Internat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to internat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w zw. z nieodpłatnym wyżywieniem i zakwaterowaniem uczniów szkoły mistrzostwa sportowego w internacie

Fragment:

Przy ZSTI działa koedukacyjny Internat powołany na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz regulaminu Internatu. Internat sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą na zasadach określonych w przepisach art. 2 pkt 8 ww. ustawy oraz zgodnie z regulaminem Internatu (Internat prowadzony jest przy ZSTI – nie jest odrębną jednostką) i na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872) rozdz. 6 § 56-65. Zgodnie z regulaminem w Internacie może mieszkać młodzież ucząca się w ZSTI oraz młodzież innych szkół miasta i gminy ..., a także spoza miasta i gminy ...., dlatego placówka działa w oparciu o przepisy dotyczące bursy. Zarówno internaty, jak i bursy są placówkami sprawującymi opiekę wychowawczą. Prawo oświatowe zezwala na zakwaterowanie w Internacie osób wykazanych w regulaminie Internatu. W budynku Internatu stanowiącym integralną część szkoły znajduje się Stołówka prowadzona przez personel placówki (zatrudniony w ZSTI), która nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym.

2017
14
lip

Istota:

 • kwaterowaniu w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy,
 • kwaterowaniu w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży nieuczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy,
 • opodatkowania 8% stawką podatku VAT usług zakwaterowania w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) finansowanych przez grupy, wycieczki oraz podmioty zewnętrzne
 • uznania usług zakwaterowaniu w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) finansowanych ze środków Gminy, za nieodpłatne świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • Fragment:

  W uzupełnieniu wniosku wskazano: W przypadku szkół prowadzonych przez Gminę klasyfikacja statystyczna świadczonych usług jest następująca: Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzących te internaty i te bursy – PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży nieuczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy – PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) - PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne. W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (placówki kształcenia specjalnego; obejmują one zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły przysposabiające do pracy): Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzących te internaty i te bursy – PKWiU 87.90.11.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży nieuczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy - takie usługi nie są wykonywane, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) - PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne.

  2012
  15
  lis

  Istota:

  Stawka podatku/zwolnienie od podatku obowiązującej do usług zakwaterowania świadczonych przez Zespół Szkół

  Fragment:

  Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania prowadzi internat, w którym mieści się stołówka szkolna. Internat i stołówka są integralną częścią Zespołu Szkół. Szkoła i internat posiadają ten sam NIP. Stołówka prowadzona jest przez personel szkoły. Zespół Szkół w swojej ofercie edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej proponuje uczniom zakwaterowanie w internacie wraz z całodziennym wyżywieniem w stołówce. Uczniowie w internacie mają stworzone warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy internatu – nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Zakwaterowani w internacie w pierwszej kolejności są uczniowie Zespołu Szkół, w przypadku wolnych miejsc – uczniowie innych szkół, uczelni (bez podpisywania umów, porozumień z ich szkołami). W ramach wolnych miejsc (np. w weekendy, wakacje) z noclegów z wyżywieniem lub bez, korzystają osoby z zewnątrz, np. grupy sportowców, trenerzy, osoby indywidualne. Wychowankowie internatu dokonują comiesięcznych opłat za całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie. Opłaty za zakwaterowanie w internacie można pogrupować następująco: zakwaterowanie wychowanków internatu (uczniów Zespołu Szkół i innych szkół), studentów szkół policealnych, uczelni wyższych, zakwaterowanie osób z zewnątrz, grup zorganizowanych.

  2012
  8
  lis

  Istota:

  Stawki podatku dla robót budowlanych, w budynku sklasyfikowanym w PKOB 1130.

  Fragment:

  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w stosunku do adaptacji poddasza na miejsca internatowe dla żołnierzy w internacie wojskowym należącym do XXX, sklasyfikowanym w PKOB 1130, jako budynki zbiorowego zamieszkania... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż prace adaptacyjne odbywały się w internacie wojskowym, a nie w internacie szkolnym, czyli zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy w budynku zbiorowego zamieszkania - PKOB 1130 (internaty i bursy szkolne), wykonane prace podlegają opodatkowaniu stawka 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

  2012
  10
  sty

  Istota:

  Zwolnienie usług stołówkowych wykonywanych przez stołówkę internatu.

  Fragment:

  Przy szkole funkcjonuje internat dla jej uczniów. Do 31 sierpnia 2011 roku Wnioskodawca działał jako Liceum Ogólnokształcące (dział 801) i był zwolniony z podatku od towarów i usług. Od 1 września 2011 roku Zainteresowany zamierzał rozszerzyć swoją działalność o naukę w szkole zawodowej i policealnej. W związku z tym została zmieniona nazwa szkoły na Zespól Szkół oraz NIP i REGON. Szkoła wraz z przyległym internatem nie była płatnikiem VAT. Obecnie w ramach swojej działalności wykonuje następujące usługi: Zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie. Prowadzi sprzedaż posiłków swoim uczniom i pracownikom, dochód za 2010 rok 8.150 zł. Prowadzi sprzedaż posiłków w stołówce internatu dla uczniów i pracowników ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.(w ramach porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej większość kosztów obiadów pokrywa Ośrodek) Dochód za 2010 rok wyniósł 45.534 zł. Wynajmuje dwa lokale na cele mieszkalne, czynsz odprowadza do Starostwa Powiatowego - dochód z najmu za 2010 rak to – 4.238 zł. Szkoła nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stołówka internatu jest integralną częścią internatu. Stołówka jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.

  2012
  10
  sty

  Istota:

  Zwolnienie usług (sprzedaż posiłków) między jednostkami budżetowymi

  Fragment:

  Stołówka internatu jest integralną częścią internatu. Stołówka jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami). Szkoły z terenu tej samej gminy, którym stołówka świadczy usługi w zakresie dożywiania są jednostkami budżetowymi. Ośrodek Pomocy Społecznej, który pokrywa koszty wyżywienia dla uczniów jest jednostką budżetową. Ze szkołami oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej szkoła ma zawarte umowy o świadczenie usług dożywiania uczniów. Sprzedaż posiłków w stołówce internatu prowadzona jest na rzecz pracowników pedagogicznych sprawujących opiekę nad wychowankami internatu oraz dla nauczycieli pracujących w szkole, którzy nie sprawują opieki w internacie. Wskazano także, że Szkoła nie jest jednostką, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Według opinii Wnioskodawcy jest on jednostką, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 oraz pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał także, iż Dom Dziecka będzie jednostką budżetową. Wnioskodawca wskazał, iż w przyszłości szkoła będzie prowadziła sprzedaż posiłków dla wychowanków i pracowników Domu Dziecka, który powstaje na bazie internatu przy szkole.

  2011
  18
  lis

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT: na usługi wydawania posiłków dla wychowanków internatu oraz uczniów i pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół, na usługi zakwaterowania w internacie uczniów Zespołu Szkół oraz osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych - firm, na usługi zakwaterowania w internacie uczniów innych szkół oraz obowiązku rejestracji do podatku VAT po przekroczeniu limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego.

  Fragment:

  Internat natomiast, w myśl zasad metodycznej statystyki edukacji, to placówka opiekuńczo -wychowawcza określonej szkoły przeznaczona dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. Dlatego też zakres zwolnienia wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, określony w taki sposób oznacza, że inne usługi zakwaterowania w bursach, internatach lub domach studenckich (np. w ramach wycieczek, usług krótkotrwałego zamieszkania dla osób innych niż wymienione w zakresie objętym zwolnieniem), nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku. Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są m.in. usługi zakwaterowania w internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te internaty. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. W związku z powyższym, zakwaterowanie w internacie uczniów Zespołu Szkół będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy.

  2011
  1
  paź

  Istota:

  Stawka na roboty budowlane wykonywane w budynkach internatowych i kwaterach internatowych tymczasowego zakwaterowania, sklasyfikowanych w grupowaniu PKOB 1130.

  Fragment:

  Według tego postanowienia, winna być stosowana stawka 22%, ponieważ budynki internatów znajdują się poza terenem koszar. W dniu 3 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca uczestniczył w przetargu na świadczenie usług pogotowia technicznego, bieżącą konserwację oraz wykonywanie niezbędnych napraw w internatach i kwaterach internatowych. Oferta Zainteresowanego została odrzucona, ponieważ zamawiający uznał, że w złożonej ofercie zastosował błędną stawkę podatku VAT, zamiast 7% przy wyliczeniu Zainteresowany zastosował stawkę 22%. Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty powołał się na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., w którym to, według zamawiającego, ustawodawca nie zawęża już obiektów budownictwa mieszkaniowego do konkretnych obiektów, jak w rozporządzeniu z dnia 28 stycznia 2005 r., co pozwala na obniżenie stawki podatku do 7% na usługi budowlane wykonywane w internatach i kwaterach internatowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT, 7% czy 22%, powinien stosować Wnioskodawca wystawiając faktury za usługi budowlane wykonywane w budynkach internatów oraz kwaterach internatowych, przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania kadry wojskowej, znajdujących się poza terenem koszar, sklasyfikowanych w PKOB jako 1.11.113.1130...

  2011
  1
  paź

  Istota:

  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.

  Fragment:

  Internat natomiast, w myśl zasad metodycznej statystyki edukacji, to placówka opiekuńczo -wychowawcza określonej szkoły przeznaczona dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są m.in. usługi zakwaterowania w internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te internaty. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta świadczenie usług zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół uczniów tej szkoły. Z opisu sprawy wynika, iż świadczenie usług zakwaterowania w internacie osób niebędących uczniami ani pracownikami Zespołu Szkół, np. młodzieży, osób dorosłych, które przyjeżdżają na zgrupowania i obozy itp. Wnioskodawca sklasyfikował do grupowania PKWiU z 2008 r. jako „ Usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania ” – PKWiU 55.23.13.

  2011
  1
  wrz

  Istota:

  Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować wykonawca wykonujący remont umywalni i WC chłopców na piętrze budynku internatu?

  Fragment:

  Natomiast Klasa 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania) obejmuje m.in. budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. Z opisu sprawy wynika, iż obecnie w budynku internatu przy Zespole Szkół przeprowadzany jest remont umywalni i WC chłopców na piętrze. Jak wskazał Zainteresowany, wspomniany obiekt jest budynkiem mieszkalnym zbiorowego zamieszkania uczniów, w którym mieszczą się także stołówka i kuchnia (PKOB 1130) Odnosząc zatem wskazane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 37 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla robót wykonywanych w budynku internatu sklasyfikowanym w PKOB 1130. Ponadto podkreślić należy, iż przedmiot zaklasyfikowania budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).