Interpretacja izby skarbowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacja izby skarbowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Spółka złożyła zapytanie, od którego momentu zaczną Wnioskującą obowiązywać interpretacje zawarte w decyzjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej zmieniających interpretacje Naczelnika Urzędu Skarbowego?

Fragment:

(...) W dniu 19.03.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wątpliwości Spółki zrodziły się na tle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Spółka przedstawiła więc co następuje: Podatnik w 2005r. wystąpił, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, do organu podatkowego pierwszej instancji z czterema wnioskami o wydanie pisemnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W odpowiedzi na złożone wnioski w dniu 11.08.2005r. Spółka otrzymała jedną wiążącą interpretację, a w dniu 21.12.2005r. otrzymała trzy kolejne interpretacje wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wszystkie 4 interpretacje potwierdziły przedstawione we wniosku przez Spółkę stanowisko. W dniu 28.12.2006r. Dyrektor Izby Skarbowej w X działając z urzędu wydał cztery decyzje uchylające powyższe (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy prawidłowości stanowiska przedstawionego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 09.06.2005r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 05.09.2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 05.10.2004r. wystąpił z wnioskiem do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem nr US72/RPP1/443-672/04/RW z dnia 23.11.2004r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego udzielił Stronie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dnia 24 marca 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wpłynęło pismo Pana WK zawierające żądanie wyjaśnienia niżej przedstawionego problemu: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej udzielił podatnikowi (na podstawie art.14a ustawy – Ordynacja podatkowa) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie (pismem z dnia 09.09.2004r. Nr PP/443-84/04) uznając, że usługi rzeczoznawstwa wykonywane na rzecz sądów, prokuratur i komorników sądowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Podatnik zastosował się do wydanej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie pismem z dnia 26.09.2005r. (znak: PP-448/I/511/04/05) zmienił wydaną przez organ podatkowy informację i wyjaśnił, że usługi rzeczoznawstwa wykonywane na zlecenie sądu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Podatnik dnia 14 lipca 2005r. złożył do tutejszego organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług świadczonych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez komornika sądowego do oszacowania nieruchomości i ruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej postanowieniem z dnia 16.09.2005r. Nr PP/443-57/05 uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku i stwierdził, że czynności wykonywane przez biegłych rzeczoznawców majątkowych nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z czym należy stosować zasady ogólne dotyczące opodatkowania podatkiem VAT.Podatnik zastosował się do błędnej informacji organu podatkowego z dnia 09.09.2004r., która została zweryfikowana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie we wrześniu 2005r. Podatnik do września 2005r. nie naliczał podatku od towarów i usług od świadczonych usług rzeczoznawstwa wykonywanych na rzecz sądów, prokuratur i komorników sądowych. W ocenie podatnika organ podatkowy nie ma prawa do określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w których stosował się do treści otrzymanej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 09.09.2004r. Ponadto, wg Podatnika, za okresy, w których podatnik zastosował się do informacji organu podatkowego nie ma obowiązku korygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7). Zdaniem podatnika zmiana interpretacji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu w którym doręczono pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie. Dlatego też podatnik od miesiąca września 2005r. nalicza podatek od towarów i usług od świadczonych usług i deklarując ten podatekw comiesięcznych deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że podatnik ma wątpliwości, czy organ podatkowy ma prawo do wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za okresy w których zastosował się do błędnej informacji o przepisach prawa podatkowego a także czy za te okresy podatnik ma obowiązek dokonać korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7). Tutejszy organ podatkowy udzielił podatnikowi informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie w której nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art.14a §4 ustawy – Ordynacja podatkowa (wg zapisu sprzed 01.01.2005r.) przepis art.14 §3 stosuje sie odpowiednio. Zatem w świetle art.14 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa (w brzmieniu sprzed 01.01.2005r.) zastosowanie się przez podatnika do interpretacji prawa podatkowego nie może mu szkodzić, (...)