Interpretacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Czy Spółce przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej?

Fragment:

Ewentualny szerszy zakres ochrony od określonego w tym przepisie uzależniony jest od tego, czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej czy po tym terminie. Przypadki, gdy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej poza zwolnieniem z obowiązku zapłaty odsetek oraz odpowiedzialności karno-skarbowej powoduje również zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku przewiduje art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie to następuje w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji pod warunkiem, że wystąpią łącznie następujące przesłanki: zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej. W myśl art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisy art. 14k i 14m tej ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

2018
14
kwi

Istota:

Czy w związku z połączeniem Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, Wnioskodawca będzie objęty ochroną prawną wynikającą z interpretacji wydanych dla Spółki Przejmowanej w przedmiocie objętych interpretacjami stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które zaistnieją do dnia poprzedzającego dzień połączenia w zakresie, w jakim przysługiwałaby ona Spółce Przejmowanej przed dniem połączenia

Fragment:

Natomiast w myśl brzmienia art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Jednocześnie na podstawie art. 14m § 1 zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. Zgodnie natomiast z KSH, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (art. 494 § 1).

2018
14
kwi

Istota:

Czy w związku z planowanym przedłużeniem funkcjonowania PGK na podstawie nowej Umowy, Wnioskodawcy będzie w dalszym ciągu przysługiwała ochrona wynikająca z interpretacji indywidulanych otrzymanych w trakcie obowiązywania poprzedniej umowy PGK?

Fragment:

W zakresie związanym zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka X oraz spółki od niej zależne zawarły i zarejestrowały Umowę o utworzeniu PGK na okres 3 lat, a jej pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2016 r.

2018
14
kwi

Istota:

Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), w przypadku zastosowania się przez Spółkę do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez Wnioskodawcę, jako osobę planującą utworzenie Spółki, spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej?

Fragment:

Ewentualny szerszy zakres ochrony od określonego w tym przepisie uzależniony jest od tego, czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej czy po tym terminie. Przypadki, gdy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej poza zwolnieniem z obowiązku zapłaty odsetek oraz odpowiedzialności karno-skarbowej powoduje również zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku przewiduje art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie to następuje w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji pod warunkiem, że wystąpią łącznie następujące przesłanki: zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej. W myśl art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisy art. 14k i 14m tej ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie ochrony prawnej przysługującej Wnioskodawcy w związku z wydaną interpretacją indywidualną dla Spółki X

Fragment:

Na podstawie art. 14l Ordynacji podatkowej w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Na podstawie art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w okresie od 02-06-2011 roku do 30-09-2012 roku Spółka realizowała zawartą z Sp. X umowę franczyzową. Umowa franczyzowa obligowała Wnioskodawcę do stosowania systemu unifikacji, który obejmował również ceny sprzedawanych produktów oraz stosowane stawki VAT.

2018
14
kwi

Istota:

Ustawa – Ordynacja podatkowa w zakresie: skutków zmiany interpretacji indywidualnej dla pracodawcy, obowiązków wynikających z art. 26a § 1 ww. ustawy.

Fragment:

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

2018
14
kwi

Istota:

Ustawa – Ordynacja podatkowa w zakresie skutków zmiany interpretacji indywidualnej dla pracodawcy oraz obowiązków wynikających z art. 26a § 1 ww. ustawy.

Fragment:

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

2016
5
kwi

Istota:

Czy Spółka powinna skorygować zeznanie podatkowe CIT-8 za 2014 r., wliczając w koszty uzyskania przychodów emisje umorzone w kwietniu 2015 r. (nabyte odpłatnie) a dotyczące przychodów 2014 r. i równocześnie wyłączając je z kosztów podatkowych 2015 r., do którego zostały zaliczone ?

Fragment:

Stosownie do art. 14l Op, w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Zgodnie z art. 14m § 1 Op, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśniecie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stanu faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. W myśl art. 14m § 2 Op, zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje: w przypadku rozliczenia rocznego podatków – okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację (...)

2016
30
mar

Istota:

Czy Spółka rozpoznając za 2015 r. (w tym w złożonym rocznym zeznaniu podatkowym) przychody z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również koszty uzyskania przychodu związane z ZCP i powstałe oraz potrącalne w roku podziału (2015 r.) w tym koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału, według zasad określonych w Pierwotnych Interpretacjach (tj. poprzez rozpoznanie tych przychodów i kosztów przez Spółkę Przejmującą i brak ich rozpoznania przez Spółkę Dzieloną) będzie korzystała z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, wynikającej z Pierwotnych Interpretacji?

Fragment:

Zwolnienie, o którym mowa w powyższym przepisie, obejmuje w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności (art. 14m § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Jak wynika z powołanych unormowań, zastosowanie się do interpretacji przepisów prawa podatkowego przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy. Zasada ta służy realizacji funkcji gwarancyjnej interpretacji indywidualnych. Jej szczególnym przejawem jest zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji. Na mocy art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej, zwolnienie takie jest uzależnione od łącznego zaistnienia następujących przesłanek: zastosowano się do interpretacji, która następnie została zmieniona, zastosowanie się do tej interpretacji spowodowało, że zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane, skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada sytuacja faktyczna będąca przedmiotem interpretacji indywidualnej miały miejsce po doręczeniu tej interpretacji.

2016
30
mar

Istota:

Czy Spółka rozpoznając za 2015 r. (w tym w złożonym rocznym zeznaniu podatkowym) przychody z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w roku podziału (2015 r.), jak również koszty uzyskania przychodu związane z ZCP i powstałe oraz potrącalne w roku podziału (2015 r.) w tym koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów ZCP należnego za miesiąc podziału, według zasad określonych w Pierwotnych Interpretacjach (tj. poprzez rozpoznanie tych przychodów i kosztów przez Spółkę Przejmującą i brak ich rozpoznania przez Spółkę Dzieloną) będzie korzystała z ochrony (w tym zwolnienia) określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej, wynikającej z Pierwotnych Interpretacji?

Fragment:

Zwolnienie, o którym mowa w powyższym przepisie, obejmuje w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności (art. 14m § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Jak wynika z powołanych unormowań, zastosowanie się do interpretacji przepisów prawa podatkowego przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy. Zasada ta służy realizacji funkcji gwarancyjnej interpretacji indywidualnych. Jej szczególnym przejawem jest zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji. Na mocy art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej, zwolnienie takie jest uzależnione od łącznego zaistnienia następujących przesłanek: zastosowano się do interpretacji, która następnie została zmieniona, zastosowanie się do tej interpretacji spowodowało, że zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane, skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada sytuacja faktyczna będąca przedmiotem interpretacji indywidualnej miały miejsce po doręczeniu tej interpretacji.