PDI/415-12/JJ/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatku poniesionego na spotkanie integracyjne zorganizowane dla pracowników.

PDI/415-12/JJ/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. integracja pracowników
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27 września 2006 r.( wpływ do tut. organu dnia 28 września 2006r. uzupełnione pismem z dnia 17 października 2006r.) dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż stanowisko Pana w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów spotkania integracyjnego zorganizowanego dla pracowników jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N IE

W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 27 września 2006 r. wystąpił Pan o interpretację przepisów podatkowych.

Wypełniając dyspozycje art. 14a§ 2 powołanej ustawy w przedmiotowym wniosku przedstawił Pan stan faktyczny sprawy oraz własne stanowisko w sprawie. Wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą – piekarnię w X. Pana zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatku poniesionego na spotkanie integracyjne zorganizowane dla pracowników. Ustosunkowując się do wniesionego zapytania Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza co następuje:

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...). Z powyższej definicji kosztów uzyskania przychodów wynika zatem, iż dla uznania konkretnego wydatku za koszt uzyskania przychodu konieczne jest spełnienie dwu kryteriów:- poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodów,- poniesienie wydatku o charakterze innym, niż wymienione w art. 23 ustawy.

Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, jak również wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Do kosztów tych można również zaliczyć wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych ( integracyjnych) Wydatki te są bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz maja na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą ( podatnikiem ), a przez to zwiększenie efektywności ich pracy.

W takim przypadku można przyjąć, iż pomiędzy prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wydatkami ponoszonymi w sposób pośredni na lepszą i bardziej wydajną pracę pracowników, a przez to na zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika istnieją określone związki. Tym samym , jeżeli ponoszone przez Pana wydatki na organizację imprezy okolicznościowej spełniają w/w warunki mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Zatem stanowisko Pana przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pana wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na podjęte w przedmiotowej sprawie postanowienie – stosownie do przepisu art. 14a § 4, w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu. W myśl art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.