Interes prawny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interes prawny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Ustawa Ordynacja podatkowa w zakresie skutków podatkowych interpretacji indywidualnej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we z dnia 28 lutego 2011 r. (data wpływu: 4 marca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2011 r. (data wpływu: 30 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie skutków podatkowych interpretacji indywidualnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 marca 2011 r. został złożony ww. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Gmina jest niewątpliwie zainteresowana sprawą podatkową dotyczącą zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, skoro wpływy z tego podatku są źródłem dochodu własnego gminy, nie jest jednak związana w tym przypadku z obowiązkiem podatkowym, tj. nieskonkretyzowaną powinnością poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie (art. 4 ustawy - Ordynacja podatkowa). Tym samym nie jest stroną tego postępowania.

Fragment:

(...) który zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z prawa podatkowego. Wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest dochodem Gminy w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (do końca 2003 r. identycznie brzmiał art. 3 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 ze zm.). Przepis ten o charakterze materialnoprawnym stwarza zatem interes prawny strony skarżącej do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dotyczącej zwrotu na rzecz K. sp. z o.o. z siedzibą w T. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.344.180 zł, uiszczonego z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego. Skarżąca zauważyła, że stanowisko Prokuratora Rejonowego wyrażone w piśmie z dnia 7.01.2003 r. nie jest wprawdzie wiążące ani dla Sądu, ani też organów podatkowych, (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Fragment:

(...) W razie gdy organ podatkowy stwierdzi, że jest właściwy w sprawie, żądanie zostało wniesione przez stronę i nie występują innego rodzaju przyczyny, które powodują, że postępowanie nie może być wszczęte, obowiązany jest podjąć czynności postępowania podatkowego. Natomiast zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 165a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa na organie podatkowym ciąży obowiązek dokonania ustalenia, czy osoba żądająca wszczęcia postępowania ma w sprawie interes prawny. W razie gdy organ podatkowy ustali, że osoba nie jest stroną w sprawie, wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Wobec powyższego organ I instancji prawidłowo załatwił wniosek z dnia 20 kwietnia 2005r. odmawiając wszczęcia postępowania. Strona podnosi również zarzut naruszenia przez organ I instancji przepisu art. 217 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie (...)