ILPP2/4512-1-155/16-4/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia terapii oraz zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia szkoleń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia terapii oraz zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia szkoleń – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia terapii i zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia szkoleń. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego, wskazanie właściwego zakresu pytania, oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej formy opodatkowania oraz wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie:

– świadczenie usług z zakresu prowadzenia terapii logopedycznej i neurologopedycznej oraz czaszkowo-krzyżowej,

– świadczenie usług z zakresu integracji sensorycznej,

– prowadzenia szkoleń z zakresu integracji sensorycznej w teorii i praktyce, pracy z autystami -detoksydacja, wpływ dioksyn i toksyn na ich funkcjonowanie, prace jelit, rozwój mowy oraz interpretacji dot. opodatkowania ww. usług podatkiem VAT wraz z ewentualną jego wysokością. Szkolenia prowadzone są dla kadr pedagogicznych z przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie podstaw terapii logopedycznej oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami logopedycznymi.

Usługi szkolenia wykonywane są wyłącznie przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności. Wnioskodawca ukończył studia licencjackie, kierunek filologia polska z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, spec. nauczycielska, terapia pedagogiczna, studia magisterskie kierunek filologia polska, spec. edytorska, nauczycielska, Studia Podyplomowe: Logopedia spec. logopedia ogólna, kurs doskonalący prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w zakresie Terapia czaszkowo-krzyżowa 6 modułów, kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna oraz kurs w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Aktualnie Wnioskodawca studiuje: Logopedia spec. neurologopedia, Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Wnioskodawca prowadzi działalność jednoosobową, od października 2013 r. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką podatku 8,5%. Przychody uzyskuje ze świadczonych usług z zakresu terapii logopedycznej (PKD 86.90.D działalność paramedyczna). Od lutego 2015 r. prowadzi dodatkowo szkolenia (PKD 85.59.B pozaszkolne formy edukacji) z zakresu terapii logopedycznej (teoria i praktyka), konsultacji specjalistycznych dla rodziców dzieci podlegających terapii oraz dla kadry pedagogicznej i osób pracujących w jednostkach współpracujących z dziećmi wymagającymi opieki z zakresu logopedii. Od 2016 roku Wnioskodawca pragnie wprowadzić dodatkowe usługi z zakresu terapii i szkoleń z integracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej i pedagogiki (terapia ręki). Usługi Wnioskodawca wykonuje we własnym gabinecie logopedycznym oraz niektóre szkolenia w jednostkach zlecających przeprowadzenie szkolenia. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz Fundacji (przez 2 m-ce) z którą następnie, w okresie zawieszenia działalności podpisał umowę zlecenie. Czynności wykonywane w ramach zlecenia dot. m.in. usług logopedycznych i integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem działalności tj. przez wrzesień 2013 r. Wnioskodawca nie prowadził usług na rzecz byłego pracodawcy.

W piśmie z dnia 18 maja 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że prowadzona działalność gospodarcza nie posiada statusu zakładu opieki zdrowotnej, ani też nie jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczenie usług terapii logopedycznej i integracji sensorycznej oraz szkoleń z tego zakresu prowadzone jest na rzecz osób fizycznych, na rzecz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz organizacji religijnej, i na rzecz centrum rehabilitacji.

1. Terapia logopedyczna polega na przeprowadzeniu badania, obserwacji i praktycznym działaniu w zakresie diagnozy we wszystkich zaburzeniach mowy. Ma postać diagnostyki, profilaktyki, które mają na celu zlikwidowanie lub zmniejszenie zaburzenia mowy i zaburzenia w komunikacji językowej. Działania głównie polegają na ćwiczeniu emisji głosu, ćwiczeniu aparatu artykulacyjnego, poprawie dykcji wymowy, stymulacji poznawczo-społecznej, wzbogacaniu słownika językowego oraz wzmocnieniu napięcia mięśniowego w obszarze ustno-twarzowym.

Terapia Integracji Sensorycznej polega na analizie bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne i wewnętrzne badanego. Odbywa się to poprzez wesołą zabawę w przyjemnym pokoju/sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Program terapii dopasowany jest indywidualnie do każdego dziecka z zachowaniem stopnia trudności. Ma to na celu utrzymanie stałego zainteresowania dziecka, jego skupieniu i uwadze i poprawie jego samooceny motywującej do dalszego działania. Podczas terapii ćwiczone są niezintegrowane odruchy z ciała, stymulowane są systemy mało aktywne, a wyciszane te zbyt pobudzone. Sposób postępowania terapeutycznego dostosowany jest do zaburzenia i możliwości dziecka.

2. Szkolenia polegają na prezentacji wiedzy w teorii i zaprezentowaniu jej w praktyce z dziedziny logopedii i integracji sensorycznej. Za pośrednictwem pomocy dydaktycznych przedstawiane są propozycje ćwiczeń mających na celu poprawę zdrowia. Szkolenia prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej we własnym gabinecie logopedycznym lub na terenie zainteresowanych jednostek. Uczestnicy otrzymują fachową wiedzę teoretyczną popartą praktyką i doświadczeniem zawodowym. Tworząc grupę zainteresowanych uczestników szkolenia bierze się pod uwagę profil zaburzeń z którym zainteresowany ma do czynienia.

3. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy stosuje zwolnienie od podatku od towarów i usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Prowadzone szkolenia w zakresie tematycznym logopedii i integracji sensorycznej, Wnioskodawca traktuje jako usługę medyczną. Są one prowadzone w formie wykładów i warsztatów i stanowią typową terapię prowadzoną grupowo. Uczestnicy otrzymują indywidualne wskazania i ćwiczenia dotyczące konkretnego problemu.

4. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczonej usługi nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia lub wychowania oraz nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej PAN lub jednostki badawczo-rozwojowej.

Usługi szkolenia nie kwalifikują się jako usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.

Usługi nie są zakwalifikowane do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Usługi szkoleniowe nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie otrzymał w ramach świadczonych usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Szkolenia nie są dofinansowane ze środków publicznych.

5. Wykonywane usługi służą profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ćwiczenia, zabawy w ramach integracji sensorycznej mają wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne w celu uzyskania poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas terapii SI stosuje się odpowiednio dobraną aktywność stymulującą pracę mózgu. Zaburzenia sensoryczne odpowiadają za to, w jaki sposób mózg interpretuje informacje oraz reaguje na nie. Dzięki odpowiedniej terapii możemy wychwycić nieprawidłowości w zakresie samego procesu przetwarzania bodźców sensorycznych – czucia, słuchu, wzroku, smaku i węchu. Poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie hamujemy postęp choroby lub też zapobiegamy powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych. Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usuniecie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, m.in. usuwanie zaburzeń mowy (wady wymowy), przywracaniu w przypadku jej utraty lub stymulowaniu jej rozwoju wyrównując opóźnienia rozwojowe. Terapia poprawia również sprawność językową. Zapobiega dalszemu rozwojowi choroby i umożliwia powrót do poprzedniego stanu sprawności językowej. Diagnostyka, profilaktyka, terapia mają przede wszystkim na celu zlikwidowanie lub zmniejszenie zaburzenia mowy i komunikacji językowej.

Usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie są świadczone w ramach działalności leczniczej.

Wnioskodawca nie posiada statusu podmiotu leczniczego.

Usługi nie są świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Przedmiotowe usługi nie są świadczone w ramach zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki i położnej i innych medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, psychologa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy słusznym jest, iż ww. usługi wykonywane i przyszłe są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT jako usługi z zakresu medycyny służące profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia (art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT), świadczone w ramach zawodów medycznych i paramedycznych. Również w przypadku szkoleń, które ukierunkowane są na rozwój i pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej mającej na celu poprawę i przywracanie zdrowia...

W piśmie z dnia 18 maja 2016 r. Wnioskodawca wskazał:

W związku z błędną interpretacją zdarzeń faktycznych i przyszłych, zadane we wniosku pytanie zostaje sprostowane i dotyczy wyłącznie stanu faktycznego w zakresie świadczenia usług z terapii logopedyczno/neurologopedycznej, integracji sensorycznej i szkoleń z tego zakresu.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług powinno być zwolnione z podatku VAT z uwagi na prowadzenie działalności przez osobę posiadającą w tym kierunku uprawnienia oraz wykonywanie usług związanych z profilaktyką, poprawą i przywracaniem zdrowia – art. 43 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 5a ustawy stanowi, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1.

Jednakże z art. 146a pkt 1 ustawy wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca w ustawie oraz w przepisach wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Należy zauważyć, że powyższe zwolnienia odnoszą się do usług w zakresie opieki medycznej oraz dostawy towarów i usług ściśle z tymi usługami związanych świadczonych przez podmioty lecznicze (pkt 18) oraz świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza (pkt 18a).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
 4. psychologa.

Art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na mocy art. 43 ust. 17a ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę wprost podmioty. Zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Należy jednak zauważyć, że ww. przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze bądź w ramach zawodów medycznych, ale tylko te które służą określonemu celowi. Zauważyć zatem należy, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Podkreślić w tym miejscu należy, że świadczenie usług dokonywane w ramach wykonywania m.in. zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy zawodu medycznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku. Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zatem warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

 • przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 • przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Powyższe przepisy (art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy o VAT) stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów art. 132 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1), zgodnie z którymi zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają:

 • opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze;
 • świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Zwolnienie określone w art. 132 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług, wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. Stąd też analogiczną konstrukcję zastosowano w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując, jaki rodzaj usług podlega zwolnieniu oraz definiując krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Zwolnieniu z opodatkowania podlegają więc podmioty lecznicze (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) oraz osoby wykonujące zawody wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, świadczące usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca:

– świadczy usługi z zakresu prowadzenia terapii logopedycznej i neurologopedycznej oraz czaszkowo-krzyżowej,

– świadczy usługi z zakresu integracji sensorycznej,

od 2016 roku Wnioskodawca planuje wprowadzić dodatkowe usługi z zakresu terapii i szkoleń z integracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej i pedagogiki (terapia ręki).

Terapia logopedyczna polega na przeprowadzeniu badania, obserwacji i praktycznym działaniu w zakresie diagnozy we wszystkich zaburzeniach mowy. Ma postać diagnostyki, profilaktyki, które mają na celu zlikwidowanie lub zmniejszenie zaburzenia mowy i zaburzenia w komunikacji językowej. Działania głównie polegają na ćwiczeniu emisji głosu, ćwiczeniu aparatu artykulacyjnego, poprawie dykcji wymowy, stymulacji poznawczo-społecznej, wzbogacaniu słownika językowego oraz wzmocnieniu napięcia mięśniowego w obszarze ustno-twarzowym.

Terapia Integracji Sensorycznej polega na analizie bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne i wewnętrzne badanego. Odbywa się to poprzez wesołą zabawę w przyjemnym pokoju/sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Program terapii dopasowany jest indywidualnie do każdego dziecka z zachowaniem stopnia trudności. Ma to na celu utrzymanie stałego zainteresowania dziecka, jego skupieniu i uwadze i poprawie jego samooceny motywującej do dalszego działania. Podczas terapii ćwiczone są niezintegrowane odruchy z ciała, stymulowane są systemy mało aktywne, a wyciszane te zbyt pobudzone. Sposób postępowania terapeutycznego dostosowany jest do zaburzenia i możliwości dziecka.

Wykonywane usługi służą profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ćwiczenia, zabawy w ramach integracji sensorycznej mają wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne w celu uzyskania poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas terapii SI stosuje się odpowiednio dobraną aktywność stymulującą pracę mózgu. Zaburzenia sensoryczne odpowiadają za to, w jaki sposób mózg interpretuje informacje oraz reaguje na nie. Dzięki odpowiedniej terapii możemy wychwycić nieprawidłowości w zakresie samego procesu przetwarzania bodźców sensorycznych – czucia, słuchu, wzroku, smaku i węchu. Poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie hamujemy postęp choroby lub też zapobiegamy powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych. Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usuniecie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, m.in. usuwanie zaburzeń mowy (wady wymowy), przywracaniu w przypadku jej utraty lub stymulowaniu jej rozwoju wyrównując opóźnienia rozwojowe. Terapia poprawia również sprawność językową. Zapobiega dalszemu rozwojowi choroby i umożliwia powrót do poprzedniego stanu sprawności językowej. Diagnostyka, profilaktyka, terapia mają przede wszystkim na celu zlikwidowanie lub zmniejszenie zaburzenia mowy i komunikacji językowej.

Usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie są świadczone w ramach działalności leczniczej.

Wnioskodawca nie posiada statusu podmiotu leczniczego.

Usługi nie są świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Przedmiotowe usługi nie są świadczone w ramach zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki i położnej i innych medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, psychologa.

Zdefiniowanie w cyt. przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarów i usług zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych”. Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje również, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną”.

Należy więc mieć na uwadze, że wyżej powołane przepisy zwalniają od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalniają zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi. Zauważyć zatem można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od VAT. Świadczenie usług, dokonywane w ramach wykonywania zawodu lekarza, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku. Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że usługi terapii logopedycznej/neurologopedycznej i integracji sensorycznej polegające na przeprowadzeniu badania, obserwacji i praktycznym działaniu w zakresie diagnozy we wszystkich zaburzeniach mowy. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi mają na celu zlikwidowanie lub zmniejszenie zaburzenia mowy i zaburzenia w komunikacji językowej. Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usuniecie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, m.in. usuwanie zaburzeń mowy (wady wymowy), przywracaniu w przypadku jej utraty lub stymulowaniu jej rozwoju wyrównując opóźnienia rozwojowe. Diagnostyka, profilaktyka, terapia mają przede wszystkim na celu zlikwidowanie lub zmniejszenie zaburzenia mowy i komunikacji językowej. Z kolei podczas terapii SI stosuje się odpowiednio dobraną aktywność stymulującą pracę mózgu. Zaburzenia sensoryczne odpowiadają za to, w jaki sposób mózg interpretuje informacje oraz reaguje na nie. Dzięki odpowiedniej terapii możemy wychwycić nieprawidłowości w zakresie samego procesu przetwarzania bodźców sensorycznych – czucia, słuchu, wzroku, smaku i węchu. Poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie hamujemy postęp choroby lub też zapobiegamy powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych.

Należy zatem stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca podejmując działania mające na celu przywracanie i dążenie do poprawy sprawności językowych i komunikacyjnych pacjentów oraz diagnozowanie i przeprowadzanie terapii logopedycznej/neurologopedycznej i integracji sensorycznej u osób z różnymi zaburzeniami mowy, niewątpliwie wykonuje czynności mające na celu poprawę zdrowia. Zatem usługi terapii logopedycznej/neurologopedycznej i integracji sensorycznej wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy, spełniają przesłanki uznania ich za usługi medyczne. Terapia logopedyczna/neurologopedyczna i integracji sensorycznej ma bowiem na celu zdiagnozowanie osób pod kątem wystąpienia u nich chorób związanych z mową, i komunikacją językową, jak również ogólnych dysfunkcji rozwojowych – czyli zaburzeń negatywnie wpływających na ich rozwój – a także eliminację i leczenie tych dysfunkcji. Działania diagnostyczne w tym zakresie oraz terapię uznać zatem należy za usługi związane z profilaktyką (rozumianą w tym przypadku jako podejmowanie działań w celu zapobieżenia zaburzeniom mowy, i komunikacji językowej, itp. i ochrony przed niepożądanym ich skutkiem) oraz przywracaniem i poprawą zdrowia. Zatem są to usługi opieki medycznej w rozumieniu ustawy, służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie, w przypadku usług terapii logopedycznej/neurologopedycznej i integracji sensorycznej, ze względu na cel ich wykonywania, spełniony został warunek przedmiotowy stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. W dalszej kolejności należy zatem przeanalizować świadczone przez Wnioskodawcę usługi pod kątem spełnienia warunku podmiotowego.

W kwestii stosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, stwierdzić należy, że zwolnienie to przewidziane zostało dla usług medycznych świadczonych w ramach wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, psychologa oraz innych zawodów medycznych.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że „przedmiotowe usługi nie są świadczone w ramach zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki i położnej i innych medycznych o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, psychologa”.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony warunek podmiotowy do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.

Podsumowując nie ulega wątpliwości, że w analizowanej sprawie przesłanka o charakterze przedmiotowym, dotycząca rodzaju świadczonych usług została spełniona, pomimo tego Wnioskodawca nie może zastosować zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy do świadczonych usług terapii logopedycznej/neurologopedycznej i integracji sensorycznej bowiem jak sam wskazał w uzupełnieniu do wniosku „przedmiotowe usługi nie są świadczone w ramach zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki i położnej i innych medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, psychologa”, co oznacza że nie została spełniona przesłanka o charakterze podmiotowym.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług prowadzenia szkoleń z terapii logopedyczno/neurologopedycznej i integracji sensorycznej tut. Organ wskazuje:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem, to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Przywołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 27 umożliwia nauczycielom zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych przez nich usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym. Zwolnienie to odnosi się zatem do usług nauczania, które obejmuje materiał dydaktyczny realizowany przez te szkoły lub uczelnie wyższe. Musi istnieć tu zatem zgodność realizowanego w ramach prywatnego nauczania materiału z materiałem przewidzianym w programie nauczania w wymienionych placówkach oświatowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwolnione od podatku są także usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy zwolnienie od podatku jest najbardziej zawężone merytorycznie, ale jednocześnie nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych. Skutkiem powyższego z zawartego w ww. przepisie zwolnienia od podatku VAT skorzystać mogą podmioty realizujące naukę języków obcych. Warto zwrócić uwagę, że przytoczony przepis nie precyzuje jakich języków obcych dotyczy zwolnienie, przez co wskazuje na ich szeroki katalog. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy obejmuje jednak usługi inne niż wymienione w punktach 26, 27 i 29 ust. 1 art. 43 ustawy.

Z kolei w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast w myśl § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca:

 • prowadzi szkolenia z zakresu integracji sensorycznej w teorii i praktyce, pracy z autystami -detoksydacja, wpływ dioksyn i toksyn na ich funkcjonowanie, prace jelit, rozwój mowy. Szkolenia prowadzone są dla kadr pedagogicznych z przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie podstaw terapii logopedycznej oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami logopedycznymi.

Usługi szkolenia wykonywane są wyłącznie przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności. Wnioskodawca ukończył studia licencjackie, kierunek filologia polska z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, spec. nauczycielska, terapia pedagogiczna, studia magisterskie kierunek filologia polska, spec. edytorska, nauczycielska. Studia Podyplomowe: Logopedia spec. logopedia ogólna, kurs doskonalący prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w zakresie Terapia czaszkowo-krzyżowa 6 modułów, kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna oraz kurs w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Aktualnie Wnioskodawca studiuje: Logopedia spec. neurologopedia, Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Od lutego 2015 r. prowadzi dodatkowo szkolenia (PKD 85.59.B pozaszkolne formy edukacji) z zakresu terapii logopedycznej (teoria i praktyka), konsultacji specjalistycznych dla rodziców dzieci podlegających terapii oraz dla kadry pedagogicznej i osób pracujących w jednostkach współpracujących z dziećmi wymagającymi opieki z zakresu logopedii. Od 2016 roku Wnioskodawca pragnie wprowadzić dodatkowe usługi z zakresu szkoleń z integracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej i pedagogiki (terapia ręki). Usługi Wnioskodawca wykonuje we własnym gabinecie logopedycznym oraz niektóre szkolenia w jednostkach zlecających przeprowadzenie szkolenia. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz Fundacji (przez 2 m-ce) z którą następnie, w okresie zawieszenia działalności podpisał umowę zlecenie. Czynności wykonywane w ramach zlecenia dot. m.in. usług logopedycznych i integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem działalności tj. przez wrzesień 2013 r. Wnioskodawca nie prowadził usług na rzecz byłego pracodawcy.

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że prowadzona działalność gospodarcza, nie jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczenie usług terapii logopedycznej i integracji sensorycznej oraz szkoleń z tego zakresu prowadzone jest na rzecz osób fizycznych, na rzecz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz organizacji religijnej, i na rzecz centrum rehabilitacji.

Szkolenia polegają na prezentacji wiedzy w teorii i zaprezentowaniu jej w praktyce z dziedziny logopedii i integracji sensorycznej. Za pośrednictwem pomocy dydaktycznych przedstawiane są propozycje ćwiczeń mających na celu poprawę zdrowia. Szkolenia prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej we własnym gabinecie logopedycznym lub na terenie zainteresowanych jednostek. Uczestnicy otrzymują fachową wiedzę teoretyczną popartą praktyką i doświadczeniem zawodowym. Tworząc grupę zainteresowanych uczestników szkolenia bierze się pod uwagę profil zaburzeń z którym zainteresowany ma do czynienia.

Prowadzone szkolenia w zakresie tematycznym logopedii i integracji sensorycznej, Wnioskodawca traktuje jako usługę medyczną. Są one prowadzone w formie wykładów i warsztatów i stanowią typową terapię prowadzoną grupowo. Uczestnicy otrzymują indywidualne wskazania i ćwiczenia dotyczące konkretnego problemu.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia lub wychowania oraz nie można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej PAN lub jednostki badawczo -rozwojowej.

Usługi szkolenia nie kwalifikują się jako usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.

Usługi nie są zakwalifikowane do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Usługi szkoleniowe nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie otrzymał w ramach świadczonych usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Szkolenia nie są dofinansowane ze środków publicznych.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a także usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

Jak podał Wnioskodawca, nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, nie może więc korzystać ze zwolnienia wskazanego w tych przepisach.

Nadto, mając na uwadze okoliczności sprawy oraz dokonaną analizę przepisów, stwierdzić należy, że w związku z tym, iż jak wskazał Wnioskodawca, świadczone usługi nie stanowią usług prywatnego nauczania, zatem ww. usługi szkoleniowe świadczone przez Zainteresowaną nie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

W dalszej kolejności należy przeanalizować czy dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę można zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Aby usługi korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy lub ww. rozporządzeń muszą to być usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz konieczne jest stwierdzenie, czy są:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Wnioskodawca wskazał, że usługi które wykonuje nie spełniają warunków określonych powyżej.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleń nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, bowiem Wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 26–27 oraz pkt 29.

Reasumując, usługi terapii logopedycznej/neurologopedycznej i integracji sensorycznej jak również usługi szkoleń wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto, tut. Organ informuje, że w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie w dniu 3 czerwca 2016 r. nr ILPB1/4511-1-221/16-4/AA.

Ponadto, tut. Organ zauważa, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast, na podstawie art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności, w kontekście zadanego pytania, przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zauważa się również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym /zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Zatem należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku oraz uzupełnieniu do wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności na informacji, że „przedmiotowe usługi nie są świadczone w ramach zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki i położnej i innych medycznych o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, psychologa”. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w A po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.