Interpretacja przepisów | Interpretacje podatkowe

Interpretacja przepisów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacja przepisów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zyski przedsiębiorstwa państwowego w upadłości winny być zaspokajane z funduszów masy upadłości.
Fragment:
(...) Wyrokiem z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt I SA/Gd 177/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) w likwidacji w upadłości z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 10 czerwca 2005 r. nr (...), w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd podał, że pismem z dnia 18 lutego 2005 r. Syndyk zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku dokonywania wpłat z zysku na podstawie art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (t.j.: Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm., powołanej dalej w skrócie u.g.f.p.p.).Wnioskodawca wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo (...) zostało z dniem 14 stycznia 2000 r. postawione w stan upadłości. Wcześniej, od (...)
2011
1
lip

Istota:
W stanie prawnym obowiązującym w 2005 r. pojecie "niewydajnie postanowienie" użyte w art. 14 b § 3 Ordynacji podatkowej oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia otrzymania wniosku podatnika.
Dokonana przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego interpretacja przepisów prawa administracyjnego, stosownie do art. 269 § 1 p.p.s.a, jest wiążąca dla składu orzekającego.
Fragment:
(...) Ustalenie, czy skutki te wystąpiły, musi uwzględniać pewną datę doręczenia interpretacji adresatowi zaś w razie jego braku - dzień upływu ustawowego terminu zastrzeżonego dla dokonania czynności. Nie może ono natomiast poprzestać na wskazaniu dnia podjęcia czynności "wewnętrznego urzędowania", którą jest opatrzenie interpretacji datą nagłówkową i podpisem osoby umocowanej do jej sporządzenia. Dokonana przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego interpretacja przepisów prawa administracyjnego, stosownie do art. 269 § 1 p.p.s.a, jest wiążąca dla składu orzekającego. Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 184 p.p.s.a orzeczono jak w sentencji. (...)
2011
1
lip

Istota:
Termin zastosowania interpretacji prawa podatkowego.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2009 r. (data wpływu 19 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania korekty podatku należnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania korekty podatku (...)
2011
1
lip

Istota:
Wymóg zameldowania na pobyt stały przez okres 12 miesięcy dotyczy także okresu, kiedy podatnik nie był jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) US. Uzasadniając skargę strona stwierdziła, że organy podatkowe próbują negatywną dla podatnika interpretację art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy uzasadnić tym, że skoro obowiązuje on od 1 stycznia 2007 r. - to od tej daty należy liczyć bieg dwunastomiesięcznego terminu zameldowania. Zdaniem skarżącego przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisy przejściowe takiego obostrzenia nie wprowadzają. W konsekwencji skarżący stwierdził, że interpretacja przepisów dokonana przez organy podatkowe jest wykładnia rozszerzającą, która prowadzi do uzyskania efektu sprzecznego z wolą ustawodawcy. Końcowo pełnomocnik strony wskazał, że skoro przepis art. 21 ust. 12 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera formuły "od dnia nabycia był w nim (lokalu) zameldowany na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy" to okres ten nie powinien być liczony od momentu nabycia lokalu. W odpowiedzi na skargę (...)
2011
1
cze

Istota:
Stosowanie przepisów dotyczących interpretacji prawa podatkowego w przypadku, gdy postanowienie urzędu skarbowego zostało wydane w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa obowiązujące przed dniem 1 lipca 2007 r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani…, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących interpretacji prawa podatkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących interpretacji prawa (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa przewidują możliwość wydawania interpretacji prawa podatkowego w przypadku przedstawienia przez podatnika stanu hipotetycznego lub zdarzeń przyszłych ?
Fragment:
(...) mowa w art. 14a ustawy Ordynacja Podatkowa organy podatkowe wydają w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika, płatnika lub inkasenta. Nie można wydać wiążącej interpretacji podatkowej dotyczącej przyszłego świadczenia, ponieważ nie ma pewności co do jego istnienia, rodzaju przyznanego świadczenia, co do podstawy prawnej przyznania, co do okresu w którym ewentualnie zostanie przyznane świadczenie, a nawet co do obowiązujących przepisów w dacie jego wypłaty. Interpretacja przepisów powinna dotyczyć stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i zawiera jego ocenę prawną w oparciu obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia przepisy prawne. W związku z powyższym należy uznać, iż wniosek o udzielenie interpretacji prawa podatkowego dotyczący zdarzeń przyszłych w oparciu o przepisy art. 14a i 14b ustawy Ordynacja Podatkowa jest bezprzedmiotowy. Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy organ podatkowy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy kontrahent Spółki może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego nabywając gaz płynny i zużywając gaz ten do celów innych niż do napędu pojazdów samochodowych ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.03.2007r. (data wpływu 04.04.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa, uzupełnionego pismem z dnia 20.04.2007r. (data wpływu 23.04.2007r.) postanawiam pozostawić wniosek Strony bez rozpatrzenia U Z A S A D N I E N I E W dniu 04.04.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie wpłynął wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w, zwanej dalej Spółką, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa. Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sprawa będąca przedmiotem zapytania nie odnosi się do (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego
Fragment:
(...) powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Wobec powyższego interpretacja przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, wydanego na podstawie art. 4 ust. I ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), jako interpretacja przepisów niestanowiących prawa podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej, nie podlega analizie w ramach art. 14a ordynacji podatkowej . Za brakiem podstaw do interpretacji tego przepisu przemawiają także zapisy ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), z których wynika, że nadzór nad działalnością przedsiębiorców w strefie, w tym także w zakresie korzystania przez nich z pomocy publicznej, sprawuje minister (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy spłata przypadającego ustępującemu wspólnikowi majątku spółki jako jego w nim udziału stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) z lat poprzednich bądź roku bieżącego po opodatkowaniu wówczas zwrot tak zwiększonego wkładu będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na powyższe postanowienie Pan A. B. złożył zażalenie, w którym wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia przez uznanie stanowiska wnioskodawcy za prawidłowe albo o jego uchylenie w całości, stwierdzając iż dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie interpretacja przepisów jest chybiona, gdyż całkowicie pomija fakt, że spłata udziału ustępującego wspólnika uwzględniająca stosowną część wartości majątku wspólnego, pozostałą po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, w istocie stanowi wypłatę wcześniej wypracowanego i opodatkowanego zysku, a wypłata w pieniądzu wartości udziału ustępującego wspólnika nie podlega ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pogląd przeciwny (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy:
- zasad udzielania interpretacji,
- skutków podatkowych oddania do nieodpłatnego używania środków trwałych
Fragment:
(...) od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w myśl którego wartość nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2b wymienionej ustawy nie jest przychodem z działalności gospodarczej, ponieważ świadczenie otrzymane jest od osoby zaliczonej do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu postanowieniem z dnia 28.06.2005 r. (znak: US-I-415/15/2005) uznał, że interpretacja przepisów prawa podatkowego dokonana przez panią K. w ww. wniosku jest prawidłowa, stwierdzając równocześnie, iż "(...) nie powstaje u pani obowiązek ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o czym przesądza treść cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" . Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie analizując przedmiotowe postanowienie zważył, co następuje: W myśl art. 14a § 1 ordynacji podatkowej stosownie do (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.