Interes publiczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interes publiczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. Pojęcie interesu publicznego (art. 67 § 1 O.p.) powinno być interpretowane nie tylko w świetle norm konstytucyjnych dotyczących obowiązków podatkowych (art. 84 i 217 ustawy zasadniczej), ale również z uwzględnieniem praw i wolności konstytucyjnych, obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, które mogą znaleźć odniesienie do stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy np. art. 67 ust. 2 czy art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.
2. Nie jest dopuszczalne zastosowanie w sposób negatywny dla podatnika instytucji uznania administracyjnego, zawartej w art. 67 § 1 O.p., po dokonaniu analizy tylko jednej z przesłanek, o których mowa w tym przepisie.

Fragment:

(...) umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”. Z tak brzmiącego przepisu wynikało, że przyznanie ulgi podatkowej w ramach przewidzianego w nim uznania mogło nastąpić jeśli wystąpiła jedna albo obie z wymienionych w nim przesłanek. Oznaczało to, że w przypadku gdy organ zamierzał udzielić podatnikowi przewidzianej w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej ulgi ustalenie, że przemawia za nią ważny interes podatnika albo interes publiczny pozwalało na podjęcie korzystnego rozstrzygnięcia, bez dalszego analizowania sprawy. Wystąpienie w sprawie jednej z tych przesłanek było dostatecznym warunkiem do wydania decyzji o umorzeniu. Tego sposobu rozumowania nie można jednak przenosić na działanie negatywne w stosunku do podatnika. W takim bowiem przypadku, aby było możliwe zgodne z prawem, a szczególności z zasadą wynikającą, z art. 122 Ordynacji podatkowej, wydanie decyzji odmownej w zakresie wskazanym (...)