Interpretacja Ministra Finansów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacja Ministra Finansów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:


1. Wskazać bowiem należy, że w przedmiotowej sprawie spór sprowadza się do wykładni art. 52 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.f., a w szczególności zawartego w tym przepisie pojęcia „publicznej oferty". Przepis powyższy stanowił w istotnym dla sprawy zakresie, że zwalnia się od podatku dochodowego, dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego, w trybie art. 92 lub 93 u.p.o.p.w. Na podstawie art. 66 § 1 kodeksu cywilnego ofertą jest oświadczenie woli zawarcia umowy, określające jej istotne postanowienia. Prawo, które może znaleźć zastosowanie w sprawie niniejszej, nie przewiduje i nie przekazuje do obwiązywania pojęcia oferty "publicznej". W szczególności, oferta (publiczna), to jeszcze nie obrót (publiczny papierami wartościowymi); stwierdził i podkreślił to (już) jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 grudnia 2005 r. (FSK 2626/04, niepubl.), w którym oceniano tez nabycie akcji.

2. Należy zatem zauważyć, że art. 2 ust. 1 u.p.o.p.w. zawiera wyłącznie definicję publicznego obrotu, którym jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Co innego więc znaczy, w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) u.p.d.o.f., zwrot normatywny „dopuszczenie do publicznego obrotu", a co innego „na podstawie publicznej oferty". Dopuszczenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi przedmiotowych akcji nie uprawnia do zajęcia stanowiska, że akcje skarżącego zostały nabyte w drodze oferty publicznej.

3. Dyrektywy te uzasadniają zaś stwierdzenie, że publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób, jak w sprawie niniejszej wyłącznie do pracowników i osób fizycznych wchodzących w skład władz spółek należących do Grupy Kapitałowej PAT S.A. W konsekwencji zatem za zasadny należy uznać zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 52 pkt 1 lit. b u.p.d.o.f.

4. Skierowanie oferty tylko do określonej grupy osób, wyklucza przyjęcie, że oferta ma charakter publiczny.

Fragment:

(...) Uzasadnienie 1. Wyrokiem z 13 czerwca 2007 r., I SA/Sz 461/06, oraz wyrokiem z 4 lipca 2007 r., I SA/Sz 622/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Renatę P decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 5 maja 2006 r., nr PB-2.44-4150-29/06/P, oraz zaskarżoną przez Ryszarda P decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 4 lipca 2006 r., nr PB-2.44-4150-38/06/P, w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez sąd pierwszej instancji, stanie faktycznym sprawy: 20 stycznia 2006 r. oraz 8 marca 2006 r. do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wpłynęły wnioski o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w którym podatnicy wskazali, że w styczniu 1998 r. nabyli w publicznej (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku zmiany stanowiska Ministra Finansów zawartego w Interpretacji MF z 30 grudnia 2004 r. albo otrzymania przez Spółkę interpretacji indywidualnej albo wyroku sądu administracyjnego w indywidualnej sprawie Spółki, uznającego że premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka będzie zobowiązana do korekt wcześniejszych rozliczeń podatku VAT dokonanych w oparciu o stanowisko Ministra Finansów wyrażone w interpretacji MF z 30 grudnia 2004 r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 23 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korygowania wcześniejszych rozliczeń podatku VAT w przypadku zmiany stanowiska Ministra Finansów w sprawie premii pieniężnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy złożenie przez Wnioskodawcę wniosku na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej, dotyczącego elementów stanu faktycznego objętego wcześniej wnioskiem złożonym w 2007 r. i postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego wydanym w 2007 r., ale przed dniem wejścia w życie art. 14b Ordynacji podatkowej oznacza, że Wnioskodawcy nie zostanie wydana interpretacja indywidualna, względnie jeśli zostanie wydana to nie zapewni ona Wnioskodawcy ochrony prawnej, a oświadczenie zawarte w części I formularza ORD-IN zostanie przez organ podatkowy uznane za fałszywe zeznanie objęte sankcją z art. 233 § 1 Kodeksu karnego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 06 września 2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości ponownego złożenia wniosku zawierającego elementy stanu faktycznego objętego wcześniej wydanym postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy złożenie przez Wnioskodawcę wniosku na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej, dotyczącego elementów stanu faktycznego objętego wcześniej wnioskiem złożonym w 2006 r. i postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego wydanym w 2007 r., ale przed dniem wejścia w życie art. 14b Ordynacji podatkowej oznacza, że Wnioskodawcy nie zostanie wydana interpretacja indywidualna, względnie jeśli zostanie wydana to nie zapewni ona Wnioskodawcy ochrony prawnej, a oświadczenie zawarte w części I formularza ORD-IN zostanie przez organ podatkowy uznane za fałszywe zeznanie objęte sankcją z art. 233 § 1 Kodeksu karnego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 r. (data wpływu 10.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości ponownego złożenia wniosku zawierającego elementy stanu faktycznego objętego wcześniej wydanym postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów podatkowych zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 3.03.2006 r., znak: US.IA/2/415/5-IP/2006, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 8.12.2005 r. pan Paweł C. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania w Polsce należności za pracę uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii od zagranicznego pracodawcy, okresu pobytu za granicą oraz warunków, które należy spełnić, aby osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce i pracująca w Wielkiej Brytanii nie płaciła w kraju podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznych. Podatnik, powołując się m.in. na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy udzielania interpretacji w przedmiocie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 1.12.2005 r. (znak: PUS.I/415/22-2/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 1.09.2005 r. (uzupełnionym w dniu 31.10.2005 r.) R. sp. z o.o. z siedzibą w J. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania należności otrzymywanych przez pracowników firmy oddelegowanych do pracy w firmie macierzystej we Francji, tj. kosztów noclegu, wyżywienia oraz przejazdów wypłacanych przez firmę francuską. Zdaniem spółki "do przychodów pracownika należy zaliczyć wynagrodzenie wynikające ze (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy wydania pisemnych interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na postawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 2.02.2006 r., znak: PO I 415/2/2006, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 2.01.2006 r. pan Tomasz N. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z zaprezentowanego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, które będą wykonywane na terenie kraju oraz w Szwecji. Działalność na terenie Szwecji nie będzie prowadzona przez położony tam zakład w rozumieniu przepisów umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu między Polską a (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy udzielania pisemnych interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.09.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.09.2005 r. (znak: I US.XVII/415/96/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 11.01.2005 r. Fundacja zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Zapytanie dotyczyło obowiązku pobrania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom naukowym będących obywatelami Rosji, za wykonanie zlecenia obejmującego wykonanie kalibracji i regeneracji przenośnego wzorca jednostki energii (...)