Internat | Interpretacje podatkowe

Internat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to internat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w zw. z nieodpłatnym wyżywieniem i zakwaterowaniem uczniów szkoły mistrzostwa sportowego w internacie
Fragment:
Przy ZSTI działa koedukacyjny Internat powołany na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz regulaminu Internatu. Internat sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą na zasadach określonych w przepisach art. 2 pkt 8 ww. ustawy oraz zgodnie z regulaminem Internatu (Internat prowadzony jest przy ZSTI – nie jest odrębną jednostką) i na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872) rozdz. 6 § 56-65. Zgodnie z regulaminem w Internacie może mieszkać młodzież ucząca się w ZSTI oraz młodzież innych szkół miasta i gminy ..., a także spoza miasta i gminy ...., dlatego placówka działa w oparciu o przepisy dotyczące bursy. Zarówno internaty, jak i bursy są placówkami sprawującymi opiekę wychowawczą. Prawo oświatowe zezwala na zakwaterowanie w Internacie osób wykazanych w regulaminie Internatu. W budynku Internatu stanowiącym integralną część szkoły znajduje się Stołówka prowadzona przez personel placówki (zatrudniony w ZSTI), która nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym.
2017
9
gru

Istota:
 • kwaterowaniu w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy,
 • kwaterowaniu w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży nieuczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy,
 • opodatkowania 8% stawką podatku VAT usług zakwaterowania w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) finansowanych przez grupy, wycieczki oraz podmioty zewnętrzne
 • uznania usług zakwaterowaniu w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) finansowanych ze środków Gminy, za nieodpłatne świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • Fragment:
  W uzupełnieniu wniosku wskazano: W przypadku szkół prowadzonych przez Gminę klasyfikacja statystyczna świadczonych usług jest następująca: Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzących te internaty i te bursy – PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży nieuczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy – PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) - PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne. W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (placówki kształcenia specjalnego; obejmują one zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły przysposabiające do pracy): Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzących te internaty i te bursy – PKWiU 87.90.11.0 Pozostałe usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodzieży, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych dzieci i młodzieży nieuczęszczających do szkół prowadzących te internaty i bursy - takie usługi nie są wykonywane, Kwaterowanie w internatach i bursach szkolnych grup i wycieczek niebędących uczniami (np. uczestników imprez organizowanych przez Gminę na podstawie odrębnych porozumień) - PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne.
  2017
  14
  lip

  Istota:
  Stawka podatku/zwolnienie od podatku obowiązującej do usług zakwaterowania świadczonych przez Zespół Szkół
  Fragment:
  Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania prowadzi internat, w którym mieści się stołówka szkolna. Internat i stołówka są integralną częścią Zespołu Szkół. Szkoła i internat posiadają ten sam NIP. Stołówka prowadzona jest przez personel szkoły. Zespół Szkół w swojej ofercie edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej proponuje uczniom zakwaterowanie w internacie wraz z całodziennym wyżywieniem w stołówce. Uczniowie w internacie mają stworzone warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy internatu – nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Zakwaterowani w internacie w pierwszej kolejności są uczniowie Zespołu Szkół, w przypadku wolnych miejsc – uczniowie innych szkół, uczelni (bez podpisywania umów, porozumień z ich szkołami). W ramach wolnych miejsc (np. w weekendy, wakacje) z noclegów z wyżywieniem lub bez, korzystają osoby z zewnątrz, np. grupy sportowców, trenerzy, osoby indywidualne. Wychowankowie internatu dokonują comiesięcznych opłat za całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie. Opłaty za zakwaterowanie w internacie można pogrupować następująco: zakwaterowanie wychowanków internatu (uczniów Zespołu Szkół i innych szkół), studentów szkół policealnych, uczelni wyższych, zakwaterowanie osób z zewnątrz, grup zorganizowanych.
  2012
  15
  lis

  Istota:
  Stawki podatku dla robót budowlanych, w budynku sklasyfikowanym w PKOB 1130.
  Fragment:
  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w stosunku do adaptacji poddasza na miejsca internatowe dla żołnierzy w internacie wojskowym należącym do XXX, sklasyfikowanym w PKOB 1130, jako budynki zbiorowego zamieszkania... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż prace adaptacyjne odbywały się w internacie wojskowym, a nie w internacie szkolnym, czyli zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy w budynku zbiorowego zamieszkania - PKOB 1130 (internaty i bursy szkolne), wykonane prace podlegają opodatkowaniu stawka 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
  2012
  8
  lis

  Istota:
  Zwolnienie usług stołówkowych wykonywanych przez stołówkę internatu.
  Fragment:
  Przy szkole funkcjonuje internat dla jej uczniów. Do 31 sierpnia 2011 roku Wnioskodawca działał jako Liceum Ogólnokształcące (dział 801) i był zwolniony z podatku od towarów i usług. Od 1 września 2011 roku Zainteresowany zamierzał rozszerzyć swoją działalność o naukę w szkole zawodowej i policealnej. W związku z tym została zmieniona nazwa szkoły na Zespól Szkół oraz NIP i REGON. Szkoła wraz z przyległym internatem nie była płatnikiem VAT. Obecnie w ramach swojej działalności wykonuje następujące usługi: Zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie. Prowadzi sprzedaż posiłków swoim uczniom i pracownikom, dochód za 2010 rok 8.150 zł. Prowadzi sprzedaż posiłków w stołówce internatu dla uczniów i pracowników ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.(w ramach porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej większość kosztów obiadów pokrywa Ośrodek) Dochód za 2010 rok wyniósł 45.534 zł. Wynajmuje dwa lokale na cele mieszkalne, czynsz odprowadza do Starostwa Powiatowego - dochód z najmu za 2010 rak to – 4.238 zł. Szkoła nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stołówka internatu jest integralną częścią internatu. Stołówka jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
  2012
  10
  sty

  Istota:
  Zwolnienie usług (sprzedaż posiłków) między jednostkami budżetowymi
  Fragment:
  Stołówka internatu jest integralną częścią internatu. Stołówka jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami). Szkoły z terenu tej samej gminy, którym stołówka świadczy usługi w zakresie dożywiania są jednostkami budżetowymi. Ośrodek Pomocy Społecznej, który pokrywa koszty wyżywienia dla uczniów jest jednostką budżetową. Ze szkołami oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej szkoła ma zawarte umowy o świadczenie usług dożywiania uczniów. Sprzedaż posiłków w stołówce internatu prowadzona jest na rzecz pracowników pedagogicznych sprawujących opiekę nad wychowankami internatu oraz dla nauczycieli pracujących w szkole, którzy nie sprawują opieki w internacie. Wskazano także, że Szkoła nie jest jednostką, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Według opinii Wnioskodawcy jest on jednostką, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 oraz pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał także, iż Dom Dziecka będzie jednostką budżetową. Wnioskodawca wskazał, iż w przyszłości szkoła będzie prowadziła sprzedaż posiłków dla wychowanków i pracowników Domu Dziecka, który powstaje na bazie internatu przy szkole.
  2012
  10
  sty

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT: na usługi wydawania posiłków dla wychowanków internatu oraz uczniów i pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół, na usługi zakwaterowania w internacie uczniów Zespołu Szkół oraz osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych - firm, na usługi zakwaterowania w internacie uczniów innych szkół oraz obowiązku rejestracji do podatku VAT po przekroczeniu limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego.
  Fragment:
  Internat natomiast, w myśl zasad metodycznej statystyki edukacji, to placówka opiekuńczo -wychowawcza określonej szkoły przeznaczona dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. Dlatego też zakres zwolnienia wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, określony w taki sposób oznacza, że inne usługi zakwaterowania w bursach, internatach lub domach studenckich (np. w ramach wycieczek, usług krótkotrwałego zamieszkania dla osób innych niż wymienione w zakresie objętym zwolnieniem), nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku. Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są m.in. usługi zakwaterowania w internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te internaty. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. W związku z powyższym, zakwaterowanie w internacie uczniów Zespołu Szkół będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy.
  2011
  18
  lis

  Istota:
  Stawka na roboty budowlane wykonywane w budynkach internatowych i kwaterach internatowych tymczasowego zakwaterowania, sklasyfikowanych w grupowaniu PKOB 1130.
  Fragment:
  Według tego postanowienia, winna być stosowana stawka 22%, ponieważ budynki internatów znajdują się poza terenem koszar. W dniu 3 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca uczestniczył w przetargu na świadczenie usług pogotowia technicznego, bieżącą konserwację oraz wykonywanie niezbędnych napraw w internatach i kwaterach internatowych. Oferta Zainteresowanego została odrzucona, ponieważ zamawiający uznał, że w złożonej ofercie zastosował błędną stawkę podatku VAT, zamiast 7% przy wyliczeniu Zainteresowany zastosował stawkę 22%. Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty powołał się na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., w którym to, według zamawiającego, ustawodawca nie zawęża już obiektów budownictwa mieszkaniowego do konkretnych obiektów, jak w rozporządzeniu z dnia 28 stycznia 2005 r., co pozwala na obniżenie stawki podatku do 7% na usługi budowlane wykonywane w internatach i kwaterach internatowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT, 7% czy 22%, powinien stosować Wnioskodawca wystawiając faktury za usługi budowlane wykonywane w budynkach internatów oraz kwaterach internatowych, przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania kadry wojskowej, znajdujących się poza terenem koszar, sklasyfikowanych w PKOB jako 1.11.113.1130...
  2011
  1
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.
  Fragment:
  Internat natomiast, w myśl zasad metodycznej statystyki edukacji, to placówka opiekuńczo -wychowawcza określonej szkoły przeznaczona dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. Uwzględniając powyższe należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są m.in. usługi zakwaterowania w internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te internaty. Określenie, czy dane świadczenie mieści się w kategorii uprawniającej do korzystania z ww. zwolnienia powinno uwzględniać naturę tego świadczenia, w tym wszystkie okoliczności sprawy istniejące w danym stanie faktycznym. W związku z powyższym, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta świadczenie usług zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół uczniów tej szkoły. Z opisu sprawy wynika, iż świadczenie usług zakwaterowania w internacie osób niebędących uczniami ani pracownikami Zespołu Szkół, np. młodzieży, osób dorosłych, które przyjeżdżają na zgrupowania i obozy itp. Wnioskodawca sklasyfikował do grupowania PKWiU z 2008 r. jako „ Usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania ” – PKWiU 55.23.13.
  2011
  1
  paź

  Istota:
  Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować wykonawca wykonujący remont umywalni i WC chłopców na piętrze budynku internatu?
  Fragment:
  Natomiast Klasa 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania) obejmuje m.in. budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. Z opisu sprawy wynika, iż obecnie w budynku internatu przy Zespole Szkół przeprowadzany jest remont umywalni i WC chłopców na piętrze. Jak wskazał Zainteresowany, wspomniany obiekt jest budynkiem mieszkalnym zbiorowego zamieszkania uczniów, w którym mieszczą się także stołówka i kuchnia (PKOB 1130) Odnosząc zatem wskazane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 37 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla robót wykonywanych w budynku internatu sklasyfikowanym w PKOB 1130. Ponadto podkreślić należy, iż przedmiot zaklasyfikowania budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
  2011
  1
  wrz
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Internat
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.