualną dotyczy rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5 Ordynacji podatkowej, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Pojęcie podatku zostało zdefiniowane w art. 6 tej ustawy, jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej, przy czym stosownie do art. 3 pkt 3 lit. a tej ustawy, ilekroć jest w niej mowa o podatkach - rozumie się przez to również zaliczki na podatki.

Z kolei, okresem rozliczeniowym podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o PDOP - jest rok podatkowy. Na postawie art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP, zeznanie roczne za rok podatkowy podatnik jest zobowiązany złożyć w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym (jak w analizowanym przypadku) - termin ten upływa 31 marca. Jednocześnie, zgodnie z art. 25 ust. 1 i 1a ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące - w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Mając więc na uwadze fakt, że podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem rozliczanym rocznie, wnioskodawca który otrzymał zmienioną interpretację w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest uprawniony do skorzystania z zakresu ochronnego zmienionej interpretacji (tj. ze zwolnienia o którym mowa w art. 14m § 1 zgodnie z przepisem art. 14m § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej), w okresie od dnia jej otrzymania do końca roku podatkowego, w którym doręczono mu zmienioną interpretację indywidualną, rozstrzygającą o interpretacji przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji, określone w art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej. Zastosowaniem się do Pierwotnych Interpretacji tj. zachowaniem się zgodnym z ich rozstrzygnięciem, był brak uwzględnienia przez Spółkę przychodów i kosztów (w tym kosztu podatku od nieruchomości) związanych z działalnością wydzielanego ZCP do wyliczenia zaliczki podatku za styczeń. Jednocześnie należy stwierdzić, że w omawianym przypadku okres ochronny z Pierwotnych Interpretacji obejmuje przychody i koszty podatkowe powstałe od daty otrzymania Pierwotnych Interpretacji indywidualnych do końca roku podatkowego, w którym doręczono Zmienione Interpretacje - tj. do końca 2015 r.

Powyższe tezy są jednolicie potwierdzane w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 marca 2010 r. sygn. ITPB3/423-75/10/MT oraz z 24 marca 2010 r., sygn. ITPB3/423-12/10/MT.

Podsumowując, biorąc pod uwagę treść Pierwotnych Interpretacji, do których może się zastosować w związku z faktem, że przychody i koszty podatkowe, o których mowa we wniosku powstały w 2015 r., Spółka rozpoznając za 2015 r. (w tym w złożonym rocznym zeznaniu podatkowym) przychody z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również koszty uzyskania przychodu związane z ZCP i powstałe oraz potrącalne w roku podziału (2015 r.) w tym koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału, według zasad określonych w Pierwotnych Interpretacjach (tj. poprzez rozpoznanie tych przychodów i kosztów przez Spółkę Przejmującą, i brak ich rozpoznania przez Spółkę Dzieloną) będzie korzystała z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej z uwagi na fakt, że Pierwotne Interpretacje posiadają walor ochronny do końca roku podatkowego, w którym Spółce doręczono Zmienione interpretacje tj. do końca 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649), skutki prawne związane z zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek wniesiony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ocenia się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Zatem, do niniejszej sprawy znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W szczególności, na mocy art. 14m § 1 tej ustawy, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

 1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
 2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Zwolnienie, o którym mowa w powyższym przepisie, obejmuje w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności (art. 14m § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Jak wynika z powołanych unormowań, zastosowanie się do interpretacji przepisów prawa podatkowego przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy. Zasada ta służy realizacji funkcji gwarancyjnej interpretacji indywidualnych. Jej szczególnym przejawem jest zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji. Na mocy art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej, zwolnienie takie jest uzależnione od łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

 1. zastosowano się do interpretacji, która następnie została zmieniona,
 2. zastosowanie się do tej interpretacji spowodowało, że zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane,
 3. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada sytuacja faktyczna będąca przedmiotem interpretacji indywidualnej miały miejsce po doręczeniu tej interpretacji.

Należy przy tym podkreślić, że w myśl art. 5 Ordynacji podatkowej, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Pojęcie podatku zostało zdefiniowane w art. 6 tej ustawy, jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej, przy czym stosownie do art. 3 pkt 3 lit. a tej ustawy, ilekroć jest w niej mowa o podatkach - rozumie się przez to również zaliczki na podatki.

Biorąc pod uwagę powyżej cytowane przepisy i przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku, określone w art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej.

Z uwagi na fakt, że w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), okresem rozliczeniowym jest rok podatkowy to zakres czasowy tego zwolnienia, z którym mamy do czynienia w analizowanej sytuacji, reguluje art. 14m § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Na mocy tego przepisu, zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku obejmuje okres do końca roku podatkowego, w którym doręczono zmienioną interpretację indywidualną.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego rozpoznając za 2015 r. (w tym w złożonym rocznym zeznaniu podatkowym) przychody z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również koszty uzyskania przychodu związane z ZCP i powstałe oraz potrącalne w roku podziału (2015 r.), w tym koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału, według zasad określonych w Pierwotnych Interpretacjach (tj. poprzez rozpoznanie tych przychodów i kosztów przez Spółkę Przejmującą i brak ich rozpoznania przez Spółkę Dzieloną) będzie korzystało z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej w związku z faktem, że Pierwotne Interpretacje posiadają walor ochronny do końca roku podatkowego, w którym Spółce doręczono Zmienione Interpretacje, tj. do końca 2015 r., należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.