2461-IBPP2.4518.3.2016.1.KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ochrony prawnej przysługującej Wnioskodawcy w związku z wydaną interpretacją indywidualną dla Spółki X

X

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data wpływu 8 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ochrony prawnej przysługującej Wnioskodawcy w związku z wydaną interpretacją indywidualną dla Spółki X – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ochrony prawnej przysługującej Wnioskodawcy w związku z wydaną interpretacją indywidualną dla Spółki X

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W okresie od 02-06-2011 roku do 30-09-2012 roku Spółka realizowała zawartą z Sp. X umowę franczyzową. Umowa franczyzowa obligowała Wnioskodawcę do stosowania systemu unifikacji, który obejmował również ceny sprzedawanych produktów oraz stosowane stawki VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie udzielił w dniu 29 listopada 2011 r. interpretacji indywidualnej na wniosek sp. X (IPPP2/443-1024/11-3/IZ/KOM) z której to interpretacji wynikało iż prawidłowym jest stosowanie do sprzedaży posiłków i dań stawki 5% VAT. Przy opisie stanu faktycznego Spółka X określiła iż działalność swoją prowadzi poprzez sieć lokali zlokalizowanych na terenie całego kraju, Spółka (Wnioskodawca) była elementem tej sieci na podstawie zawartej umowy franczyzowej i Wnioskodawca również stosował stawkę 5% do sprzedaży posiłków i dań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka (Wnioskodawca) korzysta również z waloru nie szkodzenia późniejszymi zmianami stosowania przepisów do których się zastosowała na podstawie interpretacji indywidualnej?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że interpretacja indywidualna jaką uzyskała sp. X i na podstawie której stosowała ona i jej sieć placówek - czyli Spółka (Wnioskodawca) stawkę 5% , chroni również Spółkę (Wnioskodawcę) przed zmianą wynikającą z interpretacji ogólnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Oznacza to, że wnioskodawca ma uprawnienia do uzyskania od organu podatkowego interpretacji prawa podatkowego w każdej indywidualnej sprawie, która może kształtować jego prawa i obowiązki na gruncie określonej regulacji podatkowej. Wynika z tego, że odnośnie każdego podatku zainteresowany może żądać od organu wykładni co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów normujących ten podatek w jego indywidualnej sprawie, który indywidualizuje zakres jego sprawy. W szczególności zatem żądanie uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego odnosi się do stanów faktycznych przedstawionych przez wnioskodawcę, co do których wykładnia znajdujących w nich zastosowanie przepisów podatkowych może rzutować na prawidłowe rozliczenie wnioskodawcy w ramach tego podatku.

Z przepisów art. 14b-14f Ordynacji podatkowej wynika, iż interpretacja indywidualna wydawana jest tylko na wniosek zainteresowanego i wyłącznie w jego indywidualnej sprawie. Zawiera ona ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny w odniesieniu do konkretnego, przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, dotyczącego wnioskodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że wnioskodawcą występującym o wydanie interpretacji może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli tylko wykaże, iż jest zainteresowana w sprawie, a rozstrzygana kwestia dotyczy jej indywidualnie.

Podstawową funkcją, jaką spełniają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, jest ich funkcja ochronna. Kwestie związane z ochroną prawną wynikającą z zastosowania się przez podatnika do uzyskanych interpretacji indywidualnych zostały podniesione w art. 14k-14m.

Zgodnie z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W myśl art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Stosownie do art. 14 k § 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Na podstawie art. 14l Ordynacji podatkowej w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Na podstawie art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

  1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz
  2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w okresie od 02-06-2011 roku do 30-09-2012 roku Spółka realizowała zawartą z Sp. X umowę franczyzową. Umowa franczyzowa obligowała Wnioskodawcę do stosowania systemu unifikacji, który obejmował również ceny sprzedawanych produktów oraz stosowane stawki VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie udzielił w dniu 29 listopada 2011 r. interpretacji indywidualnej na wniosek sp. X o.o. (IPPP2/443-1024/11-3/IZ/KOM) z której to interpretacji wynikało iż prawidłowym jest stosowanie do sprzedaży posiłków i dań stawki 5% VAT. Przy opisie stanu faktycznego Spółka X określiła, iż działalność swoją prowadzi poprzez sieć lokali zlokalizowanych na terenie całego kraju, Spółka (Wnioskodawca) była elementem tej sieci na podstawie zawartej umowy franczyzowej i Wnioskodawca również stosował stawkę 5% do sprzedaży posiłków i dań.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ochrony prawnej przysługującej Wnioskodawcy w związku z wydaną interpretacją indywidualną dla Spółki X.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 96 ust. 1 ustawy).

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4 ustawy).

Z powyższego wynika, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca i Spółka X są odrębnymi podatnikami, którzy złożyli odrębne zgłoszenia rejestracyjne i zostali przez Naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowani jako odrębni podatnicy VAT czynni. Zatem w niniejszej sytuacji występują dwa oddzielne podmioty tj. dwaj podatnicy.

Natomiast interpretacjami są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego dotyczące problemów prawa podatkowego, w indywidualnych sprawach zainteresowanych. Treścią interpretacji indywidualnej jest ocena prawna stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Podkreślić jednak należy, iż interpretacja nie jest orzeczeniem. Wyraża ona tylko stanowisko organu podatkowego, co do sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Rozumienie pojęcia „zainteresowany” i „indywidualna sprawa” stanowi o tzw. „indywidualnej jednostkowej ochronie” na gruncie prawa podatkowego konkretnego podmiotu występującego z wnioskiem o interpretację.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła Spółka X Zatem interpretacja indywidualna była skierowana do Spółki X, a nie do Wnioskodawcy. Tym samym wywiera ona skutki prawne tylko w stosunku do Spółki X.

Należy bowiem pamiętać, że instytucja indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego pełni dwie funkcje. Funkcję informacyjną – ponieważ ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości co do prawnopodatkowych skutków dotyczących zastosowania konkretnego przepisu prawa podatkowego w konkretnym stanie faktycznym oraz funkcję ochronną – ponieważ chroni podmiot, który zastosował się do treści wydanej w jego sprawie interpretacji indywidualnej przed ewentualnymi negatywnymi skutkami wynikającymi z zastosowania się do jej treści.

W konsekwencji, za zainteresowanego, o którym mowa w ww. art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać więc należy podmiot, który jest lub będzie w przyszłości bezpośrednio podmiotem praw i obowiązków o charakterze prawnopodatkowym wynikających ze zrealizowania się stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji. Nie można przy tym stracić z pola widzenia faktu, iż na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca i Spółka X podlegają odrębnemu opodatkowaniu.

Bez wpływu na powyższe pozostaje zawarta umowa franczyzowa, która obligowała Wnioskodawcę do stosowania systemu unifikacji, obejmującego ceny i stawki sprzedawanych produktów, bowiem w tej kwestii należy mieć na uwadze, że przepisy prawa podatkowego stanowią odrębną gałąź od przepisów prawa cywilnego regulującego swobodę kształtowania umów cywilnoprawnych między podmiotami.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że interpretacja indywidualna wydana dla Spółki X nie wywiera skutku prawnego dla Wnioskodawcy, bowiem nie była ona do niego skierowana. Zatem Wnioskodawca powinien zastosować się do interpretacji ogólnej.

Ponadto należy również wyraźnie podkreślić, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe i chroni Wnioskodawcę tylko wtedy, gdy przedstawiony stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie zgodny z rzeczywistym opisem sprawy. Jeżeli rzeczywisty opis sprawy (np. wskazane w opisie sprawy PKWiU jest nieprawidłowe) jest niegodny z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, wówczas interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnopodatkowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zaistniałego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.