Interpretacja izby skarbowej | Interpretacje podatkowe

Interpretacja izby skarbowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacja izby skarbowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka złożyła zapytanie, od którego momentu zaczną Wnioskującą obowiązywać interpretacje zawarte w decyzjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej zmieniających interpretacje Naczelnika Urzędu Skarbowego?
Fragment:
(...) W dniu 19.03.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wątpliwości Spółki zrodziły się na tle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Spółka przedstawiła więc co następuje: Podatnik w 2005r. wystąpił, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, do organu podatkowego pierwszej instancji z czterema wnioskami o wydanie pisemnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W odpowiedzi na złożone wnioski w dniu 11.08.2005r. Spółka otrzymała jedną wiążącą interpretację, a w dniu 21.12.2005r. otrzymała trzy kolejne interpretacje wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wszystkie 4 interpretacje potwierdziły przedstawione we wniosku przez Spółkę stanowisko. W dniu 28.12.2006r. Dyrektor Izby Skarbowej w X działając z urzędu wydał cztery decyzje uchylające powyższe (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy prawidłowości stanowiska przedstawionego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 09.06.2005r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 05.09.2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 05.10.2004r. wystąpił z wnioskiem do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem nr US72/RPP1/443-672/04/RW z dnia 23.11.2004r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego udzielił Stronie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dnia 24 marca 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wpłynęło pismo Pana WK zawierające żądanie wyjaśnienia niżej przedstawionego problemu: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej udzielił podatnikowi (na podstawie art.14a ustawy – Ordynacja podatkowa) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie (pismem z dnia 09.09.2004r. Nr PP/443-84/04) uznając, że usługi rzeczoznawstwa wykonywane na rzecz sądów, prokuratur i komorników sądowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Podatnik zastosował się do wydanej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie pismem z dnia 26.09.2005r. (znak: PP-448/I/511/04/05) zmienił wydaną przez organ podatkowy informację i wyjaśnił, że usługi rzeczoznawstwa wykonywane na zlecenie sądu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Podatnik dnia 14 lipca 2005r. złożył do tutejszego organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług świadczonych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez komornika sądowego do oszacowania nieruchomości i ruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej postanowieniem z dnia 16.09.2005r. Nr PP/443-57/05 uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku i stwierdził, że czynności wykonywane przez biegłych rzeczoznawców majątkowych nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z czym należy stosować zasady ogólne dotyczące opodatkowania podatkiem VAT.Podatnik zastosował się do błędnej informacji organu podatkowego z dnia 09.09.2004r., która została zweryfikowana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie we wrześniu 2005r. Podatnik do września 2005r. nie naliczał podatku od towarów i usług od świadczonych usług rzeczoznawstwa wykonywanych na rzecz sądów, prokuratur i komorników sądowych. W ocenie podatnika organ podatkowy nie ma prawa do określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w których stosował się do treści otrzymanej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 09.09.2004r. Ponadto, wg Podatnika, za okresy, w których podatnik zastosował się do informacji organu podatkowego nie ma obowiązku korygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7). Zdaniem podatnika zmiana interpretacji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu w którym doręczono pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie. Dlatego też podatnik od miesiąca września 2005r. nalicza podatek od towarów i usług od świadczonych usług i deklarując ten podatekw comiesięcznych deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT-7).
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że podatnik ma wątpliwości, czy organ podatkowy ma prawo do wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za okresy w których zastosował się do błędnej informacji o przepisach prawa podatkowego a także czy za te okresy podatnik ma obowiązek dokonać korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7). Tutejszy organ podatkowy udzielił podatnikowi informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie w której nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art.14a §4 ustawy – Ordynacja podatkowa (wg zapisu sprzed 01.01.2005r.) przepis art.14 §3 stosuje sie odpowiednio. Zatem w świetle art.14 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa (w brzmieniu sprzed 01.01.2005r.) zastosowanie się przez podatnika do interpretacji prawa podatkowego nie może mu szkodzić, (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.