Internet | Interpretacje podatkowe

Internet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to internet. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi polegające na poradach dietetycznych udzielanych przez Internet może być traktowana jako zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług (w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)?
Fragment:
Chciałaby Pani rozpocząć udzielanie porad za pośrednictwem Internetu. Usługa wykonywana byłaby za pośrednictwem Internetu. Z przyszłym klientem zostanie przeprowadzona rozmowa, podczas której zebrane będą potrzebne dane. Zostanie przeprowadzony dokładny wywiad zdrowotny, żywieniowy oraz chorobowy. Klient zostanie poproszony o wykonanie badań niezbędnych do oceny jego stanu zdrowia, oraz wypisania dzienniczka i ankiety żywieniowej. Klient będzie posiadał możliwość bezpośredniego kontaktu z dietetykiem np. poprzez komunikator internetowy. Na podstawie zgromadzonych danych zostanie udzielona porada żywieniowa oraz ułożona indywidualna dieta. Dieta zostanie wysłana na adres e-mail. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi polegające na poradach dietetycznych udzielanych przez Internet może być traktowana jako zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług (w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)... Pani zdaniem, usługa ta może być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ jest to usługa w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2016
22
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Z kolei w punkcie 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Brzmienie powołanych uregulowań wskazuje na to, że aby daną usługę uznać za usługę elektroniczną, musi wystąpić sytuacja, w ramach której: jej realizacja ma miejsce za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe, a usługa ta nie jest objęta wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady. Zatem do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie), jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem.
2015
23
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania usług konsultacji dietetycznych w przedmiocie:poradnictwa dietetycznego poprzez konsultacje oraz układania diet dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami;udzielania porad przez internet na podstawie wywiadu dietetycznego.
Fragment:
Klient w istocie będzie korzystał z porad w zakresie żywienia (dietetyki) za pośrednictwem internetu. Z uwagi na fakt, że w przypadku świadczenia przedmiotowej usługi przez internet brak jest bezpośredniego kontaktu z klientem, nie ma możliwości wykonania badań i obserwacji klientów – nie można usługi w tym zakresie określić mianem usługi medycznej. Nie można świadczyć usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi. Podkreślenia wymaga, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie pozwala na przyjęcie, że usługi w zakresie udzielania porad przez internet na podstawie wywiadu dietetycznego stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług konsultacji dietetycznych w przedmiocie: poradnictwa dietetycznego poprzez konsultacje oraz układania diet dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami – należało uznać za prawidłowe; udzielania porad przez internet na podstawie wywiadu dietetycznego – należało uznać za nieprawidłowe.
2015
26
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych dla studentów, zakończonym egzaminem końcowym dającym uprawnienia audytora lub pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz w zakresie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług polegających na zapewnieniu dostępu do gotowych szkoleń e-learningowych.
Fragment:
Z kolei w punkcie 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Brzmienie powołanych uregulowań wskazuje na to, że aby daną usługę uznać za usługę elektroniczną, musi wystąpić sytuacja, w ramach której: jej realizacja ma miejsce za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe, a usługa ta nie jest objęta wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady. Zatem do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie) jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem.
2015
1
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, korzystająca z laptopa (likwidacja barier technicznych) może odliczyć od dochodu opłaty za Internet w zeznaniu rocznym PIT-37?
Fragment:
Wiadomym jest fakt, że aby korzystać z tych wszystkich udogodnień potrzebny jest Internet. W poprzednich latach nie było problemów z odliczeniem Internetu od dochodu. W piśmie z 3 czerwca 2014 r. (wpływ – 6 czerwca 2014 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że: korzystała z ulgi internetowej w latach ubiegłych, wydatki poniesione tytułem opłat za Internet chciałaby odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, korzystająca z laptopa (likwidacja barier technicznych) może też odliczyć od dochodu opłaty za Internet w zeznaniu rocznym PIT-37... Wnioskodawczyni uważa, że jako osoba niepełnosprawna powinna mieć możliwość odejmowania od dochodu opłat za Internet. Stanowi on integralną część z laptopem, poprzez który może komunikować się ze światem i być przez to bardziej samodzielna. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
2014
16
wrz

Istota:
Opodatkowanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia metodą e-learningu.
Fragment:
Ponadto w punkcie 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Z powyższych przepisów wynika, że do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie) jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem. Natomiast usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka (łącznie z klasami wirtualnymi), oraz gdy ćwiczenia wypełniane są przez ucznia online i sprawdzane są automatycznie, bez udziału człowieka, zaliczane są do usług świadczonych drogą elektroniczną.
2014
27
lut

Istota:
Stwierdzenie czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie szkoleń BHP prowadzone w formie on line korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
Fragment:
Ponadto w punkcie 5 załącznika II do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Z powyższych przepisów wynika, że do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie) jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem. Natomiast usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka (łącznie z klasami wirtualnymi), oraz gdy ćwiczenia wypełniane są przez ucznia online i sprawdzane są automatycznie, bez udziału człowieka, zaliczane są do usług świadczonych drogą elektroniczną.
2013
7
wrz

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej usług dostępu do internetu.
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie PKWiU 61.10.4 – usługi udostępniania internetu świadczone przez telekomunikację stacjonarną. Udział procentowy obrotu usług dostępu do internetu – PKWiU 61.10.4 w całkowitym obrocie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2012r. nie przekroczył 80%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 10 czerwca 2013r.): Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej usług dostępu do internetu – PKWiU 61.10.4... Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 10 czerwca 2013r.), może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej usług dostępu do internetu – PKWiU 61.10.4. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j.
2013
30
lip

Istota:
Ekwiwalent wypłacany telepracownikom za poniesione koszty związane z zapewnienia stałego dostępu do Internetu, stanowił będzie przychód ze stosunku pracy pracownika, który jednocześnie korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Podstawowy zasób haseł Słownika Języka Polskiego PWN powstał na długo przed pojawieniem się nowych technik informatycznych, a w szczególności przed upowszechnieniem się Internetu, dlatego też w słowniku tym na próżno szukać takich pojęć jak „ społeczeństwo informacyjne ”, czy też, co ważne, „ narzędzia informacyjne ”, a przecież nie sposób zaprzeczyć, że pojęcia te nie tylko istnieją w języku polskim, ale także mają swoje desygnaty w otaczającej nas rzeczywistości. Jednym z podstawowych narzędzi informacyjnych jest Internet i dostęp do niego, w związku z czym zwrot pracownikowi w formie ekwiwalentu kosztów posługiwania się Internetem, czyli ponoszonych przez pracownika kosztów łącza internetowego powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2013
6
kwi

Istota:
1. Czy usługa opisana powyżej, skierowana do osób wskazanych pod literą a) opisu stanu faktycznego oraz opisana jako mająca cele lecznicze, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług wg stanu prawnego obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2011? Jeśli zdaniem organu usługa opisana powyżej, skierowana do osób wskazanych pod literą a) opisu stanu faktycznego oraz opisana jako mająca cele lecznicze, korzysta lub korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wg tylko przez część okresu od dnia 1 stycznia 2011 r., Wnioskodawca prosi o podanie, w jakim okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., przy rozliczeniu takich usług powinno być stosowane zwolnienie od podatku od towarów i usług?
2. Czy w takim samym stanie faktycznym jak opisany w pkt 1 (opisu stanu faktycznego) dokonując zmiany o jakiej mowa w pkt 2 opisu (stan przyszły) Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy także fakt, iż znaczna część usługi odbywa się za pośrednictwem Internetu nie ma wpływu na zakres zwolnienia. Bynajmniej diagnoza na podstawie konsultacji oraz przekazywania informacji przez Internet nie jest czymś abstrakcyjnym, niemożliwym w aktualnej sytuacji rozwoju technicznego. Jest to po prostu kolejne narzędzie, jakie można wykorzystać w celu zgodnym z zakresem przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT. Znane są sytuacje diagnozowania, czy szerzej pojętych działań z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, czy leczenia na odległość. Dla dodatkowego wzmocnienia argumentacji Wnioskodawcy, warto posłużyć się w tym miejscu niżej podanymi przykładami: I tak w artykule „ Rehabilitacja przez internet ” (Życie Warszawy z dnia 25 maja 2011 r. http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/601708.html) czytamy m.in.: w Klinice Ortopedii i Traumatologii Ruchu na czas rehabilitacji niektórzy pacjenci otrzymują komputery z ekranami dotykowymi. Każdy pacjent z nich otrzymuje emailem specjalnie dla niego opracowany zestaw ćwiczeń, który wykonuje w domu. Pacjenci są w stałym kontakcie z jednym z czterech fizjoterapeutów, z którym łączą się przez Internet. Fizjoterapeuta na bieżąco ocenia on postępy i sprawdza, czy ćwiczenia wykonują prawidłowo.
2013
5
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Internet
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.