Interpretacja Ministra Finansów | Interpretacje podatkowe

Interpretacja Ministra Finansów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacja Ministra Finansów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:

1. Wskazać bowiem należy, że w przedmiotowej sprawie spór sprowadza się do wykładni art. 52 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.f., a w szczególności zawartego w tym przepisie pojęcia „publicznej oferty". Przepis powyższy stanowił w istotnym dla sprawy zakresie, że zwalnia się od podatku dochodowego, dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego, w trybie art. 92 lub 93 u.p.o.p.w. Na podstawie art. 66 § 1 kodeksu cywilnego ofertą jest oświadczenie woli zawarcia umowy, określające jej istotne postanowienia. Prawo, które może znaleźć zastosowanie w sprawie niniejszej, nie przewiduje i nie przekazuje do obwiązywania pojęcia oferty "publicznej". W szczególności, oferta (publiczna), to jeszcze nie obrót (publiczny papierami wartościowymi); stwierdził i podkreślił to (już) jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 grudnia 2005 r. (FSK 2626/04, niepubl.), w którym oceniano tez nabycie akcji.

2. Należy zatem zauważyć, że art. 2 ust. 1 u.p.o.p.w. zawiera wyłącznie definicję publicznego obrotu, którym jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Co innego więc znaczy, w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) u.p.d.o.f., zwrot normatywny „dopuszczenie do publicznego obrotu", a co innego „na podstawie publicznej oferty". Dopuszczenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi przedmiotowych akcji nie uprawnia do zajęcia stanowiska, że akcje skarżącego zostały nabyte w drodze oferty publicznej.

3. Dyrektywy te uzasadniają zaś stwierdzenie, że publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób, jak w sprawie niniejszej wyłącznie do pracowników i osób fizycznych wchodzących w skład władz spółek należących do Grupy Kapitałowej PAT S.A. W konsekwencji zatem za zasadny należy uznać zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 52 pkt 1 lit. b u.p.d.o.f.

4. Skierowanie oferty tylko do określonej grupy osób, wyklucza przyjęcie, że oferta ma charakter publiczny.
Fragment:
(...) Uzasadnienie 1. Wyrokiem z 13 czerwca 2007 r., I SA/Sz 461/06, oraz wyrokiem z 4 lipca 2007 r., I SA/Sz 622/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Renatę P decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 5 maja 2006 r., nr PB-2.44-4150-29/06/P, oraz zaskarżoną przez Ryszarda P decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 4 lipca 2006 r., nr PB-2.44-4150-38/06/P, w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez sąd pierwszej instancji, stanie faktycznym sprawy: 20 stycznia 2006 r. oraz 8 marca 2006 r. do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wpłynęły wnioski o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w którym podatnicy wskazali, że w styczniu 1998 r. nabyli w publicznej (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w przypadku zmiany stanowiska Ministra Finansów zawartego w Interpretacji MF z 30 grudnia 2004 r. albo otrzymania przez Spółkę interpretacji indywidualnej albo wyroku sądu administracyjnego w indywidualnej sprawie Spółki, uznającego że premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółka będzie zobowiązana do korekt wcześniejszych rozliczeń podatku VAT dokonanych w oparciu o stanowisko Ministra Finansów wyrażone w interpretacji MF z 30 grudnia 2004 r.?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 23 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korygowania wcześniejszych rozliczeń podatku VAT w przypadku zmiany stanowiska Ministra Finansów w sprawie premii pieniężnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy złożenie przez Wnioskodawcę wniosku na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej, dotyczącego elementów stanu faktycznego objętego wcześniej wnioskiem złożonym w 2007 r. i postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego wydanym w 2007 r., ale przed dniem wejścia w życie art. 14b Ordynacji podatkowej oznacza, że Wnioskodawcy nie zostanie wydana interpretacja indywidualna, względnie jeśli zostanie wydana to nie zapewni ona Wnioskodawcy ochrony prawnej, a oświadczenie zawarte w części I formularza ORD-IN zostanie przez organ podatkowy uznane za fałszywe zeznanie objęte sankcją z art. 233 § 1 Kodeksu karnego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 06 września 2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości ponownego złożenia wniosku zawierającego elementy stanu faktycznego objętego wcześniej wydanym postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy złożenie przez Wnioskodawcę wniosku na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej, dotyczącego elementów stanu faktycznego objętego wcześniej wnioskiem złożonym w 2006 r. i postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego wydanym w 2007 r., ale przed dniem wejścia w życie art. 14b Ordynacji podatkowej oznacza, że Wnioskodawcy nie zostanie wydana interpretacja indywidualna, względnie jeśli zostanie wydana to nie zapewni ona Wnioskodawcy ochrony prawnej, a oświadczenie zawarte w części I formularza ORD-IN zostanie przez organ podatkowy uznane za fałszywe zeznanie objęte sankcją z art. 233 § 1 Kodeksu karnego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 r. (data wpływu 10.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie możliwości ponownego złożenia wniosku zawierającego elementy stanu faktycznego objętego wcześniej wydanym postanowieniem interpretacyjnym urzędu skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy interpretacji przepisów podatkowych zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 3.03.2006 r., znak: US.IA/2/415/5-IP/2006, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 8.12.2005 r. pan Paweł C. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania w Polsce należności za pracę uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii od zagranicznego pracodawcy, okresu pobytu za granicą oraz warunków, które należy spełnić, aby osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce i pracująca w Wielkiej Brytanii nie płaciła w kraju podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznych. Podatnik, powołując się m.in. na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy udzielania interpretacji w przedmiocie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 1.12.2005 r. (znak: PUS.I/415/22-2/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 1.09.2005 r. (uzupełnionym w dniu 31.10.2005 r.) R. sp. z o.o. z siedzibą w J. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania należności otrzymywanych przez pracowników firmy oddelegowanych do pracy w firmie macierzystej we Francji, tj. kosztów noclegu, wyżywienia oraz przejazdów wypłacanych przez firmę francuską. Zdaniem spółki "do przychodów pracownika należy zaliczyć wynagrodzenie wynikające ze (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy wydania pisemnych interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na postawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 2.02.2006 r., znak: PO I 415/2/2006, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 2.01.2006 r. pan Tomasz N. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z zaprezentowanego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, które będą wykonywane na terenie kraju oraz w Szwecji. Działalność na terenie Szwecji nie będzie prowadzona przez położony tam zakład w rozumieniu przepisów umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu między Polską a (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy udzielania pisemnych interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.09.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.09.2005 r. (znak: I US.XVII/415/96/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 11.01.2005 r. Fundacja zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Zapytanie dotyczyło obowiązku pobrania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom naukowym będących obywatelami Rosji, za wykonanie zlecenia obejmującego wykonanie kalibracji i regeneracji przenośnego wzorca jednostki energii (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.