US.1431.PP/423-792/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika:Czy wszelkie racjonalne wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

US.1431.PP/423-792/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. integracja pracowników
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 z 2005r. , poz. 60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.02.2007r. ( do tut. urzędu wpłynął 12.03.2007r.) w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji , co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo , postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki.

UZASADNIENIE

Spółka z o.o. złożyła w tut. Urzędzie wniosek którym zwróciła się w trybie art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa o wydanie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. czy wszelkie racjonalne wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki mogą być przez Spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ?Z opisanego stanu faktycznego wynika , że Spółka organizuje dla swoich pracowników różnego rodzaju spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne , okolicznościowe oraz imprezy rekreacyjno – sportowe z czym wiąże się ponoszenie wydatków na zakup artykułów spożywczych , wynajmu sal, kateringu, oprawy artystycznej ,a przy spotkaniach wyjazdowych również kosztów noclegów i przejazdów. Koszty finansowane są ze środków obrotowych.Spółka nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , ponieważ nie spełnia przesłanki stanu zatrudnienia określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W opinii Spółki , wydatki ponoszone na rzecz pracowników podatnika ,w przypadku gdy te spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy i nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Powyższe stanowisko Spółka uzasadnia tym , że spotkania organizowane przez Spółkę sprzyjają wytworzeniu dobrej atmosfery w pracy oraz wpływają na zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami i firmą ,co poprawia motywację pracowników do pracy i wewnętrzną komunikację , która ma istotny wpływ na efektywność i wyniki pracy a tym samym wysokość przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną .Przez pojęcie „ działalność socjalna ” zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych rozumie się: usługi świadczone przez pracodawców na rzecz pracowników w zakresie różnych form krajowego wypoczynku, działalność kulturalno – oświatową, sportowo rekreacyjną, udzielanie pomocy materialnej- rzeczowej lub finansowej , a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Natomiast zgodnie z art. 8 wyżej cytowanej ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej , rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.Regulacje ustawowe bardzo wyraźnie określają , kryteria które muszą być stosowane przez pracodawcę przy wydatkowaniu środków z Funduszu , zatem przepis ten nie może stanowić podstawy by wydatki ponoszone na działalność socjalną można było zaliczyć do kosztów podatkowych , przy jednoczesnym braku ustawowego obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami uznając stanowisko Spółki za prawidłowe, informuje co następuje:zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ) - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów , z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą , a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Warunkiem więc uznania wydatków za koszt uzyskania przychodu jest istnienie między nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo- skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Zdaniem tut. Urzędu wydatki Spółki poniesione na organizację spotkań integracyjnych dla swoich pracowników ze środków obrotowych firmy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pracownicze na warunkach art. 15 ust. 1 ustawy. Na podstawie tego przepisu wszelkie wydatki , poza wymienionymi w art. 16 ust 1 ustawy są kosztami uzyskania przychodów podatnika , jeżeli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz mają związek z prowadzoną przez niego działalnością.

Odnosząc sie do kwestii wyłączenia przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , zgodnie z którym nie uważa sie za koszty uzyskania przychodu wydatków pracodawcy na działalność socjalną, należy zauważyć , że :Definicja działalności socjalnej zawarta jest w art. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nadto w art. 8 ust, 2 tej ustawy wskazano , że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczenia środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, pracodawca określa w regulaminie przy zastosowaniu kryterium socjalnego tj. zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.Oznacza to , że ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych finansowane mogą być różnego rodzaju usługi , świadczenia , dopłaty z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tych środków.Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit b ustawy podatkowej dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu są odpisy i zwiększenia które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy , stąd wyłączenie przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 45 .

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne postanowiono jak na wstępie.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacja podatkowa , niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14 b § 5 w/w ustawy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.