PD.423-33/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego


Czy koszt poniesiony na spotkanie szkoleniowo-integracyjne może być traktowany zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

PD.423-33/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. integracja pracowników
  2. kontrahenci
  3. podnoszenie kwalifikacji
  4. szkolenie pracownicze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki z o.o. „XXXX” przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 8 maja 2007 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego firma planuje zorganizować spotkanie integracyjno-motywacyjne dla pracowników i swoich najlepszych odbiorców, połączone ze szkoleniem na temat „Procedury zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.” Miejsce spotkania oraz szkolenie zorganizowane będzie poza siedzibą firmy. W opinii Spółki dobrze zmotywowany pracownik dba o stałe podnoszenie efektywności i jakości pracy a dobry klimat w firmie może mieć wpływ na poziom osiąganych przychodów.
Celem spotkania z odbiorcami jest osobiste poznanie osób, ponieważ dotychczas pracownicy z osobami współpracującymi ze Spółką rozmawiali tylko telefonicznie.
Podatnik uważa, że osobiste poznanie kontrahentów może mieć wpływ na lepszą organizację i komunikację między firmami a utrzymywanie ścisłej współpracy może wpłynąć na wynik jaki zostanie osiągnięty przez Spółkę. Ponadto temat szkolenia jak wynika z wniosku Spółki ma podstawowe znaczenie dla pozyskania zamówień dla firmy jak i powiększenia zamówień dla odbiorców firmy.

Zdaniem Spółki całe koszty wydatkowane na tego typu spotkanie są poniesione w celu uzyskania przychodu i mają bardzo duży wpływ na utrzymanie się jednostki na rynku.Pytanie: Czy koszt poniesiony na tego typu spotkanie może być traktowany zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego uwzględniając przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny stwierdza co następuje.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), która weszła w życie z dniem 01.01.2007 r., zmianie uległa treść art. 15 ust. 1 tej ustawy. W chwili obecnej zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie pomiędzy nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo – skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zachowanie lub zwiększenie przychodu. Jednocześnie wydatek ten nie może zostać wyszczególniony w art. 16 ust. 1 jako koszt nie zaliczany do kosztów uzyskania przychodów.


Należy zauważyć, że stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w celu zorganizowania spotkania poza siedzibą firmy musi ona wynająć lokal, jak również przygotować szkolenie z zakresu zamówień publicznych. W spotkaniu integracyjno – motywacyjnym biorą udział wszyscy pracownicy firmy oraz najlepsi odbiorcy Spółki. Uczestnicząc w tego typu spotkaniach pracownicy konsolidują się z firmą. Mając świadomość, że pracodawca o nich dba, sumienniej wywiązują się ze swojej pracy. Z kolei efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół przekłada się w konsekwencji na przychody uzyskiwane przez firmę. O sposobie klasyfikacji wydatków decyduje sam podatnik i to on ponosi odpowiedzialność za zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.
Uznając dany wydatek za koszt uzyskania przychodów podatnik musi jednoznacznie wykazać, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż prawidłowo udokumentowane wydatki na szkolenie pracowników oraz wynajem lokalu na organizację imprezy integracyjnej, stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszty uzyskania przychodów.Reasumując, postanowiono jak w sentencji.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
Organ podatkowy nie dokonywał oceny dokumentacji związanej z przedmiotowym kosztem.Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.